Tagasi nimekirja Registreering nr RE.JÄ/518734
Laadi alla PDF

Jäätmevaldkonna registreering

Registreeringu number RE.JÄ/518734
Registreeringu omaja andmed Ärinimi / Nimi RAGN-SELLS AS
Registrikood / Isikukood 10306958
Kontaktisik Kontaktisiku nimi Marve Virunurm
Kontaktisiku telefon  
Kontaktisiku e-post  
Tegevusvaldkond Jäätmete kogumine majandus- või kutsetegevuses
Registreeringu kehtivuse periood Registreeringu väljastamise kuupäev 02.03.2023
Registreeringu kehtivuse algus 02.03.2023
Lõppemise kuupäev 31.12.2026
Andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus) Keskkonnaamet on vastavalt jäätmeseaduse § 98⁷ lg 4 kontrollinud jäätmeloa omamise vajaduse puudumist. Jäätmekäitleja tegevus registreeritakse jäätmeseaduse § 98⁷ lõike 2 punkt 3 ja esitatud taotluse 17.02.2023 T-RJÄ/1017079 alusel.
Täiendavad nõuded Jäätmete kogumisel tuleb vältida nende segunemist või sattumist keskkonda. Jäätmeid tohib üle anda ainult vastavat luba omavatele isikutele.

Jäätmekäitleja registreeringu omajale rakenduvad kõik asjakohased õigusaktides sätestatud nõuded. Olulisemad keskkonnaalased kohustused jäätmekäitleja registreeringu omajale on toodud Keskkonnaameti kodulehel (www.keskkonnaamet.ee) rubriigis "Keskkonnakaitseloa omaja meelespea".

Jäätmejaamas tuleb kõik jäätmed koguda konteineritesse (mahutitesse) ning üheaegselt võib jäätmejaamas hoida kuni 50 tonni ohtlikke jäätmeid ning kuni 200 t ehk 300 m3 tavajäätmeid.

Ohtlikke jäätmeid kogutakse ning hoiustatakse teistest jäätmetest eraldi. Ohtlike jäätmete kogumisel peab olema kehtiv õnnetusjuhtumi kindlustus ja kehtima ohtlike jäätmete käitlemist tõendav dokument.
Vaidlustamine Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Registreeringu andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Allkirjastaja nimi Helen Akenpärg
Ametikoht jäätmebüroo juhataja

Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Jrk nr 1.
Nimetus Riisipere jäätmejaam
Kood JKK3700955
Käitluskoha täpne asukoht kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Allikaoti tee 4 (51701:001:0007). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Allikaoti tee 4 (51701:001:0007).
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Harju maakond, Saue vald, Riisipere alevik, Allikaoti tee 4 51701:001:0007 X: 6551420, Y: 518724
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 38111 - Tavajäätmete kogumine

Kogutavad jäätmeliigid

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Riisipere jäätmejaam
Jäätmeliik Kogumine
Kogus (t/a) Kogumisvahend
13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 10 metallvaat
15 01 01 - Paber- ja kartongpakendid 50 metallkonteiner
15 01 02 - Plastpakendid 50 plastikkonteiner
15 01 03 - Puitpakendid 50 plastikkonteiner
15 01 04 - Metallpakendid 50 plastikkonteiner
15 01 05 - Komposiitpakendid 50 plastikkonteiner
15 01 06 - Segapakendid 50 plastikkonteiner
15 01 07 - Klaaspakendid 50 plastikkonteiner
15 01 09 - Tekstiilpakendid 50 plastikkonteiner
15 01 10* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid 50 plastikkonteiner
16 01 03 - Vanarehvid 40 metallkonteiner
16 01 07* - Õlifiltrid 10 metallvaat
16 02 97* - Muud ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed 50 60m3 merekonteiner
16 02 98 - Muud kasutuselt kõrvaldatud seadmed ja aparaadid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 97* 50 60m3 merekonteiner
16 06 01* - Pliiakud 5 plastikkonteiner
16 06 05 - Muud patareid ja akud 5 plastikkonteiner
17 02 02 - Klaas 10 metallkonteiner
18 01 98* - Sortimata ravimikogumid 1 plastikkonteiner
20 01 01 - Paber ja kartong 15 metallkonteiner
20 01 11 - Tekstiilid 15 plastikkonteiner
20 01 13* - Lahustid 15 plastikkonteiner
20 01 14* - Happed 15 plastikkonteiner
20 01 15* - Leelised 15 plastikkonteiner
20 01 17* - Fotokemikaalid 15 plastikkonteiner
20 01 19* - Pestitsiidid 15 plastikkonteiner
20 01 21* - Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed 15 plastikkonteiner
20 01 23* - Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed 15 plastikkonteiner
20 01 26* - Õli ja rasv, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 25 10 metallvaat
20 01 27* - Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud 10 plastikkonteiner
20 01 28 - Värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 27* 10 plastikkonteiner
20 01 29* - Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained 10 plastikkonteiner
20 01 31* - Tsütotoksilised ja tsütostaatilised ravimid 1 plastikkonteiner
20 01 33* - Koodinumbritega 16 06 01*, 16 06 02* ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid 1 plastikkonteiner
20 01 35* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23* 50 60m3 merekonteiner
20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* 10 60m3 merekonteiner
20 01 39 - Plastid 20 metallkonteiner
20 01 95* - Antibiootikumid 1 plastikkonteiner
20 01 96* - Psühhotroopse ja narkootilise toimega ravimid 1 plastikkonteiner
20 01 97* - Muid ohtlikke toimeaineid sisaldavad ravimid 1 plastikkonteiner
20 01 98* - Sortimata ravimikogumid 1 plastikkonteiner

Kogumiskohas üheaegselt hoitavate tava- ja ohtlike jäätmete kogused

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Riisipere jäätmejaam
Kogumiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg Üheaegne ladustamise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne ladustamise kogus
Tonni Tonni
1; 4 X: 6551400, Y: 518681 Asfalteeritud plats, kõik jäätmed on ladustatud konteinerites. 1 kvartal     15 01 01 - Paber- ja kartongpakendid Jah 0.30 4.50
15 01 02 - Plastpakendid Jah 0.30 4.50
15 01 03 - Puitpakendid Jah 0.50 4.50
15 01 04 - Metallpakendid Ei 0.30 4.50
15 01 05 - Komposiitpakendid Jah 0.05 0.60
15 01 06 - Segapakendid Jah 0.07 1.10
15 01 07 - Klaaspakendid Ei 0.07 0.024
15 01 09 - Tekstiilpakendid Jah 0.05 1.10
16 01 03 - Vanarehvid Jah 3 30
16 06 05 - Muud patareid ja akud Ei 0.03 0.02
17 02 02 - Klaas Ei 2 7
20 01 01 - Paber ja kartong Jah 0.30 4.50
20 01 11 - Tekstiilid Jah 0.03 1.10
20 01 28 - Värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 27* Jah 0.06 0.66
20 01 39 - Plastid Jah 1 7
2 X: 6551408, Y: 518690 Asfalteeritud plats, kõik jäätmed on ladustatud konteinerites. 1 kvartal     13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid Jah 0.02 0.02
15 01 10* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid Jah 0.06 0.66
16 01 07* - Õlifiltrid Jah 0.02 0.02
16 06 01* - Pliiakud Jah 0.40 0.66
18 01 98* - Sortimata ravimikogumid Ei 0.06 0.24
20 01 13* - Lahustid Jah 0.05 0.20
20 01 14* - Happed Jah 0.05 0.20
20 01 15* - Leelised Jah 0.05 0.20
20 01 17* - Fotokemikaalid Jah 0.05 0.20
20 01 19* - Pestitsiidid Jah 0.05 0.20
20 01 21* - Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed Ei 0.05 0.24
20 01 26* - Õli ja rasv, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 25 Jah 0.20 0.20
20 01 27* - Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud Jah 0.10 0.66
20 01 28 - Värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 27* Jah 0.10 0.66
20 01 29* - Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained Jah 0.05 0.20
20 01 31* - Tsütotoksilised ja tsütostaatilised ravimid Ei 0.06 0.24
20 01 33* - Koodinumbritega 16 06 01*, 16 06 02* ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid Jah 0.06 0.24
20 01 95* - Antibiootikumid Ei 0.06 0.24
20 01 96* - Psühhotroopse ja narkootilise toimega ravimid Ei 0.06 0.24
20 01 97* - Muid ohtlikke toimeaineid sisaldavad ravimid Ei 0.06 0.24
20 01 98* - Sortimata ravimikogumid Ei 0.06 0.24
3 X: 6551412, Y: 518694 Asfalteeritud plats, kõik jäätmed on ladustatud konteinerites. 1 kvartal     16 02 97* - Muud ohtlikke osi sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed Ei 10 60
16 02 98 - Muud kasutuselt kõrvaldatud seadmed ja aparaadid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 97* Ei 10 60
20 01 35* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23* Ei 10 60
20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* Ei 10 60
20 01 23* - Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed Ei 10 60
 
Seotud failid
Jäätmete ajutise ladustamise korral Euroopa Majanduspiirkonnas asuva krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendav dokument ladustatavate jäätmete käitlemise korraldamise ja käitlemise kulude katmiseks.
Kinnitatud põlevmaterjali ladustamise plaan