Tagasi nimekirja Registreering nr RE.JÄ/517074
Laadi alla PDF

Jäätmevaldkonna registreering

Registreeringu number RE.JÄ/517074
Registreeringu omaja andmed Ärinimi / Nimi Osaühing N-JAAP
Registrikood / Isikukood 10107822
Kontaktisik Kontaktisiku nimi Ines Paap
Kontaktisiku telefon  
Kontaktisiku e-post  
Tegevusvaldkond Tavajäätmete taaskasutamine või tekkekohas kõrvaldamine jäätmeloa omamise kohustuseta JäätS § 73 lõike 5 alusel
Registreeringu kehtivuse periood Registreeringu väljastamise kuupäev 14.10.2022
Registreeringu kehtivuse algus 14.10.2022
Lõppemise kuupäev 30.09.2023
Andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus) Keskkonnaamet on vastavalt jäätmeseaduse § 98⁷ lg 4 kontrollinud jäätmeloa omamise vajaduse puudumist. Jäätmekäitleja tegevus registreeritakse jäätmeseaduse § 98⁷ lõike 2 punkt 1 ja esitatud taotluse 04.10.2022 T-RJÄ/1014605-2 alusel.
Täiendavad nõuded Ala kattub veehaarde sanitaarkaitsealaga, millel on majandustegevus (kaasa arvatud ka ehitamine) keelatud (Veeseadus § 151). Taotletava ala puhul on tegemist ka pooleldi kaitsmata põhjaveekihiga. Aiandi jäätmekäitluskoha alalt jätta välja veehaarde sanitaarkaitseala.

Täitmisel lähtuda keskkonnaministri 03.10.2019 määruse nr 50 "Veehaarde sanitaarkaitseala ulatuse suurendamise nõuded ja nõuded veehaarde sanitaarkaitseala projekti kohta ning joogiveehaarde toiteala määramise kord" §-st 2-6, planeerimisseaduse §-st 75 ja veeseaduse §-st 85,86 ja 149.

Ettevõte peab olema veendunud, et kõik täiteks kasutatavad jäätmed vastavad keskkonnaministri 21.04.2004 määruse nr 21 § 4^1 toodud nõuetele.

Ettevõte peab edasiste tegevuste planeerimise osas nt ehitustegevuseks tegevuse kooskõlastama kohaliku omavalitsusega.

Jäätmekäitleja registreeringu väljastamine ei vabasta registreeringu omanikku muude õigusaktidega kehtestatud kohustustest või piirangutest ning registreering ei asenda muude õigusaktide alusel nõutavaid lube või kooskõlastusi. Olulisemad keskkonnaalased kohustused jäätmekäitleja registreeringu omajale on toodud Keskkonnaameti kodulehel (www.keskkonnaamet.ee) rubriigis "Keskkonnakaitseloa omaja meelespea".

Jäätmekäitleja registreeringu väljastamisega olete kohustatud Keskkonnaametile jäätmekäitlejana iga tegevusaasta järel hiljemalt 31. jaanuaril esitama jäätmekäitlusalase tegevuse kohta jäätmearuande keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/).
Vaidlustamine Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Registreeringu andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Allkirjastaja nimi Helen Akenpärg
Ametikoht jäätmebüroo juhataja

Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Jrk nr 1.
Nimetus Aiandi jäätmekäitluskoht
Kood JKK5900170
Käitluskoha täpne asukoht kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Aiandi (66201:001:0396). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Aiandi (66201:001:0396).
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Tõrremäe küla, Aiandi 66201:001:0396 X: 6582460, Y: 632499
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 43129 - Muud kaeve- ja mullatööd

Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Maksimaalne käitlusvõimsus (t/a)
1. pinnase ja telliskivide ladustamine R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks pinnasega kinnistu täitmine buldooser 1 000
 
Projekti kogumaht (t)
1 000

Käideldavad jäätmeliigid koos aastase käitluskogusega

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Aiandi jäätmekäitluskoht
Jäätmeliik Väljaminek (t/a)
Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus (t/a) R-kood Kogus (t/a) D-kood
17 01 02 - Tellised 100 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks  
17 05 06 - Süvenduspinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 05* 740 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks  

Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.