Tagasi nimekirja Keskkonnakaitseluba
Laadi alla PDF

Keskkonnaluba

Loa registrinumber KL-516386
Loa omaja andmed Ärinimi / Nimi Rarex Ehitus OÜ
Registrikood / Isikukood 12717157
Tegevuskoha andmed Nimetus Taikse töökoja käitluskoht
Aadress Töökoja, Taikse küla, Türi vald, Järva maakond
Katastritunnus(ed) 83401:001:1280
Territoriaalkood EHAK 8078
Käitise territoorium Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Töökoja (83401:001:1280).Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Töökoja (83401:001:1280).
Tegevusvaldkond Loaga reguleeritavad tegevused Jäätmete käitlemine;
Loa andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Aadress Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev 19.10.2022
Lõppemise kuupäev  

Jäätmete käitlemine

J1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Jrk nr 1.
Nimetus Taikse töökoja jäätmekäitluskoht
Keskkonnaregistrikood JKK5100193
Aadress ja katastritunnus
Aadress ADR ID Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Järva maakond, Türi vald, Taikse küla, Töökoja 3525941 83401:001:1280 X: 6516395, Y: 585763
Plaan või kaart
Number plaanil või kaardil  

J2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Taikse töökoja jäätmekäitluskoht
Jäätmeliik Sissetulek kokku Sissetulek (t/a) Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele Väljaminek (t/a)
Tekib Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt) Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus R-kood Kogus D-kood
17 01 01 - Betoon 60 000 30 000 30 000 30 000 15 000 R12s  
30 000 R5m  
17 01 02 - Tellised 20 000 10 000 10 000 10 000 10 000 R12s  
10 000 R5m  
17 01 07 - Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06* 60 000 30 000 30 000 30 000 15 000 R12s  
30 000 R5m  
17 05 04 - Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03* 30 000 15 000 15 000 15 000 15 000 R12s  
15 000 R5m  
17 05 06 - Süvenduspinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 05* 30 000 15 000 15 000 15 000 15 000 R12s  
15 000 R5m  
17 03 02 - Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01* 20 000 10 000 10 000 10 000 10 000 R12s  
10 000 R5m  
01 04 08 - Kruusajäätmed ja kivipuru, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 04 07* 10 000 5 000 5 000 5 000 5 000 R5m  
5 000 R12s  
01 04 09 - Liiva- ja savijäätmed 10 000 5 000 5 000 5 000 5 000 R5m  
5 000 R12s  
17 05 08 - Teetammitäitematerjal, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 07* 10 000 5 000 5 000 5 000 5 000 R5m  
5 000 R12s  
17 01 03 - Plaadid ja keraamikatooted 10 000 5 000 5 000 5 000 5 000 R5m  
5 000 R12s  

J3. Lubatud jäätmekäitlustoimingud ning nende kirjeldus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Lubatud jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Lubatud jäätmekäitlustoimingu aastane käitlusmaht (tonni/aastas)
1. Jäätmete sõelumine ja purustamine R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub Pinnasejäätmete sõelumine tehniliste seadmetga, millisega saadakse jäätmematerjalid eraldatud fraktsioonideks paremaks taaskasutusse suunamiseks. Vastu võetud pinnasejäätmed ladustatakse ettenähtud alale, seejärel laetakse materjalid roomikekskavaatoriga tekksõela. Sõelumisel fraktsioneeritud materjalid teisaldatakse objekti siseselt ette nähtud ladustustsooni. Teisaldamiseks kasutatakse veoautosid ja/või rataslaadurit.

Mineraaljäätmete sõelumine tehniliste seadmetga, millisega saadakse jäätmematerjalid eraldatud fraktsioonideks paremaks taaskasutusse suunamiseks. Vastu võetud mineraaljäätmed ladustatakse ettenähtud alale, seejärel laetakse materjalid roomikekskavaatoriga tekksõela. Sõelumisel fraktsioneeritud materjalid teisaldatakse objekti siseselt ette nähtud ladustustsooni. Teisaldamiseks kasutatakse veoautosid ja ekskavaatoreid.

Vastu võetud ja visuaalselt üle kontrollitud (või täiendava sõelumise läbinud) mineraaljäätmed purustatakse selleks ette nähtud purustiga, millisega saavutatakse vajalik fraktsioon parimaks materjalde taaskasutusse suunamiseks.
110 000
2. Pinnase ringlussevõtt R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine Ringlussevõetavatest pinnase fraktsioonidest võetakse pärast sõelumist pinnaseproovid, et määrata materjali vastavus õigusaktidega. Materjali võrreldakse Keskkonnamainstri määrusega nr 26 Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases. Materjalidest määratakse järgmised ohtlikud ained: plii, kaadmium, kroom, vask, nikkel, elavhõbe, tsink ja naftasaadused (süsivesinikud C10-C40, summa). Saadud tulemusi võrreldakse tööstusmaa piirnormidele vastavate näitajatega ning elamumaa piirnormidele vastavate näitajatega. Tulemuste alusel ladustatakse materjalid ka vastavalt hunnikutesse. Kui tulemused vastavad näitajatele, siis antakse pinnas klientidele välja tootena.
Ringlussevõetud materjali üle andmisel kliendile teavitakse klienti sellest, kas üle antav pinnas sisaldavad ohtlikke aineid rohkem kui elamumaale sätestatud piirnormid või mitte. Elamumaa piirnorme ületava pinnase üle andmisel tuleb fikseerida materjali vastuvõtja ning materjali kasutamise asukoht ning neid andmeid vähemalt viis aastat säilitada.
30 000
3. Mineraaljäätmete ringlussevõtt R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine Ringlusse võetavad mineraaljäätmete jaoks on ettevõtte koostanud tootmisohje koos toimivusdeklaratsiooniga. Ringlussevõetuks loetakse ainult neid jäätmeid, mida on käideldud vastavalt taotluse juurde lisatud tootmisohjele ning millest valmistatud toode vastab täitematerjalide standardile EVS-EN 13242:2002+A1:2008. 80 000

J4. Jäätmete ladustamine

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Taikse töökoja jäätmekäitluskoht
Ladustamiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg Üheaegne ladustamise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne ladustamise kogus
Tonni Tonni
1 X: 6516431, Y: 585747   1 aastat 400 400 17 05 04 - Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03* Ei 200 200
17 05 06 - Süvenduspinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 05* Ei 200 200
4 X: 6516395, Y: 585753   1 aastat 1 990 1 940 17 01 07 - Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06* Ei 100 150
17 01 01 - Betoon Ei 500 500
17 01 02 - Tellised Ei 50 50
17 03 02 - Bituumenitaolised segud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 03 01* Ei 1 000 1 000
01 04 08 - Kruusajäätmed ja kivipuru, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 01 04 07* Ei 200 100
01 04 09 - Liiva- ja savijäätmed Ei 100 100
17 01 03 - Plaadid ja keraamikatooted Ei 20 20
17 05 08 - Teetammitäitematerjal, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 07* Ei 20 20
Seotud failid

J5. Jäätmete vedu

Vorm ei ole asjakohane

J6. Jäätmekäitlustoimingule esitatavad tehnilised ja keskkonnakaitsenõuded

Tegevuse liigid Tehnilised nõuded Keskkonnakaitsenõuded
Kirjeldus Rakendamine
Jäätmete ladustamine Keskkonnaametil on õigus kasutada ettevõtte poolt Rahandusministeeriumi kontsernikontode kooseisu pangakontole kantud finantstagatise summat käitluskohta ladustatud jäätmete käitlemise korraldamiseks ning jäätmete käitlemise kulude katmiseks juhul kui ettevõte ei täida keskkonnaloa nr KL-516386 täidetud jäätmete ladustamise kohta seatud kohustusi või lõpetab tegevuse ilma käitluskohas olevaid jäätmeid üle andmata.

Ettevõttel on õigus taotleda finantstagatise osalist tagastamist juhul, kui ettevõte taotleb keskkonnaloa muutmist seoses ladustamise koguste vähendamisega. Finantstagatis tagastatakse ettevõttele täies ulatuses, kui ettevõte taotleb keskkonnaloa kehtetuks tunnistamist või keskkonnaloa kehtivusaeg lõppeb ning jäätmekäitluskoha ladu on likvideeritud.

Ettevõttel tuleb loa saamisest alates iga kolme aasta tagant esitada Keskkonnaametile uuendatud käitlushindadele ning arvutusmetoodikale vastav tagatise arvutamise tabel. Kui uue arvutuse põhjal peaks finantstagatis olema suurem kui varasemalt riigi deposiitkontole kantud summa, tuleb ettevõttel kanda täiendav tagatise summa riigi deposiitkontole. Kui uute arvutuste põhjal on tagatise summa väiksem kui ettevõtte poolt riigi deposiitkontole kantud summa, on ettevõttel õigus enammakstud tagatise osa tagasi saada.
Jäätmeid võib ladustada ainult vastavalt tabelile J4 ning tabeli juurde lisatud plaanile. vajadusel
Jäätmekäitluskoha kasutusõigus Ettevõte on kohustatud Keskkonnaametit viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul, kinnistu kasutusõiguse kokkuleppe lõppemisest või uue kokkuleppe sõlmimisest teavitama
jäätmekäituskoha kasutusõiguse lõppemisest või muutmisest.
Loa andjal on õigus jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lõppemisel keskkonnaluba kehtetuks tunnistada. vajadusel
Tolmuhäiringu vältimine   Pinnase- ja ehitusjäätmete ladustamisel, sõelumisel purustamisel tuleb tagada tolmuhäiringu vältimine vajadusel jäätmeid niisutades. Kui jäätmete sõelumise ja purustamise käigus tekib tolmuhäiring, mis kandub käitluskoha kinnistust väljapoole, tuleb tegevus koheselt peatada. Juhul, kui ladustatud pinnase- ja ehitusjäätmete kuhjadest levib tolm käitluskoha kinnistu piiridest väljapoole, tuleb ladustatud jäätmeid koheselt kasta ning võtta tarvitusele meetmed (nt ladustatavate jäätmete hulga vähendamine, pideva kastmissüsteemi paigaldamine vmt) häiringu kordumise vältimiseks. pidevalt
Müra tekitamine   Jäätmete purustamisel ja sõelumisel tuleb arvestada, et tegevusega ei tohi ületada keskkonnaministri 16.12.2016 määrusega nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ ega sotsiaalministri
04.03.2002 määrusega nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ kehtestatud müra normtasemeid.
pidevalt
Pinnase jäätmete ringlussevõtt (R5m)   Pinnase ringlussevõtu puhul tuleb määrata järgmised ohtlikud ained: plii, kaadmium, kroom, vask, nikkel, elavhõbe, tsink ja naftasaadused (süsivesinikud C10-C40, summa). Kui pinnase päritolu on teada, tuleb pinnases määrata ka päritolust sõltuvate ohtlike ainete sisaldus. Ringlussevõetud materjali üle andmisel kliendile tuleb klienti teavitada sellest, kas üle antav pinnas ja kivid sisaldavad ohtlikke aineid rohkem kui elamumaale sätestatud piirnormid või mitte. Elamumaa piirnorme ületava pinnase üle andmisel tuleb fikseerida materjali vastuvõtja ning materjali kasutamise asukoht ning neid andmeid vähemalt viis aastat säilitada. pidevalt
Mineraaljäätmete ringlussevõtt (R5m) Ringlussevõetuks saab lugeda ainult neid jäätmeid, mida on käideldud vastavalt taotluse juurde lisatud tootmisohjele ning millest valmistatud toode vastab standardile EVS-EN 13242:2002+A1:2008.   pidevalt

J7. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Taikse töökoja jäätmekäitluskoht
Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamine Failid
Tegevuse lõpetamisel Enne tegevuse lõpetamist tuleb kõik käitluskohas olevad jäätmed üle anda vastavat õigust omavatele isikutele. Enne tegevuse lõpetamist
Tegevuse alustamine Enne jäätmekäitluse alustamist tuleb käitluskoht ümbritseda aiaga. Enne tegevuse alustamist
 

J8. Jäätmekäitluskoha seirenõuded

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J9. Prügila või jäätmehoidla liik

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J10. Prügilasse või jäätmehoidlasse ladestatavad tavajäätmed

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J11. Prügilasse või jäätmehoidlasse ladestatavad ohtlikud jäätmed

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J12. Põletatavate ohtlike jäätmete minimaalne massivoog

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Loa lisad

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.