Tagasi nimekirja Registreering nr RE.JÄ/517034
Laadi alla PDF

Jäätmevaldkonna registreering

Registreeringu number RE.JÄ/517034
Registreeringu omaja andmed Ärinimi / Nimi Mulgi Vallavalitsus
Registrikood / Isikukood 77000453
Kontaktisik Kontaktisiku nimi Tiia Kukk
Kontaktisiku telefon  
Kontaktisiku e-post  
Tegevusvaldkond Tavajäätmete taaskasutamine või tekkekohas kõrvaldamine jäätmeloa omamise kohustuseta JäätS § 73 lõike 5 alusel
Registreeringu kehtivuse periood Registreeringu väljastamise kuupäev 14.10.2022
Registreeringu kehtivuse algus 14.10.2022
Lõppemise kuupäev 31.12.2025
Andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus) Keskkonnaamet on vastavalt jäätmeseaduse § 98⁷ lg 4 kontrollinud jäätmeloa omamise vajaduse puudumist. Jäätmekäitleja tegevus registreeritakse jäätmeseaduse § 98⁷ lõike 2 punkt 1 ja esitatud taotluse 03.10.2022 T-RJÄ/1014856-2 alusel.
Täiendavad nõuded Registreeringuga on lubatud biolagunevate jäätmete taaskasutamine jäätmete tekkekohas (kalmistul) (bioloogiline töötlemine (R12o), pinnastöötlus (R10)).

Registreeringu omajale kohalduvad kõik asjakohased õigusaktides sätestatud nõuded. Olulisemad keskkonnaalased kohustused keskkonnaloa omajale on toodud Keskkonnaameti kodulehel rubriigis "Keskkonnakaitseloa omaja kohustused".

Lisaks juhime Teie tähelepanu sellele, et jäätmete taaskasutamisel tuleb lähtuda keskkonnaministri 21.04.2004 määruse nr 21 “Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded” nõuetest.
Vaidlustamine Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Registreeringu andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Allkirjastaja nimi Helen Akenpärg
Ametikoht jäätme peaspetsialist jäätmebüroo juhataja ülesannetes

Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Jrk nr 1.
Nimetus Karksi-Nuia Rahumäe kalmistu jäätmekäitluskoht
Kood JKK8400126
Käitluskoha täpne asukoht kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Rahumäe kalmistu (28701:001:0087). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Rahumäe kalmistu (28701:001:0087).
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Viljandi maakond, Mulgi vald, Karksi-Nuia linn, Rahumäe kalmistu 28701:001:0087 X: 6440860, Y: 591239
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 84114 - Valla- ja linnavalitsuste tegevus

Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Maksimaalne käitlusvõimsus (t/a)
1. lehtede ja haljastusjäätmete kogumine ning taaskasutus R12o - jäätmete taaskasutamisele eelnev bioloogiline töötlus kogutakse kokku lehed oksad. pannakse hunnikusse ja segatakse komposteerumise eesmärgil umbes 2 korda aastas käru ja traktor 5
2. taaskasutamine haljastuses R10 - pinnastöötlus põllumajanduses kasutamise eesmärgil või keskkonna ökoloogilise seisundi parandamiseks Komposteerunud materjal kasutatakse kalmistul haljastuseks käsitsi ja traktoriga 5
 
Projekti kogumaht (t)
25

Käideldavad jäätmeliigid koos aastase käitluskogusega

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Karksi-Nuia Rahumäe kalmistu jäätmekäitluskoht
Jäätmeliik Väljaminek (t/a)
Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus (t/a) R-kood Kogus (t/a) D-kood
20 02 01 - Biolagunevad jäätmed 5 R12o - jäätmete taaskasutamisele eelnev bioloogiline töötlus  
5 R10 - pinnastöötlus põllumajanduses kasutamise eesmärgil või keskkonna ökoloogilise seisundi parandamiseks