Tagasi nimekirja Registreering nr RE.JÄ/517268
Laadi alla PDF

Jäätmevaldkonna registreering

Registreeringu number RE.JÄ/517268
Registreeringu omaja andmed Ärinimi / Nimi OÜ RKAMD Ehitus
Registrikood / Isikukood 11189822
Kontaktisik Kontaktisiku nimi Tõnis Tölpt
Kontaktisiku telefon  
Kontaktisiku e-post  
Tegevusvaldkond Jäätmete vedamine majandus- või kutsetegevuses
Veo piirkond Lääne-Viru maakond
Registreeringu kehtivuse periood Registreeringu väljastamise kuupäev  
Registreeringu kehtivuse algus 02.11.2022
Lõppemise kuupäev  
Andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus) Keskkonnaamet on vastavalt jäätmeseaduse § 98⁷ lg 4 kontrollinud jäätmeloa omamise vajaduse puudumist. Jäätmekäitleja tegevus registreeritakse jäätmeseaduse § 98⁷ lõike 2 punkt 2 alusel.
Täiendavad nõuded  
Vaidlustamine Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Registreeringu andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Allkirjastaja nimi Helen Akenpärg
Ametikoht jäätmebüroo juhataja

Jäätmete vedu

Ohtlike jäätmete veo kogus (t/a)
0
Olmejäätmete veo kogus (t/a)
0
Metallijäätmete veo kogus (t/a)
0
Muude jäätmete veo kogus (t/a)
5 000
Üldine jäätmete veo kogus (t/a)
5 000