Tagasi nimekirja Keskkonnakaitseluba
Laadi alla PDF

Keskkonnaluba

Loa registrinumber KL-516260
Loa omaja andmed Ärinimi / Nimi Martin Ruumet
Registrikood / Isikukood 37507250288
Tegevuskoha andmed Nimetus Loogamäe talu
Aadress Lutsu küla, Valga vald, Valga maakond
Katastritunnus(ed) 77901:002:0690
Territoriaalkood EHAK 4576
Käitise territoorium Ruumikuju: 2 lahustükki. Puudutatud katastriüksused: Loogamäe (77901:002:0650), Tiigi (77901:002:0491), Tuulevälja (77901:002:0690). Puudutatud veekogud: Kõpsi oja (VEE1154309), Kõpsi tiik (VEE2132510).Ruumikuju: 2 lahustükki. Puudutatud katastriüksused: Loogamäe (77901:002:0650), Tiigi (77901:002:0491), Tuulevälja (77901:002:0690). Puudutatud veekogud: Kõpsi oja (VEE1154309), Kõpsi tiik (VEE2132510).
Tegevusvaldkond Loaga reguleeritavad tegevused Vee erikasutus;
Loa andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Aadress Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev 31.10.2022
Lõppemise kuupäev  

Vee erikasutus

V1. Lubatud veevõtt pinnaveekogust

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V2. Lubatud veevõtt põhjaveehaarete kaupa

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V3. Võetava vee koguse ja seire nõuded

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V4. Väljalaskmed ja lubatud saasteainete kogused väljalaskmete ja saasteainete kaupa

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V5. Reoveepuhasti reostuskoormuse määramine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V6. Reoveepuhasti puhastusefektiivsuse hindamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V7. Väljalaskme seire nõuded

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V8. Veekogu sh suubla seire

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V9. Nõuded veekogu paisutamise ja hüdroenergia kasutamise kohta

Paisu nimetus Kõpsi
Paisu number PAIS016330
Veekogu nimetus Kõpsi oja
Veekogu kood VEE1154309
Pinnaveekogumi nimetus  
Pinnaveekogumi kood  
Jrk nr Nõue Nõude kirjeldus Nõude rakendamise tähtaeg
1. Paisutustasemed Kõpsi paisu normaalpaisutustasemeks on 64.60 m abs (EH2000) -
2. Veetasemete reguleerimine 1. Suurvee ajal võib normaalpaisutustaset 64.60 m abs (EH2000) lühiajaliselt ületada.
2. Suurvee ajal peavad paisu rajatised tehniliselt võimaldama suurvee läbilaskmise.
3. Veetaseme oluline muutmine on lubatav ka paisu ja paistiigi hoolduse või paisu ehituse ja rekonstrueerimise puhul, teavitades nimetatud tegevustest kirjalikult loa andjat vähemalt üks kuu enne tegevuse alustamist.
-
3. Hooldus 1. Tagada paisu pidev tehniline korrashoid ja vajaduse korral hooldus.
2. Teostada enne ja pärast suurveeperioode paisu ülevaatus (vajadusel ka rohkem), vajadusel likvideerida tekkinud muutused ja deformatsioonid ja pais hoida puhas veega peale kanduvast risust ja jääst, vältimaks ummistusi, üleujutusi.
-
4. Seire 1. Loa kehtima hakkamisest tuleb kasutusele võtta paisu ülevaatuse leht, mida võib pidada ka elektroonilisel kujul ning mis peab sisaldama regulaarselt uuendatavat teavet paisu tehnilise seisukorra kohta ning teavet paisul tehtud ehitus- ja hooldustööde kohta. Paisu ülevaatuse leht tuleb esitada loa andjale nõudmisel. -
5. Paisjärves veetaseme alandamine ja paisjärve taastäitmine 1. Veetaset võib alandada kuni 30 cm ööpäevas, sette ja risu juhtimine paisust allavoolu ei ole lubatud.
2. Veetaseme alandamise protsess tuleb protokollida paisu ülevaatuse lehel. Varjade eemaldamise algusaeg ja ulatus tuleb fikseerida kuupäeva ja kellaajaliselt, teha fotosid ja teavitada Keskkonnaametit töödega alustamisest. Kontrollida alanemist päeva jooksul paaritunniste intervallide kaupa ja veenduda, et allavoolu juhitav vesi on endiselt läbipaistev, ei kahjusta vahetult paisust allavoolu jõesängi ning paisu taha ei ole kogunenud risu. Kogunenud risu tuleb eemaldada. Kui vee läbipaistvus on muutunud, tuleb alandamine peatada 24 tunniks, kuna järelikult vesi kannab liigselt kaasa setteosakesi. See tähendab, et järgmist 0,3 m ei või alandada enne, kui on möödunud täiendav 24 tundi alates 0,3 m alandamisest. See laseb jõe veevoolul paisjärves rahuneda ja setteosakestel taas veekogu põhja langeda. Olukord tuleb fikseerida paisu ülevaatuse lehel, vee läbipaistvuse muutumisest teavitada loa andjat telefoni/e-posti teel. Kui vee läbipaistvus on muutunud ja alandamise ajal on ilmastik väga sajune, tuleb tööd peatada suuremate sadude lõpuni.
3. Paisjärves veetaseme taastamise protsess tuleb protokollida. Veetaseme tõstmisega alustamisest tuleb kuupäeva ja kellaajaliselt teavitada Keskkonnaametit. Tööde kestel peab pidevalt olema tagatud ökoloogiline miinimumvooluhulk või looduslik äravool kui see on väiksem ökoloogilisest miinumvooluhulgast.
-
6. Kalade läbipääs 1. Kalade läbipääsu ei ole vaja tagada -
7. Hüdroenergia kasutamine ja/või elektrienergia tootmine 1. Hüdroenergiat ei kasutata -
8. Avarii ja avariioht 1. Paisu avariist tuleb viivitamatult teavitada loa andjat ning loa omaja peab asuma avariid kõrvaldama viivitamatult pärast seda, kui ta on avarii avastanud või sellest teada saanud. -
9. Vastutus ja kohustused 1. Vastavalt kehtivale korrale. -
10. Muud olulised meetmed 1. Kui selgub, et loa omaja tegevuse või tegevusetusega kaasneb negatiivne mõju keskkonnale või vee erikasutus ohustab otseselt inimese tervist või keskkonda, on Keskkonnaametil õigus nõuda lisameetmeid ja uuringuid. Samuti võib Keskkonnaamet juhul, kui loa taotleja ei täida keskkonnaloale kantud nõudeid, seada tähtajalised meetmed edasiste tegevuste kohta, mille mitterakendamine võib tuua kaasa keskkonnaloa kehtetuks tunnistamise.
2. Olulisemad keskkonnaalased kohustused loa omajale on toodud Keskkonnaameti kodulehel rubriigis „Loa omaja meelespea“. Kohustused on leitavad Keskkonnaameti kodulehe aadressilt: https://keskkonnaamet.ee/keskkonnakasutus-keskkonnatasu/keskkonnakaitseluba/loa-omaja-meelespea.
-

V10. Süvendamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V11. Veekogusse tahkete ainete paigutamine sh kaadamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V12. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V13. Pinnaveekogu kemikaalidega korrashoid

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V14. Vesiviljelus

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V15. Laeva lastimine, lossimine, remont

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V16. Meetmed mis aitavad vähendada vee erikasutuse mõju ja nende täitmise tähtajad

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V17. Nõuded teabe esitamiseks loa andjale

Jrk nr Teabe liik Teabe detailsem kirjeldus Teabe esitamise sagedus
1. Reoveesette seire 1. Kui loas toodud meetmeid ei ole võimalik mingil põhjusel täita, siis tuleb sellest koheselt kirjalikult teavitada loa andjat.
2. Täiendavatest meetmetest, mida veekasutusel on kavas rakendada, tuleb loa andjat kirjalikult 30 päeva enne meetmete rakendamist teavitada.
Teabe tekkimisel

V18. Ajutise iseloomuga tegevused

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Loa lisad

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.