Tagasi nimekirja Keskkonnaluba
Laadi alla PDF

Keskkonnaluba

Loa registrinumber L.VV/324670
Loa omaja andmed Ärinimi / Nimi Osaühing VELKO AV
Registrikood / Isikukood 10348690
Tegevuskoha andmed Nimetus Harjumaa, Anija vald, Aegviidu alev
Aadress F. R. Kreutzwaldi tn 6, Kehra linn, Anija vald, Harju maakond
Katastritunnus(ed)  
Territoriaalkood EHAK 2928
Tegevusvaldkond Loaga reguleeritavad tegevused Vee erikasutus;
Loa andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Aadress Narva mnt 7a, 15172, Tallinn
Loa kehtivuse periood Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev 30.12.2019
Lõppemise kuupäev  

Vee erikasutus

V1. Lubatud veevõtt pinnaveekogust

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V2. Lubatud veevõtt põhjaveehaarete kaupa

Veehaarde jrk nr 1.
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus Pärna tn 1 (50198)
Veehaarde või puurkaevu grupi kood POH0023834
Puurkaevu katastri number 50198
Puurkaevu L-Est koordinaadid X: 6573272, Y: 591676
Põhjaveekihi nimetus ja kood O - Ordoviitsium
Põhjaveekogumi nimi ja kood S-O_Harju - Siluri-Ordoviitsiumi Harju põhjaveekogum
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu  
Lubatud veevõtt (m3)
Vee kasutusala Perioodi algus Perioodi lõpp I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Öö­päev­as Sek­und­is
Veevõtt 2014   900 900 900 900 3 600 10  
 
Veehaarde jrk nr 2.
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus POH0001030 - Aegviidu (1957)
Veehaarde või puurkaevu grupi kood POH0001030
Puurkaevu katastri number 1957
Puurkaevu L-Est koordinaadid X: 6573199, Y: 591682
Põhjaveekihi nimetus ja kood O - Ordoviitsium
Põhjaveekogumi nimi ja kood S-O_Harju - Siluri-Ordoviitsiumi Harju põhjaveekogum
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu  
Lubatud veevõtt (m3)
Vee kasutusala Perioodi algus Perioodi lõpp I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Öö­päev­as Sek­und­is
Veevõtt 2014   4 500 4 500 4 500 4 500 18 000 50  
 
Veehaarde jrk nr 3.
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus Tarbepuurkaev (59881)
Veehaarde või puurkaevu grupi kood POH0024046
Puurkaevu katastri number 59881
Puurkaevu L-Est koordinaadid X: 6574098, Y: 591543
Põhjaveekihi nimetus ja kood S-O - Silur-Ordoviitsium
Põhjaveekogumi nimi ja kood S-O_Harju - Siluri-Ordoviitsiumi Harju põhjaveekogum
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu  
Lubatud veevõtt (m3)
Vee kasutusala Perioodi algus Perioodi lõpp I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Öö­päev­as Sek­und­is
Veevõtt 2019   2 737.50 2 737.50 2 737.50 2 737.50 10 950 30  

V3. Võetava vee koguse ja seire nõuded

Veearvestuse pidamine
1. Veevõtt kõikidest veehaaretest fikseerida taadeldud veemõõtjate näitude alusel.
2.Veenäitude üle pidada arvestust igakuiselt iga puurkaevu kohta eraldi. Saadud näidud märkida vastavasse veevõtu päevikus või pidada vastavat digitaalset andmebaasi.
3. Veemõõtja taatlemise aeg märkida veevõtu päevikus.
Põhjaveetaseme mõõtmine
 
Proovivõtunõuded
Veeanalüüsid võtta vastavuses kehtiva metoodikaga.
Analüüsinõuded
Proovivõtja peab olema atesteeritud.
 
Veehaarde kood Proovivõtukoha nimetus Proovivõtukoha koordinaadid (L-Est) Seire
Proovi võtmise sagedus Seiratavad näitajad
POH0023834 Pärna tn 1 (50198) X: 6573272, Y: 591676 Üks kord viie aasta jooksul Benseen
Naftasaadused
PAH summa
Ühealuselised fenoolid
POH0001030 POH0001030 - Aegviidu (1957) X: 6573199, Y: 591682 Üks kord viie aasta jooksul Benseen
Naftasaadused
PAH summa
Ühealuselised fenoolid
POH0024046 Tarbepuurkaev (59881) X: 6574098, Y: 591543 Üks kord viie aasta jooksul Benseen
Naftasaadused
PAH summa
Ühealuselised fenoolid
 
Täiendavad nõuded seire läbiviimiseks
 

V4. Väljalaskmed ja lubatud saasteainete kogused väljalaskmete ja saasteainete kaupa

Väljalaskme jrk nr 1.
Väljalaskme nimetus Aegviidu puhasti
Väljalaskme kood HA583
Reoveepuhasti nimetus Aegviidu reoveepuhasti
Reoveepuhasti kood PUH0000030
Reoveekogumisala
Reoveekogumisala nimetus Reoveekogumisala kood
Aegviidu RKA0370070
Suubla nimetus Kopli kraav
Suubla kood VEE1085011
Veekogumi nimetus  
Veekogumi kood  
Väljalaskme L-Est koordinaadid X: 6573100, Y: 591456
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient 1 (ühtegi erisust ei kohaldu)
Lubatud vooluhulk (m³)
Perioodi algus Perioodi lõpp Aastas I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Vooluhulga mõõtmise viis
             
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
       
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
       
Lubatud saasteainete kogused
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr Suurim lubatud sisaldus (mg/l)¹ Puhastus­aste % Lubatud kogused tonnides
I kv II kv III kv IV kv Aastas
2014   KHT KHT 125            
2014   pH 6-9 pH              
2014   Üldlämmastik (Nüld) Nyld 60            
2014   Üldfosfor (Püld) Pyld 2            
2014   Heljum HEL 35            
2014   BHT7 BHT7 25            
¹ - Vesinikioodide kontsentratsiooni (pH) lubatud vahemik on 6,0 - 9,0.

V5. Reoveepuhasti reostuskoormuse määramine

Reoveepuhasti nimi Reoveepuhasti kood Proovi võtmise liik Määramise aeg Vooluhulga mõõtmise viis
Aegviidu reoveepuhasti PUH0000030 Ajas keskmistatud - Mittestatsionaarne vooluhulga mõõtur
 
Täiendavad nõuded reostuskoormuse määramiseks
Määrata Aegviidu reoveepuhasti reostuskoormus 2015 aasta III kvartalis ning edaspidi 1 kord seitsme aasta jooksul või siis kui toimub oluline muudatus reoveepuhastite töös.

V6. Reoveepuhasti puhastusefektiivsuse hindamine

Proovi liik Proovi tüüp Proovivõtukoha nimetus Proovivõtukoha koordinaadid (L-Est) Seotud reoveepuhasti kood Seotud reoveepuhasti nimi Seire
Seiratavad näitajad Proovi võtmise sagedus Proovi võtmise aeg
Üksikproov Reovesi Aegviidu puhastisse sisenev reovesi X: 6573100, Y: 591450 PUH0000030 Aegviidu reoveepuhasti Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum
Keemiline hapnikutarve (KHT)
Üldfosfor (Püld)
Üldlämmastik (Nüld)
Üks kord aastas III kv
Üksikproov Eelpuhastatud reovesi Aegviidu reoveepuhasti väljavool X: 6573100, Y: 591456 PUH0000030 Aegviidu reoveepuhasti Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum
Keemiline hapnikutarve (KHT)
Üldfosfor (Püld)
Üldlämmastik (Nüld)
Üks kord aastas III kv
 
Täiendavad nõuded puhastusefektiivsuse hindamiseks
Reovee puhastusastme määramiseks tuleb võtta proovid samaaegselt reoveepuhastisse sisenevast reoveest ja puhastilt väljuvast heitveest.

V7. Väljalaskme seire nõuded

Proovivõtunõuded
Proovivõtja olema atesteeritud vastavas valdkonnas kehtestatud korra kohaselt, kasutama veeuuringu või joogiveeuuringu eesmärgiga sobivaid mõõte ja proovivõtuvahendeid ning järgima asjakohast mõõtemetoodikat.
Analüüsinõuded
Veeloaga määratud saasteainete sisalduse määramiseks tuleb proovid analüüsimiseks viia akrediteeritud laborisse, mis on sooritanud vähemalt üks kord aastas katselaborite võrdluskatsed
 
Väljalaskme nimetus Väljalaskme kood Väljalaskme koordinaadid (L‑Est) Pinnaveekogumi nimetus Pinnaveekogumi kood Seire
Seiratav näitaja Proovi tüüp Proovi võtmise liik Proovi võtmise sagedus
Aegviidu puhasti HA583 X: 6573100, Y: 591456     Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum
Keemiline hapnikutarve (KHT)
Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)
Üldfosfor (Püld)
Üldlämmastik (Nüld)
Heitvesi Üksikproov Üks kord kvartalis
 
Täiendavad nõuded väljalaskme seire läbiviimiseks
 

V8. Veekogu sh suubla seire

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V9. Nõuded veekogu paisutamise ja hüdroenergia kasutamise kohta

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V10. Süvendamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V11. Veekogusse tahkete ainete paigutamine sh kaadamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V12. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V13. Pinnaveekogu kemikaalidega korrashoid

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V14. Vesiviljelus

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V15. Laeva lastimine, lossimine, remont

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V16. Meetmed mis aitavad vähendada vee erikasutuse mõju ja nende täitmise tähtajad

Jrk nr Meede Meetme kirjeldus Meetme rakendamise tähtaeg
1. Veehaarde ehitiste nõuete täitmiseks vajalikud meetmed 1. Säilitada puurkaevude nõuetekohased sanitaarkaitsealad ja tagada neil kehtivatest kitsendustest kinni pidamine.
2. Puurkaevude sanitaarkaitsealal on majandustegevus keelatud.
3. Kaevu ja sanitaarkaitseala seisundi korralsoleku eest vastutab kaevu valdaja.
pidevalt
2. Kanalisatsiooniehitiste nõuete täitmiseks vajalikud meetmed 1. Hoida reovee kanalisatsioonitorustikud ja puhastid töökorras;
2. Puhastid peavad olema ümbritsetud piirdega, millel peab olema teave reoveepuhastite valdaja ja operaatori nime ja kontaktandmetega;
3. Pidada reoveepuhastite hoolduspäevikut (säilitada vähemalt 5 aastat).
4. Kanalisatsiooniehtiste seisundi kontrolli peab selle valdaja korraldama vähemalt üks kord viie aasta jooksul. Ülevaatuse kohta koostada akt, mida säilitada ävhemalt 10 aastat.
pidevalt
3. Meetmed, mis vähendavad ohtlike ainete mõju suublale 1. Vee erikasutaja peab olema teadlik ja tuvastanud potentsiaalsed ohtlike ainete ühiskanalisatsiooni juhtijad.
2. Viimaste olemasolul koostada rakendatavate meetmete kava ja esitada see loa andjale.
vajadusel
4. Nõutav reoveepuhastusviis Mehhaaniline + bioloogiline + keemiline pidevalt
5. Reoveesette käitluse ja kasutamise nõuded 1. Reoveesette käitlemisel lähtuda keskkonnaministri 30.12. 2002.a määrusest nr 78 "Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimises kasutamise nõuded".
2. Reoveesette komposteerimisel on vajalik jäätmeluba vastavalt jäätmeseaduse § 73 lg 2 punktile 2. Reoveesetet võib üle anda ka ettevõttele, kes omab jäätmeluba reoveesette käitlemiseks.
-
6. Toimingud avarii korral 1.Võtta tarvitusele abinõud avariilise reostuse ennetamiseks, peatamiseks või likvideerimiseks.
2. Kui puhastusprotsess lakkab, peab sellest teavitama vee erikasutusloa väljaandjat ja keskkonnajärelevalve asutust
3. Avariilistest väljalaskudest teavitada koheselt Keskkonnaametit.
4. Reostusohtliku olukorra tekkimisel informeerida koheselt Keskkonnaametit, Keskkonnainspektsiooni ning vajadusel ka päästeteenistust.
olukorra tekkimisel
7. Muud asjakohased meetmed Käesolevas vee erikasutuse loas kirjeldamata, aga vee erikasutusluba nõudvateks tegevusteks (heitvee või sademevee väljalaskude lisandumine, puurkaevude lisandumine veevõtu allikana või kasutusel olevast kaevust veevõtu suurenemisel jmt), taotleda käesoleva vee erikasutusloa tingimuste muutmist või ajutise iseloomuga tegevuste lisamist loasse konkreetse tegevuse perioodiks. vastavalt vajdusele

V17. Nõuded teabe esitamiseks loa andjale

Jrk nr Teabe liik Teabe detailsem kirjeldus Teabe esitamise sagedus
1. Veehaarde seire tulemused Esitada loa andjale ja Terviseametile või tema piirkondlikule esindusele puurkaevudest võetud proovi analüüsitulemused. Analüüsiakt esitada loa väljaandjale ja Terviseametile 10. jaanuariks proovivõtule järgneval aastal või loa andja või Terviseameti nõudmisel.
2. Võetava vee arvestus Käesoleva loa punktis 6.1 sätestatu alusel. Andmed veevõtu kohta esitada kuude kaupa vee erikasutusõiguse deklaratsioonis. Igale kvartalile järgneva kuu 17. kuupäevaks või loa andja nõudmisel
3. Heitvee arvestus Pidada heitvee hulga üle arvestust kvartaalselt Igale kvartalile järgneva kuu 17. kuupäevaks
4. Väljalaskme omaseire tulemused Võetud heitveeproovide analüüsitulemused esitada elektroonselt või paberkandjal. Igale kvartalile järgneva kuu 17. kuupäevaks
5. Reostusallikast lähtuv reostuskoormus Reoveepuhastite reostuskoormused määrata vastavalt loa punktile 9. Andmed esitada koos veekasutuse aasta-aruandega või loa andja nõudmisel.
6. Suublasse juhitavate saasteainete sisaldus (mg/l) ja kogused (t) Suublasse juhitavate saasteainete kogused arvutada lähtudes heitvee vooluhulgast ja saasteainete kontsentratsioonidest. Andmed esitada keskkonnatasu deklaratsioonis igale kvartalile järgneva kuu 17. kuupäevaks.
7. Kanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete sisaldused ja kogused väljalaskmete kaupa Pidada arvestust ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete ja saastajate osas. Loa andja nõudmisel.
8. Heitvee reostusnäitajate piirväärtuste või reovee puhastusastmete vastavus kehtestatud nõuetele Loa nõuetele mittevastavad analüüsitulemused tuleb koos ettevõttepoolse põhjendusega esitada kirjalikult loa andjale. Kahe nädala jooksul tulemuste selgumisest.
9. Saastetasu ja vee erikasutusõiguse tasu teave Keskkonnatasu deklaratsioon esitada Keskkonnaameti keskkonnateenuste portaalis (https://eteenus.keskkonnaamet.ee) või anda üle Keskkonnaametis.
Keskkonnatasu deklaratsioon tuleb esitada ka juhul kui keskkonnakasutust ei ole reaalselt toimunud.
Igale kvartalile järgneva kuu 17. kuupäevaks (ja vastavalt õigusaktidele).
10. Reoveepuhasti tööd iseloomustavad näitajad (näiteks reostuskoormus) Käesoleva loa p 10 alusel teostatud reoveepuhastite efektiivsuse hindamise andmed. kord aastas aasta-aruandes
11. Teave meetmete rakendamise kohta Teave veekeskkonna kaitseks kavandatavatest meetmetest esitada loa andjale enne rakendamist. Koheselt teabe ilmnemisel
12. Ohtlike ainete heidetest teavitamine Ohtlike ainete heidetest teavitada loa andjat ja esitada analüüsitulemused. Teavitada koheselt asjaolu ilmnemisel
13. Veekasutuse aastaaruanne Veekasutuse aastaaruanne esitada elektrooniliselt vastavalt kehtivale korrale. üks kord aastas 1. märtsiks
14. Muu vajalik informatsioon 1. Teavitada loa andjat vee erikasutusloas toodud andmete muutusest ja muudest töödest, mis ei ole käesoleva loaga haaratud.
2. Vee erikasutusega seotud ehitise valduse muutmisel on vee erikasutajal õigus vee erikasutusluba uuele valdajale üle anda. Uuel valdajal on kohustus teatada hiljemalt ühe nädala jooksul alates valduse muutumisest. Sel juhul kehtib vee erikasutusluba uue valdaja suhtes neli kuud alates valduse üleandmise hetkest.
Nädala jooksul

V18. Ajutise iseloomuga tegevused

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.