Tagasi nimekirja Registreering nr RE.JÄ/517055
Laadi alla PDF

Jäätmevaldkonna registreering

Registreeringu number RE.JÄ/517055
Registreeringu omaja andmed Ärinimi / Nimi Paide Linnavalitsus
Registrikood / Isikukood 77000246
Kontaktisik Kontaktisiku nimi Tiina Kivila
Kontaktisiku telefon  
Kontaktisiku e-post  
Tegevusvaldkond Jäätmete kogumine majandus- või kutsetegevuses
Registreeringu kehtivuse periood Registreeringu väljastamise kuupäev 10.10.2022
Registreeringu kehtivuse algus 10.10.2022
Lõppemise kuupäev 31.12.2027
Andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus) Keskkonnaamet on vastavalt jäätmeseaduse § 98⁷ lg 4 kontrollinud jäätmeloa omamise vajaduse puudumist. Jäätmekäitleja tegevus registreeritakse jäätmeseaduse § 98⁷ lõike 2 punkt 3 ja esitatud taotluse 16.09.2022 T-RJÄ/1014493-2 alusel.
Täiendavad nõuded Jäätmejaamas on lubatud koguda jäätmeid ainult konteineritesse/mahutitesse/hoonesse.

Käitluskohas ei tohi üheaegselt hoida enam kui 50 tonni ohtlikke jäätmeid.

Jäätmete kogumisel tuleb välistada nende segunemist või sattumist keskkonda. Jäätmeid tohib üle anda ainult vastavat luba omavatele isikutele.

Ohtlike jäätmete kogumiseks peab registreeringu omanikul alati olemas olema kehtiv Euroopa Majanduspiirkonnas asuva krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendav dokument õnnetusjuhtumitest tekkinud keskkonnasaastuse likvideerimise kulude katmiseks.

Keskkonnaamet juhib Teie tähelepanu sellele, et jäätmekäitleja registreeringu omajale rakenduvad kõik asjakohased õigusaktides sätestatud nõuded. Olulisemad keskkonnaalased kohustused jäätmekäitleja registreeringu omajale on toodud Keskkonnaameti kodulehel (www.keskkonnaamet.ee) rubriigis "Keskkonnakaitseloa omaja meelespea".
Vaidlustamine Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Registreeringu andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Allkirjastaja nimi Helen Akenpärg
Ametikoht jäätmebüroo peaspetsialist juhataja ülesannetes

Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Jrk nr 1.
Nimetus Roosna-Alliku jäätmejaam
Kood JKK5100195
Käitluskoha täpne asukoht kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Põllu tn 4 (68401:003:0194). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Põllu tn 4 (68401:003:0194).
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Järva maakond, Paide linn, Roosna-Alliku alevik, Põllu tn 4 68401:003:0194 X: 6544564, Y: 598266
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 84114 - Valla- ja linnavalitsuste tegevus

Kogutavad jäätmeliigid

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Roosna-Alliku jäätmejaam
Jäätmeliik Kogumine
Kogus (t/a) Kogumisvahend
13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 10 vaadid ohtlike jäätmete konteineris
15 01 01 - Paber- ja kartongpakendid 5 konteiner
15 01 02 - Plastpakendid 5 konteiner
15 01 03 - Puitpakendid 10 konteiner
15 01 04 - Metallpakendid 5 konteiner
15 01 06 - Segapakendid 10 konteiner
15 01 07 - Klaaspakendid 10 konteiner
15 01 10* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid 5 mahuti ohtlike jäätmete konteineris
15 02 02* - Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid (sealhulgas nimistus mujal nimetamata õlifiltrid) ja kaitseriietus 2 mahuti ohtlike jäätmete konteineris
16 01 03 - Vanarehvid 50 konteiner
16 01 07* - Õlifiltrid 1 mahuti ohtlike jäätmete konteineris
16 06 01* - Pliiakud 1 mahuti ohtlike jäätmete konteineris
17 01 01 - Betoon 50 konteiner
17 01 02 - Tellised 50 konteiner
17 02 01 - Puit 50 konteiner
17 02 02 - Klaas 50 konteiner
17 02 03 - Plastid 20 konteiner
20 01 01 - Paber ja kartong 20 konteiner
20 01 02 - Klaas 30 konteiner
20 01 08 - Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed 50 konteiner
20 01 10 - Rõivad 50 konteiner
20 01 11 - Tekstiilid 50 konteiner
20 01 13* - Lahustid 1 mahuti ohtlike jäätmete konteineris
20 01 14* - Happed 1 mahuti ohtlike jäätmete konteineris
20 01 15* - Leelised 1 mahuti ohtlike jäätmete konteineris
20 01 17* - Fotokemikaalid 1 mahuti ohtlike jäätmete konteineris
20 01 19* - Pestitsiidid 1 mahuti ohtlike jäätmete konteineris
20 01 21* - Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed 1 mahuti ohtlike jäätmete konteineris
20 01 23* - Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed 20 hoone
20 01 25 - Toiduõli ja -rasv 1 mahuti ohtlike jäätmete konteineris
20 01 26* - Õli ja rasv, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 25 2 mahuti ohtlike jäätmete konteineris
20 01 27* - Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud 10 mahuti ohtlike jäätmete konteineris
20 01 29* - Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained 1 mahuti ohtlike jäätmete konteineris
20 01 33* - Koodinumbritega 16 06 01*, 16 06 02* ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid 1 mahuti ohtlike jäätmete konteineris
20 01 34 - Patareid ja akud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 33* 1 mahuti ohtlike jäätmete konteineris
20 01 35* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23* 30 hoone
20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* 10 hoone
20 01 38 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 37* 50 konteiner
20 01 39 - Plastid 5 konteiner
20 01 40 - Metallid 5 konteiner
20 01 98* - Sortimata ravimikogumid 1 mahuti ohtlike jäätmete konteineris
20 02 01 - Biolagunevad jäätmed 50 konteiner
20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed) 30 konteiner
20 03 07 - Suurjäätmed 50 hoone

Kogumiskohas üheaegselt hoitavate tava- ja ohtlike jäätmete kogused

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Roosna-Alliku jäätmejaam
Kogumiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg Üheaegne ladustamise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne ladustamise kogus
Tonni Tonni
1 X: 6544565, Y: 598266 Kinnine ohtlike jäätmete kogumiskonteiner. Vastab nõuetele Vastavalt vajadusele täitumisel 34 30 13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid Ei 3  
15 01 10* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid Ei 3  
15 02 02* - Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid (sealhulgas nimistus mujal nimetamata õlifiltrid) ja kaitseriietus Ei 1  
16 01 07* - Õlifiltrid Ei 1  
16 06 01* - Pliiakud Ei 0.50  
20 01 13* - Lahustid Ei 15  
20 01 14* - Happed Ei 0.50  
20 01 15* - Leelised Ei 0.50  
20 01 17* - Fotokemikaalid Ei 0.50  
20 01 19* - Pestitsiidid Ei 0.50  
20 01 21* - Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed Ei 0.50  
20 01 25 - Toiduõli ja -rasv Ei 5  
20 01 26* - Õli ja rasv, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 25 Ei 0.50  
20 01 27* - Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud Ei 1  
20 01 29* - Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained Ei 0.50  
20 01 33* - Koodinumbritega 16 06 01*, 16 06 02* ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid Ei 0.50  
20 01 98* - Sortimata ravimikogumid Ei 0.50  
2 X: 6544578, Y: 598276 Kinnine hoone. Vastab nõuetele Vastavalt vajadusele täitumisel 50 40 20 01 23* - Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed Ei 5  
20 01 35* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23* Ei 20  
20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* Ei 5  
20 03 07 - Suurjäätmed Ei 30  
3 X: 6544550, Y: 598280 Konteiner. Vastab nõuetele Vastavalt vajadusele täitumisel 20 30 16 01 03 - Vanarehvid Ei 30  
4 X: 6544564, Y: 598282 Konteiner. Vastab nõuetele Vastavalt vajadusele täitumisel 100 150 15 01 01 - Paber- ja kartongpakendid Ei 3  
15 01 02 - Plastpakendid Ei 3  
15 01 03 - Puitpakendid Ei 5  
15 01 04 - Metallpakendid Ei 3  
15 01 06 - Segapakendid Ei 5  
15 01 07 - Klaaspakendid Ei 5  
17 01 01 - Betoon Ei 30  
17 01 02 - Tellised Ei 30  
17 02 01 - Puit Ei 30  
17 02 02 - Klaas Ei 30  
17 02 03 - Plastid Ei 10  
20 01 01 - Paber ja kartong Ei 10  
20 01 02 - Klaas Ei 20  
20 01 08 - Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed Ei 30  
20 01 10 - Rõivad Ei 30  
20 01 11 - Tekstiilid Ei 30  
20 01 39 - Plastid Ei 3  
20 01 40 - Metallid Ei 3  
20 02 01 - Biolagunevad jäätmed Ei 30  
20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed) Ei 20  
 
Seotud failid
Jäätmete ajutise ladustamise korral Euroopa Majanduspiirkonnas asuva krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendav dokument ladustatavate jäätmete käitlemise korraldamise ja käitlemise kulude katmiseks.
Kinnitatud põlevmaterjali ladustamise plaan