Tagasi nimekirja Registreering nr RE.VT/517104
Laadi alla PDF

Veekeskkonnariskiga tegevuse registreering

Registreeringu number
RE.VT/517104
Registreeringu väljastamise kuupäev
28.10.2022
Registreeringu kehtivuse algus
28.10.2022
Registreeringu kehtivuse lõpp
31.12.2023
Registreeringu saaja
Ärinimi / Nimi
James Manuel Acuna
Registrikood / Isikukood
36803200044
Tegevus
Tegevuse liik
Veekogu süvendamine ja/või süvenduspinnase või tahke aine paigutamine veekogusse või sette eemaldamine veekogust korrashoiu eesmärgil
Eesmärk
Tartu maakonnas Elva vallas Vehendi külas Marienhofi katastriüksusel Võrtsjärve puhastamine pilliroost koos sette eemaldamisega 50 m3 ulatuses.
Pinnavee või põhjavee omadustele, vee elustikule või veega seotud elustikule avalduva võimaliku ebasoodsa mõju kirjeldus
Võib tõusta lühiajaliselt heeliumi sisaldus vees ning müra.
Tegevuskoha aadress
Marienhofi, Vehendi küla, Elva vald, Tartu maakond
Territoriaalkood
9178
Kinnistu registriosanumber
364804
Katastritunnus
66601:007:0414
Tegevuskoha asukoha koordinaadid
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud veekogud: Võrtsjärv (VEE2083800). Nurgakoordinaadid: 6456099, 624446; 6456000, 624517. kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud veekogud: Võrtsjärv (VEE2083800). Nurgakoordinaadid: 6456099, 624446; 6456000, 624517.
Registreering
Kõrvaltingimused
1. Kui kavandatav tegevus toimub võõral maatükil, siis peab registreeringu taotleja saama nõusoleku maaomanikult.
2. Töid on lubatud teostada suvisel või sügisel madalvee perioodil, väljaspool kalade kudemisaega.
3. Heljumi edasikandumise vältimiseks kasutada näiteks tõkkekardinaid, settepüüdureid, pinnastammide kindlustamiseks liivakotte jms.
4. Kasutada tuleb ainult töökorras tehnikat, keelatud on kütte- ja määrdeainete sattumine vette ja pinnasesse. Avarii ja reostuse tekkimisel tuleb operatiivselt reostuse edasine levik tõkestada, reostus likvideerida ning teavitada sellest esimesel võimalusel Keskkonnaametit.
5. Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veekogule lähemal kui 20 meetrit.
6. Tööd tuleb katkestada valingvihmade korral, et vähendada võimalikku heljumi ja setete levikut veekogus ning erosiooniohtu kaldal.
7. Ehitusprahi veekogusse sattumisel tuleb see koheselt eemaldada. Tekkivad jäätmed tuleb käidelda vastavalt jäätmeseaduse nõuetele.
8. Töid teostada lähtudes põhimõttest, mida lühema ajaga töid ellu viiakse, seda lühemalt mõjutab see vee-elustikku.
9. Tööde tegemisel ei tohi kahjustada pinnast, muuta kaldajoont ning tekitada erosiooniohtu.
10. Veekeskkonnariskiga tegevuse registreering ei anna õigust ehitamiseks ega ehitise kasutamiseks.
11. Kui süvendatud pinnas paigutatakse maismaale, tuleb seda teha viisil, mis välistab süvenduspinnase tagasi valgumise veekogusse. Süvenduspinnast ei või paigutada üleujutusalale, kaitstavale alale, kaitstavale elupaigale või liigi kasvukohale. Setted peab planeerima maapinnale võimalikult ühtlase õhukese kihina (kuni 10 cm), mis võimaldaks taimestikul kihist läbi kasvada.
12. Tööde järgselt tuleb kogu tööpiirkond korrastada.
Registreeringu faktiline ja õiguslik alus
Veekeskkonnariskiga tegevus registreeriti veeseaduse § 196 lg 2 p 2, § 198 lg 5 ja esitatud taotluse 03.10.2022 T-RVV/1014997 alusel.
Vaidlustamisviide
Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Registreerija
Asutuse nimi
Keskkonnaamet
Registrikood
70008658
E-posti aadress
info@keskkonnaamet.ee
Telefon
+37258531024
Allkirjastaja
Karina Laasik

Veekogu süvendamine ja/või süvenduspinnase või tahke aine paigutamine veekogusse

Veekogu
Veekogu nimetus Võrtsjärv
Veekogu kood VEE2083800
Veekogu tüüp Seisuveekogu
Veekogu nimetuse täpsustus  
Veekogumid
Veekogumi nimetus Veekogumi kood
Võrtsjärv 2083800_1
Süvenduspinnase liigid
Tegevuse tüüp Süvenduspinnase liik/tahke aine nimetus Muu aine Süvenduspinnase/tahkete ainete uputamise maht (m³)
Veekogu süvendamine Liiv   50

Tee või raudtee koosseisu kuuluva silla või truubi ehitamine

Vorm ei ole asjakohane

Vesiviljelus

Vorm ei ole asjakohane

Maasoojussüsteemi paigaldamine veekogusse

Vorm ei ole asjakohane

Avatud maasoojussüsteemi läbinud põhjavee juhtimine otse põhjavette

Vorm ei ole asjakohane

Paisutuse likvideerimine ja veetaseme alandamine

Vorm ei ole asjakohane

Teaduslikul eesmärgil ainete otse põhjavette juhtimine

Vorm ei ole asjakohane

Keemilise taimekaitsevahendi veekaitsevööndis kasutamine

Vorm ei ole asjakohane

Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamine

Vorm ei ole asjakohane