Tagasi nimekirja Registreering nr RE.JÄ/517234
Laadi alla PDF

Jäätmevaldkonna registreering

Registreeringu number RE.JÄ/517234
Registreeringu omaja andmed Ärinimi / Nimi Järva Vallavalitsus
Registrikood / Isikukood 77000335
Kontaktisik Kontaktisiku nimi Triin Tõnisson
Kontaktisiku telefon  
Kontaktisiku e-post  
Tegevusvaldkond Jäätmete kogumine majandus- või kutsetegevuses
Registreeringu kehtivuse periood Registreeringu väljastamise kuupäev 28.10.2022
Registreeringu kehtivuse algus 28.10.2022
Lõppemise kuupäev 31.10.2027
Andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus) Keskkonnaamet on vastavalt jäätmeseaduse § 98⁷ lg 4 kontrollinud jäätmeloa omamise vajaduse puudumist. Jäätmekäitleja tegevus registreeritakse jäätmeseaduse § 98⁷ lõike 2 punkt 3 ja esitatud taotluse 21.10.2022 T-RJÄ/1015181 alusel.
Täiendavad nõuded Keskkonnajaamas on lubatud jäätmeid koguda ainult konteineritesse/mahutitesse.

Jäätmete kogumisel tuleb välistada nende segunemist või sattumist keskkonda. Jäätmeid tohib üle anda ainult vastavat luba omavatele isikutele.

Ohtlike jäätmete kogumiseks peab registreeringu omanikul alati olemas olema kehtiv Euroopa Majanduspiirkonnas asuva krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendav dokument õnnetusjuhtumitest tekkinud keskkonnasaastuse likvideerimise kulude katmiseks.

Keskkonnaamet juhib Teie tähelepanu sellele, et jäätmekäitleja registreeringu omajale rakenduvad kõik asjakohased õigusaktides sätestatud nõuded. Olulisemad keskkonnaalased kohustused jäätmekäitleja registreeringu omajale on toodud Keskkonnaameti kodulehel (www.keskkonnaamet.ee) rubriigis "Keskkonnakaitseloa omaja meelespea".
Vaidlustamine Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Registreeringu andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Allkirjastaja nimi Helen Akenpärg
Ametikoht jäätmebüroo juhataja

Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Jrk nr 1.
Nimetus Aravete keskkonnajaam
Kood JKK5100208
Käitluskoha täpne asukoht kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Lasteaia tänav (25501:001:0143). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Lasteaia tänav (25501:001:0143).
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Järva maakond, Järva vald, Aravete alevik, Lasteaia tänav 25501:001:0143 X: 6557638, Y: 600397
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 84114 - Valla- ja linnavalitsuste tegevus

Kogutavad jäätmeliigid

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Aravete keskkonnajaam
Jäätmeliik Kogumine
Kogus (t/a) Kogumisvahend
15 01 10* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid 0.174 Mahutid OJ konteineris
13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 0.138 Mahutid OJ konteineris
16 01 07* - Õlifiltrid 0.012 Mahutid OJ konteineris
16 01 14* - Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid 0.011 Mahutid OJ konteienris
16 02 16 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15* 0.011 Mahutid OJ konteineris
16 07 08* - Õli sisaldavad jäätmed 0.015 Mahutid OJ konteineris
18 01 03* - Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt 0.051 Mahutid OJ konteineris
18 01 06* - Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kemikaalid 0.11 Mahutid OJ konteineris
20 01 13* - Lahustid 0.003 Mahutid OJ konteineris
20 01 14* - Happed 0.001 Mahutid OJ konteineris
20 01 17* - Fotokemikaalid 0.004 Mahutid OJ konteineris
20 01 19* - Pestitsiidid 0.028 Mahutid OJ konteineris
20 01 21* - Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed 0.023 Mahutid OJ konteineris
20 01 27* - Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud 0.804 Mahutud OJ konteineris
20 01 29* - Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained 0.002 Mahutid OJ konteineris
20 01 33* - Koodinumbritega 16 06 01*, 16 06 02* ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid 0.059 Mahutid OJ konteineris
20 01 98* - Sortimata ravimikogumid 0.06 Mahutid OJ konteineris
20 01 23* - Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed 1.531 Elektroonika konteiner
20 01 35* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23* 4.249 Elektroonika konteiner
20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* 3.575 Elektroonika konteiner

Kogumiskohas üheaegselt hoitavate tava- ja ohtlike jäätmete kogused

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Aravete keskkonnajaam
Kogumiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg Üheaegne ladustamise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne ladustamise kogus
Tonni Tonni
1 X: 6557658, Y: 600363 Kinnine konteiner, vastab nõuetele korra aastas 1.447   13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid Ei    
15 01 10* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid Ei    
16 01 07* - Õlifiltrid Ei    
16 01 14* - Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid Ei    
16 02 16 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmetelt eemaldatud osad, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 02 15* Ei    
16 07 08* - Õli sisaldavad jäätmed Ei    
18 01 03* - Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt Ei    
18 01 06* - Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kemikaalid Ei    
20 01 13* - Lahustid Ei    
20 01 14* - Happed Ei    
20 01 17* - Fotokemikaalid Ei    
20 01 19* - Pestitsiidid Ei    
20 01 21* - Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed Ei    
20 01 27* - Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud Ei    
20 01 29* - Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained Ei    
20 01 33* - Koodinumbritega 16 06 01*, 16 06 02* ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid Ei    
20 01 98* - Sortimata ravimikogumid Ei    
2 X: 6557652, Y: 600360; X: 6557652, Y: 600362; X: 6557647, Y: 600362; X: 6557647, Y: 600359; X: 6557652, Y: 600360 Kinnine konteiner, vastab nõuetele korra aastas 9.414   20 01 23* - Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed Ei    
20 01 33* - Koodinumbritega 16 06 01*, 16 06 02* ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid Ei    
20 01 35* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23* Ei    
20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* Ei    
 
Seotud failid
Jäätmete ajutise ladustamise korral Euroopa Majanduspiirkonnas asuva krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendav dokument ladustatavate jäätmete käitlemise korraldamise ja käitlemise kulude katmiseks.
Kinnitatud põlevmaterjali ladustamise plaan