Tagasi nimekirja Keskkonnakaitseluba
Laadi alla PDF

Keskkonnaluba

Loa registrinumber KL-517084
Loa omaja andmed Ärinimi / Nimi Põlva Vallavalitsus
Registrikood / Isikukood 75038581
Tegevuskoha andmed Nimetus Rosma paisutiik
Aadress Veski tee 1, Rosma küla, Põlva vald, Põlva maakond
Katastritunnus(ed) 61903:002:0029
Territoriaalkood EHAK 7098
Käitise territoorium Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Veski tee 1 (61903:002:0029). Puudutatud veekogud: Peri oja (VEE1049200).Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Veski tee 1 (61903:002:0029). Puudutatud veekogud: Peri oja (VEE1049200).
Tegevusvaldkond Loaga reguleeritavad tegevused Vee erikasutus;
Loa andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Aadress Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev 04.11.2022
Lõppemise kuupäev 31.10.2023

Vee erikasutus

V1. Lubatud veevõtt pinnaveekogust

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V2. Lubatud veevõtt põhjaveehaarete kaupa

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V3. Võetava vee koguse ja seire nõuded

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V4. Väljalaskmed ja lubatud saasteainete kogused väljalaskmete ja saasteainete kaupa

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V5. Reoveepuhasti reostuskoormuse määramine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V6. Reoveepuhasti puhastusefektiivsuse hindamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V7. Väljalaskme seire nõuded

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V8. Veekogu sh suubla seire

Proovivõtunõuded
Kehtivate proovivõtumeetodi toimingute järgimiseks on soovituslik proovivõtul juhinduda kehtivast metoodikast või kasutada atesteeritud proovivõtjat.
Analüüsinõuded
Usaldusväärsema analüüsitulemuse tagamiseks peab proovid analüüsimiseks viima akrediteeritud laborisse, mis on sooritanud vähemalt üks kord aastas katselaborite võrdluskatsed vähemalt määratavate komponentide osas.
 
Veekogu nimetus Veekogu kood Suubla nimetus Suubla kood Väljalaskme kood Väljalaskme nimetus Veekogumi nimetus Veekogumi kood Proovi­võtukoha nimetus Proovi­võtukoha koordinaadid (L‑Est) Seire
Seire liik Seiratavad näitajad Proovi võtmise sagedus Proovi võtmise aeg
Peri oja VEE1049200 Peri oja           Ülalpool paisutiiki X: 6437587, Y: 681193 Pinnaveeseire Ammoonium (NH4+-N)
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum
Keemiline hapnikutarve (KHT)
Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)
Üldfosfor (Püld)
Üldlämmastik (Nüld)
Läbipaistvus (Secch`i)
Vajadusel 1 kord enne töödega alustamist, tööde teostamise perioodil , 1 kord pärast tööde teostamist
Peri oja VEE1049200 Peri oja           500 m eemal X: 6438204, Y: 681282 Pinnaveeseire Ammoonium (NH4+-N)
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum
Keemiline hapnikutarve (KHT)
Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)
Üldfosfor (Püld)
Üldlämmastik (Nüld)
Läbipaistvus (Secch`i)
Vajadusel 1 kord enne töödega alustamist, tööde teostamise perioodil , 1 kord pärast tööde teostamist
 
Täiendavad nõuded seire läbiviimiseks
 

V9. Nõuded veekogu paisutamise ja hüdroenergia kasutamise kohta

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V10. Süvendamine

Veekogu nimetus Peri oja
Veekogu kood VEE1049200
Pinnaveekogumi nimetus  
Pinnaveekogumi kood  
Süvendamise koht Seisuveekogu
Süvendamise koha/piirkonna koordinaadid
L-EST koordinaadid
X: 6437642, Y: 681206
Süvendamise vajaduse põhjendus Setete eemaldamine
Süvendamisviis Koppekskavaator
Süvenduspinnase iseloomustus Setted, pinnas
Süvenduspinnase füüsikalised omadused
Pinnase liik Omadused Maht, m³
    135
Süvenduspinnase keemilised omadused
Saasteaine Sisaldus Maht, m³
     
Süvenduspinnase bioloogilised omadused
Omadused ja esinemine
 
Veekogu sh mere süvendamise nõuded  
Seire
Seiratavad ained Proovi võtmise sagedus Proovi liik

V11. Veekogusse tahkete ainete paigutamine sh kaadamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V12. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V13. Pinnaveekogu kemikaalidega korrashoid

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V14. Vesiviljelus

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V15. Laeva lastimine, lossimine, remont

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V16. Meetmed mis aitavad vähendada vee erikasutuse mõju ja nende täitmise tähtajad

Jrk nr Meede Meetme kirjeldus Meetme rakendamise tähtaeg
1. Vee erikasutusega kaasneva võimaliku negatiivse keskkonnamõju vähendamise meetmed 1. Vältimaks Rosma paisust allavoolu jääva Peri oja veerežiimi olulist mõjutamist paisutiigis veetaseme alandamine toimuma aeglaselt - mitte kiiremini kui 30 cm ööpäevas, sette ja risu juhtimine paisust allavoolu ei ole lubatud. Veetaseme alandamise protsess tuleb protokollida paisu ülevaatuse lehel. Varjade eemaldamise algusaeg ja ulatus tuleb fikseerida kuupäeva ja kellaajaliselt, teha fotosid ja teavitada loa andjat töödega alustamisest.
2. Pärast veetaseme isevoolset alandamist tuleb lasta mõni aeg väljaspool oja voolusängi kuivale jäänud paisutiigi põhjal taheneda ning seejärel kaevata taimestik ja sete vajalikus mahus välja, kusjuures tööde tsoon ei tohi kokku puutuda voolava veega. Pärast veetaseme alandamist tuleb oja voolusängi (ajutisse voolusängi) jäänud kalad sealt välja püüda ja paisust allavoolu ümber asustada. Kalade väljapüügi ja ümberasustamise peab teostama/korraldama ihtüoloog.
3. Väljakaevatud sete ladustatakse nõrutamiseks tiigi kaldale Triinu kinnistule tahenema. Kui sete eemaldatakse kogu tööde perioodi vältel kuivast sängist, siis jääb kaldale tõstetud settesse suur osa toitainetest pidama ning jõe veekvaliteedi mõjutamine on minimaalne. Settes sisalduva vee eraldumine toimub üsna lühikese aja jooksul ja edasine vee eraldumine on väga aeglane (st sete ei anna kogu vett korraga välja, vee eraldumine toimub järk-järgult), mida lahjendab läbi voolav Peri oja.
4. Settest väljanõrguva toitaineterikka vee mõju oja veekvaliteedile on veelgi väiksem, kui sete veetakse paisutiigi kaldalt ära kohe, kui see on veoautokasti laadimiseks ja transportimiseks kõlbulik. Sellisel juhul jääb settest vee nõrgumisaeg lühikeseks. Settest eralduva vee kogus on sellisel juhul pigem väike ja allavoolu jõudev toitainete koormus marginaalne.
5. Ekskavaatoriga paisutiigi põhjast lahtiliigutatud sette veevooluga allavoolu kandumise vältimiseks on mõistlik tööde ala eraldamiseks vooluveest rajada ajutine tõkkevall tööde ala ning ajutise voolusängi vahelisele alale. Sellega on välditud ka kaldale tahenema tõstetud settest väljanõrguva vee sattumine vooluvette (vesi nõrgub „kuivale“ tööde alale ja ei satu otse vooluvette). See on tagatud siis, kui töid teostatakse Triinu kinnistu poolses osas. Kui setteid hakatakse eemaldama Jaanimäe tee poolselt alalt ja vooluvesi suunatakse Triinu kinnistu poolsesse külge, siis on soovitatav väljanõrguva vee Peri ojja sattumise vältimiseks rajada ajutine tõkkevall vooluvee ja sette tahenemise ala vahelisele alale.
6. Kõige parem lahendus oleks jooksvalt tööde teostamise vältel veetaset kogu paisutiigi alal pumpamisega all hoida. Sellisel juhul voolab vesi ainult kindlas, tööde alast eraldatud voolusängis, mille asukohta muudetakse vastavalt puhastusprotsessi edenemisele ning ülejäänud tööde teostamise ala on kuiv. Kuivast sängist sette eemaldamine võimaldab suurel osal toitainetest jääda eemaldatavasse settesse ning sellisel juhul võiks jääda ehitaja hinnata, kas omakorda ajutise tõkkevalli rajamine sette ladustusala ja voolusängi vahelisele alale on üldse vajalik. Kui on ilmne, et kaldale tahenema tõstetud settest nõrgub vett marginaalselt välja, siis ei ole tõkkevalli rajamine põhjendatud.
7. Kuivast sängist sette eemaldamine on ka töö tehnilise teostamise vaatevinklist mugavam ja kiiremini teostatav. Sifooni kasutamiseks vee juhtimiseks paisust allavoolu on tõenäoliselt vaja suuremat kõrguste vahet, seega ei ole see ilma lisaenergiat rakendamata tõenäoliselt teostatav.
8. Pumpamine tuleb korraldada selliselt, et pumbatav vesi juhitakse enne pumbani jõudmist läbi geotekstiilist filterkanga, takistamaks heljumi kandumist Rosma paisust allavoolu. Filterkanga kasutamine võimaldab oluliselt kinni hoida vette paisatud heljumit ning vältida heljumi allavoolu sattumist. Teine võimalus on pumba sissevoolu torude juurde rajada betoonist kaev, mille põhja tuleb paigaldada piisava paksusega jämekruusa kiht, mis toimib filtrina. Võimaluse korral tuleks geotekstiili kasutada (ka) paisust allavoolu paikneval lõigul, mis minimeerib juba veetaseme isevoolselt alandamisel allavoolu heljumi kannet.
9. Veetaseme all hoidmiseks kuivas keskkonnas sette eemaldamise võimaldamiseks tuleb pumpamisel pumba veevõtu koha ümbrus piirata võrega, mille avade suurus vertikaalselt ja horisontaalselt on ≤ 20 mm. See väldib Peri ojast paisutiigist ülesvoolu pärinevate suuremate kalade sattumise pumpa ning nende hukkumise seal. Väiksematel kaladel on oluliselt suurem võimalus pumba läbimisel ellu jääda.
10. Pärast setete eemaldamist tuleb veetaset paisutiigis tõsta aeglaselt, et mitte põhjustada vee liigvähendamist allpool Rosma paisu. Paistiigis veetaseme taastamise protsess tuleb protokollida. Veetaseme tõstmisega alustamisest tuleb kuupäeva ja kellaajaliselt teavitada loa andjat. Paisutiigis veetaseme tõstmise perioodil peab allavoolu ojas säilima vooluhulk vähemalt 0,1 m³/s. Oja vooluhulka tuleb veetaseme tõstmise perioodil allpool Rosma paisu mõõta ja tulemused dokumenteerida. Kui oja äravool on looduslikult väiksem kui 0,1 m³/s, siis veetaset paisutiigis (varjade lisamisega) tõsta ei tohi.
11. Vee pumpamisel ja sette eemaldamistööde käigus sette kandumise minimeerimiseks veevooluga allavoolu tuleb kasutada spetsiaalset filterkangast, mis võimaldab oluliselt kinni hoida vette paisatud heljumit ja vältida selle allavoolu sattumist. Kui tööde front eraldada vooluveest, siis on efekt sama.
12. Puhastustööde aegsel perioodil saab lõhna levikut paisutiigi ümbritsevale alale vähendada, kui sette ümbertõstmisi tööde tsoonis ning Triinu kinnistul minimeerida ning sete ära vedada alalt kohe, kui see on vedamiskõlbulik. Sellegipoolest võib mingil määral häiring esineda.
13. Sette ladustamist tuleb vältida ehitismälestise Rosma vesiveski juures, samuti tuleb vältida piirneval alal rasketehnikaga liikumist, ennetamaks võimalike füüsiliste kahjustuste teket.
14. Turbiinikanali ajutine tõkketamm on mineraalpinnas, mis tuleb eemaldada tiigi mudast eraldi ning mida saab kasutada ajutise piirdevalli tegemiseks (sängi põhjas tööde ala eraldamiseks vooluveest või Triinu kinnistul). Kui see mingil põhjusel ei ole võimalik, siis saab seda taaskasutada lähialal madalama maa-ala täiteks või lihtsalt ebatasasuste korrigeerimiseks.
15. Tööde tegemiseks vajalike masinate hooldus, tankimine ja muu hooldusega seotud töö peab olema Peri oja veepiirist piisavalt kaugel (kindlasti väljaspool veekaitsevööndit), et vältida veekogu kütuse ja muuga reostumist.
16. Vastavalt veeseaduse § 119 punktile 2 tohib puu- ja põõsarinnet raiuda veekogu veekaitsevööndis ainult Keskkonnaameti nõusolekul. Tulenevalt sellest tuleb Triinu ja Veski tee 1 katastriüksustelt puude ja põõsaste eemaldamiseks küsida Keskkonnaametilt nõusolek.
17. Muinsuskaitseseaduse § 58 lg 3 alusel tuleb Muinsuskaitseametit ette teavitada süvendamisest veealuse mälestise kaitsevööndis. Rosma vesiveski pais on oma olemuselt osaliselt veealune mälestis, seega on asjakohane eeltoodud nõude täitmine. Nõuded kaitsevööndis tööde tegemise teatisele on esitatud muinsuskaitseseaduse paragrahvis 59.
Tööde teostamise perioodil

V17. Nõuded teabe esitamiseks loa andjale

Jrk nr Teabe liik Teabe detailsem kirjeldus Teabe esitamise sagedus
1. Reoveepuhasti reostuskoormuse määramine Loa punktis V8. "Veekogu sh suubla seire" andmed esitada loa andjale. Kahe nädala jooksul peale analüüside saamisest.

V18. Ajutise iseloomuga tegevused

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Loa lisad

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.