Tagasi nimekirja Registreering nr RE.VT/517259
Laadi alla PDF

Veekeskkonnariskiga tegevuse registreering

Registreeringu number
RE.VT/517259
Registreeringu väljastamise kuupäev
04.11.2022
Registreeringu kehtivuse algus
04.11.2022
Registreeringu kehtivuse lõpp
07.10.2023
Registreeringu saaja
Ärinimi / Nimi
Inkari Lindve
Registrikood / Isikukood
47203142731
Tegevus
Tegevuse liik
Veekogu süvendamine ja/või süvenduspinnase või tahke aine paigutamine veekogusse või sette eemaldamine veekogust korrashoiu eesmärgil
Eesmärk
Vanasilla kraavist ja tiigist korrashoiu eesmärgil setete (taimestik, muda) eemaldamine.
Kraavi puhastamise soovitus on antud ka metsamajandamiskavas.
Tiigi korrastamisega luuakse tuletõrjeveevõtukoht, kuna kinnistul puudub kaev ja juurdepääs mõnele veekogule päästeameti auto jaoks.
Töödeks kasutatakse ujuvat ekskavaatorit.
Pinnavee või põhjavee omadustele, vee elustikule või veega seotud elustikule avalduva võimaliku ebasoodsa mõju kirjeldus
Häiringud elustikule, müra, tööde ajal heljumi tõus vees.
Tegevuskoha aadress
Vanasilla, Pikasilla küla, Tõrva vald, Valga maakond
Territoriaalkood
6222
Kinnistu registriosanumber
177240
Katastritunnus
61301:005:0310
Tegevuskoha asukoha koordinaadid
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Vanasilla (61301:005:0310). Puudutatud veekogud: Vanasilla kraav (VEE1008245). Nurgakoordinaadid: 6440050, 621286; 6440008, 621407. kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Vanasilla (61301:005:0310). Puudutatud veekogud: Vanasilla kraav (VEE1008245). Nurgakoordinaadid: 6440050, 621286; 6440008, 621407.
Registreering
Kõrvaltingimused
1. Tegevuseks võõral valdusel peab olema vastava maaomaniku nõusolek.
2. Töid ei ole lubatud teostada perioodil 15.03 - 31.07, mil on kalade kudeaeg ning lindude pesitsusperiood.
3. Tööde teostamise käigus tuleb maksimaalselt vältida heljumi teket ja levikut Väike Emajõkke. Töid veekogus teostada madalveeperioodil. Heljumi edasikandumise vältimiseks kasutada kraavi suudmeosas näiteks tõkkekardinaid või pinnastammi vms.
4. Kasutada tuleb ainult töökorras tehnikat, keelatud on kütte- ja määrdeainete sattumine vette ja pinnasesse. Avarii ja reostuse tekkimisel tuleb operatiivselt reostuse edasine levik tõkestada, reostus likvideerida ning teavitada sellest esimesel võimalusel Keskkonnaametit.
5. Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veekogule lähemal kui 10 meetrit.
6. Tööd tuleb katkestada valingvihmade korral, et vähendada võimalikku heljumi ja setete levikut veekogus ning erosiooniohtu kaldal.
7. Tööde tegemisel tuleb vältida vee-elustiku kahjustamist. Kui tööde tõttu jääb vee-elustik kuivale või lompidesse lõksu, tuleb need vette tagasi tõsta.
8. Töid teostada lähtudes põhimõttest, mida lühema ajaga töid ellu viiakse, seda lühemalt mõjutab see vee-elustikku.
9. Tööde tegemisel ei tohi kahjustada pinnast, muuta kaldajoont ning tekitada erosiooniohtu.
10. Veekeskkonnariskiga tegevuse registreering ei anna õigust ehitamiseks ega ehitise kasutamiseks.
11. Sete paigutada väljapoole kõrgveepiiri nii, et on välistatud selle tagasi valgumine veekogusse. Setted planeerida maapinnale võimalikult ühtlase õhukese kihina (kuni 10 cm).
12. Tööde järgselt tuleb kogu tööpiirkond korrastada.
Registreeringu faktiline ja õiguslik alus
Veekeskkonnariskiga tegevus registreeriti veeseaduse § 196 lg 2 p 3¹, § 198 lg 5 ja esitatud taotluse 31.10.2022 T-RVV/1015212-2 alusel.
Vaidlustamisviide
Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Registreerija
Asutuse nimi
Keskkonnaamet
Registrikood
70008658
E-posti aadress
info@keskkonnaamet.ee
Telefon
662 5999
Allkirjastaja
Karina Laasik

Veekogu süvendamine ja/või süvenduspinnase või tahke aine paigutamine veekogusse

Veekogu
Veekogu nimetus Vanasilla kraav
Veekogu kood VEE1008245
Veekogu tüüp Vooluveekogu
Veekogu nimetuse täpsustus  
Veekogumid
Veekogumi nimetus Veekogumi kood
   
Süvenduspinnase liigid
Tegevuse tüüp Süvenduspinnase liik/tahke aine nimetus Muu aine Süvenduspinnase/tahkete ainete uputamise maht (m³)
Veekogust sette eemaldamine korrashoiu eesmärgil Muu lehed, taimed, muda 50

Tee või raudtee koosseisu kuuluva silla või truubi ehitamine

Vorm ei ole asjakohane

Vesiviljelus

Vorm ei ole asjakohane

Maasoojussüsteemi paigaldamine veekogusse

Vorm ei ole asjakohane

Avatud maasoojussüsteemi läbinud põhjavee juhtimine otse põhjavette

Vorm ei ole asjakohane

Paisutuse likvideerimine ja veetaseme alandamine

Vorm ei ole asjakohane

Teaduslikul eesmärgil ainete otse põhjavette juhtimine

Vorm ei ole asjakohane

Keemilise taimekaitsevahendi veekaitsevööndis kasutamine

Vorm ei ole asjakohane

Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamine

Vorm ei ole asjakohane