Tagasi nimekirja Keskkonnakaitseluba
Laadi alla PDF

Geoloogilise uuringu luba

Loa nr
L.MU/516492
Loa omaja andmed
Ärinimi / Nimi
Suuremäe Karjäär OÜ
Registrikood / Isikukood
11407874
Postiaadress
Näituse tn 21, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond
Tööde teostaja andmed
Ärinimi / Nimi
Maavarauuringud OÜ
Registrikood / Isikukood
14346587
Postiaadress
Liiva tn 41, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond
Uuringuruumi andmed
Nimetus
Uuta
Tüüp
Maismaa
Veekogu liik
Uuringuruumi ja selle teenindusala pindala, ha
4
Uuringuala ruumikuju
Uuringuruumil paiknevad kohalikud omavalitsused
Kohaliku omavalitsuse EHAK Kohaliku omavalitsuse nimetus
0528 Nõo vald
 
Maardlad ja maavarad
Maardla nimetus  
Maardla osa nimetus  
Maardla registrikaardi number  
Maavara Muu maavara Uuritava maavara võimalikud kasutusvaldkonnad Hinnanguline maavara kogus, arvestades kaevandamiskadusid Hinnangulise maavara ühik
Liiv, ehitusliiv   Ehitus, tede ehitus 300 tuh m³
Kruus, ehituskruus   Ehitus, teede ehitus 300 tuh m³
 
Uuringu/uurimistöö iseloom ja maht
Maavara uuringu eesmärk
Tarbevaru uuring
Uurimissügavus, m
12
Puuraukude arv
12
Uuringukaeveõõnte arv
12
Hüdrogeoloogilised katsetööd
Veetaseme mõõtmine
Muu hüdrogeoloogiline katsetöö
 
Geofüüsikalised tööd: elektromeetria, km
 
Geofüüsikalised tööd: gravimeetria, km
 
Muud sihtotstarbelised tööd
proovid terastikulise koostise määramiseks, killustiku purunemiskindluse määramiseks, topotööd
Kas tekib jäätmeid
Ei
Ajutiste ehitiste loetelu
 
Loa andja
Asutuse nimi
Keskkonnaamet
Asutuse registrikood
70008658
Asutuse aadress
Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood
Loa versiooni kehtima hakkamise kpv
20.10.2022
Lõppemise kpv
20.10.2027
Täiendavad tingimused
1. Uuringu läbiviijal tuleb teavitada e-posti teel Riigimetsa Majandamise Keskuse Tartumaa metsaülemat kinnisasjal välitööde läbiviimisest vähemalt 10 kalendripäeva ette.

2. Kui geoloogilise uuringu raames on vaja teha raiet, tuleb sellest teatada riigimetsa majandajale, kes sõlmib geoloogilise uuringu tegijaga kasvava metsa raadamiseks töövõtulepingu või raieõiguse omandamiseks kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingu.