Tagasi nimekirja Keskkonnakaitseluba
Laadi alla PDF

Keskkonnaluba

Loa registrinumber KL-516423
Loa omaja andmed Ärinimi / Nimi OÜ EKT Ecobio
Registrikood / Isikukood 14943490
Tegevuskoha andmed Nimetus Ecobio väetisehoidla
Aadress Tiidu, Haljava küla, Jõelähtme vald, Harju maakond
Katastritunnus(ed) 24501:001:0753
Territoriaalkood EHAK 1741
Käitise territoorium Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Tiidu (24501:001:0753), Tiigi alajaam (24504:009:0013).Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Tiidu (24501:001:0753), Tiigi alajaam (24504:009:0013).
Tegevusvaldkond Loaga reguleeritavad tegevused Saasteainete viimine paiksest heiteallikast välisõhku;
Loa andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Aadress Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev 14.10.2022
Lõppemise kuupäev  

Saasteainete viimine paiksest heiteallikast välisõhku

A1. Käitise kategooria

Nende tegevusalade EMTAKi koodid, millele luba antakse
2015 - Väetiste ja lämmastikuühendite tootmine
Põletusseade
Ei
Keskmise võimsusega põletus­seade
Ei
Orgaaniliste lahustite (kaasa arvatud kemikaalides sisalduvate lahustite) kasutamine
Ei
Nafta­saaduste, muude mootori- või vedel­kütuste, kütuse­komponentide või kütuse­sarnaste toodete laadimine (terminal või tankla)
Ei
Seakasvatus
Ei
Veisekasvatus
Ei
Kodulinnukasvatus
Ei
E-PRTR registri kohustuslane
Ei
Kasvuhoone­gaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kohustuslane
Ei

A2. Saasteainete lubatud heitkoguste (LHK) projekti koostaja

Vorm ei ole asjakohane

A3. Heiteallikad

Heite­allikas
Heiteallika keskkonnaregistri kood Nr plaanil või kaardil Nimetus L-EST97 koordinaadid
HEIT0010882 H1 Väetisehoidla X: 6585324, Y: 567779

A4. Välisõhku väljutatavate saasteainete loetelu ja nende lubatud heitkogused aastas

CAS nr Nimetus Heitkogus
Perioodi algus Perioodi lõpp Lubatud heitkogus Aastas Mõõtühik
10024-97-2 Dilämmastikoksiid (põllumajandus) 2022     1.391 t
74-82-8 Metaan 2022     24.301 t
7664-41-7 Ammoniaak 2022     4.752 t

A5. Heiteallikad ning saasteainete lubatud hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa

Heiteallikas Heiteallika kood Välisõhku väljutatud saasteaine
CAS nr Nimetus Heite liik Heitkogus Heite piir­väärtus, mg/Nm³
Hetkeline kogus Mõõtühik
Väetisehoidla HEIT0010882 7664-41-7 Ammoniaak Tavaheide 0.301 g/s  
74-82-8 Metaan Tavaheide 1.541 g/s  
10024-97-2 Dilämmastikoksiid (põllumajandus) Tavaheide 0.088 g/s  
RM on raskmetall. Raskmetallid on järgmised metallid ja poolmetallid ning nende ühendid: plii (Pb), kaadmium (Cd), elavhõbe (Hg), arseen (As), kroom (Cr), vask (Cu), nikkel (Ni), seleen (Se), tsink (Zn), koobalt (Co), vanaadium (V), tallium (Tl), mangaan (Mn), molübdeen (Mo), tina (Sn), baarium (Ba), berüllium (Be), uraan (U).

POSid on püsivad orgaanilised saasteained, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta lisas 1 nimetatud ained ja benso(a)püreen, benso(b)fluoranteen, benso(k)fluoranteen ning indeno(1,2,3-cd)püreen.

PCDDd/PCDFd on polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid.

A6. Saasteainete püüdeseadmed ja nende tööefektiivsuse kontrollimise sagedus

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

A7. Saasteainete heitkoguste ja välisõhu kvaliteedi seire, saasteainete heitkoguste vähendamise tegevuskava koostamise jm eritingimused

Eritingimuse liik Seireperiood
Sagedus Rakendamise tähtaeg Eritingimuse kirjeldus
Töökorralduslikud nõuded Pidev
 
1. Tagada väetisehoidla lekkekindlus ning vältida sademe- ja pinnavee valgumist hoidlasse.
2. Väetisehoidla täitmisel ja tühjendamisel tuleb jälgida, et tuul ei oleks lõuna, lääne ega edela suunal.
3. OÜ EKT Ecobio vedelväetisehoidlat katva põhukihi paksus peab olema vähemalt 100 mm, katet tuleb kontrollida regulaarselt ning tekkinud lõhed koheselt täita.
4. OÜ EKT Ecobio vedelväetisehoidlas tohib hoiustada vaid vedelväetist, mis on toodetud OÜ EKT Ecobio Maardu biogaasitehases tekkivast digestaadist.
Lõhnaainete seire Ühekordne
 
1. Sagenevate lõhnahäiringu kaebuste tekkimisel on käitaja kohustatud Keskkonnaameti ja kohaliku omavalitsuse üksuse nõudmisel läbi viima lõhnaaine mõõtmised. Mõõtmiste läbiviimine kooskõlastada Keskkonnaametiga. Aruanne peab sisaldama mõõtmiste ajal toimunud protsesside loetelu, mõõdetud lõhnaaine kontsentratsioone (OU/m3) ja hetkelisi heitkoguseid (OU/s), mõõtmiste tulemustel saadud andmetega teostatud lõhnaaine hajumise modelleerimist ja lõhnaaine esinemise hinnangut. Mõõtmised peab teostama akrediteeritud labor, kes peab tagama mõõtmiste kvaliteedi, jälgitavuse ja tulemuste esinduslikkuse. Aruanne tuleb esitada Keskkonnaametile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kaks nädalat pärast vastavate andmete saamist laborilt.

Loa lisad

Nimetus Manus
LHK projekt
Lisa 1: LHK projekt.pdf