Tagasi nimekirja Keskkonnakaitseluba
Laadi alla PDF

Keskkonnaluba

Loa registrinumber KL-516540
Loa omaja andmed Ärinimi / Nimi Setomaa Vallavalitsus
Registrikood / Isikukood 75025041
Tegevuskoha andmed Nimetus Navoloki tn 3
Aadress Navoloki tn 3, Beresje küla, Setomaa vald, Võru maakond
Katastritunnus(ed) 46501:002:0095
Territoriaalkood EHAK 1489
Käitise territoorium Ruumikuju: 3 lahustükki. Puudutatud katastriüksus: Navoloki tn 3 (46501:002:0095). Puudutatud veekogud: Peipsi järv (VEE2075600).Ruumikuju: 3 lahustükki. Puudutatud katastriüksus: Navoloki tn 3 (46501:002:0095). Puudutatud veekogud: Peipsi järv (VEE2075600).
Tegevusvaldkond Loaga reguleeritavad tegevused Vee erikasutus;
Loa andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Aadress Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev 08.11.2022
Lõppemise kuupäev 31.10.2024

Vee erikasutus

V1. Lubatud veevõtt pinnaveekogust

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V2. Lubatud veevõtt põhjaveehaarete kaupa

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V3. Võetava vee koguse ja seire nõuded

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V4. Väljalaskmed ja lubatud saasteainete kogused väljalaskmete ja saasteainete kaupa

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V5. Reoveepuhasti reostuskoormuse määramine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V6. Reoveepuhasti puhastusefektiivsuse hindamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V7. Väljalaskme seire nõuded

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V8. Veekogu sh suubla seire

Proovivõtunõuded
Veekvaliteeti hinnata iga päev visuaalselt. Pinnavee läbipaistvuse halvenemisel võtta pinnavee proov tööde piirkonnast hõljuvainete ning naftasaaduste määramiseks.
Proovivõtmine peab vastama kehtivale seadusandlusele. Kehtivate proovivõtumeetodi toimingute järgimiseks tuleb proovivõtul juhinduda kehtivast metoodikast.
Analüüsinõuded
Veeuuringu katselabor ning kasutatavad analüüsimeetodid peavad vastama kehtivatele nõuetele.
 
Veekogu nimetus Veekogu kood Suubla nimetus Suubla kood Väljalaskme kood Väljalaskme nimetus Veekogumi nimetus Veekogumi kood Proovi­võtukoha nimetus Proovi­võtukoha koordinaadid (L‑Est) Seire
Seire liik Seiratavad näitajad Proovi võtmise sagedus Proovi võtmise aeg
Peipsi järv VEE2075600         Peipsi järv: Pihkva-Lämmijärve veekogum 2075600_2 Navoloki tn 3 lähedus, Peipsi X: 6444425, Y: 710987 Pinnaveeseire Heljum
Naftasaadused
Vajadusel  
 
Täiendavad nõuded seire läbiviimiseks
 

V9. Nõuded veekogu paisutamise ja hüdroenergia kasutamise kohta

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V10. Süvendamine

Veekogu nimetus Peipsi järv
Veekogu kood VEE2075600
Pinnaveekogumi nimetus Peipsi järv: Pihkva-Lämmijärve veekogum
Pinnaveekogumi kood 2075600_2
Süvendamise koht Seisuveekogu
Süvendamise koha/piirkonna koordinaadid
L-EST koordinaadid
X: 6444325, Y: 711094
X: 6444310, Y: 711069
X: 6444304, Y: 711049
X: 6444312, Y: 711025
X: 6444330, Y: 711014
X: 6444449, Y: 710976
Süvendamise vajaduse põhjendus Navoloki tn 3 maaüksusele väikepaatide sadama rajamine. Navoloki tn 3 maaüksusel sadama akvatooriumi kaevetööd mahus 1600 m3. Peipsi järve sadamasse sissesõidutee (laius 8-10 m, pikkus ca 220 m) rajamine, süvendustööde maht 1500 m3.
Süvendamisviis pumpamine või kaevamine (ujuv)ekskavaatoriga
Süvenduspinnase iseloomustus looduslik saastumata pinnas
Süvenduspinnase füüsikalised omadused
Pinnase liik Omadused Maht, m³
     
Süvenduspinnase keemilised omadused
Saasteaine Sisaldus Maht, m³
saasteained puuduvad    
Süvenduspinnase bioloogilised omadused
Omadused ja esinemine
 
Veekogu sh mere süvendamise nõuded  
Seire
Seiratavad ained Proovi võtmise sagedus Proovi liik

V11. Veekogusse tahkete ainete paigutamine sh kaadamine

Veekogu nimetus Peipsi järv
Veekogu kood VEE2075600
Pinnaveekogumi nimetus Peipsi järv: Pihkva-Lämmijärve veekogum
Pinnaveekogumi kood 2075600_2
Tahkete ainete paigutamise, sh kaadamise koht Seisuveekogu
Kaadamisala nimetus  
Vee erikasutuse piirkonna koordinaadid
L-EST koordinaadid
X: 6444395, Y: 711094
X: 6444390, Y: 711106
X: 6444358, Y: 711083
Veekogusse tahkete ainete paigutamise sh kaadamise vajaduse põhjendus Navoloki tn 3 maaüksuse piires kaldaala täitmine järvest eemaldatud süvenduspinnasega, allapoole veepiiri paigutatakse ca 550 m3 järvest eemaldatud süvenduspinnast.
Veekogusse tahkete ainete paigutamise sh kaadamise viis pumpamine või kaevamine, ekskavaatoriga planeerimine
Veekogusse paigutatavate ainete füüsikalised omadused
Pinnase või ainete liik Omadused Maht, m³
järve süvenduspinnas   550
Veekogusse paigutatavate ainete keemilised omadused
Saasteaine Sisaldus Maht, m³
     
Veekogusse paigutatavate ainete bioloogilised omadused
Omadused ja esinemine
 
Keskkonnaohtlike ainete ja/või asjade kaadamise erandi kohaldamise põhjendus ja õiguslik alus. -
Tahkete ainete veekogusse paigutamise sh kaadamise nõuded  

V12. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Veekogu nimetus Peipsi järv
Veekogu kood VEE2075600
Pinnaveekogumi nimetus Peipsi järv: Pihkva-Lämmijärve veekogum
Pinnaveekogumi kood 2075600_2
Tegevuse tüüp Kaldajoone muutmine
Planeeritava tegevuse põhjendus ja kirjeldus Navoloki tn 3 maaüksuse kaldaala projektis ette nähtud ulatuses täitmise ja planeerimise tulemusel muutub osaliselt Navoloki tn 3 maaüksuse piires Peipsi järve kaldajoon.
Vee erikasutuse piirkonna koordinaadid
L-EST koordinaadid
X: 6444396, Y: 711094
X: 6444379, Y: 711084
X: 6444350, Y: 711085
Rajatava veekogu mõõtmed -
Laiendatava veekogu mõõtmed -
Kavandatava tegevuse graafiline lisa (fail)

V13. Pinnaveekogu kemikaalidega korrashoid

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V14. Vesiviljelus

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V15. Laeva lastimine, lossimine, remont

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V16. Meetmed mis aitavad vähendada vee erikasutuse mõju ja nende täitmise tähtajad

Jrk nr Meede Meetme kirjeldus Meetme rakendamise tähtaeg
1. Tööde teostamise tingimused ja nõuded 1.Vee-elustikule võimaliku negatiivse mõju vältimiseks ei ole lubatud Peipsi järves veekogusiseseid töid teostada kevadisel kudeajal. Veekogusisesed tööd ei ole lubatud 1.märtsist - 15.juulini.
2. Töid teostada võimalusel võimalikult madala veeseisu ajal ning Navoloki tn 3 maaüksuse maismaa ala üleujutuse korral ei ole sadama akvatooriumi kaevetööd ning kalda täitmine lubatud.
3. Vältimaks heljumi levikut veekogus tuleb süvendustööd veekogus peatada üle 12 m/sek tuule korral.
4. Töötsoonist heljumi edasiliikumise takistamiseks kasutada võimalusel ja vajadusel tõkkekardinaid vms.
5.Tööd tuleb katkestada valingvihmade korral, et vähendada võimalikku heljumi ja setete levikut veekogus ning erosiooniohtu kaldal.
6. Järvest eemaldatud süvenduspinnas ning sadama akvatooriumi laiendamise pinnas paigutada projektis toodud pinnase paigutusaladele.
7. Tööde järgselt tuleb kogu tööpiirkond korrastada.
8. Tööde alustamisest teavitada loa andjat kirjalikult enne tööde algust ning tööde lõppemisest teavitada loa andjat 5 päeva jooksul tööde valmimisest.
9. Töid teostada vastavalt Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ töö nr 22069 „Beresje (Navoloki tn 3) väikepaatide sadam“ põhiprojektile.
Keskkonnaloa kehtivuse ajal
2. Parima võimaliku tehnika kasutamine Kasutatav tehnika peab olema töökorras ja ei tohi põhjustada täiendavat pinnase- ega veereostust. Tööde perioodil
3. Toimingud avarii korral 1. Avarii või selle ohu korral koheselt võtta tarvitusele abinõud avariilise reostuse peatamiseks ja likvideerimiseks või ennetamiseks. Avariiolukorrast tuleb teavitada koheselt Keskkonnaametit ning reostusohtliku olukorra tekkimisel informeerida vajadusel Päästeametit.
2. Tööde teostamise jooksul jälgida pidevalt võimalikku reostusohtu ning ohu ilmnemisel korraldada operatiivselt reostuse edasise leviku tõkestamine ning likvideerimine.
Olukorra tekkimisel viivitamatult
4. Muud asjakohased meetmed 1. Juhul kui vee erikasutus avaldab negatiivset mõju Peipsi järvele, on keskkonnaloa andjal õigus esitada loa saajale täiendavaid tingimusi.
2. Keskkonnaloale kantud nõuete mitte täitmise korral on Keskkonnaametil õigus tunnistada keskkonnaluba kehtetuks.
3. Loas määramata juhtudel lähtuda veeseadusest ning selle alusel kehtestatud õigusaktidest.
Keskkonnaloa kehtivuse ajal

V17. Nõuded teabe esitamiseks loa andjale

Jrk nr Teabe liik Teabe detailsem kirjeldus Teabe esitamise sagedus
1. Reoveesette seire Juhul kui tööde käigus selgub, et tekitatakse kahju keskkonnale, on loa andjal õigus nõuda täiendavate meetmete kasutusele võtmist või luba peatada. Tööde käigus tekkivatest muudatustest s.h muudatustest tööde teostamise tehnoloogias või vee erikasutusega seotud andmete muutumisest, informeerida kirjalikult Keskkonnaametit. Vajadusel koheselt
2. Reoveepuhasti reostuskoormuse määramine Jälgida keskkonnaloaga (vorm V8.) kehtestatud seire tingimusi ning vajadusel esitada KOTKAS kaudu andmed loa andjale. Olukorra tekkimisel esitada analüüsi tulemused 2 nädala jooksul peale nende saamist.
3. Heitvee reostusnäitajate piirväärtuste või reovee puhastusastmete vastavus kehtestatud nõuetele Tööde alustamisest teavitada Keskkonnaametit kirjalikult Enne tööde algust
4. Heitvee reostusnäitajate piirväärtuste või reovee puhastusastmete vastavus kehtestatud nõuetele Tööde valmimisest teavitada Keskkonnaametit kirjalikult 5 päeva jooksul peale tööde lõppu.
5 päeva jooksul peale tööde lõppu

V18. Ajutise iseloomuga tegevused

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Loa lisad

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.