Tagasi nimekirja Registreering nr RE.JÄ/517181
Laadi alla PDF

Jäätmevaldkonna registreering

Registreeringu number RE.JÄ/517181
Registreeringu omaja andmed Ärinimi / Nimi Kasela Talu OÜ
Registrikood / Isikukood 12040298
Kontaktisik Kontaktisiku nimi Ermo Kasela
Kontaktisiku telefon +3725223940
Kontaktisiku e-post kaselatalu@gmail.com
Tegevusvaldkond Tavajäätmete taaskasutamine või tekkekohas kõrvaldamine jäätmeloa omamise kohustuseta JäätS § 73 lõike 5 alusel
Registreeringu kehtivuse periood Registreeringu väljastamise kuupäev 21.10.2022
Registreeringu kehtivuse algus 21.10.2022
Lõppemise kuupäev 31.10.2023
Andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus) Keskkonnaamet on vastavalt jäätmeseaduse § 98⁷ lg 4 kontrollinud jäätmeloa omamise vajaduse puudumist. Jäätmekäitleja tegevus registreeritakse jäätmeseaduse § 98⁷ lõike 2 punkt 1 ja 21.09.2022 esitatud taotluse nr T-RJÄ/1014326-2 alusel.
Täiendavad nõuded Reoveesettest valmistatud kompost tuleb laotada ühtlase kihina põllule ning künda mulda kahe ööpäeva jooksul pärast sette laotamise algust. Sette ladustamine põllul aunas ei ole lubatud.

Reoveesetete taaskasutamisel tuleb lähtuda keskkonnaministri 31.07.2019 määruse nr 29 „Haljastuses, rekultiveerimisel ja põllumajanduses kasutatava reoveesette kvaliteedi piirväärtused ning kasutamise nõuded“ nõuetest, et oleks tagatud pinna- ja põhjavee, taimede, loomade ja inimese tervise kaitse. Reoveesette kompost peab olema määruse nr 29 nõuete kohaselt stabiliseeritud. Stabiliseerimata komposti kasutamine on keelatud.

Ettevõttel peab kogu registreeringu kehtivusaja jooksul olema kehtiv õigus kinnistuid kasutada. Juhul kui ettevõttel puudub mõne käitluskohaks oleva kinnistu kasutusõigus, ei ole lubatud sellel kinnistul reoveesetet taaskasutada.

Jäätmekäitleja registreering ei asenda muude õigusaktide alusel nõutavaid lube või kooskõlastusi. Oluline on, et jäätmekäitluses rakendatakse kõiki ettevaatus- ja ohutusmeetmeid.

Jäätmekäitleja registreeringu omajale rakenduvad kõik asjakohased õigusaktides sätestatud nõuded. Olulisemad keskkonnaalased kohustused jäätmekäitleja registreeringu omajale on toodud Keskkonnaameti kodulehel (www.keskkonnaamet.ee) rubriigis "Loa omaja meelespea".

Keskkonnaamet juhib Teie tähelepanu sellele, et taaskasutatavate jäätmete kohta tuleb arvestust pidada ning jäätmekäitleja registreeringu väljastamisega olete kohustatud Keskkonnaametile jäätmekäitlejana iga tegevusaasta järel hiljemalt 31. jaanuaril esitama jäätmekäitlusalase tegevuse kohta jäätmearuande keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/).
Vaidlustamine Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Registreeringu andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Allkirjastaja nimi Helen Akenpärg
Ametikoht jäätmebüroo juhataja

Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Jrk nr 1.
Nimetus Kasela talu põllud Alutaguse vallas
Kood JKK4400340
Käitluskoha täpne asukoht kaardil
Ruumikuju: 11 lahustükki. Puudutatud katastriüksused: Kannikaru (44901:007:0020), Karjapoisi (44901:003:0283), Kasepõllu (43801:001:0258), Kaubi (49801:001:0238), Leiardipõllu (43801:001:0128), Õie (44901:003:0592), Õie (44901:003:0593), Tiigi (49801:001:0035), Tiigi (49801:001:0036), Uuepõllu (44901:002:0230), Võsa (49801:001:0470). Puudutatud veekogud: Ahujaani oja (Uuenurme oja) (VEE1070800), Ojamaa peakraav (Võrnu kraav) (VEE1069500). kuva kaardil
Ruumikuju: 11 lahustükki. Puudutatud katastriüksused: Kannikaru (44901:007:0020), Karjapoisi (44901:003:0283), Kasepõllu (43801:001:0258), Kaubi (49801:001:0238), Leiardipõllu (43801:001:0128), Õie (44901:003:0592), Õie (44901:003:0593), Tiigi (49801:001:0035), Tiigi (49801:001:0036), Uuepõllu (44901:002:0230), Võsa (49801:001:0470). Puudutatud veekogud: Ahujaani oja (Uuenurme oja) (VEE1070800), Ojamaa peakraav (Võrnu kraav) (VEE1069500).
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Tarumaa küla, Kannikaru 44901:007:0020 X: 6568495, Y: 677107
Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Rebu küla, Karjapoisi 44901:003:0283 X: 6575762, Y: 673401
Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Piilse küla, Kasepõllu 43801:001:0258 X: 6570897, Y: 671129
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Võrnu küla, Kaubi 49801:001:0238 X: 6576921, Y: 681063
Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Rebu küla, Leiardipõllu 43801:001:0128 X: 6574794, Y: 672644
Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Uniküla, Õie 44901:003:0592 X: 6578474, Y: 671509
Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Rebu küla, Õie 44901:003:0593 X: 6575655, Y: 672315
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Ereda küla, Tiigi 49801:001:0035 X: 6579734, Y: 685611
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Ereda küla, Tiigi 49801:001:0036 X: 6580131, Y: 685742
Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Aidu küla, Uuepõllu 44901:002:0230 X: 6580464, Y: 673991
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Võrnu küla, Võsa 49801:001:0470 X: 6578008, Y: 681723
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 01111 - Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus

Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Maksimaalne käitlusvõimsus (t/a)
1. Reoveesete kasutamine põllumajanduses R10 - pinnastöötlus põllumajanduses kasutamise eesmärgil või keskkonna ökoloogilise seisundi parandamiseks Mulla viljakuse tõstmine Sete laotatakse põllule põllumajandustehnikaga (traktor ja laotur). 10 760
 
Projekti kogumaht (t)
10 760

Käideldavad jäätmeliigid koos aastase käitluskogusega

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Kasela talu põllud Alutaguse vallas
Jäätmeliik Väljaminek (t/a)
Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus (t/a) R-kood Kogus (t/a) D-kood
03 03 11 - Reovee kohtpuhastussetted, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 03 03 10 10 760 R10 - pinnastöötlus põllumajanduses kasutamise eesmärgil või keskkonna ökoloogilise seisundi parandamiseks  

Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.