Tagasi nimekirja Registreering nr PHRR/517088
Laadi alla PDF

1. Paikse heiteallika käitaja registreerimistõend

Registreeringu number
PHRR/517088
Registreeringu omaja andmed
Ärinimi / Nimi
Karamelli Holding OÜ
Registrikood / Isikukood
16624889
Aadress
Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Telliskivi tn 60/2
E-posti aadress
as@agosilde.com
Käitise andmed
Käitise nimetus
Büroo teenindushoone
Käitise aadress
Karamelli tn 6, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Territoriaalkood EHAKi järgi
0298
Katastritunnus
78401:118:0139
Objekti L-EST97 koordinaadid
X: 6585643, Y: 541843
Käitise ja tootmisterritooriumi asukoha kirjeldus
Käitis asub äripiirkonnas
Tegevusala
Põhitegevusala Tegevusala EMTAK kood ja nimetus
Jah 68201 - Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Ei 35301 - Auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
Registreering
Registreeringu väljastamise kuupäev
12.10.2022
Registreeringu kehtivuse algus
20.12.2022
Eritingimused
Eritingimusi ei kehtestata.
Õiguslik alus ja faktilised asjaolud, mille alusel registreering on tehtud
Paikse heiteallika käitaja registreeringu tõendi andmise õiguslikud alused on: atmosfääriõhu kaitse seaduse § 80 lg 1, § 81 lg 1 ja lg 2 ning § 83, keskkonnaministri 19.12.2017 määrus nr 60 „Tegevuse künnisvõimsused, millest alates on vajalik paikse heiteallika käitaja registreering, registreeringu taotluse ja tõendi andmekoosseis1“.
Faktilised alused: taotleja on esitanud paikse heiteallika käitaja registreeringu omaniku vahetuse taotluse, mis on registreeritud Keskkonnaameti infosüsteemis KOTKAS 19.12.2022 nr DM-122438-1 all.
Vaidlustamisviide
Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Registreerija
Asutuse nimi
Keskkonnaamet
Registrikood
70008658
Allkirjastaja
Meelis Mägi

2. Kategooria

Põletusseade, mille nimisoojusvõimsus on 0,31 - 0,99 MWth
Jah
Soojus­sisendile vastav nimi­soojus­võimsus, MWth Kasutatav kütus või jäätmed
Kütuse liik Kütuseliigi aastakulu
Kogus Ühik
0.69 Maagaas (välja arvatud vedelal kujul) 287 tuh. Nm³
0.345 Maagaas (välja arvatud vedelal kujul) 143 tuh. Nm³
 
Põletusseade, mille nimisoojusvõimsus on 1 MWth või suurem, kuid mis töötab alla 500 töötunni aastas
Ei
 
Terminali või tankla naftasaaduste, mootori- või vedelkütuste, kütusekomponentide või kütusesarnaste toodete (alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 20 kohaselt) laadimine
Ei
 

3. Heiteallikad

Heite­allikas Väljuvate gaaside parameetrid
Heiteallika keskkonnaregistri kood Nr plaanil või kaardil Nimetus Tegevusala, tehnoloogiaprotsess SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP L-EST97 koordinaadid Ava läbi­mõõt, m Väljumis­kõrgus, m Joon­kiirus, m/s Tempera­tuur, °C
HEIT0000401 2 Kütteagregaadi korsten 020103b - Äri- ja avaliku teeninduse sektori katlamajad - põletusseade < 20 MW (katlad) X: 6585616, Y: 541887 0.20 22 7.96 190

4. Tehnoloogiaseadmed ja saasteainete püüdeseadmed

Heite­allikas Heiteallika kood SNAP kood Püüdeseade
Nimetus, tüüp Arv Püüdeseadme töökorras oleku kontrollimise sagedus Püütav saasteaine
CAS nr Nimetus Projekteeritud puhastusaste, %
Kütteagregaadi korsten HEIT0000401 020103b puudub 0 - - - 0

5. Heiteallikad ning saasteainete hetkelised ja aastased heitkogused heiteallikate kaupa

Jrk nr Heite­allikas Heiteallika kood SNAP kood Saasteained
CAS nr Nimetus Heitkogused
Hetkeline heitkogus Ühik Aastane Ühik
1. Kütteagregaadi korsten HEIT0000401 020103b PCDD/PCDF Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid 0.004 µg/s 0.004 mg
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.032 g/s 0.058 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.484 g/s 0.878 t
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.484 g/s 0.878 t
124-38-9 Süsinikdioksiid 508.10 g/s 813 t

6. Välisõhku väljutatavate saasteainete nimetused ja heitkogused aastas

CAS nr Nimetus Heitkogus aastas
Kogus Mõõtühik
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.878 t
124-38-9 Süsinikdioksiid 813 t
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.878 t
PCDD/PCDF Polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid 0.004 mg
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.058 t