Tagasi nimekirja Keskkonnakaitseluba
Laadi alla PDF

Geoloogilise uuringu luba

Loa nr
L.MU/517091
Loa omaja andmed
Ärinimi / Nimi
Marina Minerals OÜ
Registrikood / Isikukood
11349875
Postiaadress
Tartu mnt 83-806, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Tööde teostaja andmed
Ärinimi / Nimi
Inseneribüroo STEIGER OÜ
Registrikood / Isikukood
11206437
Postiaadress
Männiku tee 104/1, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Uuringuruumi andmed
Nimetus
Kämara
Tüüp
Maismaa
Veekogu liik
Uuringuruumi ja selle teenindusala pindala, ha
23.65
Uuringuala ruumikuju
Uuringuruumil paiknevad kohalikud omavalitsused
Kohaliku omavalitsuse EHAK Kohaliku omavalitsuse nimetus
0796 Tartu vald
 
Maardlad ja maavarad
Maardla nimetus Kämara
Maardla osa nimetus  
Maardla registrikaardi number 722
Maavara Muu maavara Uuritava maavara võimalikud kasutusvaldkonnad Hinnanguline maavara kogus, arvestades kaevandamiskadusid Hinnangulise maavara ühik
Kruus, täitepinnas   täitepinnas 240 tuh m³
Kruus, ehituskruus   teede- ja tsiviilehitus 240 tuh m³
Liiv, täitepinnas   täitepinnas 240 tuh m³
Liiv, ehitusliiv   teede- ja tsiviilehitus 240 tuh m³
 
Uuringu/uurimistöö iseloom ja maht
Maavara uuringu eesmärk
Tarbevaru uuring
Uurimissügavus, m
10
Puuraukude arv
45
Uuringukaeveõõnte arv
45
Hüdrogeoloogilised katsetööd
Veetaseme mõõtmine
Muu hüdrogeoloogiline katsetöö
 
Geofüüsikalised tööd: elektromeetria, km
 
Geofüüsikalised tööd: gravimeetria, km
 
Muud sihtotstarbelised tööd
Setete terastikulise koostise, filtratsiooniomaduste määramine; uuringuruumi teenindusala topograafiline mõõdistamine
Kas tekib jäätmeid
Ei
Ajutiste ehitiste loetelu
 
Loa andja
Asutuse nimi
Keskkonnaamet
Asutuse registrikood
70008658
Asutuse aadress
Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood
Loa versiooni kehtima hakkamise kpv
01.11.2022
Lõppemise kpv
01.11.2025
Täiendavad tingimused
1. Geoloogilise uuringu käigus tuleb lisaks muudele hüdrogeoloogilistele töödele (veetasemete mõõtmine kaevandites) selgitada välja antud piirkonna veerežiim laiemalt. See tähendab, et tuleb selgitada välja, mis seisukorras on taotletava uuringuruumi piiresse jääv maaparandussüsteem ning millistesse eesvooludesse antud hetkel pinnasevesi juhitakse. Selle käigus tuvastatakse piirkonna eesvoolude seisukord ning antakse hinnang kas need vajaksid puhastamist/rekonstrueerimist. Selle käigus antakse hinnang, mis põhjusel Juhani maaüksuse (katastriüksus 38301:003:0006) majapidamise keldrisse periooditi pinnasevesi tungib.
2. Uuringute käigus fikseeritakse taotletavast alast 500 meetri raadiusse jäävate majapidamiste salvkaevude veetase ning tehakse kindlaks vee kvaliteet.
3. Enne puuraukude rajamist maaparandussüsteemi maa-alal täpsustada looduses drenaažitorude asukoht ja mitte vigastada puurimistööde käigus drenaažitorusid.