Tagasi nimekirja Keskkonnakaitseluba
Laadi alla PDF

Geoloogilise uuringu luba

Loa nr
L.MU/514965
Loa omaja andmed
Ärinimi / Nimi
AS Nurme Turvas
Registrikood / Isikukood
10315153
Postiaadress
Nurme küla, Tori vald, Pärnu maakond
Tööde teostaja andmed
Ärinimi / Nimi
Inseneribüroo STEIGER OÜ
Registrikood / Isikukood
11206437
Postiaadress
Männiku tee 104, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Uuringuruumi andmed
Nimetus
Elbu VIII uuringuruum
Tüüp
Maismaa
Veekogu liik
Uuringuruumi ja selle teenindusala pindala, ha
46.68
Uuringuala ruumikuju
Uuringuruumil paiknevad kohalikud omavalitsused
Kohaliku omavalitsuse EHAK Kohaliku omavalitsuse nimetus
0624 Pärnu linn
 
Maardlad ja maavarad
Maardla nimetus Lavassaare
Maardla osa nimetus Elbu
Maardla registrikaardi number 197
Maavara Muu maavara Uuritava maavara võimalikud kasutusvaldkonnad Hinnanguline maavara kogus, arvestades kaevandamiskadusid Hinnangulise maavara ühik
Turvas, vähelagunenud   aiandusturvas 50 tuh t
Turvas, hästilagunenud   kütteturvas, väetusturvas 150 tuh t
 
Uuringu/uurimistöö iseloom ja maht
Maavara uuringu eesmärk
Tarbevaru uuring
Uurimissügavus, m
7
Puuraukude arv
40
Uuringukaeveõõnte arv
0
Hüdrogeoloogilised katsetööd
Veetaseme mõõtmine
Muu hüdrogeoloogiline katsetöö
 
Geofüüsikalised tööd: elektromeetria, km
0
Geofüüsikalised tööd: gravimeetria, km
0
Muud sihtotstarbelised tööd
 
Kas tekib jäätmeid
Ei
Ajutiste ehitiste loetelu
Ei ole
Loa andja
Asutuse nimi
Keskkonnaamet
Asutuse registrikood
70008658
Asutuse aadress
Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood
Loa versiooni kehtima hakkamise kpv
10.10.2022
Lõppemise kpv
10.10.2024
Täiendavad tingimused
1. Uuringu läbiviijal tuleb teavitada e-posti teel Riigimetsa Majandamise Keskuse Vändra metsaülemat kinnisasjal välitööde läbiviimisest vähemalt 10 kalendripäeva ette.
2. Kui geoloogilise uuringu raames on vaja teha raiet, tuleb sellest teatada riigimetsa majandajale, kes sõlmib geoloogilise uuringu tegijaga kasvava metsa raadamiseks töövõtulepingu või raieõiguse omandamiseks kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingu.