Tagasi nimekirja Keskkonnakaitseluba
Laadi alla PDF

Keskkonnaluba

Loa registrinumber KL-516203
Loa omaja andmed Ärinimi / Nimi Edelaraudtee aktsiaselts
Registrikood / Isikukood 10786958
Tegevuskoha andmed Nimetus Jaama tn 8 // Lelle-Türi-Viljandi 24,9-28,3 km jäätmekäitluskoht
Aadress Jaama tn 8, Türi linn, Türi vald, Järva maakond
Katastritunnus(ed) 83701:008:0017
Territoriaalkood EHAK 8594
Käitise territoorium Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Jaama tn 22 (83701:008:0110), Jaama tn 8 // Lelle-Türi-Viljandi 24,9-28,3 km (83701:008:0017).Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Jaama tn 22 (83701:008:0110), Jaama tn 8 // Lelle-Türi-Viljandi 24,9-28,3 km (83701:008:0017).
Tegevusvaldkond Loaga reguleeritavad tegevused Vee erikasutus;
Jäätmete käitlemine;
Loa andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Aadress Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev 04.11.2022
Lõppemise kuupäev  

Jäätmete käitlemine

J1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Jrk nr 1.
Nimetus Jaama 8 // Lelle-Türi-Viljandi 24,9-28,3 km jäätmekäitluskoht
Keskkonnaregistrikood JKK5100189
Aadress ja katastritunnus
Aadress ADR ID Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Järva maakond, Türi vald, Türi linn, Jaama tn 8 3527588 83701:008:0017 X: 6519290, Y: 581747
Plaan või kaart
Number plaanil või kaardil  

J2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Jaama 8 // Lelle-Türi-Viljandi 24,9-28,3 km jäätmekäitluskoht
Jäätmeliik Sissetulek kokku Sissetulek (t/a) Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele Väljaminek (t/a)
Tekib Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt) Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus R-kood Kogus D-kood
17 02 04* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud puit, klaas ja plastid 3 000 3 000   3 000 3 000 R12s  

J3. Lubatud jäätmekäitlustoimingud ning nende kirjeldus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Lubatud jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Lubatud jäätmekäitlustoimingu aastane käitlusmaht (tonni/aastas)
1. Ohtlikke aineid sisaldavate puidujäätmete ettevalmistamine põletamiseks R12s - jäätmete taaskasutamisele eelnev sortimine või teatud komponentide eraldamine, millega võib kaasneda mehhaaniline töötlemine (purustamine, tükeldamine, demonteerimine, kokkupressimine, granuleerimine jms), juhul kui selle tulemusel tekivad uued jäätmeliigid ning jäätmete olemus või koostis muutub Liiprite purustamisel on Edelaraudtee AS-l kokkuleppel oma koostööpartneriga võimalik kasutada puiduhakkuri Doppstadt DW-3060 teenust. Enne hakkimist eemaldatakse liipritest suuremad metallosad. Tekkinud metall ladustatakse platsile ja antakse üle luba omavale jäätmekäitlejale. Doppstadt Gmbh on välja töötanud seadme, mis võimaldab töödelda suuregabariidilisi ja metalli sisaldavaid puidujäätmeid ümber kvaliteetseks puiduhakkeks. Masinas on ühendatud kaks erineva tööpõhimõttega seadet – puidu purustaja ja hakkija. 3 000

J4. Jäätmete ladustamine

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Jaama 8 // Lelle-Türi-Viljandi 24,9-28,3 km jäätmekäitluskoht
Ladustamiskoht Jäätmeliigid
Number plaanil või kaardil L-EST97 koordinaadid Iseloomustus, vastavus keskkonnanormidele Taaskasutamisele või ladestamisele suunamise aeg Üheaegne ladustamise kogus Jäätmeliik Põlev­materjal Üheaegne ladustamise kogus
Tonni Tonni
1 X: 6519257, Y: 581804 Asfalt- ja betoonkattega käitlusplats, vastab keskkonnanormidele 1 aasta 780 3 000 17 02 04* - Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud puit, klaas ja plastid Jah 780 3 000
Seotud failid

J5. Jäätmete vedu

Vorm ei ole asjakohane

J6. Jäätmekäitlustoimingule esitatavad tehnilised ja keskkonnakaitsenõuded

Tegevuse liigid Tehnilised nõuded Keskkonnakaitsenõuded
Kirjeldus Rakendamine
Jäätmete ladustamine Jäätmete ladustamine on lubatud kuni käitluskohale antud EMAS registreeringu kehtivuse lõppemiseni. Juhul kui ettevõte soovib jäätmeid ladustada pärast EMAS registreeringu kehtivuse lõppu, tuleb enne EMAS registreeringu kehtivuse lõppemist esitada Keskkonnaametile uue kehtivusega EMAS dokument või kooskõlastamiseks jäätmete ladustamise finantstagatise suuruse arvutus ning enne EMAS registreeringu lõppemist esitada kooskõlastatud finantstagatise suurusele vastav finantsasutuse- või kindlustusandja garantii või kanda tagatis riigi deposiidikontole Jäätmete ladustamisel tuleb lähtuda Päästekeskusega kooskõlastatud põlevmaterjalide ladustamise plaanist. Pidev
Ohtlike jäätmete käitlemine Ettevõttel peab keskkonnaloa nr KL-516203 kehtivuse ajal olema kehtiv Euroopa Majanduspiirkonnas asuva krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantii või finantstagatist tõendav dokument õnnetusjuhtumistest tekkinud keskkonnasaastuse likvideerimise kulude katmiseks. Ettevõte peab enne garantii lõppemist esitama Keskkonnaametile uue garantii olemasolu tõendava dokumendi. Juhul kui ettevõte enne garantii lõppemist uut garantii olemasolu tõendavat dokumenti ei esita, lõppeb ettevõttel õigus keskkonnaloa nr KL-516203 alusel ohtlikke jäätmeid käidelda ning Keskkonnaametil on õigus tunnistada keskkonnaluba nr KL-516203 kehtetuks    
Kinnistu kasutusõigus Loa andjal on õigus luba kehtetuks tunnistada, kui käitise kasutusõigus lõppeb enne keskkonnaloa kehtivuse lõppemist    
Häiringute vältimine Tegevuse käigus ei tohi ületada mürale kehtestatud piirnorme. Mürahäiringu vähendamiseks tuleb purustid paigutada vastavalt modelleeringu versioonis 3 toodule.

Jäätmeid on lubatud purustada ainult tööpäevadel ajavahemikus 8:00-17:00.

Ettevõte peab tagama, et tegevuse käigus ei leviks tolm jäätmete käitlemiseks kasutatava ala piiridest väljapoole. Kui tuvastatakse tolmu levik väljapoole käitluskoha piire, tuleb tegevus koheselt peatada.
   

J7. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Jaama 8 // Lelle-Türi-Viljandi 24,9-28,3 km jäätmekäitluskoht
Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamine Failid
Jäätmete purustamisega alustamine Enne jäätmete purustamisega alustamist peab ettevõte rajama taotlusele lisatud müra modelleeringus toodud versioon 3 nõuetele vastava müratõkke Enne jäätmete purustamisega alustamist
Tegevuse lõpetamine Enne tegevuse lõpetamist tuleb kõik käitluskohas olevad jäätmed üle anda vastavat õigust omavatele isikutele ning käitluskoht korrastada. Enne tegevuse lõpetamist
 

J8. Jäätmekäitluskoha seirenõuded

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J9. Prügila või jäätmehoidla liik

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J10. Prügilasse või jäätmehoidlasse ladestatavad tavajäätmed

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J11. Prügilasse või jäätmehoidlasse ladestatavad ohtlikud jäätmed

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J12. Põletatavate ohtlike jäätmete minimaalne massivoog

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Vee erikasutus

V1. Lubatud veevõtt pinnaveekogust

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V2. Lubatud veevõtt põhjaveehaarete kaupa

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V3. Võetava vee koguse ja seire nõuded

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V4. Väljalaskmed ja lubatud saasteainete kogused väljalaskmete ja saasteainete kaupa

Väljalaskme jrk nr 1.
Väljalaskme nimetus Edelaraudtee Türi sademeveelask
Väljalaskme kood JA014
Reoveepuhasti nimetus Edelaraudtee Türi sademeveepuhasti
Reoveepuhasti kood PUH0001611
Reoveekogumisala
Reoveekogumisala nimetus Reoveekogumisala kood
   
Suubla nimetus PINNAS
Suubla kood PINNAS
Veekogumi nimetus  
Veekogumi kood  
Väljalaskme L-Est koordinaadid X: 6519217, Y: 581826
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient 1,5 (heitekoht asub linna, alevi või supelranna piirides või lähemal kui 200 meetrit kohaliku omavalitsuse otsusega määratud supelrannale või kui heitekoht on meri, piiriveekogu või lõheliste või karpkalaliste kudemis- või elupaigana kaitstav veekogu)
Lubatud vooluhulk (m³)
Perioodi algus Perioodi lõpp Aastas I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Vooluhulga mõõtmise viis
             
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
       
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
       
Lubatud saasteainete kogused
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr Suurim lubatud sisaldus (mg/l)¹ Puhastus­aste % Lubatud kogused tonnides
I kv II kv III kv IV kv Aastas
2022   Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) BHT7 15            
2022   Heljum HEL 40            
2022   Naftasaadused NAF 5            
¹ - Vesinikioodide kontsentratsiooni (pH) lubatud vahemik on 6,0 - 9,0.

V5. Reoveepuhasti reostuskoormuse määramine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V6. Reoveepuhasti puhastusefektiivsuse hindamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V7. Väljalaskme seire nõuded

Proovivõtunõuded
Proovi võtmisel tuleb tagada proovi esinduslikkus ning proovi võtmine peab
vastama seadusandluses sätestatud proovivõtmise nõuetele.
Analüüsinõuded
Analüüsid teostada analüüsitavate komponentide osas akrediteeritud laboris.
Analüüsi teostav katselabor peab soovitavalt vastama katselaborite pädevuse
üldnõuetele (olema akrediteeritud ja sooritanud katselaborite vahelised võrdluskatsed).
 
Väljalaskme nimetus Väljalaskme kood Väljalaskme koordinaadid (L‑Est) Pinnaveekogumi nimetus Pinnaveekogumi kood Seire
Seiratav näitaja Proovi tüüp Proovi võtmise liik Proovi võtmise sagedus
Edelaraudtee Türi sademeveelask JA014 X: 6519217, Y: 581826     Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum
Naftasaadused
Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)
Sademevesi Üksikproov Üks kord poolaastas
Arseen (As)
Baarium (Ba)
Elavhõbe (Hg)
Kaadmium (Cd)
Kroom (Cr)
Nikkel (Ni)
PAH summa
Plii (Pb)
Tina (Sn)
Tsink (Zn)
Vask (Cu)
Sademevesi Üksikproov Üks kord aastas
 
Täiendavad nõuded väljalaskme seire läbiviimiseks
1. Ohtlike ainete sisaldust tuleb analüüsida kogukontsentratsioonidena veeproovi üldmahus.
2. Loa omaja võetav sademevee omaseire proov võib olla punktproov, kui see on võetud 30 minuti jooksul pärast sademevee äravoolu algust.
3. Saastenäitajate ja ohtlike ainete sisalduse määramiseks sademevees ei võeta proovi vihmavalingu ajal ega muudes erakorralistes ilmastikuoludes, näiteks lume kiire sulamise ajal.

V8. Veekogu sh suubla seire

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V9. Nõuded veekogu paisutamise ja hüdroenergia kasutamise kohta

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V10. Süvendamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V11. Veekogusse tahkete ainete paigutamine sh kaadamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V12. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V13. Pinnaveekogu kemikaalidega korrashoid

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V14. Vesiviljelus

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V15. Laeva lastimine, lossimine, remont

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V16. Meetmed mis aitavad vähendada vee erikasutuse mõju ja nende täitmise tähtajad

Jrk nr Meede Meetme kirjeldus Meetme rakendamise tähtaeg
1. Sademevee käitluse nõuded 1. Sademevesi puhastatakse mehaaniliselt õlipüüduris.
2. Suublasse juhitava sademevee reostusnäitajate sisaldus peab vastama kehtestatud piirväärtustele. Piirmäärade ületamise korral on ettevõte kohustatud rakendama meetmeid suublasse juhitava sademevee täiendavaks puhastamiseks.
3. Saastatud sademevee tekke vältimiseks või selles saasteainete koguse vähendamiseks peab alasid, millelt sademevett ära juhitakse, regulaarselt kuivalt puhastama.
4. Tagada loaga reguleeritud sademevee väljalaskme sademeveetorustike korrapärane hooldus.
5. Kavandatav tegevus ei tohi põhjustada suubla halvenemist ega põhjustada üleujutusi, kahjustada kaldaid, naaberkinnistuid ega tekitada kahju ümbritsevale keskkonnale.
pidev
2. Kanalisatsiooniehitiste nõuete täitmiseks vajalikud meetmed 1. Kanalisatsiooniehitised peavad olema tehniliselt võimaliku tasemeni lekkekindlad.
2. Pidada õlipüüduri hoolduspäevikut. Päevikusse kanda puhasti hooldustööd, andmed puhastist väljuva heitvee analüüsitulemuste ja arvutuslike vooluhulkade kohta ning andmed äraveetava sette koguste kohta.
pidev
3. Meetmed, mis vähendavad ohtlike ainete mõju suublale Toksilisi ja veekeskkonnale ohtlikke aineid ei ole lubatud juhtida puhastisse ega väljalasust suublasse. pidev
4. Reoveesette käitluse ja kasutamise nõuded Õlijäägid anda üle vastavat litsentsi omavale ettevõttele. Õlipüüduri hooldamisel üle antud õliseguse sette koguste üle pidada arvestust ja kajastada veekasutuse aastaaruandes. pidev
5. Toimingud avarii korral 1. Võtta tarvitusele abinõud avariilise reostuse ennetamiseks, peatamiseks või likvideerimiseks.
2. Reostusohtliku olukorra tekkimisel informeerida koheselt Keskkonnaametit ning vajadusel ka Päästeametit.
koheselt olukorra tekkimisel
6. Muud asjakohased meetmed 1. Loa andjal on õigus luba muuta ja seada täiendavaid tingimusi/meetmeid juhul kui selgub, et vee erikasutus põhjustab keskkonnas negatiivseid häiringuid või kui suublasse juhitav sademevesi sisaldab ka raskmetalle või muid ohtlikke aineid.
2. Loa omanikule kohalduvad kõikide veekeskkonna kaitset puudutavate õigusaktide otsekohalduvad nõuded, hoolimata sellest, kas need on loas kajastatud või mitte.
3. Seadusandluse muutumisel keskkonnaloa kehtivuse ajal tuleb järgida kehtivat seadusandlust
pidev

V17. Nõuded teabe esitamiseks loa andjale

Jrk nr Teabe liik Teabe detailsem kirjeldus Teabe esitamise sagedus
1. Võetava vee arvestus Sademevee vooluhulga arvutus esitada loa andjale koos veesaastetasu deklaratsiooniga. Vastavalt kehtivale korrale
2. Saastetasu ja vee erikasutusõiguse tasu teave Väljalaskme omaseire tulemused tuleb esitada Keskkonnaametile läbi KOTKAS-e tärkandmetena lisades ka vastavad dokumendid. Vastavalt vormil V7 toodud sagedusele
3. Heitvee arvestus Sademevesi peab vastama keskkonnaloas kehtestatud piirväärtustele. Loa nõuetele mittevastavad sademevee analüüsitulemuste kohta esitada selgitus kohustuste esitamise juures märkuste lahtris.
Sademevee nõuetele mittevastavuse korral tuleb vee erikasutajal kasutusele võtta asjakohased meetmed tagamaks reostusnäitajate vastavus keskkonnaloas kehtestatud piirmääradeni.
Vastavalt vormil V7 toodud sagedusele, mittevastavusel lisada põhjendus
4. Reoveepuhasti efektiivsus Suublasse juhitavate saasteainete kogused arvutada lähtudes sademevee analüüsitulemustest ja vastavas ajaperioodil esinenud sademevee vooluhulgast . Vastavalt kehtivale korrale
5. Ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete andmed Vee saastetasu deklaratsioon esitada ja keskkonnatasu tasuda vastavalt kehtivale korrale. Keskkonnatasu deklaratsioon tuleb esitada ka juhul kui keskkonnakasutust ei ole reaalselt toimunud.
Deklaratsioon esitada esimesel võimalusel pärast kvartali lõppu.
kord kvartalis, vastavalt kehtestatud nõuetele
6. Reoveekäitluse teave Ohtlike ainete sademeveega suublasse juhtimine ei ole lubatud. Võimaliku juhtimise korral teavitada Keskkonnaametit viivitamata. Teavitada kohe vastava olukorra tekkimisel, analüüsitulemused esitada 14 päeva jooksul laborist kättesaamist
7. Reoveesette seire Kui keskkonnaloas toodud meetmeid ei ole võimalik mingil põhjusel täita, siis tuleb sellest koheselt kirjalikult teavitada loa andjat.
Keskkonnaametit tuleb kirjalikult teavitada meetmetest, mida planeeritakse rakendada vee erikasutuse raames tekkiva reostuse vähendamiseks, kaasa arvatud sademeveesüsteemi ja -rajatiste rekonstrueerimine, ehitamine ja laiendamine.
teabe tekkimisel
8. Mere seire Veekasutuse aruanne esitada elektrooniliselt vastavalt kehtivale korrale. Vastavalt kehtivale korrale
9. Heitvee reostusnäitajate piirväärtuste või reovee puhastusastmete vastavus kehtestatud nõuetele Kui muutub keskkonnaloa alusel toimuv tegevus, kasutatav tehnoloogia või muutuvad seadmed, tuleb Keskkonnaametile esitada taotlus olemasoleva loa muutmiseks. vastava olukorra tekkimisel

V18. Ajutise iseloomuga tegevused

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Loa lisad

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.