Tagasi nimekirja Keskkonnakaitseluba
Laadi alla PDF

Keskkonnaluba

Loa registrinumber KL-518352
Loa omaja andmed Ärinimi / Nimi Ivar Paplavskis
Registrikood / Isikukood 36508070347
Tegevuskoha andmed Nimetus Hoonestatud elamumaa, kinnistu
Aadress Vanahoone, Lobi küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond
Katastritunnus(ed) 88703:001:1260
Territoriaalkood EHAK 4437
Käitise territoorium Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Vanahoone (88703:001:1260). Puudutatud veekogud: Käsmu laht (VEE3120000), Läänemeri (Eesti mereala) (VEE3000000).Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Vanahoone (88703:001:1260). Puudutatud veekogud: Käsmu laht (VEE3120000), Läänemeri (Eesti mereala) (VEE3000000).
Tegevusvaldkond Loaga reguleeritavad tegevused Vee erikasutus;
Loa andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Aadress Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev 21.02.2023
Lõppemise kuupäev  

Vee erikasutus

V1. Lubatud veevõtt pinnaveekogust

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V2. Lubatud veevõtt põhjaveehaarete kaupa

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V3. Võetava vee koguse ja seire nõuded

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V4. Väljalaskmed ja lubatud saasteainete kogused väljalaskmete ja saasteainete kaupa

Väljalaskme jrk nr 1.
Väljalaskme nimetus Vanahoone veelase
Väljalaskme kood LV043
Reoveepuhasti nimetus  
Reoveepuhasti kood  
Reoveekogumisala
Reoveekogumisala nimetus Reoveekogumisala kood
   
Suubla nimetus Käsmu laht
Suubla kood VEE3120000
Veekogumi nimetus  
Veekogumi kood  
Väljalaskme L-Est koordinaadid X: 6611609, Y: 610947
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient 1 (ühtegi erisust ei kohaldu)
Lubatud vooluhulk (m³)
Perioodi algus Perioodi lõpp Aastas I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Vooluhulga mõõtmise viis
2023     0 0 0 100 Arvestuslik
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
       
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
       
Lubatud saasteainete kogused
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr Suurim lubatud sisaldus (mg/l)¹ Puhastus­aste % Lubatud kogused tonnides
I kv II kv III kv IV kv Aastas
2023   Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) BHT7 40            
2023   Keemiline hapnikutarve (KHT) KHT 150            
2023   Heljum HEL 35            
2023   Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) pH              
¹ - Vesinikioodide kontsentratsiooni (pH) lubatud vahemik on 6,0 - 9,0.

V5. Reoveepuhasti reostuskoormuse määramine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V6. Reoveepuhasti puhastusefektiivsuse hindamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V7. Väljalaskme seire nõuded

Proovivõtunõuded
Kehtivate proovivõtumeetodi toimingute järgimiseks tuleb proovivõtul juhinduda kehtivast metoodikast ja kasutada atesteeritud proovivõtjat.
Analüüsinõuded
Veeuuringu katselabor ning kasutatavad analüüsimeetodid peavad vastama kehtivatele nõuetele.
 
Väljalaskme nimetus Väljalaskme kood Väljalaskme koordinaadid (L‑Est) Pinnaveekogumi nimetus Pinnaveekogumi kood Seire
Seiratav näitaja Proovi tüüp Proovi võtmise liik Proovi võtmise sagedus
Vanahoone veelase LV043 X: 6611609, Y: 610947 Eru-Käsmu lahe rannikuvesi EE_2 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum
Keemiline hapnikutarve (KHT)
Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)
Heitvesi Üksikproov Üks kord aastas
 
Täiendavad nõuded väljalaskme seire läbiviimiseks
Proov võtta basseinivee väljalaskmise ajal.

V8. Veekogu sh suubla seire

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V9. Nõuded veekogu paisutamise ja hüdroenergia kasutamise kohta

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V10. Süvendamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V11. Veekogusse tahkete ainete paigutamine sh kaadamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V12. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V13. Pinnaveekogu kemikaalidega korrashoid

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V14. Vesiviljelus

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V15. Laeva lastimine, lossimine, remont

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V16. Meetmed mis aitavad vähendada vee erikasutuse mõju ja nende täitmise tähtajad

Jrk nr Meede Meetme kirjeldus Meetme rakendamise tähtaeg
1. Kanalisatsiooniehitiste nõuete täitmiseks vajalikud meetmed Vastavalt kehtivale seadusandlusele. Pidevalt
2. Meetmed, mis vähendavad ohtlike ainete mõju suublale Veekogusse või pinnasesse juhitavas heit- ja sademevees ei tohi ohtliku aine ja prioriteetse ohtliku aine sisaldus ületada seadusandluses sätestatud avastamispiiri. Pidevalt
3. Toimingud avarii korral Avariide korral tuleb toimida vastavalt kehtivale seadusandlusele. Vajadusel

V17. Nõuded teabe esitamiseks loa andjale

Jrk nr Teabe liik Teabe detailsem kirjeldus Teabe esitamise sagedus
1. Võetava vee arvestus Heitvee arvestust pidada arvutuslikult. Suublasse juhitava heitvee kogused dokumenteerida päevikus päeva, kuu ja kvartali kaupa. Päevik esitada loa andja nõudmisel. Kvartaalsed heitvee kogused esitada veesaaste deklaratsioonis
2. Saastetasu ja vee erikasutusõiguse tasu teave Vastavalt keskkonnaotsuste süsteemi KOTKAS vormi V7 nõuetele. Omaseire tulemused (heitveevee analüüsiaktid) tuleb esitada Keskkonnaametile tärkandmetena ja lisatud dokumendina esimesel võimalusel kahe nädala jooksul pärast seire teostamist keskkonnaotsuste süsteemi KOTKAS. Üks kord aastas
3. Ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete andmed Vastavalt kehtivale korrale. Perioodil, mil seiret ei teostatud, tuleb veesaastetasu deklaratsioon tuleb koostada viimaste saastetasu arvutamise aluseks olnud seiretulemuste alusel. Üks kord kvartalis
4. Mere seire Vastavalt kehtivale korrale Üks kord aastas
5. Heitvee reostusnäitajate piirväärtuste või reovee puhastusastmete vastavus kehtestatud nõuetele Teavitada keskkonnaloas toodud andmete muutustest ja muudest töödest, mis ei ole käesoleva loaga haaratud loa andjat ja esitada keskkonnaloa muutmise taotlus Keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS. Olukorra tekkimisel

V18. Ajutise iseloomuga tegevused

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Loa lisad

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.