Tagasi nimekirja Registreering nr PHRR/517231
Laadi alla PDF

1. Paikse heiteallika käitaja registreerimistõend

Registreeringu number
PHRR/517231
Registreeringu omaja andmed
Ärinimi / Nimi
Aktsiaselts Põlva Soojus
Registrikood / Isikukood
10244660
Aadress
J. Käisi tn 11, Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond
E-posti aadress
tarmo@polvasoojus.ee
Käitise andmed
Käitise nimetus
Peri katlamaja
Käitise aadress
Mõisa tee 3, Peri küla, Põlva vald, Põlva maakond
Territoriaalkood EHAKi järgi
6120
Katastritunnus
61903:001:0210
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6434880, Y: 682269
Käitise ja tootmisterritooriumi asukoha kirjeldus
Katlamaja hoone Ehitusregistri kood 110023930.
Kütteperioodi algab septembri teises pooles, toimub igapäevaselt 24 h ööpäevas kuni maikuu lõpuni. Vastavalt välistemperatuurile töötab maagaasil katel Ferroli, tipukoormusel lisandub katel ICI Caldaie. Gaasikatlad kasutavad telliskividest korstnat (HEIT0002722).
Maagaasi tarnehäirete korral kasutatakse kõrval asuvat konteinerkatlamaja, põlevkiviõlil töötav katel Vitoplex 200 SX2A. Konteinerkatlamajal on korsten kõrgusega 7 m.
Põlevkiviõli mahuti asub konteinerkatlamajast edelas, paikneb ohutusvanni sees.
Kaugküttevõrgu kaudu varustatakse soojusenergiaga 6-t kortermaja, ja Peri külakeskust. Tootmine on kaugjuhitav ja -kontrollitav.
Tootmismaast:
läänes ja põhjas on maatulundusmaa (61903:001:0209);
kirde ja idasuunas ca 150 m kaugusel asub muinsuskaitseala (ID 110022999) Peri mõisa pargi osa;
kagu ja idasuunas ca 90 m kaugusel asub muinsuskaitseala (ID 110022999) allee.
Katlamajast ca 110 m kaugusel lõuna suunas asuvad lähimad elumajad.
Peri külakeskus jääb u 260 m kaugusele idasuunas.
Koolimaja ega lasteaeda Peri külas ei ole.
Katlamajade seadmed töötavad kinnises ruumis, seega müra ja vibratsiooni mõju ümbritsevale on minimaalne. Põlevkiviõli laadimisel ja kasutamisel kütusena võib esineda lõhnahäiringuid, kuid tuuled
puhuvad Eestis valdavalt lõuna- ja läänekaartest, kõige levinum on edelatuul.
(https://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/24920/22_eesti_kliimanitajad.html)
Tegevusala
Põhitegevusala Tegevusala EMTAK kood ja nimetus
Jah 35301 - Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Registreering
Registreeringu kehtivuse algus
28.10.2022
Registreeringu lõppemise kuupäev
14.06.2024
Eritingimused
Eritingimusi ei kehtestata.
Õiguslik alus ja faktilised asjaolud, mille alusel registreering on tehtud
Paikse heiteallika käitaja registreeringu tõendi andmise õiguslikud alused on: atmosfääriõhu kaitse seaduse § 80 lg 1, § 81 lg 1 ja lg 2 ning § 83, keskkonnaministri 19.12.2017 määrus nr 60 „Tegevuse künnisvõimsused, millest alates on vajalik paikse heiteallika käitaja tegevuse registreering, registreeringu taotluse, tõendi ja aastaaruande vorm ning aastaaruande esitamise kord“, kooskõlas Keskkonnaameti peadirektori 10.12.2020 käskkirja nr 1-1/20/230 „Keskkonnaameti struktuuriüksuste põhimääruste kinnitamine" lisa 8 “Kliima- ja kiirgusosakonna põhimäärus” punktiga 2.5.4 ning Keskkonnaameti peadirektori 29.01.2021 käskkirjaga nr 1-1/21/17 “Teabehalduse korra uues redaktsioonis kinnitamine” punktiga 4.3. Taotleja on esitanud paikse heiteallika käitaja registreeringu taotluse, mis on registreeritud Keskkonnaameti infosüsteemis KOTKAS.
Vaidlustamisviide
Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Registreerija
Asutuse nimi
Keskkonnaamet
Registrikood
70008658
Allkirjastaja
Meelis Mägi

2. Kategooria

Põletusseade, mille nimisoojusvõimsus on 0,31 - 0,99 MWth
Jah
Soojus­sisendile vastav nimi­soojus­võimsus, MWth Kasutatav kütus või jäätmed
Kütuse liik Kütuseliigi aastakulu
Kogus Ühik
0.47 Maagaas (välja arvatud vedelal kujul) 180 tuh. Nm³
0.581 Maagaas (välja arvatud vedelal kujul) 20 tuh. Nm³
0.44 Põlevkiviõli (raske fraktsioon) 165.50 tonni
 
Põletusseade, mille nimisoojusvõimsus on 1 MWth või suurem, kuid mis töötab alla 500 töötunni aastas
Ei
 
Terminali või tankla naftasaaduste, mootori- või vedelkütuste, kütusekomponentide või kütusesarnaste toodete (alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 20 kohaselt) laadimine
Ei
 

3. Heiteallikad

Heite­allikas Väljuvate gaaside parameetrid
Heiteallika keskkonnaregistri kood Nr plaanil või kaardil Nimetus Tegevusala, tehnoloogiaprotsess SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP L-EST97 koordinaadid Ava läbi­mõõt, m Väljumis­kõrgus, m Joon­kiirus, m/s Tempera­tuur, °C
HEIT0002722 2 Katlamaja korsten 020302b - Katlamajad põllumajanduses ja metsamajanduses - põletusseade < 20 MW (katlad) X: 6434876, Y: 682276 1.50 30 1.13 150
HEIT0011296 3 Konteinerkatlamaja korsten 020302b - Katlamajad põllumajanduses ja metsamajanduses - põletusseade < 20 MW (katlad) X: 6434885, Y: 682264 0.16 7 10.605 180

4. Tehnoloogiaseadmed ja saasteainete püüdeseadmed

Vorm ei ole asjakohane.

5. Heiteallikad ning saasteainete hetkelised ja aastased heitkogused heiteallikate kaupa

Jrk nr Heite­allikas Heiteallika kood SNAP kood Saasteained
CAS nr Nimetus Heitkogused
Hetkeline heitkogus Ühik Aastane Ühik
1. Konteinerkatlamaja korsten HEIT0011296 020302b PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.018 g/s 0.271 t
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.003 g/s 0.041 t
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.003 g/s 0.041 t
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.049 g/s 0.753 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.018 g/s 0.285 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.002 g/s 0.034 t
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.088 mg/s 1.357 kg
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.172 g/s 2.648 t
124-38-9 Süsinikdioksiid 0 g/s 524.59 t
2. Katlamaja korsten HEIT0002722 020302b PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0 g/s 0.003 t
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0 g/s 0.003 t
PM10 Peened osakesed (PM10) 0 g/s 0.003 t
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.045 g/s 0.291 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.032 g/s 0.204 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.002 g/s 0.014 t
7446-09-5 Vääveldioksiid 0 g/s 0.003 t
124-38-9 Süsinikdioksiid 0 g/s 381.203 t

6. Välisõhku väljutatavate saasteainete nimetused ja heitkogused aastas

CAS nr Nimetus Heitkogus aastas
Kogus Mõõtühik
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 1.044 t
124-38-9 Süsinikdioksiid 905.793 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.489 t
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 1.357 kg
7446-09-5 Vääveldioksiid 2.651 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.048 t
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.274 t
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.044 t
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.044 t