Tagasi nimekirja Keskkonnakaitseluba
Laadi alla PDF

Keskkonnaluba

Loa registrinumber KL-511905
Loa omaja andmed Ärinimi / Nimi Valga Vallavalitsus
Registrikood / Isikukood 77000507
Tegevuskoha andmed Nimetus Jaanikese motokompleks
Aadress Jaanikese küla, Valga vald, Valga maakond
Katastritunnus(ed) 82001:003:0211
Territoriaalkood EHAK 2137
Käitise territoorium Ruumikuju: 1 lahustükk ja 1 auk. Puudutatud katastriüksus: Jaanikese motokompleks (82001:003:0211). Puudutatud veekogud: Jaanikese kraav (VEE1012112), Jaanikese oja (VEE1012110).Ruumikuju: 1 lahustükk ja 1 auk. Puudutatud katastriüksus: Jaanikese motokompleks (82001:003:0211). Puudutatud veekogud: Jaanikese kraav (VEE1012112), Jaanikese oja (VEE1012110).
Tegevusvaldkond Loaga reguleeritavad tegevused Vee erikasutus;
Loa andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Aadress Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev 18.10.2022
Lõppemise kuupäev  

Vee erikasutus

V1. Lubatud veevõtt pinnaveekogust

Veehaare jrk nr 1.
Veehaarde nimetus Jaanikese motokeskuse pinnaveehaare
Veehaarde kood PIH0000229
Veehaarde L-EST koordinaadid X: 6408680, Y: 622375
Veekogu nimetus Jaanikese oja
Veekogu kood VEE1012110
Pinnaveekogumi nimetus  
Pinnaveekogumi kood  
Lubatud veevõtt (m³)
Vee kasutusala Perioodi algus Perioodi lõpp I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Öö­päevas Sek­undis
Veevõtt 2022   0 400 400 0 800 154  

V2. Lubatud veevõtt põhjaveehaarete kaupa

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V3. Võetava vee koguse ja seire nõuded

Veearvestuse pidamine
Võetava pinnavee kogus määrata nõuetele vastava veearvestiga.
Pinnaveevõtu kogused dokumenteerida veevõtupäevikus päevade ja kuude lõikes.
Põhjaveetaseme mõõtmine
-
Proovivõtunõuded
Võetava pinnavee kvaliteeti ei ole vaja seirata
Analüüsinõuded
-
 
Veehaarde kood Proovivõtukoha nimetus Proovivõtukoha koordinaadid (L-Est) Seire
Proovi võtmise sagedus Seiratavad näitajad
PIH0000229 Jaanikese motokeskuse pinnaveehaare X: 6408680, Y: 622375
 
Täiendavad nõuded seire läbiviimiseks
 

V4. Väljalaskmed ja lubatud saasteainete kogused väljalaskmete ja saasteainete kaupa

Väljalaskme jrk nr 1.
Väljalaskme nimetus Jaanikese motokeskus
Väljalaskme kood VA001
Reoveepuhasti nimetus Motokompleksi pesuplatsi puhasti
Reoveepuhasti kood PUH0001564
Reoveekogumisala
Reoveekogumisala nimetus Reoveekogumisala kood
   
Suubla nimetus Jaanikese oja
Suubla kood VEE1012110
Veekogumi nimetus Pedeli Pika tn sillast suudmeni
Veekogumi kood 1012100_3
Väljalaskme L-Est koordinaadid X: 6408581, Y: 622535
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient 1 (ühtegi erisust ei kohaldu)
Lubatud vooluhulk (m³)
Perioodi algus Perioodi lõpp Aastas I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Vooluhulga mõõtmise viis
2022     0 40 40 0 Arvestuslik
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
2022   Üldfosfor (Püld) Pyld
2022   Üldlämmastik (Nüld) Nyld
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
       
Lubatud saasteainete kogused
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr Suurim lubatud sisaldus (mg/l)¹ Puhastus­aste % Lubatud kogused tonnides
I kv II kv III kv IV kv Aastas
2022   Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) BHT7 40            
2022   Keemiline hapnikutarve (KHT) KHT 150            
2022   Heljum HEL 35            
2022   Naftasaadused NAF 1            
¹ - Vesinikioodide kontsentratsiooni (pH) lubatud vahemik on 6,0 - 9,0.

V5. Reoveepuhasti reostuskoormuse määramine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V6. Reoveepuhasti puhastusefektiivsuse hindamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V7. Väljalaskme seire nõuded

Proovivõtunõuded
Tagada esindusliku proovivõtukoha olemasolu.
Proovivõtmine peab vastama kehtivale seadusandlusele. Kehtivate proovivõtumeetodi toimingute järgimiseks tuleb proovivõtul juhinduda kehtivast metoodikast.
Analüüsinõuded
Veeuuringu katselabor ning kasutatavad analüüsimeetodid peavad vastama kehtivatele nõuetele.
 
Väljalaskme nimetus Väljalaskme kood Väljalaskme koordinaadid (L‑Est) Pinnaveekogumi nimetus Pinnaveekogumi kood Seire
Seiratav näitaja Proovi tüüp Proovi võtmise liik Proovi võtmise sagedus
Jaanikese motokeskus VA001 X: 6408628, Y: 622596 Pedeli_3 1012100_3 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum
Keemiline hapnikutarve (KHT)
Naftasaadused
Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)
Üldfosfor (Püld)
Üldlämmastik (Nüld)
Heitvesi Üksikproov Üks kord aastas
 
Täiendavad nõuded väljalaskme seire läbiviimiseks
Heitvee proov võtta pesuplatsi juures olevast proovivõtukaevust X=6408628, Y=622596, II või III kvartalis, siis kui toimub pesuplatsi kasutamine.

V8. Veekogu sh suubla seire

Proovivõtunõuded
Pinnaveeproovivõtt teostada vastavalt veeseaduses kehtestatud nõuetele. Veeuuringu proovivõtja peab olema atesteeritud
Analüüsinõuded
Veeuuringu katselabor peab olema akrediteeritud ning vastama nõutele
 
Veekogu nimetus Veekogu kood Suubla nimetus Suubla kood Väljalaskme kood Väljalaskme nimetus Veekogumi nimetus Veekogumi kood Proovi­võtukoha nimetus Proovi­võtukoha koordinaadid (L‑Est) Seire
Seire liik Seiratavad näitajad Proovi võtmise sagedus Proovi võtmise aeg
    Jaanikese oja VEE1012110 VA001 Jaanikese motokeskus Pedeli_3 1012100_3 Enne väljalasku VA001 X: 6408596, Y: 622510 Pinnaveeseire Naftasaadused
Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)
Üldfosfor (Püld)
Üldlämmastik (Nüld)
Üks kord aastas II või III kvartal
    Jaanikese oja VEE1012110 VA001 Jaanikese motokeskus Pedeli_3 1012100_3 Peale väljalasku VA001 X: 6408520, Y: 622574 Pinnaveeseire Naftasaadused
Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)
Üldfosfor (Püld)
Üldlämmastik (Nüld)
Üks kord aastas II või III kvartal
 
Täiendavad nõuded seire läbiviimiseks
Pinnavee seire korraldada Jaanikese motokeskuse aktiivsel kasutuse perioodil (II või III kvartal)

V9. Nõuded veekogu paisutamise ja hüdroenergia kasutamise kohta

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V10. Süvendamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V11. Veekogusse tahkete ainete paigutamine sh kaadamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V12. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V13. Pinnaveekogu kemikaalidega korrashoid

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V14. Vesiviljelus

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V15. Laeva lastimine, lossimine, remont

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V16. Meetmed mis aitavad vähendada vee erikasutuse mõju ja nende täitmise tähtajad

Jrk nr Meede Meetme kirjeldus Meetme rakendamise tähtaeg
1. Keskkonnaohu vältimise ja keskkonnariski vähendamise meetmed Pinnaveevõtuks kasutatavast paistiigist allavoolu tuleb tagada pidevalt ökoloogiline vooluhulk (3,7 l/s) ja sellest väiksema loodusliku vooluhulga korral looduslik vooluhulk.
(Selleks on soovituslik paigaldada tõkestusrajatisele möödaviiktoru (läbimõõduga D110) absoluutkõrgusele 48.50 m ning veetaseme 48.50 juures veevõtt tiigist peatada, kuni veetaseme tõusuni, või tagada muu insenertehnilise lahendusega allavoolu määratud ökoloogiline vooluhulk või sellest väiksem looduslik vooluhulk)
Pidevalt
2. Keskkonnaohu vältimise ja keskkonnariski vähendamise meetmed Kasutada korrasolevat tehnikat, et vältida kütuse ja õli reostust. Tööde ajal
3. Nõutav reoveepuhastusviis Mehaaniline Pidevalt
4. Reoveesette käitluse ja kasutamise nõuded Reoveesette käitlemisel ja kasutamisel järgida seadusandluses sätestatud nõudeid. Andmed eemaldatud reoveesette kohta kanda puhasti hoolduspäevikusse (kogus, aeg, töö teostanud ettevõtte nimi, vastutaja allkiri). Aastased andmed eemaldatud reoveesette liigi ja koguse kohta esitada veekasutuse aastaaruandes. Vajadusel
5. Parima võimaliku tehnika kasutamine Puhasti peab tagama väljuvas heitvees loas kehtestatud saasteainete piirväärtused. Pidevalt
6. Toimingud avarii korral Avariide korral tuleb toimida vastavalt kehtivale seadusandlusele.
Avarii või selle ohu korral informeerida koheselt, kuid mitte hiljemalt kui 12 tunni jooksul Päästekeskust ja Keskkonnaametit.
Vajadusel
7. Muud asjakohased meetmed Juhul kui vee erikasutus avaldab negatiivset mõju keskkonnale, siis on loa andjal õigus esitada loa saajale täiendavaid tingimusi. Vajadusel

V17. Nõuded teabe esitamiseks loa andjale

Jrk nr Teabe liik Teabe detailsem kirjeldus Teabe esitamise sagedus
1. Võetava vee arvestus Heitvee arvestust pidada arvutuslikult. Suublasse juhitava heitvee kogused dokumenteerida päevikus päeva, kuu ja kvartali kaupa. Päevik esitada loa andja nõudmisel. Kvartaalsed heitvee kogused esitada veesaaste deklaratsioonis.
2. Muu veevaldkonna aruandekohustus Veevõtu kogused dokumenteerida veevõtupäevikus päevade ja kuude lõikes. Veevõtupäevik esitada loa andja nõudmisel. Kvrataalsed veevõtukogused esitada vee erikasutusõiguse tasu deklaratsioonis.
3. Saastetasu ja vee erikasutusõiguse tasu teave Omaseire tulemused esitada keskkonnaotsuste infosüsteemis Üks kord aastas
4. Reoveepuhasti reostuskoormuse määramine Pinnavee seire tulemused esitada keskkonnaotsususte infosüsteemis Üks kord aastas
5. Heitvee arvestus Heitvesi peab vastama keskkonnaloas kehtestatud piirväärtustele. Loa nõuetele mittevastava heitvee analüüsitulemuste kohta esitada selgitus kohustuste esitamisel märkuste lahtris. Pidev
6. Ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete andmed Vastavalt kehtivale korrale. Perioodil, mil seiret ei teostatud, tuleb veesaastetasu deklaratsioon tuleb koostada viimaste saastetasu arvutamise aluseks olnud seiretulemuste alusel. Kvartaalselt, vastavalt kehtivatele nõuetele
7. Mere seire Vastavalt kehtivale korrale Üks kord aastas
8. Reoveekäitluse teave Teavitada Keskkonnaametit heitveega veekogusse juhtavatest ohtlikest ainetest Vastavalt teabe laekumisele
9. Heitvee reostusnäitajate piirväärtuste või reovee puhastusastmete vastavus kehtestatud nõuetele Teavitada loa andjat keskkonnaloas toodud andmete muutustest ja muudest töödest, mis ei ole loas kajastatud ja esitada keskkonnaloa muutmise taotlus Olukorra tekkimisel

V18. Ajutise iseloomuga tegevused

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.