Tagasi nimekirja Keskkonnakaitseluba
Laadi alla PDF

Keskkonnaluba

Loa registrinumber KL-516299
Loa omaja andmed Ärinimi / Nimi OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus
Registrikood / Isikukood 10057662
Tegevuskoha andmed Nimetus Suletud Kiviõli tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila järelhooldus
Aadress Suletud Kiviõli tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila järelhooldus
Katastritunnus(ed) 30901:001:0016
Territoriaalkood EHAK 0045:0042:3194
Tegevusvaldkond Loaga reguleeritavad tegevused Vee erikasutus;
Jäätmete käitlemine;
Loa andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Aadress Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev 17.10.2022
Lõppemise kuupäev 17.10.2027

Jäätmete käitlemine

J1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Jrk nr 1.
Nimetus Suletud Kiviõli tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila järelhooldus
Keskkonnaregistrikood JKK4400249
Aadress ja katastritunnus
Aadress ADR ID Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Kiviõli linn, Sonda tee 17 3300267 30901:001:0016 X: 6583737, Y: 666597
Plaan või kaart
Number plaanil või kaardil  

J2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J3. Lubatud jäätmekäitlustoimingud ning nende kirjeldus

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J4. Jäätmete ladustamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J5. Jäätmete vedu

Vorm ei ole asjakohane

J6. Jäätmekäitlustoimingule esitatavad tehnilised ja keskkonnakaitsenõuded

Tegevuse liigid Tehnilised nõuded Keskkonnakaitsenõuded
Kirjeldus Rakendamine
Prügila järelhooldus   Loa omaja peab tagama prügilast tulenevate negatiivsed keskkonnamõjude vältimise ja vähendamise ning teostama järelhooldustöid vastavalt prügila sulgemiskavale.
Järelhooldustööde käigus niidetakse vegetatsiooniperioodil prügilat ning puhastatakse kraave.
Prügila järelhoolduse perioodi jooksul
Prügila seire   Loa omaja esitab loa andjale iga-aastaselt prügila seire andmed vastavalt prügila sulgemiskavale ja keskkonnaministri 29.04.2004 määrusele nr 38 "Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded". Prügila järelhoolduse perioodi jooksul

J7. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Suletud Kiviõli tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila järelhooldus
Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamine Failid
Suletud Kiviõlitööstusjäätmete ja poolkoksiprügila (prügilakood 0309) järel hooldus ja seire Järelhoolduse eesmärgiks on prügila sulgemisel ehitatud rajatiste hooldamine nende korrashoiuks ja funktsionaalsuse tagamiseks.

Prügila järelhooldus ja seire toimub vastavalt “Tööstusjäätmete ja poolkoksi prügila sulgemine Kiviõlis. Järelseire ja – hoolduse projektile” (AS Entec Eesti, 2012, Töö nr 888/10).

Alljärgnevalt on loetletud rajatised, mille funktsionaalsus tuleb korrashoiuga tagada ning milliseid töid tuleb vajadusel selleks teha:

1. kraavid- 1820 jm. Vajalikuks tööks on kraavi puhastamine ja sette eemaldamine;

2. truubid 1 ja 2- 8,5 ja 11 jm. Vajalikuks tööks on truupide puhastamine ja sette eemaldamine;

3. ühtlustusmahuti 3000 m²/3850 m³. Vajalikuks tööks on puhastamine ja sette eemaldamine;

4. survetoru- 127 jm. Vajalikuks tööks on puhastamine ja sette eemaldamine;

5. kraav Uuemõisa ojani- 320 jm. Vajalikuks tööks on kraavi puhastamine ja sette eemaldamine;

6. hooldustee- 825 jm. Vajalikuks tööks on tee korrastamine;

7. heintaimede istutusala- 19,2 ha. Vajalikuks tööks on ala korrashoid;

8. puude istutusala- 6,25 ha. Vajalikuks tööks on ala korrashoid;

9. säilitatav haljastus- 7,5 ha. Vajalikuks tööks on ala korrashoid;
Järelhooldustöid tuleb teostada jookvalt kogu järel hoolduse ja seireperioodil. Järel seire aruandes märgitud ja kohest korrastamist vajavate defektide korral peab järel seireteostaja leppima kokku Keskkonnaministeeriumiga töödeplaani ja teostamise aja. Pärast puuduste kõrvaldamist tuleb teostada kohapeal ülevaatus ja koostada hooldustööde kohta teostatud tööde akt, mis lisatakse iga-aastastele seirearuannetele.
Seirearuande esitamine Kõikide tabelites J7 ja V7 loetletud seireliikide seireandmete ja järel hooldus toimingute tulemuste alusel tuleb koostada seirearuanded.

Aruanne tuleb koostada vastavalt prügilamääruse §-le 40.

Lisaks peab aruannetes olema fikseeritud:

1. seireandmed;
2. seireandmete hindamine;
3. hinnang rajatise toimimise kohta võrreldes projektlahendusega;
4. seiratava objekti tehniline seisund;
5. soovitused vajalike hooldus/parandustööde kohta;

Aruanded tuleb koostada kahes eksemplaris, allkirjastatult paberil ja digitaalselt.
Vastavalt Keskkonnaministeeriumi ja ettevõtte vahel sõlmitud Töövõtulepingule nr 4-1/14/217 tuleb ettevõttel esitada seirearuanne Keskkonnaministeeriumile ja Keskkonnaametile. Uue töövõtulepingu sõlmimisel tuleb seirearuanded esitada vastavalt uues lepingus sätestatud tähtaegadele.
Termo- ja välisõhuseire Järelhoolduse perioodil tuleb teha üks kord aastas prügila ladestu pinna termoseiret,
kasutades selleks infrapunakaamerat või mõnda muud temperatuuri mõõtmise vahendit.

Seire eesmärgiks on fikseerida võimalikud kuumenemiskolded ning nende avastamisel korraldada õhuheite mõõtmised. Termo- ja välisõhuseire läbiviimisel tuleb pöörata
tähelepanu seirearuannetes fikseeritud soojadele kohtadele.
Termoseiret tuleb teostada ükskord aastas (september-oktoober).Temperatuuri lugemite registreerimise sagedus toimub minimaalselt üks kord ööpäevas ja andurite lugemid võetakse ükskord kuus.
Visuaalne seire Järelhoolduse perioodil tuleb teha visuaalseid vaatlusi ja need dokumenteerida.
Visuaalse seire objektid on järgmised:

1. prügila kattekihi seisund- maa-ala suurus 19,2 ha. Hinnatakse erosiooni nähtusi, lihkeid, vajumeid ja teiste anomaalsete nähtuste puudumist;
2. taimestiku seisund heintaimede istutusalal- maa-ala suurus 19,2 ha. Hinnata tuleb kas rohkem kui 60% taimestikuga alast on kasvava taimestikuga kaetud. Paljandeid ei tohi olla;
3. taimestiku seisund puude istutusalal- maaala suurus 6,25 ha. Hinnatakse puude elujõulisust;
4. säilitatud taimestikuga ala- maa-ala suurus 12,5 ha. Hinnatakse kuivanud ja murdunud
puude puudumist;
5. veemajanduse rajatised: kraavid- 1820 jm (jooksev meeter); truup 1- 8,5 jm; truup 2- 11
jm; ühtlustusmahuti 3000 m²/3850 m³; survetoru- 127 jm; ühenduskraav Uuemõisa
ojani- 320 jm. Hinnatakse rajatiste töökorras olekut ning setete ja erosiooni puudumist;
6. hooldustee- 825 jm. Hinnatakse tee sõidukorras olekut ning ebatasasuste, vajumite, aukude ja erosiooninähtude puudumist;
7. nõrgvee puurkaev- 1 tk. Kontrollitakse kas nõrgvee puurkaev on lukustatava kaanega
suletud ja vastava tähisega märgistatud;
8. põhjavee puurkaevud- 3tk. Kontrollitakse kas puurkaevud on lukustatava kaanega
suletud ja vastava tähisega märgistatud.
Kattekihi ja rajatiste visuaalsetseiret tuleb teha kaks korda aastas(märts-aprill ja septemberoktoober).Taimestiku visuaalset seiret tuleb teha igal aastal ajavahemikus 15.mai- 15. juuni.
Meteoroloogilisteandmete seire Meteoroloogilisi andmeid kogutakse IdaVirumaal EMHI Jõhvi meteoroloogiajaamas,
millest prügila järel hoolduse ja seire aruandluseks tuleb fikseerida järgmised andmed:

1. ööpäevane sademete hulk;
2. õhutemperatuur kell 14:00;
3. aurumine;
4. õhuniiskus kell 14:00.
Andmeid esitatakse kalendrikuude kaupa kuu keskmisena ja üks kordaastas.
 

J8. Jäätmekäitluskoha seirenõuded

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J9. Prügila või jäätmehoidla liik

Pürgila ja/või jäätmehoidla liik* Prügila või jäätmehoidla mahutavus
Tavajäätmed (t) Ohtlikud jäätmed (t)
Prügila - ohtlike jäätmete prügila 0 13 000 000

J10. Prügilasse või jäätmehoidlasse ladestatavad tavajäätmed

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J11. Prügilasse või jäätmehoidlasse ladestatavad ohtlikud jäätmed

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J12. Põletatavate ohtlike jäätmete minimaalne massivoog

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Vee erikasutus

V1. Lubatud veevõtt pinnaveekogust

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V2. Lubatud veevõtt põhjaveehaarete kaupa

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V3. Võetava vee koguse ja seire nõuded

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V4. Väljalaskmed ja lubatud saasteainete kogused väljalaskmete ja saasteainete kaupa

Väljalaskme jrk nr 1.
Väljalaskme nimetus Kiviõli poolkoksi prügila
Väljalaskme kood IV221
Reoveepuhasti nimetus  
Reoveepuhasti kood  
Reoveekogumisala
Reoveekogumisala nimetus Reoveekogumisala kood
   
Suubla nimetus Uuemõisa oja
Suubla kood VEE1070600
Veekogumi nimetus  
Veekogumi kood  
Väljalaskme L-Est koordinaadid X: 6583374, Y: 666322
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient 1,5 (heitekoht asub linna, alevi või supelranna piirides või lähemal kui 200 meetrit kohaliku omavalitsuse otsusega määratud supelrannale või kui heitekoht on meri, piiriveekogu või lõheliste või karpkalaliste kudemis- või elupaigana kaitstav veekogu)
Lubatud vooluhulk (m³)
Perioodi algus Perioodi lõpp Aastas I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Vooluhulga mõõtmise viis
             
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
2022   Sulfaat (SO42-) SO4
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
       
Lubatud saasteainete kogused
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr Suurim lubatud sisaldus (mg/l)¹ Puhastus­aste % Lubatud kogused tonnides
I kv II kv III kv IV kv Aastas
2022 2026 Kahealuselised fenoolid FEN2 15            
2022 2026 Ühealuselised fenoolid FEN1 0.10            
2022 2026 Naftasaadused NAF 5            
2022 2026 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) BHT7 15            
2022 2026 Keemiline hapnikutarve (KHT) KHT 125            
2022 2026 Üldlämmastik (Nüld) Nyld 45            
2022 2026 Üldfosfor (Püld) Pyld 1            
2022 2026 Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) pH              
¹ - Vesinikioodide kontsentratsiooni (pH) lubatud vahemik on 6,0 - 9,0.

V5. Reoveepuhasti reostuskoormuse määramine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V6. Reoveepuhasti puhastusefektiivsuse hindamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V7. Väljalaskme seire nõuded

Proovivõtunõuded
Proovid tuleb võtta vastavuses kehtiva metoodikaga. Proovivõtja peab olema atesteeritud ning peab kasutama sobivaid mõõte- ja proovivõtuvahendeid.
Analüüsinõuded
Analüüsid teostada analüüsitavate komponentide osas akrediteeritud laboris, mis on sooritanud vähemalt üks kord aastas katselaborite võrdluskatsed.
 
Väljalaskme nimetus Väljalaskme kood Väljalaskme koordinaadid (L‑Est) Pinnaveekogumi nimetus Pinnaveekogumi kood Seire
Seiratav näitaja Proovi tüüp Proovi võtmise liik Proovi võtmise sagedus
Kiviõli poolkoksi prügila IV221 X: 6583374, Y: 666322     Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Kahealuselised fenoolid
Keemiline hapnikutarve (KHT)
Naftasaadused
Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)
Sulfaat (SO42-)
Ühealuselised fenoolid
Üldfosfor (Püld)
Üldlämmastik (Nüld)
Sademevesi Üksikproov Üks kord poolaastas
 
Täiendavad nõuded väljalaskme seire läbiviimiseks
Proovid tuleb võtta üks kord poolaastas (märts-aprill ja september-oktoober)

V8. Veekogu sh suubla seire

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V9. Nõuded veekogu paisutamise ja hüdroenergia kasutamise kohta

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V10. Süvendamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V11. Veekogusse tahkete ainete paigutamine sh kaadamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V12. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V13. Pinnaveekogu kemikaalidega korrashoid

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V14. Vesiviljelus

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V15. Laeva lastimine, lossimine, remont

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V16. Meetmed mis aitavad vähendada vee erikasutuse mõju ja nende täitmise tähtajad

Jrk nr Meede Meetme kirjeldus Meetme rakendamise tähtaeg
1. Meetmed, mis vähendavad ohtlike ainete mõju suublale Ohtlike ainete sademeveega ärajuhtimine suublasse on keelatud. Heite toimumisel koheselt teavitada loa andjat ja Keskkonnaametit. Pidev
2. Toimingud avarii korral Võtta tarvitusele abinõud avariilise reostuse ennetamiseks, peatamiseks või likvideerimiseks. Avariist (sh avariilistest väljalaskudest) teavitada kohalikku omavalitsust ja Keskkonnaametit. Suurema keskkonna saastamise ohu korral tuleb informeerida ka Päästeametit. Avarii korral
3. Muud asjakohased meetmed Saasteainete mittevastavusel keskkonnaloas kehtestatud piirmääradele on loa andjal õigus esitada loa saajale rangemaid nõudeid ja/või täiendavaid tingimusi. Vastava olukorra tekkimisel
4. Muud asjakohased meetmed Käesolevas keskkonnaloas määramata juhtudel lähtuda kehtivast seadusandlusest. Pidev

V17. Nõuded teabe esitamiseks loa andjale

Jrk nr Teabe liik Teabe detailsem kirjeldus Teabe esitamise sagedus
1. Võetava vee arvestus Pidada arvestust sademevee hulga üle kvartaalselt. Andmed sademevee koguse kohta esitada veesaastetasu deklaratsioonides. Vee saastetasu deklaratsioonides või loa andja nõudmisel
2. Saastetasu ja vee erikasutusõiguse tasu teave Vastavalt käesoleva keskkonnaloa vormis V7 toodud nõuetele. Väljalaskme omaseire tulemused (analüüsiaktid) esitada Keskkonnaametile koos veesaastetasu deklaratsiooniga. Üks kord kvartalis
3. Reoveepuhasti efektiivsus Arvestada tegelikult ärajuhitud sademevee koguste ja analüüsitulemuste põhjal kvartali jooksul suublasse juhitud saasteainete kogused. Andmed esitada veesaastetasu deklaratsioonides ja veekasutuse aastaaruandes. Vastavalt kehtivale korrale
4. Ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete andmed Veesaastetasu deklaratsioonid esitada ja tasu maksta vastavalt kehtivale korrale. Keskkonnatasu deklaratsioon tuleb esitada ka juhul kui keskkonnakasutust ei ole reaalselt toimunud. Vastavalt kehtivale korrale
5. Reoveekäitluse teave Ohtlike ainete heite toimumisel teavitada koheselt Keskkonnaametit. Kohe vastava olukorra tekkimisel
6. Mere seire Veekasutuse aastaaruanne esitada elektrooniliselt vastavalt kehtivale korrale. Toimub õigusaktidega sätestatud korras
7. Heitvee reostusnäitajate piirväärtuste või reovee puhastusastmete vastavus kehtestatud nõuetele Keskkonnaloas toodud andmete muutustest ja töödest, mis ei ole käesoleva keskkonnaloaga haaratud, tuleb koheselt informeerida Keskkonnaametit. Kohe vastava olukorra tekkimisel

V18. Ajutise iseloomuga tegevused

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Loa lisad

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.