Tagasi nimekirja Registreering nr RE.VT/517026
Laadi alla PDF

Veekeskkonnariskiga tegevuse registreering

Registreeringu number
RE.VT/517026
Registreeringu väljastamise kuupäev
09.11.2022
Registreeringu kehtivuse algus
09.11.2022
Registreeringu kehtivuse lõpp
31.12.2027
Registreeringu saaja
Ärinimi / Nimi
Meelis Helbre
Registrikood / Isikukood
38304282741
Tegevus
Tegevuse liik
Veekogu süvendamine ja/või süvenduspinnase või tahke aine paigutamine veekogusse või sette eemaldamine veekogust korrashoiu eesmärgil
Eesmärk
Saadjärvest (keskkonnaregistri kood VEE2065300) sette ja kasvupinnase eemaldamine mahuga 90 m3 ja tahkete ainete uputamine mahuga 8 m3.
Pinnavee või põhjavee omadustele, vee elustikule või veega seotud elustikule avalduva võimaliku ebasoodsa mõju kirjeldus
Võimalik heljumi tõus veekogus.
Tegevuskoha aadress
Saadjärve tee 40, Saadjärve küla, Tartu vald, Tartu maakond
Territoriaalkood
7276
Kinnistu registriosanumber
1120804
Katastritunnus
79402:001:0774
Tegevuskoha asukoha koordinaadid
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Saadjärve tee 38 // Ööbiku (79402:001:0770), Saadjärve tee 40 // Laine (79402:001:0774). Nurgakoordinaadid: 6492108, 656093; 6491900, 656334. kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksused: Saadjärve tee 38 // Ööbiku (79402:001:0770), Saadjärve tee 40 // Laine (79402:001:0774). Nurgakoordinaadid: 6492108, 656093; 6491900, 656334.
Registreering
Kõrvaltingimused
1. Kui kavandatav tegevus toimub võõral maatükil, siis peab registreeringu taotleja saama nõusoleku maaomanikult.
2. Töid on lubatud teostada suvisel või sügisel madalvee perioodil, väljaspool kalade kudemisaega.
3. Tööde teostamise käigus tuleb maksimaalselt vältida heljumi teket ja levikut ning teostada töid veekogus võimalusel madalveeperioodil, st maist kuni septembrini. Heljumi edasikandumise vältimiseks kasutada näiteks
tõkkekardinaid, settepüüdureid, pinnastammide kindlustamiseks liivakotte jms.
4. Kasutada tuleb ainult töökorras tehnikat, keelatud on kütte- ja määrdeainete sattumine vette ja pinnasesse. Avarii ja reostuse tekkimisel tuleb operatiivselt reostuse edasine levik tõkestada, reostus likvideerida ning teavitada sellest esimesel võimalusel Keskkonnaametit.
5. Masinate hooldustöid ja tankimist ei tohi teha ebatasasel pinnasel ja veekogule lähemal kui 10 meetrit.
6. Tööd tuleb katkestada valingvihmade korral, et vähendada võimalikku heljumi ja setete levikut veekogus ning erosiooniohtu kaldal.
7. Ehitusprahi veekogusse sattumisel tuleb see koheselt eemaldada. Tekkivad jäätmed tuleb käidelda vastavalt jäätmeseaduse nõuetele.
8. Töid teostada lähtudes põhimõttest, mida lühema ajaga töid ellu viiakse, seda lühemalt mõjutab see vee-elustikku.
9. Tööde tegemisel ei tohi kahjustada pinnast, muuta kaldajoont ning tekitada erosiooniohtu.
10. Veekeskkonnariskiga tegevuse registreering ei anna õigust ehitamiseks ega ehitise kasutamiseks.
11. Kui süvendatud pinnas paigutatakse maismaale, tuleb seda teha viisil, mis välistab süvenduspinnase tagasi valgumise veekogusse. Süvenduspinnast ei või paigutada üleujutusalale, kaitstavale alale, kaitstavale elupaigale või liigi kasvukohale. Setted peab planeerima maapinnale võimalikult ühtlase õhukese kihina (kuni 10 cm), mis võimaldaks taimestikul kihist läbi kasvada.
12. Tööde järgselt tuleb kogu tööpiirkond korrastada.
13. Tegemist on ühekordse tegevus loaga.
Registreeringu faktiline ja õiguslik alus
Veekeskkonnariskiga tegevus registreeriti veeseaduse § 196 lg 2 p 3¹, § 196 lg 2 p 5, § 198 lg 5 ja esitatud taotluse 14.09.2022 T-RVV/1014735 alusel.
Vaidlustamisviide
Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Registreerija
Asutuse nimi
Keskkonnaamet
Registrikood
70008658
E-posti aadress
info@keskkonnaamet.ee
Telefon
+37258531024
Allkirjastaja
Karina Laasik

Veekogu süvendamine ja/või süvenduspinnase või tahke aine paigutamine veekogusse

Veekogu
Veekogu nimetus Saadjärv
Veekogu kood VEE2065300
Veekogu tüüp Seisuveekogu
Veekogu nimetuse täpsustus  
Veekogumid
Veekogumi nimetus Veekogumi kood
Saadjärv 2065300_1
Süvenduspinnase liigid
Tegevuse tüüp Süvenduspinnase liik/tahke aine nimetus Muu aine Süvenduspinnase/tahkete ainete uputamise maht (m³)
Veekogust sette eemaldamine korrashoiu eesmärgil Liiv   90
Veekogu põhja tahkete ainete, sh pinnase paigutamine Kivid   8

Tee või raudtee koosseisu kuuluva silla või truubi ehitamine

Vorm ei ole asjakohane

Vesiviljelus

Vorm ei ole asjakohane

Maasoojussüsteemi paigaldamine veekogusse

Vorm ei ole asjakohane

Avatud maasoojussüsteemi läbinud põhjavee juhtimine otse põhjavette

Vorm ei ole asjakohane

Paisutuse likvideerimine ja veetaseme alandamine

Vorm ei ole asjakohane

Teaduslikul eesmärgil ainete otse põhjavette juhtimine

Vorm ei ole asjakohane

Keemilise taimekaitsevahendi veekaitsevööndis kasutamine

Vorm ei ole asjakohane

Veealuse kultuuriväärtusega asja uputamine

Vorm ei ole asjakohane