Tagasi nimekirja Registreering nr RE.JÄ/517297
Laadi alla PDF

Jäätmevaldkonna registreering

Registreeringu number RE.JÄ/517297
Registreeringu omaja andmed Ärinimi / Nimi Saku Vallavalitsus
Registrikood / Isikukood 75019738
Kontaktisik Kontaktisiku nimi Merili Ring
Kontaktisiku telefon 6714133
Kontaktisiku e-post merili.ring@sakuvald.ee
Tegevusvaldkond Tavajäätmete taaskasutamine või tekkekohas kõrvaldamine jäätmeloa omamise kohustuseta JäätS § 73 lõike 5 alusel
Registreeringu kehtivuse periood Registreeringu väljastamise kuupäev 09.11.2022
Registreeringu kehtivuse algus 09.11.2022
Lõppemise kuupäev 31.12.2025
Andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus) Keskkonnaamet on vastavalt jäätmeseaduse § 98⁷ lg 4 kontrollinud jäätmeloa omamise vajaduse puudumist. Jäätmekäitleja tegevus registreeritakse jäätmeseaduse § 98⁷ lõike 2 punkt 1 ja esitatud taotluse 21.10.2022 T-RJÄ/1015275 alusel.
Täiendavad nõuded Ettevõte peab olema veendunud, et kõik täiteks kasutatavad jäätmed vastavad keskkonnaministri 21.04.2004 määruse nr 21 § 4^1 toodud nõuetele. Pinnasevormide kujundamisel tuleb välistada saastunud pinnase taaskastuamine.

Taaskasutatavad jäätmed ei tohi ulatuda põhjaveekihini või kokku puutuda põhjaveega. Kuni uue korrastamisprojekti esitamiseni maa alal pinnasevormide kujundamisel tuleb lähtuda esitatud projekteerimistingimustest, millele on esitatud projekt v.a alade osas, mis on uute projekteerimistingimuste kohaselt muutmisel.

Tegevuse käigus tuleb kinni pidada veekaitselistest ning loodukaitselistest piirangutest.

Jäätmete ladustamine ei ole lubatud.

Jäätmekäitleja registreeringu väljastamisega olete kohustatud Keskkonnaametile jäätmekäitlejana iga tegevusaasta järel hiljemalt 31. jaanuaril esitama jäätmekäitlusalase tegevuse kohta jäätmearuande keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS https://kotkas.envir.ee/).

Jäätmekäitleja registreeringu väljastamine ei vabasta registreeringu omanikku muude õigusaktidega kehtestatud kohustustest või piirangutest ning registreering ei asenda muude õigusaktide alusel nõutavaid lube või kooskõlastusi.
Olulisemad keskkonnaalased kohustused jäätmekäitleja registreeringu omajale on toodud Keskkonnaameti kodulehel (www.keskkonnaamet.ee) rubriigis "Keskkonnakaitseloa omaja meelespea".
Vaidlustamine Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Registreeringu andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Allkirjastaja nimi Helen Akenpärg
Ametikoht jäätmebüroo juhataja

Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Jrk nr 1.
Nimetus Suur-Kõrnumäe I ja Suur-Kõrnumäe II endiste maavarakaevanduste täitmine
Kood JKK3700881
Käitluskoha täpne asukoht kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk ja 1 auk. Puudutatud katastriüksused: Kõrnumäe (71801:006:0035), Suur-Kõrnumaa (71801:006:1066). Puudutatud veekogud: Jaagu soon (VEE1096105), Kõrnumäe järv (VEE2006320), Nimi teadmata (VEE2006310). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk ja 1 auk. Puudutatud katastriüksused: Kõrnumäe (71801:006:0035), Suur-Kõrnumaa (71801:006:1066). Puudutatud veekogud: Jaagu soon (VEE1096105), Kõrnumäe järv (VEE2006320), Nimi teadmata (VEE2006310).
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Harju maakond, Saku vald, Kirdalu küla, Kõrnumäe 71801:006:0035 X: 6568049, Y: 541297
Harju maakond, Saku vald, Kirdalu küla, Suur-Kõrnumaa 71801:006:1066 X: 6567681, Y: 540730
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 38211 - Tavajäätmete töötlus ja kõrvaldus

Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Maksimaalne käitlusvõimsus (t/a)
1. Loodusliku pinnase kasutamine vana karjääriala korrastamiseks ja pinnavormise kujundamiseks vastavalt korrastamisprojektile R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks Alale veetakse kokku valla ehitusobjektidel tekkiv kaevis ning planeeritakse vastavalt korrastamisprojektile. Kaevise transport toimub veokitega. Ala planeerimisel kasutatakse vastavaid töömasinaid. 20 000
 
Projekti kogumaht (t)
60 000

Käideldavad jäätmeliigid koos aastase käitluskogusega

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Suur-Kõrnumäe I ja Suur-Kõrnumäe II endiste maavarakaevanduste täitmine
Jäätmeliik Väljaminek (t/a)
Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus (t/a) R-kood Kogus (t/a) D-kood
17 05 04 - Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03* 20 000 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks