Tagasi nimekirja Keskkonnakaitseluba
Laadi alla PDF

Geoloogilise uuringu luba

Loa nr
L.MU/516936
Loa omaja andmed
Ärinimi / Nimi
AS TREV-2 Grupp
Registrikood / Isikukood
10047362
Postiaadress
Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Tööde teostaja andmed
Ärinimi / Nimi
AS TREV-2 Grupp
Registrikood / Isikukood
10047362
Postiaadress
Pärnu mnt 463, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Uuringuruumi andmed
Nimetus
Soodevahe IV uuringuruum
Tüüp
Maismaa
Veekogu liik
Uuringuruumi ja selle teenindusala pindala, ha
21.38
Uuringuala ruumikuju
Uuringuruumil paiknevad kohalikud omavalitsused
Kohaliku omavalitsuse EHAK Kohaliku omavalitsuse nimetus
0653 Rae vald
 
Maardlad ja maavarad
Maardla nimetus  
Maardla osa nimetus  
Maardla registrikaardi number  
Maavara Muu maavara Uuritava maavara võimalikud kasutusvaldkonnad Hinnanguline maavara kogus, arvestades kaevandamiskadusid Hinnangulise maavara ühik
Lubjakivi, madalamargiline   Ehituslubjakivi 400 tuh m³
Lubjakivi, kõrgemargiline   Ehituslubjakivi 300 tuh m³
Lubjakivi, täitepinnas   Ehituslubjakivi 300 tuh m³
 
Uuringu/uurimistöö iseloom ja maht
Maavara uuringu eesmärk
Tarbevaru uuring
Uurimissügavus, m
35
Puuraukude arv
12
Uuringukaeveõõnte arv
0
Hüdrogeoloogilised katsetööd
Katsepumpamine
Muu hüdrogeoloogiline katsetöö
 
Geofüüsikalised tööd: elektromeetria, km
 
Geofüüsikalised tööd: gravimeetria, km
 
Muud sihtotstarbelised tööd
 
Kas tekib jäätmeid
Ei
Ajutiste ehitiste loetelu
 
Loa andja
Asutuse nimi
Keskkonnaamet
Asutuse registrikood
70008658
Asutuse aadress
Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood
Loa versiooni kehtima hakkamise kpv
12.10.2022
Lõppemise kpv
12.10.2027
Täiendavad tingimused
1. Uuringu tegijal tuleb teavitada Maa-ametit (e-post maaamet@maaamet.ee) välitööde tegemisest vähemalt 10 kalendripäeva ette.
2. Kui geoloogilise uuringu raames on vaja teha raiet, tuleb sellest teatada riigimetsa majandajale, kes sõlmib geoloogilise uuringu tegijaga kasvava metsa raadamiseks töövõtulepingu või raieõiguse omandamiseks kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingu.
3. Soodevahe IV uuringuruum kattub osaliselt Rail Balticu raudtee trassikoridoriga. Loa taotlejal tuleb uuringu aruandele lisada Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi arvamus ning arvestada võimalusega, et kaevandamisluba ei pruugita saada või on see võimalik vaid piiratud mahus.
4. Geoloogiline uuring tuleb läbi viia kolme aasta jooksul alates loa väljastamisest.
5. Geoloogilised välitööd võivad toimuda tööpäeviti ajavahemikul kell 08.00-17.00.