Tagasi nimekirja Registreering nr RE.JÄ/517158
Laadi alla PDF

Jäätmevaldkonna registreering

Registreeringu number RE.JÄ/517158
Registreeringu omaja andmed Ärinimi / Nimi KB Auto Eesti OÜ
Registrikood / Isikukood 11430778
Kontaktisik Kontaktisiku nimi Priit Saaremets
Kontaktisiku telefon  
Kontaktisiku e-post  
Tegevusvaldkond Tavajäätmete taaskasutamine või tekkekohas kõrvaldamine jäätmeloa omamise kohustuseta JäätS § 73 lõike 5 alusel
Registreeringu kehtivuse periood Registreeringu väljastamise kuupäev 20.10.2022
Registreeringu kehtivuse algus 20.10.2022
Lõppemise kuupäev 31.12.2025
Andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus) Keskkonnaamet on vastavalt jäätmeseaduse § 98⁷ lg 4 kontrollinud jäätmeloa omamise vajaduse puudumist. Jäätmekäitleja tegevus registreeritakse jäätmeseaduse § 98⁷ lõike 2 punkt 1 ja esitatud taotluse 10.10.2022 T-RJÄ/1015021 alusel.
Täiendavad nõuded Ettevõte peab olema veendunud, et kõik täiteks kasutatavad jäätmed vastavad keskkonnaministri 21.04.2004 määruse nr 21 § 4^1 toodud nõuetele.

Ettevõte peab edasiste tegevuste planeerimise osas nt ehitustegevuseks tegevuse kooskõlastama kohaliku omavalitsusega.

Jäätmekäitleja registreeringu väljastamine ei vabasta registreeringu omanikku muude õigusaktidega kehtestatud kohustustest või piirangutest ning registreering ei asenda muude õigusaktide alusel nõutavaid lube või kooskõlastusi.

Olulisemad keskkonnaalased kohustused jäätmekäitleja registreeringu omajale on toodud Keskkonnaameti kodulehel (www.keskkonnaamet.ee) rubriigis "Keskkonnakaitseloa omaja meelespea".

Jäätmekäitleja registreeringu väljastamisega olete kohustatud Keskkonnaametile jäätmekäitlejana iga tegevusaasta järel hiljemalt 31. jaanuaril esitama jäätmekäitlusalase tegevuse kohta jäätmearuande keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/).
Vaidlustamine Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Registreeringu andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Allkirjastaja nimi Helen Akenpärg
Ametikoht jäätmebüroo juhataja

Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Jrk nr 1.
Nimetus Kooli 10 pinnasetäite koht
Kood JKK3701030
Käitluskoha täpne asukoht kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Kooli tn 10 (86801:001:0274), Kooli tn 10a (86801:001:0275), Kooli tn 10b (86801:001:0477). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Kooli tn 10 (86801:001:0274), Kooli tn 10a (86801:001:0275), Kooli tn 10b (86801:001:0477).
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Harju maakond, Lääne-Harju vald, Rummu alevik, Kooli tn 10 86801:001:0274 X: 6566561, Y: 512026
Harju maakond, Lääne-Harju vald, Rummu alevik, Kooli tn 10a 86801:001:0275 X: 6566359, Y: 512019
Harju maakond, Lääne-Harju vald, Rummu alevik, Kooli tn 10b 86801:001:0477 X: 6566246, Y: 511953
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 45191 - Muude mootorsõidukite müük

Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Maksimaalne käitlusvõimsus (t/a)
1. Maa-ala täitmine saastumata pinnasega R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks Kavandatav tegevus.
Täidetav osa puhastatakse pinnasest ja võsast kinnistu piirist 14 meetri laiuselt. Seejärel tekkinud süvend täidetakse telliste ja betooni tükkidega ning tasandataks. Peale platsi tihendamist kaetakse killustikuga ja tihendatakse uuesti. Peale nimetatud tööde teostamist täidetakse pinnasega, mida ei kasutata laoplatsina.
Pinnas transporditaks kinnistule veoautodega ja paigaldatakse kohtadesse kuhu ei planeerita laoplatsi. 1 000
2. Maa-ala täitmine tellistega. R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks Kavandatav tegevus.
Täidetav osa puhastatakse pinnasest ja võsast kinnistu piirist 14 meetri laiuselt. Seejärel tekkinud süvend täidetakse telliste ja betooni tükkidega ning tasandataks. Peale platsi tihendamist kaetakse killustikuga ja tihendatakse uuesti.
Veoautodega transporditaks tellised kinnistule. Kinnistul kallatakse tellised täidetavasse kohta maha ja buldooser lükkab tellised laiali. 5 400
3. Maa-ala täitmine betooniga. R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks Kavandatav tegevus.
Täidetav osa puhastatakse pinnasest ja võsast kinnistu piirist 14 meetri laiuselt. Seejärel tekkinud süvend täidetakse telliste ja betooni tükkidega ning tasandataks. Peale platsi tihendamist kaetakse killustikuga ja tihendatakse uuesti.
Veoautod betooni transpordiks kinnistule. Kinnistul kallatakse betooni tükid täidetavasse kohta maha ja buldooser lükkab betooni tükid laiali. 2 400
 
Projekti kogumaht (t)
8 800

Käideldavad jäätmeliigid koos aastase käitluskogusega

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Kooli 10 pinnasetäite koht
Jäätmeliik Väljaminek (t/a)
Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus (t/a) R-kood Kogus (t/a) D-kood
17 05 04 - Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03* 1 000 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks 0
17 01 02 - Tellised 5 400 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks 0
17 01 01 - Betoon 2 400 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks 0

Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.