Tagasi nimekirja Registreering nr RE.VT/517185
Laadi alla PDF

Veekeskkonnariskiga tegevuse registreering

Registreeringu number
RE.VT/517185
Registreeringu väljastamise kuupäev
03.11.2022
Registreeringu kehtivuse algus
03.11.2022
Registreeringu kehtivuse lõpp
31.12.2023
Registreeringu saaja
Ärinimi / Nimi
Peter Kask
Registrikood / Isikukood
35805235232
Tegevus
Tegevuse liik
Veekogu süvendamine ja/või süvenduspinnase või tahke aine paigutamine veekogusse või sette eemaldamine veekogust korrashoiu eesmärgil
Eesmärk
Setete eemaldamine veekogu korrasoleku eesmärgil.
Pinnavee või põhjavee omadustele, vee elustikule või veega seotud elustikule avalduva võimaliku ebasoodsa mõju kirjeldus
Ajutine heljumi kasv vees, müra.
Tegevuskoha aadress
Vilusi puhkeala 2, Vilusi küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Territoriaalkood
9364
Kinnistu registriosanumber
4978508
Katastritunnus
42002:001:0666
Tegevuskoha asukoha koordinaadid
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Vilusi puhkeala 2 (42002:001:0666). Puudutatud veekogud: Peipsi järv (VEE2075600). Nurgakoordinaadid: 6530043, 670554; 6530025, 670590. kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Vilusi puhkeala 2 (42002:001:0666). Puudutatud veekogud: Peipsi järv (VEE2075600). Nurgakoordinaadid: 6530043, 670554; 6530025, 670590.
Registreering
Kõrvaltingimused
1. Kui kavandatav tegevus toimub võõral maatükil, siis peab registreeringu taotleja saama nõusoleku maaomanikult.
2. Töid veekogus ei tohi teostada kalade aktiivsel kude- ja rändeajal: Peipsi järvel 15.märtsist 10.juunini.
3. Tööde teostamise käigus tuleb maksimaalselt vältida heljumi teket ja levikut ning teostada töid veekogus võimalusel madalveeperioodil, st maist kuni septembrini. Heljumi edasikandumise vältimiseks kasutada näiteks tõkkekardinaid, settepüüdureid, pinnastammide kindlustamiseks liivakotte jms.
4. Keelatud on setete eemaldamine lindude pesitsusajal aprillist kuni juuli lõpuni.
5. Kasutada tuleb ainult töökorras tehnikat, keelatud on kütte- ja määrdeainete sattumine vette ja pinnasesse. Avarii ja
reostuse tekkimisel tuleb operatiivselt reostuse edasine levik tõkestada, reostus likvideerida ning teavitada sellest esimesel võimalusel Keskkonnaametit.
6. Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veekogule lähemal kui 10 meetrit.
7. Tööd tuleb katkestada valingvihmade korral, et vähendada võimalikku heljumi ja setete levikut veekogus ning erosiooniohtu kaldal.
8. Ehitusprahi veekogusse sattumisel tuleb see koheselt eemaldada. Tekkivad jäätmed tuleb käidelda vastavalt jäätmeseaduse nõuetele.
9. Tööde tegemisel tuleb vältida vee-elustiku kahjustamist. Kui tööde tõttu jääb vee-elustik kuivale või lompidesse lõksu, tuleb need vette tagasi tõsta.
10. Töid teostada lähtudes põhimõttest, mida lühema ajaga töid ellu viiakse, seda lühemalt mõjutab see vee-elustikku.
11. Tööde tegemisel ei tohi kahjustada pinnast, muuta kaldajoont ning tekitada erosiooniohtu.
12. Veekeskkonnariskiga tegevuse registreering ei anna õigust ehitamiseks ega ehitise kasutamiseks.
13. Kui süvendatud pinnas paigutatakse maismaale, tuleb seda teha viisil, mis välistab süvenduspinnase tagasi valgumise
veekogusse. Süvenduspinnast ei või paigutada üleujutusalale, kaitstavale alale, kaitstavale elupaigale või liigi kasvukohale. Setted peab planeerima maapinnale võimalikult ühtlase õhukese kihina (kuni 10 cm), mis võimaldaks taimestikul kihist läbi kasvada.
14. Tööde järgselt tuleb kogu tööpiirkond korrastada.
15. Tööde tegemisel tuleb rangelt piirduda põhikaardil näidatud kanaliala puhastamisega ning sete ja taimejäänused tuleb alalt eemale viia.
Registreeringu faktiline ja õiguslik alus
Veekeskkonnariskiga tegevus registreeriti veeseaduse § 196 lg 2 p 3¹, § 198 lg 5 ja 18.10.2022 esitatud taotluse T-RVV/1015230 alusel.
Vaidlustamisviide
Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Registreerija
Asutuse nimi
Keskkonnaamet
Registrikood
70008658
E-posti aadress
info@keskkonnaamet.ee
Telefon
662 5999
Allkirjastaja
Emma Krikova

Veekogu süvendamine ja/või süvenduspinnase või tahke aine paigutamine veekogusse

Veekogu
Veekogu nimetus Peipsi järv
Veekogu kood VEE2075600
Veekogu tüüp Seisuveekogu
Veekogu nimetuse täpsustus  
Veekogumid
Veekogumi nimetus Veekogumi kood
Peipsi järv: Peipsi veekogum 2075600_1
Süvenduspinnase liigid
Tegevuse tüüp Süvenduspinnase liik/tahke aine nimetus Muu aine Süvenduspinnase/tahkete ainete uputamise maht (m³)
Veekogust sette eemaldamine korrashoiu eesmärgil Sete   350

Tee või raudtee koosseisu kuuluva silla või truubi ehitamine

Vorm ei ole asjakohane

Vesiviljelus

Vorm ei ole asjakohane

Maasoojussüsteemi paigaldamine veekogusse

Vorm ei ole asjakohane

Avatud maasoojussüsteemi läbinud põhjavee juhtimine otse põhjavette

Vorm ei ole asjakohane

Paisutuse likvideerimine ja veetaseme alandamine

Vorm ei ole asjakohane

Teaduslikul eesmärgil ainete otse põhjavette juhtimine

Vorm ei ole asjakohane

Keemilise taimekaitsevahendi veekaitsevööndis kasutamine

Vorm ei ole asjakohane

Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamine

Vorm ei ole asjakohane