Tagasi nimekirja Registreering nr RE.JÄ/517210
Laadi alla PDF

Jäätmevaldkonna registreering

Registreeringu number RE.JÄ/517210
Registreeringu omaja andmed Ärinimi / Nimi Rakvere linn, J. Kunderi tn 4 korteriühistu
Registrikood / Isikukood 80414833
Kontaktisik Kontaktisiku nimi Henry Rebane
Kontaktisiku telefon  
Kontaktisiku e-post  
Tegevusvaldkond Tavajäätmete taaskasutamine või tekkekohas kõrvaldamine jäätmeloa omamise kohustuseta JäätS § 73 lõike 5 alusel
Registreeringu kehtivuse periood Registreeringu väljastamise kuupäev 02.11.2022
Registreeringu kehtivuse algus 02.11.2022
Lõppemise kuupäev 01.01.2024
Andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus) Keskkonnaamet on vastavalt jäätmeseaduse § 98⁷ lg 4 kontrollinud jäätmeloa omamise vajaduse puudumist. Jäätmekäitleja tegevus registreeritakse jäätmeseaduse § 98⁷ lõike 2 punkt 1 ja esitatud taotluse 08.09.2022 T-RJÄ/1014638 alusel.
Täiendavad nõuded Loa omaja peab olema veendunud, et kõik täiteks kasutatavad jäätmed vastavad keskkonnaministri 21.04.2004 määruse nr 21 § 4^1 toodud nõuetele.

Kinnistu J. Kunderi tn 4 (66301:023:1740) asub Rakvere vanalinna muinsuskaitsealal. Juhime tähelepanu, et jäätmekäitleja peab vastavalt muinsuskaitseseaduse §-dele 9,14,33,49 ja 50 järgima muinsuskaitseala kaitsevööndis kehtivaid nõuded.

Rakvere linn, J. Kunderi tn 4 korteriühistu edastas Keskkonnaametile kirja, milles selgitas, et maapind on täidetavas kohas madalam kui ümritseval alal ja kalmistu parklast juhitud vesi on suunatud J. Kunderi 4 kinnistule, siis koguneb vesi kinnistule ja muudab pinnase mudaseks ja läbimatuks.
Rakvere linn, J. Kunderi tn 4 korteriühistu soovib pinnast täita ning katta mulla ja muruseemnega, et ala oleks visuaalselt kena ning et liigne vesi ei jääks J. Kunderi 4 krundile.

Loa omaja peab edasiste tegevuste planeerimise osas nt ehitustegevuseks tegevuse kooskõlastama kohaliku omavalitsusega.

Jäätmekäitleja registreeringu väljastamine ei vabasta registreeringu omanikku muude õigusaktidega kehtestatud kohustustest või piirangutest ning registreering ei asenda muude õigusaktide alusel nõutavaid lube või kooskõlastusi. Olulisemad keskkonnaalased kohustused jäätmekäitleja registreeringu omajale on toodud Keskkonnaameti kodulehel (www.keskkonnaamet.ee) rubriigis "Keskkonnakaitseloa omaja meelespea".

Jäätmekäitleja registreeringu väljastamisega olete kohustatud Keskkonnaametile jäätmekäitlejana iga tegevusaasta järel hiljemalt 31. jaanuaril esitama jäätmekäitlusalase tegevuse kohta jäätmearuande keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/).
Vaidlustamine Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Registreeringu andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Allkirjastaja nimi Helen Akenpärg
Ametikoht jäätmebüroo juhataja

Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Jrk nr 1.
Nimetus Kunderi 4 pinnasetäitekoht
Kood JKK5900197
Käitluskoha täpne asukoht kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: J. Kunderi tn 4 (66301:023:1740). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: J. Kunderi tn 4 (66301:023:1740).
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Lääne-Viru maakond, Rakvere linn, J. Kunderi tn 4 66301:023:1740 X: 6580233, Y: 634074
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 38211 - Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus

Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Maksimaalne käitlusvõimsus (t/a)
1. Pinnase täitmine R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks Vanade korstende tellised, betooni tükid ja krohv pinnasetäiteks Käsitsi ajakäruga või väikese kopplaaduriga kivide lohku tõstmine ja pärast mullaga katmine. 15
 
Projekti kogumaht (t)
20

Käideldavad jäätmeliigid koos aastase käitluskogusega

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Kunderi 4 pinnasetäitekoht
Jäätmeliik Väljaminek (t/a)
Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus (t/a) R-kood Kogus (t/a) D-kood
17 01 02 - Tellised 8 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks  
17 05 04 - Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03* 1 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks  
20 02 02 - Pinnas ja kivid 2 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks  
17 01 07 - Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06* 2 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks  

Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Kunderi 4 pinnasetäitekoht
Ladustamiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg Üheaegne ladustamise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne ladustamise kogus
Tonni Tonni
1 X: 6580208, Y: 634068
X: 6580220, Y: 634078
  01.09.2022-01.01.2024 13   17 01 02 - Tellised Ei 8  
17 05 04 - Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03* Ei 1  
20 02 02 - Pinnas ja kivid Ei 2  
17 01 07 - Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06* Ei 2  
 
Seotud failid
Käitluskohaplaan (sh ajutiselt ladustatavate jäätmete asukohad)
Jäätmete ajutise ladustamise korral Euroopa Majanduspiirkonnas asuva krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendav dokument ladustatavate jäätmete käitlemise korraldamise ja käitlemise kulude katmiseks.
Kinnitatud põlevmaterjali ladustamise plaan
Analüüsiaktid