Tagasi nimekirja Keskkonnakaitseluba
Laadi alla PDF

Keskkonnaluba

Loa registrinumber KL-515945
Loa omaja andmed Ärinimi / Nimi Raho OÜ
Registrikood / Isikukood 10816257
Tegevuskoha andmed Nimetus Tarva III dolokivikarjäär
Aadress Lubja, Tarva küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond
Katastritunnus(ed) 33403:001:0243
Territoriaalkood EHAK 8157
Käitise territoorium Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Lubja (33403:001:0243).Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Lubja (33403:001:0243).
Tegevusvaldkond Loaga reguleeritavad tegevused Vee erikasutus;
Saasteainete viimine paiksest heiteallikast välisõhku;
Jäätmete käitlemine;
Maavara kaevandamine;
Loa andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Aadress Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev 11.10.2022
Lõppemise kuupäev 11.10.2052

Jäätmete käitlemine

J1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Jrk nr 1.
Nimetus Tarva III dolokivikarjäär
Keskkonnaregistrikood JKK6700238
Aadress ja katastritunnus
Aadress ADR ID Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Pärnu maakond, Lääneranna vald, Tarva küla, Lubja 2950625 33403:001:0243 X: 6498418, Y: 501266
Plaan või kaart
Number plaanil või kaardil  

J2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Tarva III dolokivikarjäär
Jäätmeliik Sissetulek kokku Sissetulek (t/a) Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele Väljaminek (t/a)
Tekib Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt) Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus R-kood Kogus D-kood
01 04 13 - Kivilõikamisel ja -saagimisel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 01 04 07* ja 01 04 11, sealhulgas paekivi (näiteks lubjakivi, dolomiidi) töötlemisel tekkinud jäätmed 20 000 20 000   20 000    
01 01 02 - Mittemaaksete maavarade kaevandamisjäätmed 3 500 3 500   3 500    

J3. Lubatud jäätmekäitlustoimingud ning nende kirjeldus

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J4. Jäätmete ladustamine

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Tarva III dolokivikarjäär
Ladustamiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg Üheaegne ladustamise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne ladustamise kogus
Tonni Tonni
Plokk 9 aT X: 6498448, Y: 500943; X: 6498501, Y: 501101; X: 6498568, Y: 501052; X: 6498667, Y: 501173; X: 6498626, Y: 501430; X: 6498612, Y: 501507; X: 6498599, Y: 501591; X: 6498173, Y: 501286; X: 6498355, Y: 501025; X: 6498448, Y: 500943 Katendi- ja sõelmepuistangud moodustatakse stabiilsele pinnasele mäeeraldise teenindusmaale ja seal ei esine intensiivset pinnavee liikumist. 30 aastat 26 700 15 600 01 01 02 - Mittemaaksete maavarade kaevandamisjäätmed Ei 3 700 2 600
01 04 13 - Kivilõikamisel ja -saagimisel tekkinud jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 01 04 07* ja 01 04 11, sealhulgas paekivi (näiteks lubjakivi, dolomiidi) töötlemisel tekkinud jäätmed Ei 23 000 13 000
Seotud failid

J5. Jäätmete vedu

Vorm ei ole asjakohane

J6. Jäätmekäitlustoimingule esitatavad tehnilised ja keskkonnakaitsenõuded

Tegevuse liigid Tehnilised nõuded Keskkonnakaitsenõuded
Kirjeldus Rakendamine
Jäätmetekke vältimine   Ettevõte peab maavara kaevandamise käigus lähtuma säästlikkuse põhimõttest ning tegema kõik endast oleneva, et tegevuse käigus tekiks võimalikult vähe kaevandamisjäätmeid. Kui kaevandamisjäätmete teket ei ole võimalik vältida, tuleb kaevandamisjäätmeid võimalikult suures koguses taaskasutusse suunata. Pidevalt

J7. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Tarva III dolokivikarjäär
Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamine Failid
Tegevuse lõpetamine Enne kaevandamistegevuse lõpetamist tuleb karjääri territoorium vastavalt korrastamisprojektile korrastada, jäätmed käidelda vastavalt nõuetele ning taaskasutamisele kuuluvad kogused ära taaskasutada või anda edasiseks käitlemiseks üle vastavat õigust omavatele isikutele. Enne tegevuse lõpetamist
 

J8. Jäätmekäitluskoha seirenõuded

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J9. Prügila või jäätmehoidla liik

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J10. Prügilasse või jäätmehoidlasse ladestatavad tavajäätmed

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J11. Prügilasse või jäätmehoidlasse ladestatavad ohtlikud jäätmed

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J12. Põletatavate ohtlike jäätmete minimaalne massivoog

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Vee erikasutus

V1. Lubatud veevõtt pinnaveekogust

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V2. Lubatud veevõtt põhjaveehaarete kaupa

Veehaarde jrk nr 1.
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus Tarva III dolokivikarjääri pumpla
Veehaarde või puurkaevu grupi kood POH0024119
Puurkaevu katastri number Ei ole tegemist puurkaevuga
Puurkaevu L-Est koordinaadid
Põhjaveekihi nimetus ja kood S-O - Silur-Ordoviitsium
Põhjaveekogumi nimi ja kood S-O_Matsalu - Siluri-Ordoviitsiumi Matsalu põhjaveekogum
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu  
Lubatud veevõtt (m3)
Vee kasutusala Perioodi algus Perioodi lõpp I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Öö­päev­as Sek­und­is
Karjäärist väljapumbatav vesi 2022 2022 0 0 0 216 500 216 500 2 282  
Karjäärist väljapumbatav vesi 2023 2050 216 500 216 500 216 500 216 500 866 000 2 282  
Karjäärist väljapumbatav vesi 2051 2051 216 500 216 500 216 500 0 649 500 2 282  

V3. Võetava vee koguse ja seire nõuded

Veearvestuse pidamine
Tarva III dolokivikarjäärist väljajuhitava vee kogust mõõdetakse arvestuslikult vee kõrvalduspumpade tööaja ja tootlikkuse alusel kuude lõikes.
Põhjaveetaseme mõõtmine
Põhjavee tasemete seiret teostada Korise kinnistu puurkaevust (33403:001:0084) ja Vanatoa kinnistu puurkaevust (43001:001:0464) üks kord vahetult enne kaevandamise algust (kaevandamiseelne foon) ja kaevandamise ajal neli korda aastas. Veetaseme andmed esitada meetrites maapinnast ja juurde lisada ka veetaseme absoluutkõrgus ning maapinna absoluutne kõrgus kaevu suudme juures.
Proovivõtunõuded
Proovivõtja peab olema atesteeritud ning peab kasutama sobivaid mõõte- ja proovivõtuvahendeid. Proovid tuleb võtta vastavalt kehtivale metoodikale.
Analüüsinõuded
Usaldusväärsema analüüsitulemuse tagamiseks tuleb proovid analüüsimiseks viia akrediteeritud laborisse, mis on sooritanud vähemalt üks kord aastas katselaborite võrdluskatsed.
 
 
Täiendavad nõuded seire läbiviimiseks
Vee kvaliteedi analüüsimisel tuleb analüüsida puurkaevudest järgmisi näitajaid: elektrijuhtivus, kloriid, sulfaat, pH, lahustunud hapniku sisaldus, keemiline hapnikutarve, ammoonium, nitraat, nitrit, heljum, naftasaadused, hägusus, karedus, Fe, temperatuur. Reostuse kahtluse korral tuleb veeproov võtta viivitamata arvestades reostuse olemust (nt naftasaadused, pestitsiidid, nitraat).

V4. Väljalaskmed ja lubatud saasteainete kogused väljalaskmete ja saasteainete kaupa

Väljalaskme jrk nr 1.
Väljalaskme nimetus Tarva III dolokivikarjääri väljalask
Väljalaskme kood PM007
Reoveepuhasti nimetus  
Reoveepuhasti kood  
Reoveekogumisala
Reoveekogumisala nimetus Reoveekogumisala kood
   
Suubla nimetus pinnas
Suubla kood  
Veekogumi nimetus  
Veekogumi kood  
Väljalaskme L-Est koordinaadid X: 6498594, Y: 501579
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient 1 (ühtegi erisust ei kohaldu)
Lubatud vooluhulk (m³)
Perioodi algus Perioodi lõpp Aastas I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Vooluhulga mõõtmise viis
2022 2022 216 500       216 500 Arvestuslik
2023 2051 866 000 216 500 216 500 216 500 216 500 Arvestuslik
2052 2052 649 500 216 500 216 500 216 500   Arvestuslik
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
       
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
       
Lubatud saasteainete kogused
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr Suurim lubatud sisaldus (mg/l)¹ Puhastus­aste % Lubatud kogused tonnides
I kv II kv III kv IV kv Aastas
2022 2052 Heljum HEL 40            
2022 2052 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) BHT7 15            
2022 2052 Keemiline hapnikutarve (KHT) KHT 125            
2022 2052 Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) pH              
2022 2052 Naftasaadused NAF 1            
¹ - Vesinikioodide kontsentratsiooni (pH) lubatud vahemik on 6,0 - 9,0.

V5. Reoveepuhasti reostuskoormuse määramine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V6. Reoveepuhasti puhastusefektiivsuse hindamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V7. Väljalaskme seire nõuded

Proovivõtunõuded
Kehtivate proovivõtumeetodi toimingute järgimiseks tuleb proovivõtul juhinduda kehtivast metoodikast ja kasutada atesteeritud proovivõtjat.
Analüüsinõuded
Usaldusväärsema analüüsitulemuse tagamiseks tuleb proovid analüüsimiseks viia akrediteeritud laborisse, mis on sooritanud vähemalt üks kord aastas katselaborite võrdluskatsed.
 
Väljalaskme nimetus Väljalaskme kood Väljalaskme koordinaadid (L‑Est) Pinnaveekogumi nimetus Pinnaveekogumi kood Seire
Seiratav näitaja Proovi tüüp Proovi võtmise liik Proovi võtmise sagedus
Tarva III dolokivikarjääri väljalask PM007 X: 6498594, Y: 501579 Vanamõisa 1116100_1 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) Karjäärivesi Üksikproov Üks kord kvartalis
Heljum Karjäärivesi Üksikproov Üks kord kvartalis
Keemiline hapnikutarve (KHT) Karjäärivesi Üksikproov Üks kord kvartalis
Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Karjäärivesi Üksikproov Üks kord kvartalis
Naftasaadused Karjäärivesi Üksikproov Üks kord kvartalis
 
Täiendavad nõuded väljalaskme seire läbiviimiseks
Reostuse kahtluse korral tuleb veeproov võtta viivitamata arvestades reostuse olemust (nt naftasaadused, pestitsiidid, nitraat).

V8. Veekogu sh suubla seire

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V9. Nõuded veekogu paisutamise ja hüdroenergia kasutamise kohta

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V10. Süvendamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V11. Veekogusse tahkete ainete paigutamine sh kaadamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V12. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V13. Pinnaveekogu kemikaalidega korrashoid

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V14. Vesiviljelus

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V15. Laeva lastimine, lossimine, remont

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V16. Meetmed mis aitavad vähendada vee erikasutuse mõju ja nende täitmise tähtajad

Jrk nr Meede Meetme kirjeldus Meetme rakendamise tähtaeg
1. Veehaarde ehitiste nõuete täitmiseks vajalikud meetmed Tagada nõuetekohane toimimine. Pidev
2. Kanalisatsiooniehitiste nõuete täitmiseks vajalikud meetmed Vastavalt kehtivale seadusandlusele. Pidev
3. Meetmed, mis vähendavad ohtlike ainete mõju suublale 1. Karjääriveega ohtlike ainete ärajuhtimine suublasse on keelatud. 2. Korraldama kütuse ja õlide ladustamise ning hoiustama neid selleks otstarbeks mäeeraldise või selle teenindusmaa territooriumil kohandatud platsil. 3. Ohtlike kemikaalide keskkonda sattumise takistamiseks koguda ohtlikud jäätmed (mootorite-, käigukastide ja teiste sõlmede jäätmed ning määrdeõlid, pliiakud, patareid, õlised kaltsud jm) karjääri paigaldatud erikonteineritesse ja toimetada utiliseerimiskohta. Pidev
4. Nõutav reoveepuhastusviis Karjäärivee settimiseks rajatud settetiik peab olema dimensioneeritud nii, et see tagaks loaga ette antud heljumi piirkonsentratsiooni väljajuhitavas vees. Pidev
5. Toimingud avarii korral 1. Reostuse ilmnemisel karjäärialal olevates kraavides tuleb võtta kasutusele vastavad meetmed reostuse tõkestamiseks ja likvideerimiseks ning alustada naftasaaduste seiramist karjäärist ärajuhitavas vees sagedusega üks kord nädalas kuni reostus on likvideeritud.
2. Tagada mäeeraldise või selle teenindusmaa piirides absorbeerivate materjalide (saepuru, liiv, turvas) olemasolu võimalike avariiolukordade likvideerimiseks.
3. Reostusohtliku olukorra tekkimisel informeerida koheselt Keskkonnaametit ning vajadusel ka Päästeametit.
4. Juhul kui naftasaadused satuvad siiski põhjavette on üheks levinumaks puhastusmeetodiks reostunud vee välja pumpamine. Juhul kui põhjavee tase on maapinna lähedal, siis on võimalik õlifaas reostunud vee pinnalt juhtida dreenidega õlipüüdjatesse. Reostunud vesi tuleb enne loodusesse juhtimist puhastada.
Kohe vastava olukorra tekkimisel
6. Uurimistööd enne tegevust OÜ Inseneribüroo STEIGER poolt koostatud ekspertarvamus „Tarva III dolokivikarjääris kaevandamisega kaasneva mõju veerežiimile ja –kvaliteedile“ -
7. Parima võimaliku tehnika kasutamine 1. Karjäärimasinate avariide ennetamiseks tuleb neid perioodiliselt kontrollida ja hooldada .
2. Kasutatav tehnika peab olema töökorras ja ei tohi tekitada lisareostust. Kaevandamisel ja kaevise laadimisel ning transportimisel kasutatavate masinate ja mehhanismide hooldamist mäeeraldise või selle teenindusmaa territooriumil võib teostada teenindusplatsil, et vältida kütuse- ja õlilekete pinnasesse ja põhjavette sattumist. Teenindusplatsil peavad olema õli kogumise ja tõrje vahendid.
Pidev
8. Tööde teostamise tingimused ja nõuded 1. Karjäärist väljajuhitav vesi peab vastama igal ajahetkel kehtestatud piirväärtustele.2. Pump peab olema paigutatud sellisele kõrgusele, mis välistaks settinud pinnaseosakeste väljakandumise karjäärist 3. Juhul kui puurkaevus veetase langeb või põhjavee kvaliteet halveneb, siis tuleb kontrollida, kas olemasolev kaev suudab tagada elamu varustatuse nõuetekohase olmejoogiveega. Samuti tuleb selgitada välja veetaseme ja veekvaliteedi muutuste põhjused. Kui veetaseme alanemine ja vee kvaliteedi halvenemine tulenevad kaevandamistegevusest, siis kaevandaja peab tagama kinnistu veevarustuse. Vajadusel tuleb rajada uus puurkaev. 4. Karjääri valguva vee koguse vähendamiseks on soovitatav paigutada karjäärisüvendi servadesse killustiku tootmisel tekkivaid sõelmeid. 5. Loa omanik on kohustatud teavitama kraavi valmimisest loa andjat ja esitama loa muutmisetaotluse suubla täpsustamiseks. Karjäärivett on lubatud välja juhtida peale loa muutmist. 6. Karjääri tööprojekt (kaevandamisprojekt) tuleb kooskõlastada Põllumajandus ja Toiduametiga ning Keskkonnaametiga. Pidev
9. Meetmed, millega vähendatakse või välditakse tegevuse mõju pinnaveekogumile,põhjaveekogumile või isiku varale 1. Põhjavee kvaliteedi ja taseme seire ümbruskonna kaevudes (Korise ja Vanatoa majapidamiste puurkaevudes). 2. Mõju esinemisel kaugemale ekspertarvamuses esitatud hinnangust tuleb vajadusel seirevõrku täiendada.3. Kui kaevude vees suureneb lõhkamise ajal ja järgselt hägusus, siis tuleb seirata enne lõhkamist, lõhkamise ajal ja pärast lõhkamist vees hägususe muutumist. 1. Vastavalt vormis V3 nõutule 2. Vastava olukorra tekkimisel 3.Vastava olukorra tekkimisel
10. Keskkonnaohu vältimise ja keskkonnariski vähendamise meetmed 1. Heljumi setitamiseks tuleb mäeeraldise teenindusmaale rajada settebasseinid, settebassseinide suurus ja asukoht tuleb näha ette kaevandamisprojektis. 2. Juhul kui vee liikumine maaparandussüsteemi kraavides on takistatud tuleb teostada korrastustöid (taimedest, setetest ja kopratammidest puhastamine). 3. Kuni kavandatava äravoolukraavi valmimiseni kantakse loale karjäärivee suublaks pinnas. Loa omanik on kohustatud teavitama kraavi valmimisest loa andjat ja esitama loa muutmisetaotluse suubla täpsustamiseks. Karjäärivett on lubatud välja juhtida peale loa muutmist. 1. Enne vee erikasutuse algust 2. Vastava olukorra tekkimisel. 3. Peale kraavi valmimist
11. Muud asjakohased meetmed 1. Kui täiendavate uuringute käigus selgub, et põhjavee võtmisega kaasneb siluri-ordoviitsiumi Matsalu või Ordoviitsiumi-Kambriumi Lääne-Eesti põhjaveekogumi seisundi halvenemine on loa andjal õigus vee erikasutusluba muuta või kehtetuks tunnistada. 2. Juhul kui peaks selguma, et ärajuhitava vee tõttu halveneb Vanamõisa jõe seisund on loa andjal õigus nõuda täiendavate meetmete kasutusele võtmist, rangemate nõuete seadmist ja suublaseire tingimuste määramist. Vajadusel
12. Muud asjakohased meetmed Loa omanikule kohalduvad kõikide veekeskkonna kaitset puudutavate õigusaktide otsekohalduvad nõuded, hoolimata sellest, kas need on loas kajastatud või mitte. Seadusandluse muutumisel keskkonnaloa kehtivuse ajal tuleb järgida kehtivat seadusandlust. Pidev

V17. Nõuded teabe esitamiseks loa andjale

Jrk nr Teabe liik Teabe detailsem kirjeldus Teabe esitamise sagedus
1. Muu veevaldkonna aruandekohustus Võetava vee arvestust pidada kuude kaupa. Pidev
2. Võetava vee arvestus Väljajuhitava vee kogust tuleb mõõta arvestuslikult vee kõrvalduspumpade tööaja järgi. Arvutuse teostamise aluseks on dokumenteeritud ja kontrollitavad andmed veepumpade tööaja ja võimsuse kohta ning andmed sademete koguse kohta. Arvestust pidada kuude kaupa ja säilitada andmed paber- või elektroonsel andmekandjal. Suublasse juhitava karjäärivee koguse ja seire nõuded vastavalt käesoleva loa vormis V4 toodule. Andmed esitada koos veesaastetasu deklaratsiooniga. Kord kvartalis, vastavalt kehtestatud nõuetele
3. Reoveepuhasti reostuskoormuse määramine Esitada Keskkonnaametile heitvee omaseire tulemused ja salvkaevu vee kvaliteedi ja veetasemete mõõtmiste tulemused. Analüüsiaktid Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemi kaudu. üks kord kvartalis
4. Ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete andmed Vastavalt kehtivale korrale. Vastavalt kehtivale korrale.
5. Mere seire Vastavalt kehtivale korrale. Vastavalt kehtivale korrale.
6. Heitvee reostusnäitajate piirväärtuste või reovee puhastusastmete vastavus kehtestatud nõuetele 1. Kui muutub loa omaja keskkonnaloa alusel toimuv tegevus, kasutatav tehnoloogia või muutuvad seadmed, tuleb Keskkonnaametile esitada motiveeritud taotlus olemasoleva loa
muutmiseks.
2. Keskkonnaloa loa omaja andmete muutmiseks (keskkonnaloa üleandmisel) esitab loa omaja keskkonnaloa andjale taotluse. Taotluses tuleb märkida tähtpäev, millal loa omaja andmeid muudetakse. Keskkonnaloas loa omaja andmete muutmise taotlus tuleb esitada hiljemalt kümme päeva enne nimetatud tähtpäeva saabumist.
Vastava olukorra tekkimisel

V18. Ajutise iseloomuga tegevused

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Saasteainete viimine paiksest heiteallikast välisõhku

A1. Käitise kategooria

Nende tegevusalade EMTAKi koodid, millele luba antakse
08111 - Dekoratiiv- ja ehituskivi, lubjakivi, kipsi, kriidi ja kiltkivi kaevandamine
Põletusseade
Jah
Põletus­seadme summaarne soojus­sisendile vastav nimi­soojus­võimsus, MWth
0.56
Kütuse liik Kütuseliigi aastakulu
Kogus Ühik
Diislikütus 21.412 tonni

Keskmise võimsusega põletus­seade
Ei
Orgaaniliste lahustite (kaasa arvatud kemikaalides sisalduvate lahustite) kasutamine
Ei
Nafta­saaduste, muude mootori- või vedel­kütuste, kütuse­komponentide või kütuse­sarnaste toodete laadimine (terminal või tankla)
Ei
Seakasvatus
Ei
Veisekasvatus
Ei
Kodulinnukasvatus
Ei
E-PRTR registri kohustuslane
Ei
Kasvuhoone­gaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kohustuslane
Ei

A2. Saasteainete lubatud heitkoguste (LHK) projekti koostaja

Vorm ei ole asjakohane

A3. Heiteallikad

Heite­allikas
Heiteallika keskkonnaregistri kood Nr plaanil või kaardil Nimetus L-EST97 koordinaadid
HEIT0009341 1 Puurimine X: 6498565, Y: 501300
HEIT0009342 2 Lõhkamine X: 6498565, Y: 501285
X: 6498573, Y: 501315
HEIT0009343 3 Purustus-sorteerimissõlm (purustamine ja sõelumine, laadimine) X: 6498430, Y: 501220
X: 6498480, Y: 501295
HEIT0009344 4 Paiksed mootorid X: 6498455, Y: 501255

A4. Välisõhku väljutatavate saasteainete loetelu ja nende lubatud heitkogused aastas

CAS nr Nimetus Heitkogus
Perioodi algus Perioodi lõpp Lubatud heitkogus Aastas Mõõtühik
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 2022     0.278 t
124-38-9 Süsinikdioksiid 2022     68.145 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid 2022     0.787 t
7446-09-5 Vääveldioksiid 2022     0.065 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 2022     0.005 t
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 2022     6.591 t
PM10 Peened osakesed (PM10) 2022   1.913   t
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 2022   0.035   t

A5. Heiteallikad ning saasteainete lubatud hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa

Heiteallikas Heiteallika kood Välisõhku väljutatud saasteaine
CAS nr Nimetus Heite liik Heitkogus Heite piir­väärtus, mg/Nm³
Hetkeline kogus Mõõtühik
Paiksed mootorid HEIT0009344 PM-sum Tahked osakesed, summaarsed Tavaheide 0.022 g/s  
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) Tavaheide 0.003 g/s  
PM10 Peened osakesed (PM10) Tavaheide 0.003 g/s  
10102-44-0 Lämmastikdioksiid Tavaheide 0.062 g/s  
630-08-0 Süsinikmonooksiid Tavaheide 0.024 g/s  
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.003 g/s  
7446-09-5 Vääveldioksiid Tavaheide 0.026 g/s  
124-38-9 Süsinikdioksiid Tavaheide 0.011 g/s  
Purustus-sorteerimissõlm (purustamine ja sõelumine, laadimine) HEIT0009343 PM-sum Tahked osakesed, summaarsed Tavaheide 0.605 g/s  
PM10 Peened osakesed (PM10) Tavaheide 0.214 g/s  
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) Tavaheide 0.017 g/s  
Lõhkamine HEIT0009342 PM-sum Tahked osakesed, summaarsed Tavaheide 0.227 g/s  
PM10 Peened osakesed (PM10) Tavaheide 0.118 g/s  
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) Tavaheide 0.007 g/s  
630-08-0 Süsinikmonooksiid Tavaheide 9.444 g/s  
10102-44-0 Lämmastikdioksiid Tavaheide 2.222 g/s  
7446-09-5 Vääveldioksiid Tavaheide 0.278 g/s  
Puurimine HEIT0009341 PM-sum Tahked osakesed, summaarsed Tavaheide 0.006 g/s  
PM10 Peened osakesed (PM10) Tavaheide 0.003 g/s  
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) Tavaheide 0.003 g/s  
RM on raskmetall. Raskmetallid on järgmised metallid ja poolmetallid ning nende ühendid: plii (Pb), kaadmium (Cd), elavhõbe (Hg), arseen (As), kroom (Cr), vask (Cu), nikkel (Ni), seleen (Se), tsink (Zn), koobalt (Co), vanaadium (V), tallium (Tl), mangaan (Mn), molübdeen (Mo), tina (Sn), baarium (Ba), berüllium (Be), uraan (U).

POSid on püsivad orgaanilised saasteained, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta lisas 1 nimetatud ained ja benso(a)püreen, benso(b)fluoranteen, benso(k)fluoranteen ning indeno(1,2,3-cd)püreen.

PCDDd/PCDFd on polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid.

A6. Saasteainete püüdeseadmed ja nende tööefektiivsuse kontrollimise sagedus

Heite­allikas Heiteallika kood Püüdeseade
Nimetus, tüüp Arv Püüdeseadme töö efektiivsuse kontrolli sagedus Püütav saasteaine
CAS nr Nimetus Projekteeritud puhastusaste
Puurimine HEIT0009341 Tekstiilfiltrid 12 Pole vajalik, sest filtreid hooldatakse perioodiliselt, mis tagab nende töö efektiivsuse. PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 99.5
PM10 Peened osakesed (PM10) 99.5
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 99.5

A7. Saasteainete heitkoguste ja välisõhu kvaliteedi seire, saasteainete heitkoguste vähendamise tegevuskava koostamise jm eritingimused

Eritingimuse liik Seireperiood
Sagedus Rakendamise tähtaeg Eritingimuse kirjeldus
Välisõhu kvaliteedi seire Pisteline regulaarne
 
Mõõta kord aastas II või III kv karjääri tavapärasel töötamisel (töötavad purustus-sorteerimissõlm, ekskavaator ja laadur) peamiste heiteallikate suhtes allatuult tootmisterritooriumi (karjääri) piiril peenosakeste sisaldus (PM10) välisõhus. Teha kolm vähemalt tunniajalist paralleelmõõtmist. Mõõtmised viia läbi kuiva ilmaga. Mõõtmiste protokollis märkida mõõtepunktide asukoht (kaardil), välisõhu temperatuur, tuule kiirus ja suund ning pilvisus. Mõõtmisi võib teostada vastavale mõõtmismetoodikale akrediteeritud laboratoorium, kes peab tagama mõõtmiste esinduslikkuse. Mõõtmiste tulemused esitada läbi KOTKAS infosüsteemi Kohustused saki hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 1. veebruariks.
Müra seire Pisteline regulaarne
 
Mõõta kord aastas II või III kv müraallikate poolt tekitatud müra taset karjääri tavapärasel töörežiimil (töötavad purustus-sorteerimissõlm, ekskavaator ja laadur) karjääri piiril müraallikatest allatuult. Müra mõõtmised peavad vastama standardite EVS-EN ISO 1996-1:2017 ja EVS-EN ISO 1996-2:2017 nõuetele. Mõõtmiste tulemused esitada läbi KOTKAS infosüsteemi Kohustused saki hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 1. veebruariks.
Töökorralduslikud nõuded Pidev
 
Kuival perioodil purustussõlmest, killustiku laadimisest ja veokite liikumisest tekkiva tolmu vähendamiseks niisutada töödeldavat materjali, laadimisplatse ning karjäärisiseseid ja karjääriväliseid killustiku väljaveo teid.
Töökorralduslikud nõuded Pidev
 
Viia purustus-sorteerimissõlm esimesel võimalusel karjääri põhja ning hoida see võimalikult mäeeraldise keskel.

Maapõu

M1. Maavara kaevandamine

Maardlad
Maardla ja mäeeraldis
Mäeeraldise liik uus mäeeraldis
Registrikaardi nr 433
Maardla nimetus Tarva
Maardla osa nimetus  
Maardla põhimaavara dolokivi
Mäeeraldise nimetus Tarva III dolokivikarjäär
Mäeeraldisel on teenindusmaa Jah
Mäeeraldise ruumikuju Ruumikuju: 1 lahustükk.
Teenindusmaa ruumikuju Ruumikuju: 1 lahustükk.
Mäeeraldise pindala (ha) 13.92
Käitise ehk mäeeraldise teenindusmaa pindala (ha) 16.85
Kaevandatava katendi kogus (tuh m³) 78
Kaevandatava mulla kogus (tuh m³) 28
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve ehituskillustikuks, täitepinnasena
Minimaalne tootmismaht aastas  
Keskmine tootmismaht aastas 44
Maksimaalne tootmismaht aastas (tuh t või tuh m³)  
Plokid
Nimetus Kasutusala Maavara Kaevandatud maavara kuulub eraomanikule? Kaevandamine lubatud allpool põhjaveetaset Liik Varu
Kogus Ühik Kuupäev
9 plokk täitedolokivi Dolokivi, täitepinnas Ei aT - aktiivne tarbevaru 1 332 tuh m³
02.12.2020
Tegevusala andmed
Maavara Kehtiv alates aasta Kehtiv kuni aasta Aastane tootmismaht Kaevandatav varu
Maksimaalne Maksimaalne aastamäär keskkonnanõuete täitmiseks Ühik Kogus Ühik
Dolokivi, täitepinnas 2022 2052     tuh m³ 1 312 tuh m³
Mäeeraldise KOV jaotus
Maavara Kehtiv alates aasta Kehtiv kuni aasta KOV-id
KOV EHAK KOV nimetus KOV pindala (ha) KOV pindala eraldisel (ha) Pinna proportsioon
Dolokivi, täitepinnas 2022 2052 0430 Lääneranna vald      
Geoloogilised uuringud
Geoloogilise uuringu aruande nimetus Tarva dolokivimaardla Tarva IV uuringuruumi geoloogilise uuringu aruanne (varu seisuga 01.07.2020)
Geoloogiafondi number 9387
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number 1-17/20/1891
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev
12.08.2020
Kõrvaltingimused
1. Lõhketöid tuleb läbi viia tööpäevadel ajavahemikus 9.00-17.00.
2. Kaevandamisalale jääva kaitsealuse taimeliigi halli käpa arvukuse, täpse kasvukoha ja ümberasustamise vajalikkuse, võimalikkuse ning ümberasustamise tingimuste kohta tuleb tellida ekspertiis. Ekspertiis tuleb Keskkonnaametile esitada enne kaevandamise ettevalmistustöödega alustamist.
Kaevandatud maa kasutamise otstarve
veekogu ja rohumaa

Loa lisad

Nimetus Manus
LHK projekt
Lisa 2: LHK projekt.pdf