Tagasi nimekirja Registreering nr RE.JÄ/517319
Laadi alla PDF

Jäätmevaldkonna registreering

Registreeringu number RE.JÄ/517319
Registreeringu omaja andmed Ärinimi / Nimi BLRT Grupp AS
Registrikood / Isikukood 10068499
Kontaktisik Kontaktisiku nimi Olga Korobtsova
Kontaktisiku telefon 53229922
Kontaktisiku e-post o.korobtsova@blrt.ee
Tegevusvaldkond Tavajäätmete taaskasutamine või tekkekohas kõrvaldamine jäätmeloa omamise kohustuseta JäätS § 73 lõike 5 alusel
Registreeringu kehtivuse periood Registreeringu väljastamise kuupäev 11.11.2022
Registreeringu kehtivuse algus 11.11.2022
Lõppemise kuupäev 31.12.2023
Andmise põhjendus (faktiline ja õiguslik alus) Keskkonnaamet on vastavalt jäätmeseaduse § 98⁷ lg 4 kontrollinud jäätmeloa omamise vajaduse puudumist. Jäätmekäitleja tegevus registreeritakse jäätmeseaduse § 98⁷ lõike 2 punkt 1 ja esitatud taotluse 21.10.2022 T-RJÄ/1014262 alusel.
Täiendavad nõuded Jäätmekäitleja registreering ei asenda muude õigusaktide alusel nõutavaid lube või kooskõlastusi. Oluline on, et jäätmekäitluses rakendatakse kõiki ettevaatus- ja ohutusmeetmeid.

Ettevõte peab olema veendunud, et kõik täiteks kasutatavad jäätmed vastavad keskkonnaministri 21.04.2004 määruse nr 21 § 4^1 ja lisas 2 toodud nõuetele.

Jäätmekäitleja registreeringu omajale rakenduvad kõik asjakohased õigusaktides sätestatud nõuded. Olulisemad keskkonnaalased kohustused jäätmekäitleja registreeringu omajale on toodud Keskkonnaameti kodulehel (www.keskkonnaamet.ee) rubriigis "Loa omaja meelespea".
Vaidlustamine Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Registreeringu andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Allkirjastaja nimi Helen Akenpärg
Ametikoht jäätmebüroo juhataja

Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Jrk nr 1.
Nimetus Kopli 103 pinnasetäite koht I
Kood JKK3700827
Käitluskoha täpne asukoht kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Kopli tn 103 (78408:808:0260). kuva kaardil
Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Kopli tn 103 (78408:808:0260).
Aadress ja katastritunnus
Aadress Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn 103 78408:808:0260 X: 6591943, Y: 537251
Tegevuskoha põhitegevusala (EMTAK) 68201 - Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus

Jäätmekäitlustoimingute ja tehnoloogia iseloomustus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Tehnilise varustuse kirjeldus Maksimaalne käitlusvõimsus (t/a)
1. maa-ala planeerimine ja täitmine R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks Tühjaks kaevatud lubja basseiniosa täitmine motoriseeritud tehnika vastavalt vajadusele 7 800
 
Projekti kogumaht (t)
7 800

Käideldavad jäätmeliigid koos aastase käitluskogusega

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Kopli 103 pinnasetäite koht I
Jäätmeliik Väljaminek (t/a)
Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus (t/a) R-kood Kogus (t/a) D-kood
17 01 01 - Betoon 3 000 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks  
17 01 02 - Tellised 1 600 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks  
17 01 07 - Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 01 06* 1 500 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks  
17 05 04 - Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03* 1 700 R5t - jäätmete taaskasutamine tagasitäitena, mille korral sobivaid jäätmeid kasutatakse maa-alade täitmiseks, taastamiseks või kaevandatud maa-ala korrastamiseks  

Jäätmete ladustamine kalendriaasta jooksul

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.