Tagasi nimekirja Registreering nr PHRR/517237
Laadi alla PDF

1. Paikse heiteallika käitaja registreerimistõend

Registreeringu number
PHRR/517237
Registreeringu omaja andmed
Ärinimi / Nimi
aktsiaselts Suure-Jaani Haldus
Registrikood / Isikukood
11351613
Aadress
Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
E-posti aadress
haldus@suure-jaani.ee
Käitise andmed
Käitise nimetus
Suure-Jaani Haldus Sürgavere Pargi 3 katlamaja
Käitise aadress
Pargi tn 3a, Sürgavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
Territoriaalkood EHAKi järgi
7978
Katastritunnus
75903:003:0123
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6483717, Y: 588244
Käitise ja tootmisterritooriumi asukoha kirjeldus
Aktsiaselts Suure-Jaani Haldus käitis asub Pargi tn 3a (kat tunnus 75903:003:0123), Sürgavere, Suure-Jaani, Suure-Jaani vald, Viljandi maakond 71401. EHAK: 7978 – Sürgavere küla. Katlamaja paikneb kinnistul, mille pindala on 0,4663 ha. Kinnistu sihtotstarbeks on 100 %
tootmismaa. Lähiala kinnistud on kasutusel valdavalt elamumaadena ja tootmismaadena. Lähim elamu asub aadressil Pargi tn 3 ning jääb saasteallikast u 35 m kaugusele lõuna suunas. Teoreetilisse mõjualasse jääb kaitsealune Sürgavere park.
Tegevusala
Põhitegevusala Tegevusala EMTAK kood ja nimetus
Jah 35301 - Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Registreering
Registreeringu väljastamise kuupäev
31.10.2022
Registreeringu kehtivuse algus
31.10.2022
Eritingimused
Eritingimusi ei kehtestata.
Õiguslik alus ja faktilised asjaolud, mille alusel registreering on tehtud
Paikse heiteallika käitaja registreeringu tõendi andmise õiguslikud alused on: atmosfääriõhu kaitse seaduse § 80 lg 1, § 81 lg 1 ja lg 2 ning § 83, keskkonnaministri 19.12.2017 määrus nr 60 „Tegevuse künnisvõimsused, millest alates on vajalik paikse heiteallika käitaja tegevuse registreering, registreeringu taotluse, tõendi ja aastaaruande vorm ning aastaaruande esitamise kord“, kooskõlas Keskkonnaameti peadirektori 10.12.2020 käskkirja nr 1-1/20/230 „Keskkonnaameti struktuuriüksuste põhimääruste kinnitamine" lisa 8 “Kliima- ja kiirgusosakonna põhimäärus” punktiga 2.5.4 ning Keskkonnaameti peadirektori 29.01.2021 käskkirjaga nr 1-1/21/17 “Teabehalduse korra uues redaktsioonis kinnitamine” punktiga 4.3. Taotleja on esitanud paikse heiteallika käitaja registreeringu taotluse, mis on registreeritud Keskkonnaameti infosüsteemis KOTKAS.
Vaidlustamisviide
Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Registreerija
Asutuse nimi
Keskkonnaamet
Registrikood
70008658
Allkirjastaja
Meelis Mägi

2. Kategooria

Põletusseade, mille nimisoojusvõimsus on 0,31 - 0,99 MWth
Jah
Soojus­sisendile vastav nimi­soojus­võimsus, MWth Kasutatav kütus või jäätmed
Kütuse liik Kütuseliigi aastakulu
Kogus Ühik
0.882 Puiduhake 900 tonni
Tükkturvas 225 tonni
0.556 Põlevkiviõli (raske fraktsioon) 15 tonni
 
Põletusseade, mille nimisoojusvõimsus on 1 MWth või suurem, kuid mis töötab alla 500 töötunni aastas
Ei
 
Terminali või tankla naftasaaduste, mootori- või vedelkütuste, kütusekomponentide või kütusesarnaste toodete (alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 20 kohaselt) laadimine
Ei
 

3. Heiteallikad

Heite­allikas Väljuvate gaaside parameetrid
Heiteallika keskkonnaregistri kood Nr plaanil või kaardil Nimetus Tegevusala, tehnoloogiaprotsess SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP L-EST97 koordinaadid Ava läbi­mõõt, m Väljumis­kõrgus, m Joon­kiirus, m/s Tempera­tuur, °C
HEIT0003454 K1 Katlamaja korsten 010203b - Piirkondlikud katlamajad - põletusseade < 20 MW (katlad) X: 6483721, Y: 588249 0.40 12 5.19 150

4. Tehnoloogiaseadmed ja saasteainete püüdeseadmed

Heite­allikas Heiteallika kood SNAP kood Püüdeseade
Nimetus, tüüp Arv Püüdeseadme töökorras oleku kontrollimise sagedus Püütav saasteaine
CAS nr Nimetus Projekteeritud puhastusaste, %
Katlamaja korsten HEIT0003454 010203b Multitsüklon 1 Vastavalt hooldusjuhendile PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 76

5. Heiteallikad ning saasteainete hetkelised ja aastased heitkogused heiteallikate kaupa

Jrk nr Heite­allikas Heiteallika kood SNAP kood Saasteained
CAS nr Nimetus Heitkogused
Hetkeline heitkogus Ühik Aastane Ühik
1. Katlamaja korsten HEIT0003454 010203b PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.153 g/s 1.985 t
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.132 g/s 1.92 t
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.134 g/s 1.965 t
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.31 g/s 3.604 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid 1.082 g/s 19.13 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.02 g/s 0.282 t
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.454 mg/s 7.571 kg
7664-41-7 Ammoniaak 0.033 g/s 0.487 t
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.589 g/s 1.51 t
124-38-9 Süsinikdioksiid 0 g/s 336.707 t
124-38-9-bio Süsinikdioksiid biomassist 0 g/s 1 442.492 t

6. Välisõhku väljutatavate saasteainete nimetused ja heitkogused aastas

CAS nr Nimetus Heitkogus aastas
Kogus Mõõtühik
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 3.604 t
124-38-9 Süsinikdioksiid 336.707 t
124-38-9-bio Süsinikdioksiid biomassist 1 442.492 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid 19.13 t
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 7.571 kg
7446-09-5 Vääveldioksiid 1.51 t
7664-41-7 Ammoniaak 0.487 t
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.282 t
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 1.985 t
PM10 Peened osakesed (PM10) 1.965 t
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 1.92 t