Tagasi nimekirja Registreering nr PHRR/517178
Laadi alla PDF

1. Paikse heiteallika käitaja registreerimistõend

Registreeringu number
PHRR/517178
Registreeringu omaja andmed
Ärinimi / Nimi
SW ENERGIA OÜ
Registrikood / Isikukood
11963782
Aadress
Tehnika tn 1, Paikuse alev, Pärnu linn, Pärnu maakond
E-posti aadress
keskkond@swenergia.ee
Käitise andmed
Käitise nimetus
Laagri Jõekääru katlamaja
Käitise aadress
Hoiu tn 16, Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond
Territoriaalkood EHAKi järgi
4014
Katastritunnus
72701:005:0499
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6579051, Y: 534181
Käitise ja tootmisterritooriumi asukoha kirjeldus
Hoiu tn 16, Laagri alevikus paiknev katlamaja on Hoiu tn 14/16 asuvat lao- ja tootmishoonet teenindav katlamaja. Katlamajas kasutatavad kütused on põlevkiviõli ja maagaas. Katlamaja asub aleviku idaosas. Korstnast põhjasuunal asuvad tootmis- ja ärimaad. Idasuunal asuvad valdavalt tootmismaad ning üks elamumaa, millel olev elamu asub ca 100m kaugusel. Lõuna- ja läänesuunal asuvad tootmis- ja maatulundusmaad. Lähim korterelamu asub ca 230m kaugusel loodesuunal. Katlamaja töötab ja soojusenergiat toodetakse septembrist maini. Kütteperioodivälisel ajal katlamaja seisab ja soojusenergiat ei toodeta.
Tegevusala
Põhitegevusala Tegevusala EMTAK kood ja nimetus
Jah 35301 - Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Registreering
Registreeringu kehtivuse algus
20.10.2022
Eritingimused
Eritingimusi ei kehtestata.
Õiguslik alus ja faktilised asjaolud, mille alusel registreering on tehtud
Paikse heiteallika käitaja registreeringu tõendi andmise õiguslikud alused on: atmosfääriõhu kaitse seaduse § 80 lg 1, § 81 lg 1 ja lg 2 ning § 83, keskkonnaministri 19.12.2017 määrus nr 60 „Tegevuse künnisvõimsused, millest alates on vajalik paikse heiteallika käitaja tegevuse registreering, registreeringu taotluse, tõendi ja aastaaruande vorm ning aastaaruande esitamise kord“, kooskõlas Keskkonnaameti peadirektori 10.12.2020 käskkirja nr 1-1/20/230 „Keskkonnaameti struktuuriüksuste põhimääruste kinnitamine" lisa 8 “Kliima- ja kiirgusosakonna põhimäärus” punktiga 2.5.4 ning Keskkonnaameti peadirektori 29.01.2021 käskkirjaga nr 1-1/21/17 “Teabehalduse korra uues redaktsioonis kinnitamine” punktiga 4.3. Taotleja on esitanud paikse heiteallika käitaja registreeringu taotluse, mis on registreeritud Keskkonnaameti infosüsteemis KOTKAS.
Vaidlustamisviide
Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Registreerija
Asutuse nimi
Keskkonnaamet
Registrikood
70008658
Allkirjastaja
Meelis Mägi

2. Kategooria

Põletusseade, mille nimisoojusvõimsus on 0,31 - 0,99 MWth
Jah
Soojus­sisendile vastav nimi­soojus­võimsus, MWth Kasutatav kütus või jäätmed
Kütuse liik Kütuseliigi aastakulu
Kogus Ühik
0.93 Põlevkiviõli (raske fraktsioon) 200 tonni
Maagaas (välja arvatud vedelal kujul) 200 tuh. Nm³
 
Põletusseade, mille nimisoojusvõimsus on 1 MWth või suurem, kuid mis töötab alla 500 töötunni aastas
Ei
 
Terminali või tankla naftasaaduste, mootori- või vedelkütuste, kütusekomponentide või kütusesarnaste toodete (alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 20 kohaselt) laadimine
Ei
 

3. Heiteallikad

Heite­allikas Väljuvate gaaside parameetrid
Heiteallika keskkonnaregistri kood Nr plaanil või kaardil Nimetus Tegevusala, tehnoloogiaprotsess SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP L-EST97 koordinaadid Ava läbi­mõõt, m Väljumis­kõrgus, m Joon­kiirus, m/s Tempera­tuur, °C
HEIT0000491 K1 Katlamaja korsten Hoiu 16, Laagri 020302b - Katlamajad põllumajanduses ja metsamajanduses - põletusseade < 20 MW (katlad) X: 6579045, Y: 534154 0.60 10 7.37 180
HEIT0011278 V1 Põlevkiviõlimahuti ventilatsioon 050402 - Vedelkütuse jaotamine (v.a bensiin): muu laadungikäitlus (sh jaotustorustik) (tanklad: diislikütuse käitlemine) X: 6579032, Y: 534149 0.06 5 2.949 20

4. Tehnoloogiaseadmed ja saasteainete püüdeseadmed

Vorm ei ole asjakohane.

5. Heiteallikad ning saasteainete hetkelised ja aastased heitkogused heiteallikate kaupa

Jrk nr Heite­allikas Heiteallika kood SNAP kood Saasteained
CAS nr Nimetus Heitkogused
Hetkeline heitkogus Ühik Aastane Ühik
1. Katlamaja korsten Hoiu 16, Laagri HEIT0000491 020302b PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.037 g/s 0.328 t
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.006 g/s 0.049 t
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.006 g/s 0.049 t
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.103 g/s 0.91 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.039 g/s 0.344 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.005 g/s 0.041 t
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.186 mg/s 1.64 kg
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.363 g/s 3.20 t
124-38-9 Süsinikdioksiid 0 g/s 633.945 t
2. Põlevkiviõlimahuti ventilatsioon HEIT0011278 050402 NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.013 g/s 0.001 t

6. Välisõhku väljutatavate saasteainete nimetused ja heitkogused aastas

CAS nr Nimetus Heitkogus aastas
Kogus Mõõtühik
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.91 t
124-38-9 Süsinikdioksiid 633.945 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.344 t
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 1.64 kg
7446-09-5 Vääveldioksiid 3.20 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.042 t
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.328 t
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.049 t
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.049 t