Tagasi nimekirja Registreering nr RE.JÄ/517228
Laadi alla PDF

Jäätmevaldkonna registreering

Registreeringu number RE.JÄ/517228
Registreeringu omaja andmed Ärinimi / Nimi Osaühing Maksi Transport
Registrikood / Isikukood 11087168
Kontaktisik Kontaktisiku nimi Maksim Taruta
Kontaktisiku telefon +37256656939
Kontaktisiku e-post ou.maksitransport@gmail.com
Tegevusvaldkond Tavajäätmete taaskasutamine või tekkekohas kõrvaldamine jäätmeloa omamise kohustuseta JäätS § 73 lõike 5 alusel
Registreeringu kehtivuse periood Registreeringu väljastamise kuupäev 01.11.2022
Registreeringu kehtivuse algus 01.11.2022
Lõppemise kuupäev 01.12.2023
Andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus) Keskkonnaamet on vastavalt jäätmeseaduse § 98⁷ lg 4 kontrollinud jäätmeloa omamise vajaduse puudumist. Jäätmekäitleja tegevus registreeritakse jäätmeseaduse § 98⁷ lõike 2 punkt 1 ja esitatud taotluse 30.09.2022 T-RJÄ/1014976 alusel.
Täiendavad nõuded - Jäätmete taaskasutamine (R5t) on lubatud taaskasutada vaid registreeringule lisatud plaanil tähistatud alal. Projkeit kogumaht on 1000 tonni (500 tonni tellised, 500 tonni betoon), mis tuleb taaskasutada ära hiljemalt 01.12.2023.

Ettevõte peab võtma arvesse, et ala kattub veehaarde sanitaarkaitsealaga, mille ulatuses on majandustegevus (kaasa arvatud ka ehitamine) keelatud (Veeseadus § 151). Ala on registreeringu lisana 1 eraldi välja toodud.
Täitmisel tuleb ettevõttel lähtuda keskkonnaministri 03.10.2019 määruse nr 50 "Veehaarde sanitaarkaitseala ulatuse suurendamise nõuded ja nõuded veehaarde sanitaarkaitseala projekti kohta ning joogiveehaarde toiteala määramise kord" §-st 2-6, planeerimisseaduse §-st 75 ja veeseaduse §-st 85,86 ja 149.

- Jäätmed taaskasutatakse koheselt ja jäätmeid jäätmekäitluskohas ei ole lubatud ladustada.

- Lisaks juhime Teie tähelepanu sellele, et jäätmete taaskasutamisel tuleb lähtuda keskkonnaministri 21.04.2004 määruse nr 21 “Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmeloa omamine kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded” nõuetest.

- Jäätmekäitleja registreering ei asenda muude õigusaktide alusel nõutavaid lube või kooskõlastusi. Oluline on, et jäätmekäitluses rakendatakse kõiki ettevaatus- ja ohutusmeetmeid.

- Ettevõte peab edasiste tegevuste planeerimise osas nt ehitustegevuseks tegevuse kooskõlastama kohaliku omavalitsusega.

Jäätmekäitleja registreeringu väljastamine ei vabasta registreeringu omanikku muude õigusaktidega kehtestatud kohustustest või piirangutest ning registreering ei asenda muude õigusaktide alusel nõutavaid lube või kooskõlastusi. Olulisemad keskkonnaalased kohustused jäätmekäitleja registreeringu omajale on toodud Keskkonnaameti kodulehel (www.keskkonnaamet.ee) rubriigis "Keskkonnakaitseloa omaja meelespea".

Jäätmekäitleja registreeringu väljastamisega olete kohustatud Keskkonnaametile jäätmekäitlejana iga tegevusaasta järel hiljemalt 31. jaanuaril esitama jäätmekäitlusalase tegevuse kohta jäätmearuande keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/).
Vaidlustamine Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Registreeringu andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Allkirjastaja nimi Helen Akenpärg
Ametikoht jäätmebüroo juhataja

Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Jrk nr 1.
Nimetus Fosforiidi 2/2 pinnasetäitekoht
Kood JKK3701027
Käitluskoha täpne asukoht kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Fosforiidi tn 2/2 (44603:002:0090). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Fosforiidi tn 2/2 (44603:002:0090).
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Harju maakond, Maardu linn, Fosforiidi tn 2/2 44603:002:0090 X: 6591768, Y: 556335
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 38211 - Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus

Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Maksimaalne käitlusvõimsus (t/a)
1. maa täitmine R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks parkla ehitus masinad 1 000
 
Projekti kogumaht (t)
1 000

Käideldavad jäätmeliigid koos aastase käitluskogusega

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Fosforiidi 2/2 pinnasetäitekoht
Jäätmeliik Väljaminek (t/a)
Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus (t/a) R-kood Kogus (t/a) D-kood
17 01 01 - Betoon 500 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks  
17 01 02 - Tellised 500 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks