Tagasi nimekirja Registreering nr RE.JÄ/517240
Laadi alla PDF

Jäätmevaldkonna registreering

Registreeringu number RE.JÄ/517240
Registreeringu omaja andmed Ärinimi / Nimi Järva Vallavalitsus
Registrikood / Isikukood 77000335
Kontaktisik Kontaktisiku nimi Triin Tõnisson
Kontaktisiku telefon  
Kontaktisiku e-post  
Tegevusvaldkond Jäätmete kogumine majandus- või kutsetegevuses
Registreeringu kehtivuse periood Registreeringu väljastamise kuupäev 28.10.2022
Registreeringu kehtivuse algus 28.10.2022
Lõppemise kuupäev 31.10.2027
Andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus) Keskkonnaamet on vastavalt jäätmeseaduse § 98⁷ lg 4 kontrollinud jäätmeloa omamise vajaduse puudumist. Jäätmekäitleja tegevus registreeritakse jäätmeseaduse § 98⁷ lõike 2 punkt 3 ja esitatud taotluse 21.10.2022 T-RJÄ/1015315 alusel.
Täiendavad nõuded Keskkonnajaamas on lubatud jäätmeid koguda ainult konteineritesse/mahutitesse/hoonesse.

Jäätmete kogumisel tuleb välistada nende segunemist või sattumist keskkonda. Jäätmeid tohib üle anda ainult vastavat luba omavatele isikutele.

Ohtlike jäätmete kogumiseks peab registreeringu omanikul alati olemas olema kehtiv Euroopa Majanduspiirkonnas asuva krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendav dokument õnnetusjuhtumitest tekkinud keskkonnasaastuse likvideerimise kulude katmiseks.

Keskkonnaamet juhib Teie tähelepanu sellele, et jäätmekäitleja registreeringu omajale rakenduvad kõik asjakohased õigusaktides sätestatud nõuded. Olulisemad keskkonnaalased kohustused jäätmekäitleja registreeringu omajale on toodud Keskkonnaameti kodulehel (www.keskkonnaamet.ee) rubriigis "Keskkonnakaitseloa omaja meelespea".
Vaidlustamine Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Registreeringu andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Allkirjastaja nimi Helen Akenpärg
Ametikoht jäätmebüroo juhataja

Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Jrk nr 1.
Nimetus Koeru keskkonnajaam
Kood JKK5100204
Käitluskoha täpne asukoht kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Tuule tee 1 (25501:001:0295). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Tuule tee 1 (25501:001:0295).
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Järva maakond, Järva vald, Koeru alevik, Pärnatee 25501:001:0296 X: 6537451, Y: 616807
Järva maakond, Järva vald, Koeru alevik, Tuule tee 1 25501:001:0295 X: 6537492, Y: 616702
Järva maakond, Järva vald, Koeru alevik, Tuule tee 31401:001:0216 X: 6537490, Y: 616661
Järva maakond, Järva vald, Koeru alevik, Tuule tee 3 31401:002:0117 X: 6537470, Y: 616673
Järva maakond, Järva vald, Koeru alevik, Tuule tee 5 31401:001:0385 X: 6537416, Y: 616645
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 84114 - Valla- ja linnavalitsuste tegevus

Kogutavad jäätmeliigid

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Koeru keskkonnajaam
Jäätmeliik Kogumine
Kogus (t/a) Kogumisvahend
13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 0.243 Mahutid OJ konteineris
15 01 06 - Segapakendid 1.37 Konteiner
15 01 10* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid 0.458 Mahutid OJ konteineris
16 01 03 01 - M1 ja N1 kategooria mootorsõidukite vanarehvid 13.94 Konteiner
16 01 07* - Õlifiltrid 0.018 Mahutid OJ konteineris
16 01 14* - Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid 0.015 Mahutid OJ konteineris
17 02 02 - Klaas 8.34 Konteiner
18 01 03* - Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt 0.007 Mahutid OJ konteineris
18 01 06* - Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kemikaalid 0.061 Mahutid OJ konteineris
20 01 13* - Lahustid 0.009 Mahutid OJ konteineris
20 01 14* - Happed 0.007 Mahutid OJ konteineris
20 01 19* - Pestitsiidid 0.054 Mahutid OJ konteineris
20 01 21* - Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed 0.031 Mahutid OJ konteineris
20 01 23* - Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed 5.53 Mahutud OJ konteineris
20 01 27* - Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud 3.023 Mahutid OJ konteineris
20 01 29* - Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained 0.067 Mahutid OJ konteineris
20 01 33* - Koodinumbritega 16 06 01*, 16 06 02* ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid 0.065 Mahutid OJ konteineris
20 01 35* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23* 5.43 Kogutakse hoones
20 01 98* - Sortimata ravimikogumid 0.06 Mahutid OJ konteineris
20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed) 0.31 Kogutakse hoones
20 03 07 - Suurjäätmed 45.16 Kogutakse hoones

Kogumiskohas üheaegselt hoitavate tava- ja ohtlike jäätmete kogused

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Koeru keskkonnajaam
Kogumiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg Üheaegne ladustamise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne ladustamise kogus
Tonni Tonni
1 X: 6537495, Y: 616678; X: 6537501, Y: 616686; X: 6537487, Y: 616695; X: 6537482, Y: 616688; X: 6537495, Y: 616678 OJ konteiner Vähemalt korra aastas 9.19   13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid Ei    
15 01 10* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid Ei    
16 01 07* - Õlifiltrid Ei    
16 01 14* - Ohtlikke aineid sisaldavad antifriisid Ei    
18 01 03* - Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt Ei    
18 01 06* - Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kemikaalid Ei    
20 01 13* - Lahustid Ei    
20 01 14* - Happed Ei    
20 01 19* - Pestitsiidid Ei    
20 01 21* - Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed Ei    
20 01 23* - Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed Ei    
20 01 27* - Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud Ei    
20 01 29* - Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained Ei    
20 01 33* - Koodinumbritega 16 06 01*, 16 06 02* ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid Ei    
20 01 98* - Sortimata ravimikogumid Ei    
2 X: 6537467, Y: 616701; X: 6537480, Y: 616690; X: 6537496, Y: 616716; X: 6537484, Y: 616726; X: 6537467, Y: 616701 Hoones Vähemalt korra aastas 50.90   20 01 35* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23* Ei    
20 03 07 - Suurjäätmed Jah    
20 03 01 - Prügi (segaolmejäätmed) Jah    
3 X: 6537512, Y: 616713 Konteiner Vähemalt korra aastas 13.94   16 01 03 01 - M1 ja N1 kategooria mootorsõidukite vanarehvid Jah    
4 X: 6537510, Y: 616696 Konteiner Iga kahe nädala tagant 1.37   15 01 06 - Segapakendid Jah    
5 X: 6537500, Y: 616681 Konteiner Vähemalt korra aastas 8.34   17 02 02 - Klaas Ei    
 
Seotud failid
Jäätmete ajutise ladustamise korral Euroopa Majanduspiirkonnas asuva krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendav dokument ladustatavate jäätmete käitlemise korraldamise ja käitlemise kulude katmiseks.
Kinnitatud põlevmaterjali ladustamise plaan