Tagasi nimekirja Registreering nr RE.VT/517063
Laadi alla PDF

Veekeskkonnariskiga tegevuse registreering

Registreeringu number
RE.VT/517063
Registreeringu väljastamise kuupäev
10.10.2022
Registreeringu kehtivuse algus
10.10.2022
Registreeringu kehtivuse lõpp
31.08.2023
Registreeringu saaja
Ärinimi / Nimi
Kristjan Roos
Registrikood / Isikukood
38806040351
Tegevus
Tegevuse liik
Veekogu süvendamine ja/või süvenduspinnase või tahke aine paigutamine veekogusse või sette eemaldamine veekogust korrashoiu eesmärgil
Eesmärk
Teostatakse Kohila vesiveski lüüside remont, kuna lüüsid on väga mädanenud ja võivad puruneda. Lüüside korrastamise käigus teostatakse ka lüüside esins ala puhastamine sinna kogunenud settest.
Plaan on rajada ajutine tõkis betoonist vundamendiplokkidega, et tõkestada vee voolu lüüside suunal.
Pinnavee või põhjavee omadustele, vee elustikule või veega seotud elustikule avalduva võimaliku ebasoodsa mõju kirjeldus
Tööde ajal muutub vesi ajutiselt hägusemaks ning töötsoonis ja selle vahetus läheduses on võimalik heljumi tõus vees.
Tegevuskoha aadress
Viljandi mnt 5, Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond
Territoriaalkood
3268
Kinnistu registriosanumber
2714637
Katastritunnus
31801:027:0001
Tegevuskoha asukoha koordinaadid
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud veekogud: Keila jõgi (VEE1096100). Nurgakoordinaadid: 6558912, 543312; 6558906, 543321. kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud veekogud: Keila jõgi (VEE1096100). Nurgakoordinaadid: 6558912, 543312; 6558906, 543321.
Registreering
Kõrvaltingimused
1. Kui kavandatav tegevus toimub võõral maatükil, siis peab registreeringu taotleja saama nõusoleku maaomanikult.
2. Töid vees tohib 2022. aastal teha kuni 19. oktoobrini.
3. Töid veekogus ei tohi teostada kalade aktiivsel kude- ja rändeajal:
15.märtsist 31.maini.
4. Tööde teostamise käigus tuleb maksimaalselt vältida heljumi teket ja levikut ning teostada töid veekogus võimalusel madalveeperioodil, st maist kuni septembrini. Heljumi edasikandumise vältimiseks võimalusel kasutada näiteks tõkkekardinaid, settepüüdureid, pinnastammide kindlustamiseks liivakotte jms.
5. Kasutada tuleb ainult töökorras tehnikat, keelatud on kütte- ja määrdeainete sattumine vette ja pinnasesse. Avarii ja reostuse tekkimisel tuleb operatiivselt reostuse edasine levik tõkestada, reostus likvideerida ning teavitada sellest esimesel võimalusel Keskkonnaametit.
6. Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veekogule lähemal kui 10 meetrit.
7. Tööd tuleb katkestada valingvihmade korral, et vähendada võimalikku heljumi ja setete levikut veekogus ning erosiooniohtu kaldal.
8. Ehitusprahi veekogusse sattumisel tuleb see koheselt eemaldada. Tekkivad jäätmed tuleb käidelda vastavalt jäätmeseaduse nõuetele.
9. Tööde tegemisel tuleb vältida vee-elustiku kahjustamist. Kui tööde tõttu jääb vee-elustik kuivale või lompidesse lõksu, tuleb need vette tagasi tõsta.
10. Töid teostada lähtudes põhimõttest, mida lühema ajaga töid ellu viiakse, seda lühemalt mõjutab see vee-elustikku.
11. Tööde tegemisel ei tohi kahjustada pinnast, muuta kaldajoont ning tekitada erosiooniohtu.
12. Veekeskkonnariskiga tegevuse registreering ei anna õigust ehitamiseks ega ehitise kasutamiseks.
13. Kui setted paigutatakse maismaale, tuleb seda teha viisil, mis välistab sette tagasi valgumise veekogusse. Setet ei või paigutada üleujutusalale, kaitstavale alale, kaitstavale elupaigale või liigi kasvukohale. Sete peab planeerima maapinnale võimalikult ühtlase õhukese kihina (kuni 10 cm), mis võimaldaks taimestikul kihist läbi kasvada.
14. Tööde järgselt tuleb kogu tööpiirkond korrastada.
Registreeringu faktiline ja õiguslik alus
Veekeskkonnariskiga tegevus registreeriti veeseaduse § 196 lg 2 p 3¹, § 198 lg 5 ja esitatud taotluse 06.10.2022 T-RVV/1015059 alusel.
Vaidlustamisviide
Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Registreerija
Asutuse nimi
Keskkonnaamet
Registrikood
70008658
E-posti aadress
info@keskkonnaamet.ee
Telefon
662 5999
Allkirjastaja
Karina Laasik

Veekogu süvendamine ja/või süvenduspinnase või tahke aine paigutamine veekogusse

Veekogu
Veekogu nimetus Keila jõgi
Veekogu kood VEE1096100
Veekogu tüüp Vooluveekogu
Veekogu nimetuse täpsustus  
Veekogumid
Veekogumi nimetus Veekogumi kood
Keila Atla jõest Keila joani 1096100_2
Süvenduspinnase liigid
Tegevuse tüüp Süvenduspinnase liik/tahke aine nimetus Muu aine Süvenduspinnase/tahkete ainete uputamise maht (m³)
Veekogust sette eemaldamine korrashoiu eesmärgil Sete   16

Tee või raudtee koosseisu kuuluva silla või truubi ehitamine

Vorm ei ole asjakohane

Vesiviljelus

Vorm ei ole asjakohane

Maasoojussüsteemi paigaldamine veekogusse

Vorm ei ole asjakohane

Avatud maasoojussüsteemi läbinud põhjavee juhtimine otse põhjavette

Vorm ei ole asjakohane

Paisutuse likvideerimine ja veetaseme alandamine

Vorm ei ole asjakohane

Teaduslikul eesmärgil ainete otse põhjavette juhtimine

Vorm ei ole asjakohane

Keemilise taimekaitsevahendi veekaitsevööndis kasutamine

Vorm ei ole asjakohane

Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamine

Vorm ei ole asjakohane