Tagasi nimekirja Keskkonnakaitseluba
Laadi alla PDF

Keskkonnaluba

Loa registrinumber KL-517340
Loa omaja andmed Ärinimi / Nimi KMG OÜ
Registrikood / Isikukood 16196755
Tegevuskoha andmed Nimetus Audevälja II kruusakarjäär
Aadress Söödi, Audevälja küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Katastritunnus(ed) 56202:002:0091; 56202:002:0078
Territoriaalkood EHAK 1450
Käitise territoorium Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Söödi (56202:002:0091).Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Söödi (56202:002:0091).
Tegevusvaldkond Loaga reguleeritavad tegevused Maavara kaevandamine;
Loa andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Aadress Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev 14.11.2022
Lõppemise kuupäev 14.11.2037

Maapõu

M1. Maavara kaevandamine

Maardlad
Maardla ja mäeeraldis
Mäeeraldise liik kehtivusaja pikendamine
Registrikaardi nr 794
Maardla nimetus Audevälja
Maardla osa nimetus  
Maardla põhimaavara kruus
Mäeeraldise nimetus Audevälja II kruusakarjäär
Mäeeraldisel on teenindusmaa Jah
Mäeeraldise ruumikuju
Teenindusmaa ruumikuju
Mäeeraldise pindala (ha) 13.52
Käitise ehk mäeeraldise teenindusmaa pindala (ha) 15.73
Kaevandatava katendi kogus (tuh m³) 55
Kaevandatava mulla kogus (tuh m³) 13
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve Ehitus, teedeehitus, asfaltbetooni tootmine
Minimaalne tootmismaht aastas  
Keskmine tootmismaht aastas 13
Maksimaalne tootmismaht aastas (tuh t või tuh m³)  
Plokid
Nimetus Kasutusala Maavara Kaevandatud maavara kuulub eraomanikule? Kaevandamine lubatud allpool põhjaveetaset Liik Varu
Kogus Ühik Kuupäev
5 plokk ehituskruus Kruus, ehituskruus Jah Jah aT - aktiivne tarbevaru 60.60 tuh m³
30.09.2022
6 plokk ehituskruus Kruus, ehituskruus Jah Jah aT - aktiivne tarbevaru 10.20 tuh m³
30.09.2022
7 plokk ehitusliiv Liiv, ehitusliiv Jah Jah aT - aktiivne tarbevaru 88.20 tuh m³
30.09.2022
8 plokk täiteliiv Liiv, täitepinnas Jah Jah aT - aktiivne tarbevaru 34.60 tuh m³
30.09.2022
Tegevusala andmed
Maavara Kehtiv alates aasta Kehtiv kuni aasta Aastane tootmismaht Kaevandatav varu
Maksimaalne Maksimaalne aastamäär keskkonnanõuete täitmiseks Ühik Kogus Ühik
Kruus, ehituskruus 2022 2037     tuh m³ 61.70 tuh m³
Liiv, ehitusliiv 2022 2037     tuh m³ 69.80 tuh m³
Liiv, täitepinnas 2022 2037     tuh m³ 27.40 tuh m³
Mäeeraldise KOV jaotus
Maavara Kehtiv alates aasta Kehtiv kuni aasta KOV-id
KOV EHAK KOV nimetus KOV pindala (ha) KOV pindala eraldisel (ha) Pinna proportsioon
Kruus, ehituskruus 2022 2037 0431 Lääne-Harju vald      
Liiv, täitepinnas 2022 2037 0431 Lääne-Harju vald      
Liiv, ehitusliiv 2022 2037 0431 Lääne-Harju vald      
Geoloogilised uuringud
Geoloogilise uuringu aruande nimetus Audevälja kruusamaardla Audevälja II uuringuruumi geoloogilise uuringu aruanne (varu seisuga 01.08.2008.a).
Geoloogiafondi number 8021
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number Keskkonnaministri käskkiri nr 1541
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev
28.10.2008
Kõrvaltingimused
1. Kaebuste esitamisel tuleb keskkonnaloa omanikul aktiivse kaevandamistegevuse ja maavara väljaveo tingimustes mõõta mürataset kaebuse esitaja katastriüksusel ning piirnormide ületamisel korraldada koheselt karjääri töö selliselt, et ületamisi ei esineks.
2. Töötlussõlm viia esimesel võimalusel karjääri põhja ning hoida see võimalikult kaugel Pihtre-Uuetoa elamumaa piirist (mitte lähemal kui 70 m).
3. Kaevandamise ja vedude perioodil tuleb kuival ajal, kui ööpäeva keskmine välistemperatuur on üle +5 ℃, niisutada materjali, karjäärisiseseid teid ning platse õhusaaste leviku vältimiseks.
4. Kaevandamise käigus ei pumbata vett karjäärist välja.
5. Kohaliku tee Ahtma tee nr 5620020 jäetakse teekaitsevööndiks 10 m ning teeäärsed puud tuleb säilitada.
6. Kaeve- purustus ja veotööd karjääris toimuvad ainult tööpäevadel ajavahemikus 08.00-17.00. Tööd puhkepäevadel (laupäeval, pühapäeval) ja riiklikel pühadel on keelatud.
7. Kaevandaja on kohustatud teavitama kohalikke elanikke vähemalt 1 nädal ette purustustööde teostamise ajast ja pikkusest e-maili teel ning paigutades info küla keskel asuvale infostendile.
8. Kaevandatavalt alalt kokku lükatud kattepinnas paigutatakse nii, et see moodustab mürabarjääri lähipiirkonnas (kagus, põhjas, idas) asuvate majapidamiste suunas.
9. Audevälja-Metsalõigu tee kuni ristumiseni Pihtre ja Nurme talude sissesõiduteega tuleb hoida tolmuvaba, heas korras ja tekkinud löökaugud likvideeritakse koheselt kui ilmaolud seda võimaldavad.
Kaevandatud maa kasutamise otstarve
Metsamaa ja tehisveekogu.

Loa lisad

Nimetus Manus
Lisa_1_Audevalja_II_kruusakarjaar_maeeraldise_plaan.pdf
Lisa_2_Audevalja_II_kruusakarjaar_geoloogilised_labiloiked.pdf
Lisa_3_Audevalja_II_kruusakarjaar_korrastatud_maa_plaan.pdf