Tagasi nimekirja Keskkonnakaitseluba
Laadi alla PDF

Keskkonnaluba

Loa registrinumber KL-516329
Loa omaja andmed Ärinimi / Nimi aktsiaselts "Johnny"
Registrikood / Isikukood 10080098
Tegevuskoha andmed Nimetus Paiaristi tankla-ärihoone
Aadress Paiaristi, Imavere küla, Järva vald, Järva maakond
Katastritunnus(ed) 23401:003:0030
Territoriaalkood EHAK 2073
Käitise territoorium Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Paiaristi (23401:003:0030), Tööstuse (23401:003:0034). Puudutatud veekogud: Nimi teadmata (VEE1131605).Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Paiaristi (23401:003:0030), Tööstuse (23401:003:0034). Puudutatud veekogud: Nimi teadmata (VEE1131605).
Tegevusvaldkond Loaga reguleeritavad tegevused Vee erikasutus;
Loa andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Aadress Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev 07.11.2022
Lõppemise kuupäev  

Vee erikasutus

V1. Lubatud veevõtt pinnaveekogust

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V2. Lubatud veevõtt põhjaveehaarete kaupa

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V3. Võetava vee koguse ja seire nõuded

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V4. Väljalaskmed ja lubatud saasteainete kogused väljalaskmete ja saasteainete kaupa

Väljalaskme jrk nr 1.
Väljalaskme nimetus Paiaristi reoveepuhasti väljalask
Väljalaskme kood JA016
Reoveepuhasti nimetus Paiaristi reoveepuhasti
Reoveepuhasti kood PUH0001613
Reoveekogumisala
Reoveekogumisala nimetus Reoveekogumisala kood
   
Suubla nimetus Nimi teadmata
Suubla kood VEE1131605
Veekogumi nimetus Navesti lähtest Imavere-Viljandi-Karksi-Nuia maantee sillani
Veekogumi kood 1131600_1
Väljalaskme L-Est koordinaadid X: 6513076, Y: 602250
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient 1 (ühtegi erisust ei kohaldu)
Lubatud vooluhulk (m³)
Perioodi algus Perioodi lõpp Aastas I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Vooluhulga mõõtmise viis
2022     444 444 444 444 Arvestuslik
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
2022   Üldlämmastik (Nüld) Nyld
2022   Üldfosfor (Püld) Pyld
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
       
Lubatud saasteainete kogused
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr Suurim lubatud sisaldus (mg/l)¹ Puhastus­aste % Lubatud kogused tonnides
I kv II kv III kv IV kv Aastas
2022   Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) BHT7 40            
2022   Keemiline hapnikutarve (KHT) KHT 150            
2022   Heljum HEL 35            
2022   Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) pH              
¹ - Vesinikioodide kontsentratsiooni (pH) lubatud vahemik on 6,0 - 9,0.

V5. Reoveepuhasti reostuskoormuse määramine

Reoveepuhasti nimi Reoveepuhasti kood Proovi võtmise liik Määramise aeg Vooluhulga mõõtmise viis
Paiaristi reoveepuhasti PUH0001613 Ajas keskmistatud Juuli Mittestatsionaarne vooluhulga mõõtur
 
Täiendavad nõuded reostuskoormuse määramiseks
Reostuskoormuse mõõtmine teostada 2023. a.

Edaspidi määrata reoveepuhastil, mille koormus on alla 2000 ie, koormus üks kord seitsme aasta jooksul või siis, kui toimub oluline muudatus reoveepuhasti töös.

Reoveepuhasti või muu saasteallika koormuse määramiseks tuleb reoveepuhastisse sisenevast reoveest võtta seitse keskmistatud veeproovi ühe nädala kestel igal päeval üks proov ja mõõta vooluhulka ning juhinduda kehtivast proovivõtumetoodikast.

V6. Reoveepuhasti puhastusefektiivsuse hindamine

Proovi liik Proovi tüüp Proovivõtukoha nimetus Proovivõtukoha koordinaadid (L-Est) Seotud reoveepuhasti kood Seotud reoveepuhasti nimi Seire
Seiratavad näitajad Proovi võtmise sagedus Proovi võtmise aeg
Üksikproov Reovesi reoveepuhastisse sissevool X: 6513087, Y: 602277 PUH0001613 Paiaristi reoveepuhasti Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum
Keemiline hapnikutarve (KHT)
Üldfosfor (Püld)
Üldlämmastik (Nüld)
Üks kord aastas juuli
Üksikproov Heitvesi reoveepuhasti väljavool X: 6513076, Y: 602250 PUH0001613 Paiaristi reoveepuhasti Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum
Keemiline hapnikutarve (KHT)
Üldfosfor (Püld)
Üldlämmastik (Nüld)
Üks kord aastas juuli
 
Täiendavad nõuded puhastusefektiivsuse hindamiseks
Puhastusefektiivsuse väljaselgitamiseks/hindamiseks tuleb võtta proovid ühel ajal nii reoveepuhastisse sisenevast reoveest kui ka sealt väljuvast heitveest.

V7. Väljalaskme seire nõuded

Proovivõtunõuded
Kehtivate proovivõtumeetodi toimingute järgimiseks tuleb proovivõtul juhinduda kehtivast metoodikast ja kasutada atesteeritud proovivõtjat.
Analüüsinõuded
Proovid tuleb analüüsimiseks viia akrediteeritud laborisse, mis on sooritanud vähemalt üks kord aastas katselaborite võrdluskatsed vähemalt määratavate komponentide osas.
 
Väljalaskme nimetus Väljalaskme kood Väljalaskme koordinaadid (L‑Est) Pinnaveekogumi nimetus Pinnaveekogumi kood Seire
Seiratav näitaja Proovi tüüp Proovi võtmise liik Proovi võtmise sagedus
Paiaristi reoveepuhasti väljalask JA016 X: 6513076, Y: 602250 Navesti lähtest Imavere-Viljandi-Karksi-Nuia maantee sillani 1131600_1 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum
Keemiline hapnikutarve (KHT)
Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)
Üldfosfor (Püld)
Üldlämmastik (Nüld)
Heitvesi Üksikproov Üks kord kvartalis
 
Täiendavad nõuded väljalaskme seire läbiviimiseks
 

V8. Veekogu sh suubla seire

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V9. Nõuded veekogu paisutamise ja hüdroenergia kasutamise kohta

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V10. Süvendamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V11. Veekogusse tahkete ainete paigutamine sh kaadamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V12. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V13. Pinnaveekogu kemikaalidega korrashoid

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V14. Vesiviljelus

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V15. Laeva lastimine, lossimine, remont

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V16. Meetmed mis aitavad vähendada vee erikasutuse mõju ja nende täitmise tähtajad

Jrk nr Meede Meetme kirjeldus Meetme rakendamise tähtaeg
1. Veehaarde ehitiste nõuete täitmiseks vajalikud meetmed Tagada veehaarde hooldusalal kehtivate kitsenduste täitmine. Kui põhjavee kasutus suureneb üle 10 m3 ööpäevas või üle 150 m3 kuus on vajalik taotleda keskkonnaloa muudatus põhjavee võtmiseks. pidev
2. Kanalisatsiooniehitiste nõuete täitmiseks vajalikud meetmed Pidada kinni puhastile kehtivast kujast ning rakendada meetmeid kui kanalisatsiooniehitisest lähtuv oluline keskkonnahäiring ulatub kujast kaugemale vastavalt kehtivale korrale.

Kanalisatsiooniehitiste konstruktsioon, kasutus, hooldus ning kontroll peab vastama kehtivale korrale.
pidev
3. Meetmed, mis vähendavad ohtlike ainete mõju suublale Ohtlike ainete suublasse juhtimine on keelatud pidev
4. Nõutav reoveepuhastusviis Bioloogiline. Vee erikasutaja peab tagama heitvee juhtimisel suublasse keskkonnaloaga seatud piirmääradele vastavuse.
Teisele ettevõttele reovee puhastamiseks üle antud reovee kogused näidata veekasutuse aastaaruandes.
pidev
5. Toimingud avarii korral 1. Võtta tarvitusele abinõud avariilise reostuse ennetamiseks, peatamiseks või likvideerimiseks.
2. Avariilistest väljalaskudest teavitada koheselt Keskkonnaametit ning kohalikku omavalitsust.
3. Reostusohtliku olukorra tekkimisel informeerida koheselt Keskkonnaametit ning vajadusel ka Päästeametit.
Koheselt vastava olukorra tekkimisel
6. Muud asjakohased meetmed Loa andjal on õigus luba muuta ja seada täiendavaid tingimusi/meetmeid juhul kui selgub, et veekogumi seisund muutub ja selle põhjuseks võib olla heitvee suublasse juhtimine.
Loa omanikule kohalduvad kõikide veekeskkonna kaitset puudutavate õigusaktide otsekohalduvad nõuded, hoolimata sellest, kas need on loas kajastatud või mitte.
Seadusandluse muutumisel keskkonnaloa kehtivuse ajal tuleb järgida kehtivat seadusandlust.
pidev
7. Reoveesette käitluse ja kasutamise nõuded Reoveesete käidelda vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Puhastusseadme hooldamisel üle
antud puhatusseadme sisu koguste üle pidada arvestust ja kajastada veekasutuse aasta
aruandes.
pidev

V17. Nõuded teabe esitamiseks loa andjale

Jrk nr Teabe liik Teabe detailsem kirjeldus Teabe esitamise sagedus
1. Võetava vee arvestus Suublasse juhitava heitvee koguse ja seire nõuded vastavalt käesoleva loa vormis V4 toodule. Andmed esitada koos veesaastetasu deklaratsiooniga. Kord kvartalis, vastavalt kehtestatud nõuetele
2. Saastetasu ja vee erikasutusõiguse tasu teave Väljalaskme omaseire tulemused tuleb esitada Keskkonnaametile läbi KOTKAS-e tärkandmetena lisades ka vastavad dokumendid. Vastavalt vormis V7 nõutule
3. Heitvee arvestus Heitvesi peab vastama keskkonnaloas kehtestatud piirväärtustele. Loa nõuetele mittevastavad heitvee analüüsitulemuste kohta esitada selgitus kohustuste esitamise juures märkuste lahtris.
Heitvee nõuetele mittevastavuse korral tuleb vee erikasutajal kasutusele võtta asjakohased meetmed tagamaks reostusnäitajate vastavus keskkonnaloas kehtestatud piirmääradeni.
pidev
4. Reoveepuhasti efektiivsus Suublasse juhitavate saasteainete kogused arvutada lähtudes heitvee vooluhulgast ja saasteainete kontsentratsioonidest. Kord kvartalis, vastavalt kehtestatud nõuetele
5. Ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete andmed Vee saastetasu deklaratsioon esitada ja keskkonnatasu tasuda vastavalt kehtivale korrale. Keskkonnatasu deklaratsioon tuleb esitada ka juhul kui keskkonnakasutust ei ole reaalselt toimunud.
Deklaratsiooni saab esitada esimesel võimalusel peale kvartali lõppu.
Kord kvartalis, vastavalt kehtestatud nõuetele
6. Reoveekäitluse teave Teavitada Keskkonnaametit heitveega veekogusse juhtavatest ohtlikest ainetest. teabe tekkimisel koheselt
7. Väljalaskme omaseire Puhasti reostuskoormuse määramise tulemused tuleb esitada Keskkonnaametile keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS kaudu lisades ka vastavad dokumendid/analüüsiaktid.
Puhastusastme (puhastusefektiivsuse ehk tõhususe) tulemused lisada KOTKAS.
Kui tegelik reostuskoormus on alla 50 ie on võimalik taotleda keskkonnaloa muudatust seire sageduse muutmiseks.
Reoveepuhasti tööd iseloomustavad numbrilised näitajad (reostuskoormus, tekkivad reoveesette kogused ja sette kogus, puhastusefektiivsuse protsendid) ning andmed reoveepuhastuse protsessis toimunud muudatuste/täienduste kohta esitada veekasutuse aastaaruandes.
Vastavalt vormis V5 ja V6 nõutule
8. Mere seire Veekasutuse aastaaruanne esitada elektrooniliselt vastavalt kehtivale korrale. üks kord aastas
9. Reoveesette seire Kui keskkonnaloas toodud meetmeid ei ole võimalik mingil põhjusel täita, siis tuleb sellest koheselt kirjalikult teavitada loa andjat.

Keskkonnaametit tuleb kirjalikult teavitada meetmetest, mida planeeritakse rakendada vee erikasutuse raames tekkiva reostuse vähendamiseks, kaasa arvatud kanalisatsiooniehitiste ja -rajatiste rekonstrueerimine, ehitamine ja laiendamine. Koos aastaaruandega esitada ülevaade eelneval aastal veekeskkonna kaitseks rakendatud meetmetest ja järgneval aastal kavandatavate meetmete kohta.
Teabe tekkimisel ja aastaaruandes
10. Heitvee reostusnäitajate piirväärtuste või reovee puhastusastmete vastavus kehtestatud nõuetele 1. Kui puurkaevust võetav põhjavee kogus ületab keskkonnaloa omamiseks vajalikus suuruse tuleb tuleb esitada KOTKAS taotlus olemasoleva loa muutmiseks ja taotleda õigus põhjavee võtmiseks.
2. Keskkonnaloas loa omaja andmete muutmiseks (keskkonnaloa üleandmisel) esitavad loa omaja ja loa taotleja keskkonnaloa andjale ühise taotluse. Taotluses tuleb märkida tähtpäev, millal loa omaja andmeid muudetakse. Keskkonnaloas loa omaja andmete muutmise taotlus tuleb esitada hiljemalt kümme päeva enne nimetatud tähtpäeva saabumist.
3. Teavitada puhasti puhastusprotsessi lakkamisest kohe, seejuures ühe ööpäeva jooksul ka kirjalikult vastavalt kehtivale korrale.
Kohe vastava olukorra tekkimisel

V18. Ajutise iseloomuga tegevused

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Loa lisad

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.