Tagasi nimekirja Keskkonnakaitseluba
Laadi alla PDF

Keskkonnaluba

Loa registrinumber KL-517036
Loa omaja andmed Ärinimi / Nimi OÜ Küla Teed
Registrikood / Isikukood 14413421
Tegevuskoha andmed Nimetus Kenni liivakarjäär
Aadress Kenni-Jüri, Kenni küla, Kehtna vald, Rapla maakond
Katastritunnus(ed) 29203:002:1282; 29203:002:1274
Territoriaalkood EHAK 2952
Tegevusvaldkond Loaga reguleeritavad tegevused Maavara kaevandamine;
Loa andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Aadress Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev 01.11.2022
Lõppemise kuupäev 01.11.2037

Maapõu

M1. Maavara kaevandamine

Maardlad
Maardla ja mäeeraldis
Mäeeraldise liik uus mäeeraldis
Registrikaardi nr 800
Maardla nimetus Kenni
Maardla osa nimetus  
Maardla põhimaavara liiv
Mäeeraldise nimetus Kenni liivakarjäär
Mäeeraldisel on teenindusmaa Jah
Mäeeraldise ruumikuju Ruumikuju: 1 lahustükk.
Teenindusmaa ruumikuju Ruumikuju: 1 lahustükk.
Mäeeraldise pindala (ha) 5.67
Käitise ehk mäeeraldise teenindusmaa pindala (ha) 15.87
Kaevandatava katendi kogus (tuh m³) 23
Kaevandatava mulla kogus (tuh m³) 23
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve Üld- ja teedeehitus
Minimaalne tootmismaht aastas  
Keskmine tootmismaht aastas 10
Maksimaalne tootmismaht aastas (tuh t või tuh m³)  
Plokid
Nimetus Kasutusala Maavara Kaevandatud maavara kuulub eraomanikule? Kaevandamine lubatud allpool põhjaveetaset Liik Varu
Kogus Ühik Kuupäev
5 plokk täiteliiv Liiv, täitepinnas Jah Jah aT - aktiivne tarbevaru 132.60 tuh m³
30.09.2022
Tegevusala andmed
Maavara Kehtiv alates aasta Kehtiv kuni aasta Aastane tootmismaht Kaevandatav varu
Maksimaalne Maksimaalne aastamäär keskkonnanõuete täitmiseks Ühik Kogus Ühik
Liiv, täitepinnas 2022 2037     tuh m³ 114 tuh m³
Mäeeraldise KOV jaotus
Maavara Kehtiv alates aasta Kehtiv kuni aasta KOV-id
KOV EHAK KOV nimetus KOV pindala (ha) KOV pindala eraldisel (ha) Pinna proportsioon
Liiv, täitepinnas 2022 2037 0293 Kehtna vald      
Geoloogilised uuringud
Geoloogilise uuringu aruande nimetus Kenni kruusamaardla Kenni uuringuruumi geoloogilise uuringu aruanne (varu seisuga 01.05.2021)
Geoloogiafondi number 9517
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number 1-17/21/2352
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev
29.09.2021
Kõrvaltingimused
1. Kaebuste esitamisel tuleb loa omanikul aktiivse kaevandamistegevuse ja maavara väljaveo tingimustes mõõta mürataset kaebuse esitaja katastriüksusel ning piirnormide ületamisel korraldada koheselt karjääri töö selliselt, et ületamisi ei esineks. Mõõtmised peavad olema läbi viidud akrediteeritud mõõtja poolt. Mõõtmistulemused esitada esimesel võimalusel ka Keskkonnaametile.
2. Kaevandamise ja vedude perioodil (kuival ajal) niisutada karjäärisiseseid teid ning platse.
3. Müra ja tolmu leviku vähendamiseks rajada mäeeraldise teenindusmaale tundliku objekti (nt majapidamine) suunale katendist vall. Valli asukohad ja parameetrid määrata kaevandamise projektis.
4. Enne kaevandamise alustamist tuleb välja selgitada, kuidas on lahendatud katastriüksuste Kenni-Juhani (katastritunnus 29203:002:1271), Kenni-Pille (katastritunnus 29203:002:1457) ja Tiiupere (katastritunnus 29203:002:1560) veevarustus. Kui tekib avarii (sellest teavitada ka Keskkonnaametit) ja selle käigus on oht majapidamiste kaevudele, tuleb koheselt võtta neist kaevudest veeproovid ja reostuse ilmnemisel kaevud puhastada.
5. Reostuse vältimiseks tuleb rangelt jälgida, et kaevandamis- ja laadimiskohtades ei satuks diiselkütust ega määrdeõli karjääri põhja. Kasutada tuleb tehniliselt korras seadmeid ja neid regulaarselt hooldada. Seadmete tankimine ja hooldus peab toimuma väljaspool karjääri või selleks spetsiaalselt ettevalmistatud plastil, mis on varustatud õlitõrje vahenditega. Õnnetuse kohas tuleb reostunud pinnas kiiresti eemaldada ja anda üle vastavat litsentsi omavale jäätmekäitlusasutusele.
6. Kaevandamisel tuleb kinni pidada Transpordiameti 12.05.2022 kirjas nr 7.1-7/22/9319-2 toodud tingimusest.
7. Kaevandamisel tuleb pidada kinni Põllumajandus- ja Toiduameti 17.06.2021 kirjas nr 6.2-2/29694 toodud tingimustest.
8. Mäeeraldise raadamistöid ei ole lubatud teostada lindude peamisel pesitsusajal ehk 15.03-31.07.
Kaevandatud maa kasutamise otstarve
veekogu ja maatulundusmaa

Loa lisad

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.