Tagasi nimekirja Registreering nr RE.JÄ/517141
Laadi alla PDF

Jäätmevaldkonna registreering

Registreeringu number RE.JÄ/517141
Registreeringu omaja andmed Ärinimi / Nimi OÜ Männiku Teravili
Registrikood / Isikukood 12459364
Kontaktisik Kontaktisiku nimi Arti Silm
Kontaktisiku telefon  
Kontaktisiku e-post  
Tegevusvaldkond Tavajäätmete taaskasutamine või tekkekohas kõrvaldamine jäätmeloa omamise kohustuseta JäätS § 73 lõike 5 alusel
Registreeringu kehtivuse periood Registreeringu väljastamise kuupäev 18.10.2022
Registreeringu kehtivuse algus 18.10.2022
Lõppemise kuupäev 31.12.2023
Andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus) Keskkonnaamet on vastavalt jäätmeseaduse § 98⁷ lg 4 kontrollinud jäätmeloa omamise vajaduse puudumist. Jäätmekäitleja tegevus registreeritakse jäätmeseaduse § 98⁷ lõike 2 punkt 1 ja esitatud taotluse 17.10.2022 T-RJÄ/1014914-2 alusel.
Täiendavad nõuded Reoveesette taaskasutamisel tuleb järgida veeseaduse ja selle alamaktidega ning looduskaitseseadusega sätestatud piiranguid.

Reoveesetet ei ole lubatud kasutada kalda piiranguvööndis ning nitraaditundliku ala piires asuvatel kaitsmata põhjaveega aladel.

Reoveesette käitlust, sh mullaproovide jmt võtmist reguleerib keskkonnaministri 31.07.2019 määrus nr 29 "Haljastuses, rekultiveerimisel ja põllumajanduses kasutatava reoveesette kvaliteedi piirväärtused ning kasutamise nõuded1".

Kinnistul Vaheniidu (77001:001:0099) asub kinnismälestis. Juhime tähelepanu, et jäätmekäitleja peab vastavalt muinsuskaitseseaduse § 33 lg-le 1 ja 2 hoiduma tegevusest, mis võib mälestist või muinsuskaitsealal asuvat ehitist ohustada, rikkuda või selle hävitada. Mälestist ja muinsuskaitsealal asuvat ehitist ei tohi hävitada ega rikkuda. Mälestist või muinsuskaitsealal asuvat ehitist võib kasutada lähtuvalt nüüdisaja vajadustest, kuid mitte viisil, mis võib ohustada mälestise või ehitise või selle osade säilimist. Jäätmekäitleja peab lähtuvalt muinsuskaitseseaduse § 58 lg 3 p-st 2 järgima kinnismälestise ja muinsuskaitseala kaitsevööndis kehtivad nõuded.

Kinnistu Ubja põlevkivikarjäär (77001:001:0027) ala kattub kalda veekaitsevööndiga. Lähtudes veeseaduse § 119 lg-st 3 on reoveesette kasutamine veekaitsevööndis keelatud.


Ettevõttel peab kogu registreeringu kehtivusaja jooksul olema kehtiv õigus kinnistuid kasutada. Juhul kui ettevõttel puudub mõne käitluskohaks oleva kinnistu kasutusõigus, ei ole lubatud sellel kinnistul reoveesetet taaskasutada.
Vaidlustamine Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Registreeringu andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Allkirjastaja nimi Helen Akenpärg
Ametikoht jäätme peaspetsialist juhataja ülesannetes

Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Jrk nr 1.
Nimetus Männiku Teravili põllud Rakvere vallas
Kood JKK5900221
Käitluskoha täpne asukoht kaardil
Ruumikuju: 2 lahustükki ja 2 auku. Puudutatud katastriüksused: Ubja põlevkivikarjäär (77001:001:0027), Vaheniidu (77001:001:0099), Viiepäeva (77001:001:0233). kuva kaardil
Ruumikuju: 2 lahustükki ja 2 auku. Puudutatud katastriüksused: Ubja põlevkivikarjäär (77001:001:0027), Vaheniidu (77001:001:0099), Viiepäeva (77001:001:0233).
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Ubja küla, Ubja põlevkivikarjäär 77001:001:0027 X: 6588153, Y: 638693
Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Nurme küla, Vaheniidu 77001:001:0099 X: 6587348, Y: 638468
Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Nurme küla, Viiepäeva 77001:001:0233 X: 6587109, Y: 638425
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 01111 - Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus

Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Maksimaalne käitlusvõimsus (t/a)
1. Reoveesette kasutamine põllumajanduses. R10 - pinnastöötlus põllumajanduses kasutamise eesmärgil või keskkonna ökoloogilise seisundi parandamiseks Stabiliseeritud reoveesette taaskasutamine põllumajanduses mullaviljakuse ja omaduste parandamise eesmärgil. Laotamiseks kasutatakse tahkesõnniku laotajat ning sete viiakse mulda suure kettaga randaaliga. 6 253
 
Projekti kogumaht (t)
6 253

Käideldavad jäätmeliigid koos aastase käitluskogusega

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Männiku Teravili põllud Rakvere vallas
Jäätmeliik Väljaminek (t/a)
Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus (t/a) R-kood Kogus (t/a) D-kood
03 03 11 - Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 03 10 6 253 R10 - pinnastöötlus põllumajanduses kasutamise eesmärgil või keskkonna ökoloogilise seisundi parandamiseks  

Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.