Tagasi nimekirja Keskkonnakaitseluba
Laadi alla PDF

Keskkonnaluba

Loa registrinumber KL-516785
Loa omaja andmed Ärinimi / Nimi Adven Eesti AS
Registrikood / Isikukood 10066299
Tegevuskoha andmed Nimetus Adven Eesti AS - Turu tn 26 Vändra katlamaja
Aadress Turu tn 26, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond
Katastritunnus(ed) 93101:001:0319
Territoriaalkood EHAK 9663
Käitise territoorium Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Turu tn 26 (93101:001:0319).Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Turu tn 26 (93101:001:0319).
Tegevusvaldkond Loaga reguleeritavad tegevused Saasteainete viimine paiksest heiteallikast välisõhku;
Loa andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Aadress Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev 18.10.2022
Lõppemise kuupäev 18.10.2027

Saasteainete viimine paiksest heiteallikast välisõhku

A1. Käitise kategooria

Nende tegevusalade EMTAKi koodid, millele luba antakse
35301 - Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Põletusseade
Jah
Põletus­seadme summaarne soojus­sisendile vastav nimi­soojus­võimsus, MWth
1.389
Kütuse liik Kütuseliigi aastakulu
Kogus Ühik
Põlevkiviõli (raske fraktsioon) 1 100 tonni

Keskmise võimsusega põletus­seade
Jah
Vanus Soojus­sisendile vastav nimi­soojus­võimsus, MWth Keskmise võimsusega põletusseadmete arv Seadme liik Eeldatav töötundide arv aastas Keskmine koormus, % Käitamise alguskuupäev Kasutatav kütus või jäätmed
Kütuse liik Kütuseliigi aastakulu Kütuseliigi osakaal, %
Kogus Ühik
Olemasolev seade 1.389 1 Muu põletusseade 8 760 90
01.08.2005
Põlevkiviõli (raske fraktsioon) 1 100 tonni 100

Orgaaniliste lahustite (kaasa arvatud kemikaalides sisalduvate lahustite) kasutamine
Ei
Nafta­saaduste, muude mootori- või vedel­kütuste, kütuse­komponentide või kütuse­sarnaste toodete laadimine (terminal või tankla)
Ei
Seakasvatus
Ei
Veisekasvatus
Ei
Kodulinnukasvatus
Ei
E-PRTR registri kohustuslane
Ei
Kasvuhoone­gaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kohustuslane
Ei

A2. Saasteainete lubatud heitkoguste (LHK) projekti koostaja

Vorm ei ole asjakohane

A3. Heiteallikad

Heite­allikas
Heiteallika keskkonnaregistri kood Nr plaanil või kaardil Nimetus L-EST97 koordinaadid
HEIT0011084 K1 K1 Katlamaja korsten X: 6502376, Y: 559855
HEIT0011085 V1 V1 Mahuti hingamisava X: 6502379, Y: 559847

A4. Välisõhku väljutatavate saasteainete loetelu ja nende lubatud heitkogused aastas

CAS nr Nimetus Heitkogus
Perioodi algus Perioodi lõpp Lubatud heitkogus Aastas Mõõtühik
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 2022     4.747 t
124-38-9 Süsinikdioksiid 2022     3 306.411 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid 2022     1.796 t
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 2022     8.554 kg
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 2022     1.903 kg
7446-09-5 Vääveldioksiid 2022     17.60 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 2022     0.218 t
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 2022     1.711 t
PM10 Peened osakesed (PM10) 2022   0.257   t
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 2022   0.257   t

A5. Heiteallikad ning saasteainete lubatud hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa

Heiteallikas Heiteallika kood Välisõhku väljutatud saasteaine
CAS nr Nimetus Heite liik Heitkogus Heite piir­väärtus, mg/Nm³
Hetkeline kogus Mõõtühik
K1 Katlamaja korsten HEIT0011084 PM-sum Tahked osakesed, summaarsed Tavaheide 0.0556 g/s 50
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) Tavaheide 0.0083 g/s  
PM10 Peened osakesed (PM10) Tavaheide 0.0083 g/s  
10102-44-0 Lämmastikdioksiid Tavaheide 0.1542 g/s 650
630-08-0 Süsinikmonooksiid Tavaheide 0.0583 g/s  
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.0069 g/s  
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks Tavaheide 0.0618 mg/s  
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks Tavaheide 0.2778 mg/s  
7446-09-5 Vääveldioksiid Tavaheide 0.5716 g/s 350
124-38-9 Süsinikdioksiid Tavaheide 0.0293 g/s  
V1 Mahuti hingamisava HEIT0011085 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid Tavaheide 0.018 g/s  
RM on raskmetall. Raskmetallid on järgmised metallid ja poolmetallid ning nende ühendid: plii (Pb), kaadmium (Cd), elavhõbe (Hg), arseen (As), kroom (Cr), vask (Cu), nikkel (Ni), seleen (Se), tsink (Zn), koobalt (Co), vanaadium (V), tallium (Tl), mangaan (Mn), molübdeen (Mo), tina (Sn), baarium (Ba), berüllium (Be), uraan (U).

POSid on püsivad orgaanilised saasteained, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta lisas 1 nimetatud ained ja benso(a)püreen, benso(b)fluoranteen, benso(k)fluoranteen ning indeno(1,2,3-cd)püreen.

PCDDd/PCDFd on polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid.

A6. Saasteainete püüdeseadmed ja nende tööefektiivsuse kontrollimise sagedus

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

A7. Saasteainete heitkoguste ja välisõhu kvaliteedi seire, saasteainete heitkoguste vähendamise tegevuskava koostamise jm eritingimused

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Loa lisad

Nimetus Manus
LHK projekt
Lisa 1: LHK projekt.pdf
LHK projekti lisa
Lisa 2: Tuulte_roos.pdf