Tagasi nimekirja Keskkonnakaitseluba
Laadi alla PDF

Geoloogilise uuringu luba

Loa nr
L.MU/516397
Loa omaja andmed
Ärinimi / Nimi
Marina Minerals OÜ
Registrikood / Isikukood
11349875
Postiaadress
Tartu mnt 83-806, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Tööde teostaja andmed
Ärinimi / Nimi
J.Viru Markšeideribüroo OÜ
Registrikood / Isikukood
11644539
Postiaadress
Tartu mnt 84a-50, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Uuringuruumi andmed
Nimetus
Viruküla
Tüüp
Maismaa
Veekogu liik
Uuringuruumi ja selle teenindusala pindala, ha
10.26
Uuringuala ruumikuju
Uuringuruumil paiknevad kohalikud omavalitsused
Kohaliku omavalitsuse EHAK Kohaliku omavalitsuse nimetus
0725 Saue vald
 
Maardlad ja maavarad
Maardla nimetus  
Maardla osa nimetus  
Maardla registrikaardi number  
Maavara Muu maavara Uuritava maavara võimalikud kasutusvaldkonnad Hinnanguline maavara kogus, arvestades kaevandamiskadusid Hinnangulise maavara ühik
Kruus, täitepinnas   üld- ja teedeehitus 205 tuh m³
Kruus, ehituskruus   üld- ja teedeehitus 205 tuh m³
Liiv, täitepinnas   üld- ja teedeehitus 205 tuh m³
Liiv, ehitusliiv   üld- ja teedeehitus 205 tuh m³
 
Uuringu/uurimistöö iseloom ja maht
Maavara uuringu eesmärk
Tarbevaru uuring
Uurimissügavus, m
7
Puuraukude arv
0
Uuringukaeveõõnte arv
20
Hüdrogeoloogilised katsetööd
Veetaseme mõõtmine
Muu hüdrogeoloogiline katsetöö
 
Geofüüsikalised tööd: elektromeetria, km
 
Geofüüsikalised tööd: gravimeetria, km
 
Muud sihtotstarbelised tööd
 
Kas tekib jäätmeid
Ei
Ajutiste ehitiste loetelu
 
Loa andja
Asutuse nimi
Keskkonnaamet
Asutuse registrikood
70008658
Asutuse aadress
Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood
Loa versiooni kehtima hakkamise kpv
02.11.2022
Lõppemise kpv
02.11.2025
Täiendavad tingimused
1. Uuringu tegijal tuleb teavitada Maa-ametit (e-post maaamet@maaamet.ee) välitööde tegemisest vähemalt 10 kalendripäeva ette;
2. Kui geoloogilise uuringu raames on vaja teha raiet, tuleb sellest teatada riigimetsa majandajale, kes sõlmib geoloogilise uuringu tegijaga kasvava metsa raadamiseks töövõtulepingu või raieõiguse omandamiseks kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingu;
3. Kinnisasjade lääneservas paiknevad Elektrilevi OÜ kasuks seatud isikliku kasutusõiguse alad (Kolmnurga kinnisasjal 511 m² ja Kivivalli kinnisasjal 558 m²). Nimetatud alas on uuringupuuraukude rajamine keelatud. Uuringu tegijal tuleb isikliku kasutusõiguse ala asukoht enne välitöid üle täpsustada Elektrilevi OÜ-ga (elektrilevi@elektrilevi.ee).