Tagasi nimekirja Registreering nr RE.JÄ/517239
Laadi alla PDF

Jäätmevaldkonna registreering

Registreeringu number RE.JÄ/517239
Registreeringu omaja andmed Ärinimi / Nimi Järva Vallavalitsus
Registrikood / Isikukood 77000335
Kontaktisik Kontaktisiku nimi Triin Tõnisson
Kontaktisiku telefon  
Kontaktisiku e-post  
Tegevusvaldkond Jäätmete kogumine majandus- või kutsetegevuses
Registreeringu kehtivuse periood Registreeringu väljastamise kuupäev 28.10.2022
Registreeringu kehtivuse algus 28.10.2022
Lõppemise kuupäev 31.10.2027
Andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus) Keskkonnaamet on vastavalt jäätmeseaduse § 98⁷ lg 4 kontrollinud jäätmeloa omamise vajaduse puudumist. Jäätmekäitleja tegevus registreeritakse jäätmeseaduse § 98⁷ lõike 2 punkt 3 ja esitatud taotluse 21.10.2022 T-RJÄ/1015290 alusel.
Täiendavad nõuded Keskkonnajaamas on lubatud jäätmeid koguda ainult konteineritesse/mahutitesse/hoonesse.

Jäätmete kogumisel tuleb välistada nende segunemist või sattumist keskkonda. Jäätmeid tohib üle anda ainult vastavat luba omavatele isikutele.

Ohtlike jäätmete kogumiseks peab registreeringu omanikul alati olemas olema kehtiv Euroopa Majanduspiirkonnas asuva krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendav dokument õnnetusjuhtumitest tekkinud keskkonnasaastuse likvideerimise kulude katmiseks.

Keskkonnaamet juhib Teie tähelepanu sellele, et jäätmekäitleja registreeringu omajale rakenduvad kõik asjakohased õigusaktides sätestatud nõuded. Olulisemad keskkonnaalased kohustused jäätmekäitleja registreeringu omajale on toodud Keskkonnaameti kodulehel (www.keskkonnaamet.ee) rubriigis "Keskkonnakaitseloa omaja meelespea".
Vaidlustamine Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Registreeringu andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Allkirjastaja nimi Helen Akenpärg
Ametikoht jäätmebüroo juhataja

Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Jrk nr 1.
Nimetus Järva- Jaani keskkonnajaam
Kood JKK5100205
Käitluskoha täpne asukoht kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Kase tn 5 (25701:001:0169). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Kase tn 5 (25701:001:0169).
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Järva maakond, Järva vald, Järva-Jaani alev, Kase tn 5 25701:001:0169 X: 6545362, Y: 608255
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 84114 - Valla- ja linnavalitsuste tegevus

Kogutavad jäätmeliigid

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Järva- Jaani keskkonnajaam
Jäätmeliik Kogumine
Kogus (t/a) Kogumisvahend
20 01 29* - Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained 0.014 Mahutid hoones
13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 0.426 Mahutid hoones
15 01 06 - Segapakendid 1.16 Konteiner
15 01 10* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid 0.393 Mahutid hoones
16 01 03 01 - M1 ja N1 kategooria mootorsõidukite vanarehvid 8.34 Kogutakse hoones
16 01 14* - Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid 0.009 Mahutid hoones
16 07 08* - Õli sisaldavad jäätmed 0.028 Mahutid hoones
18 01 03* - Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt 0.002 Mahutid hoones
18 01 06* - Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kemikaalid 0.091 Mahutid hoones
20 01 14* - Happed 0.001 Mahutid hoones
20 01 19* - Pestitsiidid 0.008 Mahutid hoones
20 01 21* - Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed 0.014 Mahutid hoones
20 01 23* - Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed 3.90 Mahutid hoones
20 01 26* - Õli ja rasv, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 25 0.041 Mahutud hoones
20 01 27* - Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud 2.805 Mahutid hoones
20 01 33* - Koodinumbritega 16 06 01*, 16 06 02* ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid 0.05 Mahutid hoones
20 01 35* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23* 6.79 Kogutakse hoones
20 01 98* - Sortimata ravimikogumid 0.042 Mahutid hoones
20 03 07 - Suurjäätmed 27.80 Kogutakse hoones

Kogumiskohas üheaegselt hoitavate tava- ja ohtlike jäätmete kogused

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Järva- Jaani keskkonnajaam
Kogumiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg Üheaegne ladustamise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne ladustamise kogus
Tonni Tonni
1 X: 6545377, Y: 608241; X: 6545380, Y: 608259; X: 6545369, Y: 608260; X: 6545366, Y: 608242; X: 6545377, Y: 608241 Hoone täitumisel 51.914   13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid Ei    
15 01 06 - Segapakendid Jah    
15 01 10* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid Ei    
16 01 03 01 - M1 ja N1 kategooria mootorsõidukite vanarehvid Jah    
16 01 14* - Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid Ei    
16 07 08* - Õli sisaldavad jäätmed Ei    
18 01 03* - Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt Ei    
18 01 06* - Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kemikaalid Ei    
20 01 14* - Happed Ei    
20 01 19* - Pestitsiidid Ei    
20 01 21* - Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed Ei    
20 01 23* - Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed Ei    
20 01 26* - Õli ja rasv, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 25 Ei    
20 01 27* - Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud Ei    
20 01 29* - Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained Ei    
20 01 33* - Koodinumbritega 16 06 01*, 16 06 02* ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid Ei    
20 01 35* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23* Ei    
20 01 98* - Sortimata ravimikogumid Ei    
20 03 07 - Suurjäätmed Jah    
 
Seotud failid
Jäätmete ajutise ladustamise korral Euroopa Majanduspiirkonnas asuva krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendav dokument ladustatavate jäätmete käitlemise korraldamise ja käitlemise kulude katmiseks.
Kinnitatud põlevmaterjali ladustamise plaan