Tagasi nimekirja Registreering nr RE.JÄ/517263
Laadi alla PDF

Jäätmevaldkonna registreering

Registreeringu number RE.JÄ/517263
Registreeringu omaja andmed Ärinimi / Nimi Türi Vallavalitsus
Registrikood / Isikukood 75033460
Kontaktisik Kontaktisiku nimi Grete Kaljulaid
Kontaktisiku telefon  
Kontaktisiku e-post  
Tegevusvaldkond Jäätmete kogumine majandus- või kutsetegevuses
Registreeringu kehtivuse periood Registreeringu väljastamise kuupäev 02.11.2022
Registreeringu kehtivuse algus 02.11.2022
Lõppemise kuupäev 09.10.2027
Andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus) Keskkonnaamet on vastavalt jäätmeseaduse § 98⁷ lg 4 kontrollinud jäätmeloa omamise vajaduse puudumist. Jäätmekäitleja tegevus registreeritakse jäätmeseaduse § 98⁷ lõike 2 punkt 3 ja esitatud taotluse 01.11.2022 T-RJÄ/1014522-2 alusel.
Täiendavad nõuded Keskkonnajaamas on lubatud jäätmeid koguda ainult konteineritesse/mahutitesse.

Jäätmete kogumisel tuleb välistada nende segunemist või sattumist keskkonda. Jäätmeid tohib üle anda ainult vastavat luba omavatele isikutele.

Ohtlike jäätmete kogumiseks peab registreeringu omanikul alati olemas olema kehtiv Euroopa Majanduspiirkonnas asuva krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendav dokument õnnetusjuhtumitest tekkinud keskkonnasaastuse likvideerimise kulude katmiseks.

Keskkonnaamet juhib Teie tähelepanu sellele, et jäätmekäitleja registreeringu omajale rakenduvad kõik asjakohased õigusaktides sätestatud nõuded. Olulisemad keskkonnaalased kohustused jäätmekäitleja registreeringu omajale on toodud Keskkonnaameti kodulehel (www.keskkonnaamet.ee) rubriigis "Keskkonnakaitseloa omaja meelespea".
Vaidlustamine Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Registreeringu andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Allkirjastaja nimi Helen Akenpärg
Ametikoht jäätmebüroo juhataja

Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Jrk nr 1.
Nimetus Oisu keskkonnajaam
Kood JKK5100199
Käitluskoha täpne asukoht kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Tehnika tn 2 (83501:001:0323). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Tehnika tn 2 (83501:001:0323).
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Järva maakond, Türi vald, Oisu alevik, Tehnika tn 2 83501:001:0323 X: 6514416, Y: 590640
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 38111 - Tavajäätmete kogumine

Kogutavad jäätmeliigid

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Oisu keskkonnajaam
Jäätmeliik Kogumine
Kogus (t/a) Kogumisvahend
13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid 1 ohtlike jäätmete konteiner
15 01 01 - Paber- ja kartongpakendid 5 konteiner
15 01 02 - Plastpakendid 5 konteiner
15 01 03 - Puitpakendid 5 konteiner
15 01 04 - Metallpakendid 5 konteiner
15 01 06 - Segapakendid 5 konteiner
15 01 07 - Klaaspakendid 5 konteiner
15 01 10* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid 1 ohtlike jäätmete konteiner
16 01 03 - Vanarehvid 10 konteiner
16 01 07* - Õlifiltrid 1 ohtlike jäätmete konteiner
16 02 14 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13* 1 konteiner
16 06 01* - Pliiakud 1 ohtlike jäätmete konteiner
16 06 05 - Muud patareid ja akud 1 ohtlike jäätmete konteiner
17 01 01 - Betoon 5 konteiner
17 01 02 - Tellised 5 konteiner
17 01 07 - Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06* 5 konteiner
17 02 01 - Puit 5 konteiner
17 02 02 - Klaas 5 konteiner
17 06 05* - Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid 10 konteiner
18 01 03* - Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt 1 ohtlike jäätmete konteiner
18 01 06* - Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kemikaalid 1 ohtlike jäätmete konteiner
20 01 01 - Paber ja kartong 5 konteiner
20 01 02 - Klaas 5 konteiner
20 01 08 - Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed 10 konteiner
20 01 10 - Rõivad 5 konteiner
20 01 11 - Tekstiilid 5 konteiner
20 01 13* - Lahustid 1 ohtlike jäätmete konteiner
20 01 14* - Happed 1 ohtlike jäätmete konteiner
20 01 15* - Leelised 1 ohtlike jäätmete konteiner
20 01 17* - Fotokemikaalid 1 ohtlike jäätmete konteiner
20 01 19* - Pestitsiidid 1 ohtlike jäätmete konteiner
20 01 21* - Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed 1 ohtlike jäätmete konteiner
20 01 23* - Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed 10 konteiner
20 01 26* - Õli ja rasv, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 25 1 ohtlike jäätmete konteiner
20 01 27* - Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud 5 ohtlike jäätmete konteiner
20 01 29* - Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained 1 ohtlike jäätmete konteiner
20 01 33* - Koodinumbritega 16 06 01*, 16 06 02* ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid 1 ohtlike jäätmete konteiner
20 01 34 - Patareid ja akud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 33* 1 ohtlike jäätmete konteiner
20 01 35* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23* 10 konteiner
20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* 10 konteiner
20 01 38 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 37* 5 konteiner
20 01 39 - Plastid 1 konteiner
20 01 40 - Metallid 1 konteiner
20 01 98* - Sortimata ravimikogumid 1 ohtlike jäätmete konteiner
20 02 01 - Biolagunevad jäätmed 10 konteiner
20 03 07 - Suurjäätmed 20 konteiner

Kogumiskohas üheaegselt hoitavate tava- ja ohtlike jäätmete kogused

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Oisu keskkonnajaam
Kogumiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg Üheaegne ladustamise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne ladustamise kogus
Tonni Tonni
1 X: 6514432, Y: 590671 Vastab nõuetele Vastavalt täitumisele 10 20 13 02 08* - Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid Ei    
15 01 10* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid Ei    
16 01 07* - Õlifiltrid Ei    
16 06 01* - Pliiakud Ei    
16 06 05 - Muud patareid ja akud Ei    
18 01 03* - Jäätmed, mida peab nakkuse vältimiseks koguma ja kõrvaldama erinõuete kohaselt Ei    
18 01 06* - Ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kemikaalid Ei    
20 01 13* - Lahustid Ei    
20 01 14* - Happed Ei    
20 01 15* - Leelised Ei    
20 01 17* - Fotokemikaalid Ei    
20 01 19* - Pestitsiidid Ei    
20 01 21* - Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed Ei    
20 01 26* - Õli ja rasv, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 25 Ei    
20 01 27* - Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud Ei    
20 01 29* - Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained Ei    
20 01 33* - Koodinumbritega 16 06 01*, 16 06 02* ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid Ei    
20 01 98* - Sortimata ravimikogumid Ei    
2 X: 6514433, Y: 590670 Vastab nõuetele. Kogu keskkonnajaama territoorium. Vastavalt konteinerite täitumisele 50 70 15 01 01 - Paber- ja kartongpakendid Ei    
15 01 02 - Plastpakendid Ei    
15 01 03 - Puitpakendid Ei    
15 01 04 - Metallpakendid Ei    
15 01 07 - Klaaspakendid Ei    
16 01 03 - Vanarehvid Ei    
16 02 14 - Kasutuselt kõrvaldatud seadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 16 02 09* kuni 16 02 13* Ei    
17 01 01 - Betoon Ei    
17 01 02 - Tellised Ei    
17 01 07 - Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06* Ei    
17 02 01 - Puit Ei    
17 02 02 - Klaas Ei    
17 06 05* - Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid Ei    
20 01 01 - Paber ja kartong Ei    
20 01 02 - Klaas Ei    
20 01 08 - Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed Ei    
20 01 10 - Rõivad Ei    
20 01 11 - Tekstiilid Ei    
20 01 23* - Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmed Ei    
20 01 35* - Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23* Ei    
20 01 36 - Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21*, 20 01 23* ja 20 01 35* Ei    
20 01 38 - Puit, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 37* Ei    
20 01 40 - Metallid Ei    
20 02 01 - Biolagunevad jäätmed Ei    
20 03 07 - Suurjäätmed Ei    
 
Seotud failid
Jäätmete ajutise ladustamise korral Euroopa Majanduspiirkonnas asuva krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendav dokument ladustatavate jäätmete käitlemise korraldamise ja käitlemise kulude katmiseks.
Kinnitatud põlevmaterjali ladustamise plaan