Tagasi nimekirja Registreering nr RE.JÄ/517072
Laadi alla PDF

Jäätmevaldkonna registreering

Registreeringu number RE.JÄ/517072
Registreeringu omaja andmed Ärinimi / Nimi Vilpo OÜ
Registrikood / Isikukood 12080688
Kontaktisik Kontaktisiku nimi Tauno Saapar
Kontaktisiku telefon  
Kontaktisiku e-post  
Tegevusvaldkond Tavajäätmete taaskasutamine või tekkekohas kõrvaldamine jäätmeloa omamise kohustuseta JäätS § 73 lõike 5 alusel
Registreeringu kehtivuse periood Registreeringu väljastamise kuupäev 14.10.2022
Registreeringu kehtivuse algus 14.10.2022
Lõppemise kuupäev 07.09.2023
Andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus) Keskkonnaamet on vastavalt jäätmeseaduse § 98⁷ lg 4 kontrollinud jäätmeloa omamise vajaduse puudumist. Jäätmekäitleja tegevus registreeritakse jäätmeseaduse § 98⁷ lõike 2 punkt 1 ja esitatud taotluse 08.09.2022 T-RJÄ/1014641 alusel.
Täiendavad nõuded Reoveesette taaskasutamisel tuleb järgida veeseaduse ja selle alamaktidega ning looduskaitseseadusega sätestatud piiranguid.

Reoveesetet ei ole lubatud kasutada kalda piiranguvööndis ning nitraaditundliku ala piires asuvatel kaitsmata põhjaveega aladel.

Reoveesette käitlust, sh mullaproovide jmt võtmist reguleerib keskkonnaministri 31.07.2019 määrus nr 29 "Haljastuses, rekultiveerimisel ja põllumajanduses kasutatava reoveesette kvaliteedi piirväärtused ning kasutamise nõuded1".

Laotusel lähtuda keskkonnaministri 03.10.2019 määruse nr 50 "Veehaarde sanitaarkaitseala ulatuse suurendamise nõuded ja nõuded veehaarde sanitaarkaitseala projekti kohta ning joogiveehaarde toiteala määramise kord" §-st 2-6, planeerimisseaduse §-st 75 ja veeseaduse §-st 85,86 ja 149.

Ettevõttel peab kogu registreeringu kehtivusaja jooksul olema kehtiv õigus kinnistuid kasutada. Juhul kui ettevõttel puudub mõne käitluskohaks oleva kinnistu kasutusõigus, ei ole lubatud sellel kinnistul reoveesetet taaskasutada.
Vaidlustamine Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Registreeringu andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Allkirjastaja nimi Helen Akenpärg
Ametikoht jäätmebüroo juhataja

Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Jrk nr 1.
Nimetus Vilpo põllud Rakvere vallas
Kood JKK5900230
Käitluskoha täpne asukoht kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Reili (66204:003:1150). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Reili (66204:003:1150).
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Levala küla, Reili 66204:003:1150 X: 6570114, Y: 629347
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 0111 - Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus

Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Maksimaalne käitlusvõimsus (t/a)
1. Estonian Cellist tuleva komposti laotus põllule ja mulda kandmine R10 - pinnastöötlus põllumajanduses kasutamise eesmärgil või keskkonna ökoloogilise seisundi parandamiseks Estonian Cellist tuleva komposti laotus põllule ja mulda kandmine Laotamiseks kasutatakse sõnnikulaotajat ja küntakse mulda. 2 500
 
Projekti kogumaht (t)
2 500

Käideldavad jäätmeliigid koos aastase käitluskogusega

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Vilpo põllud Rakvere vallas
Jäätmeliik Väljaminek (t/a)
Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus (t/a) R-kood Kogus (t/a) D-kood
03 03 11 - Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 03 10 2 500 R10 - pinnastöötlus põllumajanduses kasutamise eesmärgil või keskkonna ökoloogilise seisundi parandamiseks  

Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.