Tagasi nimekirja Keskkonnakaitseluba
Laadi alla PDF

Keskkonnaluba

Loa registrinumber KL-508091
Loa omaja andmed Ärinimi / Nimi Teesiht OÜ
Registrikood / Isikukood 12635880
Tegevuskoha andmed Nimetus Kauoja II liivakarjäär
Aadress Lodja küla, Saarde vald, Pärnu maakond
Katastritunnus(ed) 71102:001:0382
Territoriaalkood EHAK 4440
Tegevusvaldkond Loaga reguleeritavad tegevused Maavara kaevandamine;
Loa andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Aadress Narva mnt 7a, 15172 Tallinn
Loa kehtivuse periood Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev 11.10.2022
Lõppemise kuupäev 11.10.2037

Maapõu

M1. Maavara kaevandamine

Maardlad
Maardla ja mäeeraldis
Mäeeraldise liik uus mäeeraldis
Registrikaardi nr 957
Maardla nimetus Kauoja
Maardla osa nimetus  
Maardla põhimaavara liiv
Mäeeraldise nimetus Kauoja II liivakarjäär
Mäeeraldisel on teenindusmaa Jah
Mäeeraldise ruumikuju
Teenindusmaa ruumikuju
Mäeeraldise pindala (ha) 13.02
Käitise ehk mäeeraldise teenindusmaa pindala (ha) 13.02
Kaevandatava katendi kogus (tuh m³) 64
Kaevandatava mulla kogus (tuh m³) 64
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve Ehitus, teedeehitus, täitepinnas
Minimaalne tootmismaht aastas  
Keskmine tootmismaht aastas 26
Maksimaalne tootmismaht aastas (tuh t või tuh m³)  
Plokid
Nimetus Kasutusala Maavara Kaevandatud maavara kuulub eraomanikule? Kaevandamine lubatud allpool põhjaveetaset Liik Varu
Kogus Ühik Kuupäev
3 plokk ehitusliiv Liiv, ehitusliiv Ei Ei aT - aktiivne tarbevaru 120 tuh m³
19.09.2022
4 plokk ehitusliiv Liiv, ehitusliiv Ei Jah aT - aktiivne tarbevaru 105 tuh m³
19.09.2022
6 plokk täiteliiv Liiv, täitepinnas Ei Jah aT - aktiivne tarbevaru 290 tuh m³
19.09.2022
Tegevusala andmed
Maavara Kehtiv alates aasta Kehtiv kuni aasta Aastane tootmismaht Kaevandatav varu
Maksimaalne Maksimaalne aastamäär keskkonnanõuete täitmiseks Ühik Kogus Ühik
Liiv, täitepinnas 2022 2037     tuh m³ 167 tuh m³
Liiv, ehitusliiv 2022 2037     tuh m³ 215 tuh m³
Mäeeraldise KOV jaotus
Maavara Kehtiv alates aasta Kehtiv kuni aasta KOV-id
KOV EHAK KOV nimetus KOV pindala (ha) KOV pindala eraldisel (ha) Pinna proportsioon
Liiv, täitepinnas 2022 2037 0712 Saarde vald      
Liiv, ehitusliiv 2022 2037 0712 Saarde vald      
Geoloogilised uuringud
Geoloogilise uuringu aruande nimetus R.Sinisalu, M.Rammo 2019. Kauoja II uuringuruumi liiva varu geoloogiline uuring Pärnumaal (varu seisuga 01.10.2019)
Geoloogiafondi number 8984
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number 1-17/19/3184
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev
06.12.2019
Kõrvaltingimused
1. Kaevandamistegevusega (sh raietega) tuleb alustada karjääri põhjaosast.
2. Metsa ja noorendike raietööd on lubatud teha ajavahemikul 15.08-01.02.
3. Sademetevaesel perioodil, kui ööpäeva keskmine välistemperatuur on üle +5 °C, tuleb karjääris kasutatavaid teid ja valmistoodangu puistanguid kasta või töödelda pidevalt vastavate vahenditega õhusaaste leviku vältimiseks. Kui kaevandamist (maapõueseaduse § 6 alusel) ei toimu, ei ole kohustust teid kasta.
4. Karjääris teostatavad tegevused on lubatud esmaspäevast reedeni kell 8-17. Öörahu ajal, nädalavahetustel ja riigipühadel on töötamine keelatud.
5. Kaevandamisloa omanik on kohustatud kohaliku tee nr 7110014 Lodja-Puujala tee korras hoidma tingimustel, mis lepitakse kokku kaevandamisloa omaniku ja Saarde Vallavalitsuse vahel.


Kaevandatud maa kasutamise otstarve
Veekogu

Loa lisad

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.