Tagasi nimekirja Keskkonnaluba
Laadi alla PDF

Keskkonnaluba

Loa registrinumber L.VV/324964
Loa omaja andmed Ärinimi / Nimi Osaühing VELKO AV
Registrikood / Isikukood 10348690
Tegevuskoha andmed Nimetus Harjumaa, Anija vald, Kehra, Lehtmetsa, Alavere, Anija, Lilli ja Voose küla
Aadress Harjumaa, Anija vald, Kehra, Lehtmetsa, Alavere, Anija, Lilli ja Voose küla
Katastritunnus(ed)  
Territoriaalkood EHAK 2928
Tegevusvaldkond Loaga reguleeritavad tegevused Vee erikasutus;
Jäätmete käitlemine;
Loa andja andmed Asutuse nimi Keskkonnaamet
Registrikood 70008658
Aadress Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev 09.09.2021
Lõppemise kuupäev 31.12.2030

Jäätmete käitlemine

J1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed
Jrk nr 1.
Nimetus Kehra kompostimisväljak
Keskkonnaregistrikood JKK3700138
Aadress ja katastritunnus
Aadress ADR ID Katastritunnus Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
Harju maakond, Anija vald, Kehra linn, Raja põik 1 2578936 29001:002:0012 X: 6579442, Y: 576080
Plaan või kaart
Number plaanil või kaardil  

J2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Kehra kompostimisväljak
Jäätmeliik Sissetulek kokku Sissetulek (t/a) Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele Väljaminek (t/a)
Tekib Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt) Taaskasutatakse Kõrvaldatakse
Kogus R-kood Kogus D-kood
19 08 05 - Olmereovee puhastussetted 500 500     500 R12o  
20 02 01 - Biolagunevad jäätmed 150   150   150 R12o  

J3. Lubatud jäätmekäitlustoimingud ning nende kirjeldus

Jrk nr Jäätmekäitlustoimingu nimetus Toimingu kood Lubatud jäätmekäitlustoimingu kirjeldus Lubatud jäätmekäitlustoimingu aastane käitlusmaht (tonni/aastas)
1. Jäätmete kompostimine R12o - jäätmete taaskasutamisele eelnev bioloogiline töötlus Reoveepuhastis tekkinud olmereovee puhastussetete kompostimine toimub kompostimisväljakul. Olmereovee puhastussetetele segatakse juurde tugiainet (puulehed ja pargihooldusjäätmed, puiduhake, freesturvas) vahekorras 1x1,5. Kompostitavad jäätmed segatakse ja õhutatakse regulaarselt kompaktrataslaaduri ja kopp-multšeriga. Jäätmed eraldatakse nelja auna vastavalt komposteerumisetapile. Vajadusel kasutatakse hingavat kilekatet, mis vähendab lõhnahäiringuid. Kompostimise käigus kontrollitakse aunade temperatuuri, et tagada termofiilse protsessi toimumine. Kompostitud jäätmed antakse üle vastavaid lube omavatele isikutele. Enne jäätmete üleandmist võetakse nendest proovid. 650

J4. Jäätmete ladustamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J5. Jäätmete vedu

Vorm ei ole asjakohane

J6. Jäätmekäitlustoimingule esitatavad tehnilised ja keskkonnakaitsenõuded

Tegevuse liigid Tehnilised nõuded Keskkonnakaitsenõuded
Kirjeldus Rakendamine
Jäätmete kompostimine Jäätmeid tuleb kompostida vettpidava pinnakattega ning nõrg- ja sademevee kogumissüsteemiga varustatud territooriumil. Vajadusel tuleb rakendada asjakohaseid meetmeid haisu, tolmu, müra, jäätmete lendumise ning lindude ja näriliste vastu. Ettevõttel tuleb järgida keskkonnaministri 31.07.2019 määrusega nr 29 „Haljastuse, rekultiveerimisel ja põllumajanduses kasutatava reoveesette kvaliteedi piirväärtused ning kasutamise nõuded“ nõudeid ning tagada olmereovee puhastussetetest proovide võtmine ja analüüsimine ning selle kasutamise üle arvestuse pidamine, andmete edastamine ja säilitamine vastavalt määruse nõuetele. Pidevalt
Jäätmekäitluskoha kasutusõigus Loa andjal on õigus jäätmekäitluskoha kasutusõiguse lõppemisel keskkonnaluba kehtetuks tunnistada. Ettevõte on kohustatud loa andjat viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul jäätmekäitluskohaks oleva kinnistu kasutusõiguse muutumisest teavitama jäätmekäituskoha kasutusõiguse lõppemisest või muutmisest.    

J7. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Jrk nr 1.
Käitluskoha nimetus Kehra kompostimisväljak
Tegevus Meetme kirjeldus Meetme rakendamine Failid
Jäätmekäitluse lõpetamine Jäätmed tuleb üle anda vastavat jäätmeluba omavale isikule ning territoorium korrastada viisil, mis tagab selle piisava puhtuse kasutamaks seda uuel otstarbel või teiste isikute poolt Enne jäätmekäitluse lõpetamist antud tegevuskohas
 

J8. Jäätmekäitluskoha seirenõuded

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J9. Prügila või jäätmehoidla liik

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J10. Prügilasse või jäätmehoidlasse ladestatavad tavajäätmed

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J11. Prügilasse või jäätmehoidlasse ladestatavad ohtlikud jäätmed

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J12. Põletatavate ohtlike jäätmete minimaalne massivoog

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Vee erikasutus

V1. Lubatud veevõtt pinnaveekogust

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V2. Lubatud veevõtt põhjaveehaarete kaupa

Veehaarde jrk nr 1.
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus Voose elamud (1770)
Veehaarde või puurkaevu grupi kood POH0000208
Puurkaevu katastri number 1770
Puurkaevu L-Est koordinaadid X: 6563857, Y: 581133
Põhjaveekihi nimetus ja kood S-O - Silur-Ordoviitsium
Põhjaveekogumi nimi ja kood S-O_Harju - Siluri-Ordoviitsiumi Harju põhjaveekogum
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu  
Lubatud veevõtt (m3)
Vee kasutusala Perioodi algus Perioodi lõpp I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Öö­päev­as Sek­und­is
Veevõtt 2014 2030 730 730 730 730 2 920 8  
 
Veehaarde jrk nr 2.
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus Lilli (928)
Veehaarde või puurkaevu grupi kood POH0001901
Puurkaevu katastri number 928
Puurkaevu L-Est koordinaadid X: 6582868, Y: 576795
Põhjaveekihi nimetus ja kood O-C - Ordoviitsium-Kambrium
Põhjaveekogumi nimi ja kood O-Cm_Laane - Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu  
Lubatud veevõtt (m3)
Vee kasutusala Perioodi algus Perioodi lõpp I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Öö­päev­as Sek­und­is
Veevõtt 2014 2030 730 730 730 730 2 920 8  
 
Veehaarde jrk nr 3.
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus Anija uued elamud (925)
Veehaarde või puurkaevu grupi kood POH0000207
Puurkaevu katastri number 925
Puurkaevu L-Est koordinaadid X: 6582907, Y: 574099
Põhjaveekihi nimetus ja kood O-C - Ordoviitsium-Kambrium
Põhjaveekogumi nimi ja kood O-Cm_Laane - Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu  
Lubatud veevõtt (m3)
Vee kasutusala Perioodi algus Perioodi lõpp I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Öö­päev­as Sek­und­is
Veevõtt 2014 2030 1 004 1 004 1 004 1 004 4 016 11  
 
Veehaarde jrk nr 4.
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus Alavere Kehra mnt (1760)
Veehaarde või puurkaevu grupi kood POH0000022
Puurkaevu katastri number 1760
Puurkaevu L-Est koordinaadid X: 6568545, Y: 575955
Põhjaveekihi nimetus ja kood S-O - Silur-Ordoviitsium
Põhjaveekogumi nimi ja kood S-O_Harju - Siluri-Ordoviitsiumi Harju põhjaveekogum
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu  
Lubatud veevõtt (m3)
Vee kasutusala Perioodi algus Perioodi lõpp I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Öö­päev­as Sek­und­is
Veevõtt 2014 2030 7 500 7 500 7 500 7 500 30 000 82  
 
Veehaarde jrk nr 5.
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus Kehra pk 5 (9533)
Veehaarde või puurkaevu grupi kood POH0000654
Puurkaevu katastri number 9533
Puurkaevu L-Est koordinaadid X: 6577915, Y: 575955
Põhjaveekihi nimetus ja kood S-O - Silur-Ordoviitsium
Põhjaveekogumi nimi ja kood S-O_Harju - Siluri-Ordoviitsiumi Harju põhjaveekogum
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu  
Lubatud veevõtt (m3)
Vee kasutusala Perioodi algus Perioodi lõpp I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Öö­päev­as Sek­und­is
Veevõtt 2014 2030 1 004 1 004 1 004 1 004 4 016 11  
 
Veehaarde jrk nr 6.
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus Lehtmetsa uus pk (1562)
Veehaarde või puurkaevu grupi kood POH0000804
Puurkaevu katastri number 1562
Puurkaevu L-Est koordinaadid X: 6577077, Y: 576148
Põhjaveekihi nimetus ja kood O-C - Ordoviitsium-Kambrium
Põhjaveekogumi nimi ja kood O-Cm_Laane - Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu  
Lubatud veevõtt (m3)
Vee kasutusala Perioodi algus Perioodi lõpp I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Öö­päev­as Sek­und­is
Veevõtt 2014 2030 15 513 15 513 15 513 15 513 62 052 170  
 
Veehaarde jrk nr 7.
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus Kooli tn 14 pk 3 (25707)
Veehaarde või puurkaevu grupi kood POH0022353
Puurkaevu katastri number 25707
Puurkaevu L-Est koordinaadid X: 6577482, Y: 575882
Põhjaveekihi nimetus ja kood S-O - Silur-Ordoviitsium
Põhjaveekogumi nimi ja kood S-O_Harju - Siluri-Ordoviitsiumi Harju põhjaveekogum
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu  
Lubatud veevõtt (m3)
Vee kasutusala Perioodi algus Perioodi lõpp I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Öö­päev­as Sek­und­is
Veevõtt 2014 2030 17 040 17 040 17 040 17 040 68 160 189  
 
Veehaarde jrk nr 8.
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus Kehra pk 2 (1096)
Veehaarde või puurkaevu grupi kood POH0000615
Puurkaevu katastri number 1096
Puurkaevu L-Est koordinaadid X: 6577460, Y: 575889
Põhjaveekihi nimetus ja kood C-V - Kambrium-Vend
Põhjaveekogumi nimi ja kood Cm-V - Kambriumi-Vendi põhjaveekogum
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu  
Lubatud veevõtt (m3)
Vee kasutusala Perioodi algus Perioodi lõpp I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Öö­päev­as Sek­und­is
Veevõtt 2014 2030 22 750 22 750 22 750 22 750 91 000 250  
 
Veehaarde jrk nr 9.
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus Kooli tn 14 pk 1 (25706)
Veehaarde või puurkaevu grupi kood POH0022670
Puurkaevu katastri number 25706
Puurkaevu L-Est koordinaadid X: 6577503, Y: 575900
Põhjaveekihi nimetus ja kood O-C - Ordoviitsium-Kambrium
Põhjaveekogumi nimi ja kood O-Cm_Laane - Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekogum Lääne-Eesti vesikonnas
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu  
Lubatud veevõtt (m3)
Vee kasutusala Perioodi algus Perioodi lõpp I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Aastas Öö­päev­as Sek­und­is
Veevõtt 2014 2030 9 300 9 300 9 300 9 300 37 200 103  

V3. Võetava vee koguse ja seire nõuded

Veearvestuse pidamine
Puurkaevust võetava vee arvestust pidada taadeldud veearvesti alusel kuude lõikes (võttes näidud iga kuu lõpus). Võetud veearvesti näit tuleb fikseerida veevõtu päevikus. Veearvesti peab olema taadeldud vastavalt kehtivatele nõuetele. Taatlust tõendav dokument tuleb säilitada ja esitada kontrollimiseks loa andja nõudmisel.
Põhjaveetaseme mõõtmine
Mõõta puurkaevus staatilist veetaset pumba igakordsel vahetamisel. Mõõtmistulemused protokollida ning tulemuste esitamisel ära näidata mõõtmise aeg, mõõtmise kirjeldus, mõõtmisvahend, möödunud ajavahemik viimasest pumpamisest, veetaseme mõõtepunkti absoluutkõrgus. Mõõtmistulemuse andmed esitada veekasutuse aastaaruandes.
Proovivõtunõuded
Proovivõtja peab olema atesteeritud ning kasutama sobivaid mõõte- ja proovivõtuvahendeid.
Analüüsinõuded
Proovid tuleb analüüsimiseks viia akrediteeritud laborisse, mis on sooritanud vähemalt üks kord aastas katselaborite võrdluskatsed.
 
Veehaarde kood Proovivõtukoha nimetus Proovivõtukoha koordinaadid (L-Est) Seire
Proovi võtmise sagedus Seiratavad näitajad
POH0000208 POH0000208 - Voose elamud (1770) X: 6568357, Y: 581133 Üks kord kolme aasta jooksul Ammoonium (NH4+)
Fluoriid (F-)
Kloriid (CL)
Mangaan (Mn)
Naatrium (Na+)
Nitraat (NO3-)
Nitrit (NO2-)
Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)
Sulfaat (SO42-)
Üldraud (Fe)
Coli-laadsed bakterid
Elektrijuhtivus
Escherichia coli
Enterokokid
Hägusus
Kolooniate arv
Lõhnaläve indeks
Oksüdeeritavus
Värvus
POH0001901 Lilli (928) X: 6582868, Y: 576795 Üks kord kolme aasta jooksul Ammoonium (NH4+)
Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Fluoriid (F-)
Kloriid (CL)
Mangaan (Mn)
Naatrium (Na+)
Nitraat (NO3-)
Nitrit (NO2-)
Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)
Sulfaat (SO42-)
Üldraud (Fe)
Coli-laadsed bakterid
Elektrijuhtivus
Escherichia coli
Enterokokid
Hägusus
Kolooniate arv
Lõhnaläve indeks
Oksüdeeritavus
Värvus
POH0000207 Anija uued elamud (925) X: 6582907, Y: 574099 Üks kord kolme aasta jooksul Ammoonium (NH4+)
Fluoriid (F-)
Kloriid (CL)
Mangaan (Mn)
Naatrium (Na+)
Nitraat (NO3-)
Nitrit (NO2-)
Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)
Sulfaat (SO42-)
Üldraud (Fe)
Coli-laadsed bakterid
Elektrijuhtivus
Escherichia coli
Enterokokid
Hägusus
Kolooniate arv
Lõhnaläve indeks
Oksüdeeritavus
Värvus
POH0000022 Alavere Kehra mnt (1760) X: 6568545, Y: 575955 Üks kord kolme aasta jooksul Ammoonium (NH4+)
Fluoriid (F-)
Kloriid (CL)
Mangaan (Mn)
Naatrium (Na+)
Nitraat (NO3-)
Nitrit (NO2-)
Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)
Sulfaat (SO42-)
Üldraud (Fe)
Coli-laadsed bakterid
Elektrijuhtivus
Escherichia coli
Enterokokid
Hägusus
Kolooniate arv
Lõhnaläve indeks
Oksüdeeritavus
Värvus
POH0000654 Kehra pk 5 (9533) X: 6578134, Y: 575953 Üks kord viie aasta jooksul Ammoonium (NH4+)
Kloriid (CL)
Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l)
Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)
Sulfaat (SO42-)
Elektrijuhtivus
Keemiline hapnikutarve (permanganaatne) KHTMn
POH0000804 Lehtmetsa uus pk (1562) X: 6577077, Y: 576148 Üks kord kolme aasta jooksul Ammoonium (NH4+)
Fluoriid (F-)
Kloriid (CL)
Mangaan (Mn)
Naatrium (Na+)
Nitraat (NO3-)
Nitrit (NO2-)
Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)
Sulfaat (SO42-)
Üldraud (Fe)
Coli-laadsed bakterid
Elektrijuhtivus
Escherichia coli
Enterokokid
Hägusus
Kolooniate arv
Lõhnaläve indeks
Oksüdeeritavus
Värvus
POH0022353 Kooli tn 14 pk 3 (25707) X: 6577482, Y: 575882 Üks kord kolme aasta jooksul Ammoonium (NH4+)
Fluoriid (F-)
Kloriid (CL)
Mangaan (Mn)
Naatrium (Na+)
Nitraat (NO3-)
Nitrit (NO2-)
Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)
Sulfaat (SO42-)
Üldraud (Fe)
Coli-laadsed bakterid
Elektrijuhtivus
Escherichia coli
Enterokokid
Hägusus
Kolooniate arv
Lõhnaläve indeks
Oksüdeeritavus
Värvus
POH0000615 Kehra pk 2 (1096) X: 6577462, Y: 575890 Üks kord kolme aasta jooksul Ammoonium (NH4+)
Fluoriid (F-)
Kloriid (CL)
Mangaan (Mn)
Naatrium (Na+)
Nitraat (NO3-)
Nitrit (NO2-)
Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)
Sulfaat (SO42-)
Üldraud (Fe)
Coli-laadsed bakterid
Elektrijuhtivus
Escherichia coli
Enterokokid
Hägusus
Kolooniate arv
Lõhnaläve indeks
Oksüdeeritavus
Värvus
POH0022670 Kooli tn 14 pk 1 (25706) X: 6577495, Y: 575903 Üks kord kolme aasta jooksul Ammoonium (NH4+)
Fluoriid (F-)
Kloriid (CL)
Mangaan (Mn)
Naatrium (Na+)
Nitraat (NO3-)
Nitrit (NO2-)
Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)
Sulfaat (SO42-)
Üldraud (Fe)
Coli-laadsed bakterid
Elektrijuhtivus
Escherichia coli
Enterokokid
Hägusus
Kolooniate arv
Lõhnaläve indeks
Oksüdeeritavus
Värvus
 
Täiendavad nõuded seire läbiviimiseks
 

V4. Väljalaskmed ja lubatud saasteainete kogused väljalaskmete ja saasteainete kaupa

Väljalaskme jrk nr 1.
Väljalaskme nimetus Kose mnt piirkonna sademevesi
Väljalaskme kood HA626
Reoveepuhasti nimetus Kose mnt piirkonna sademeveepuhasti
Reoveepuhasti kood PUH0376260
Reoveekogumisala
Reoveekogumisala nimetus Reoveekogumisala kood
   
Suubla nimetus Jägala jõgi
Suubla kood VEE1083500
Veekogumi nimetus  
Veekogumi kood  
Väljalaskme L-Est koordinaadid X: 6577782, Y: 576192
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient 1,5 (heitekoht asub linna, alevi või supelranna piirides või lähemal kui 200 meetrit kohaliku omavalitsuse otsusega määratud supelrannale või kui heitekoht on meri, piiriveekogu või lõheliste või karpkalaliste kudemis- või elupaigana kaitstav veekogu)
Lubatud vooluhulk (m³)
Perioodi algus Perioodi lõpp Aastas I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Vooluhulga mõõtmise viis
             
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
       
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
       
Lubatud saasteainete kogused
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr Suurim lubatud sisaldus (mg/l)¹ Puhastus­aste % Lubatud kogused tonnides
I kv II kv III kv IV kv Aastas
2014 2030 Nafta NAF 5            
2014 2030 Heljum HEL 40            
2020 2030 BHT7 BHT7 15            
 
Väljalaskme jrk nr 2.
Väljalaskme nimetus Kehra Keskuse piirkonna sademevesi
Väljalaskme kood HA615
Reoveepuhasti nimetus Kehra Keskuse piirkonna sademeveepuhasti
Reoveepuhasti kood PUH0376150
Reoveekogumisala
Reoveekogumisala nimetus Reoveekogumisala kood
   
Suubla nimetus Jägala jõgi
Suubla kood VEE1083500
Veekogumi nimetus  
Veekogumi kood  
Väljalaskme L-Est koordinaadid X: 6578014, Y: 576065
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient 1,5 (heitekoht asub linna, alevi või supelranna piirides või lähemal kui 200 meetrit kohaliku omavalitsuse otsusega määratud supelrannale või kui heitekoht on meri, piiriveekogu või lõheliste või karpkalaliste kudemis- või elupaigana kaitstav veekogu)
Lubatud vooluhulk (m³)
Perioodi algus Perioodi lõpp Aastas I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Vooluhulga mõõtmise viis
             
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
       
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
       
Lubatud saasteainete kogused
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr Suurim lubatud sisaldus (mg/l)¹ Puhastus­aste % Lubatud kogused tonnides
I kv II kv III kv IV kv Aastas
2014 2030 Heljum HEL 40            
2014 2030 Nafta NAF 5            
2020 2030 BHT7 BHT7 15            
 
Väljalaskme jrk nr 3.
Väljalaskme nimetus Lilli puhasti
Väljalaskme kood TL559
Reoveepuhasti nimetus Lilli biotiigid
Reoveepuhasti kood PUH7845590
Reoveekogumisala
Reoveekogumisala nimetus Reoveekogumisala kood
Lilli RKA0370600
Suubla nimetus Värava kraav
Suubla kood VEE1083521
Veekogumi nimetus  
Veekogumi kood  
Väljalaskme L-Est koordinaadid X: 6583106, Y: 576696
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient 1 (ühtegi erisust ei kohaldu)
Lubatud vooluhulk (m³)
Perioodi algus Perioodi lõpp Aastas I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Vooluhulga mõõtmise viis
             
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
2014 2030 Üldlämmastik (Nüld) Nyld
2014 2030 P - Üldfosfor (Püld) Pyld
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
       
Lubatud saasteainete kogused
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr Suurim lubatud sisaldus (mg/l)¹ Puhastus­aste % Lubatud kogused tonnides
I kv II kv III kv IV kv Aastas
2014 2030 pH 6-9 pH              
2014 2030 Heljum HEL 35            
2014 2030 KHT KHT 150            
2014 2030 BHT7 BHT7 40            
 
Väljalaskme jrk nr 4.
Väljalaskme nimetus Anija
Väljalaskme kood HA070
Reoveepuhasti nimetus Anija puhasti
Reoveepuhasti kood PUH0370700
Reoveekogumisala
Reoveekogumisala nimetus Reoveekogumisala kood
Anija RKA0370597
Suubla nimetus Anija oja
Suubla kood VEE1087700
Veekogumi nimetus  
Veekogumi kood  
Väljalaskme L-Est koordinaadid X: 6582688, Y: 573969
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient 1 (ühtegi erisust ei kohaldu)
Lubatud vooluhulk (m³)
Perioodi algus Perioodi lõpp Aastas I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Vooluhulga mõõtmise viis
             
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
2014 2030 Üldlämmastik (Nüld) Nyld
2014 2030 Üldfosfor (Püld) Pyld
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
       
Lubatud saasteainete kogused
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr Suurim lubatud sisaldus (mg/l)¹ Puhastus­aste % Lubatud kogused tonnides
I kv II kv III kv IV kv Aastas
2014 2030 pH 6-9 pH              
2014 2030 KHT KHT 150            
2014 2030 Heljum HEL 35            
2014 2030 BHT7 BHT7 40            
 
Väljalaskme jrk nr 5.
Väljalaskme nimetus Alavere
Väljalaskme kood HA057
Reoveepuhasti nimetus Alavere reoveepuhasti
Reoveepuhasti kood PUH0370570
Reoveekogumisala
Reoveekogumisala nimetus Reoveekogumisala kood
Alavere RKA0370068
Suubla nimetus Vilama peakraav (Vilamaa peakraav)
Suubla kood VEE1088000
Veekogumi nimetus  
Veekogumi kood  
Väljalaskme L-Est koordinaadid X: 6568786, Y: 575952
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient 1 (ühtegi erisust ei kohaldu)
Lubatud vooluhulk (m³)
Perioodi algus Perioodi lõpp Aastas I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Vooluhulga mõõtmise viis
             
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
       
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
       
Lubatud saasteainete kogused
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr Suurim lubatud sisaldus (mg/l)¹ Puhastus­aste % Lubatud kogused tonnides
I kv II kv III kv IV kv Aastas
2014 2030 Ühealuselised fenoolid FEN1 0.10            
2014 2030 pH 6-9 pH              
2014 2030 Üldfosfor (Püld) Pyld 2            
2014 2030 Üldlämmastik (Nüld) Nyld 60            
2014 2030 Heljum HEL 35            
2014 2030 KHT KHT 125            
2014 2030 BHT7 BHT7 25            
 
Väljalaskme jrk nr 6.
Väljalaskme nimetus Kehra reoveepuhasti
Väljalaskme kood HA576
Reoveepuhasti nimetus Kehra reoveepuhasti
Reoveepuhasti kood PUH0000008
Reoveekogumisala
Reoveekogumisala nimetus Reoveekogumisala kood
Kehra RKA0370069
Suubla nimetus Jägala jõgi
Suubla kood VEE1083500
Veekogumi nimetus  
Veekogumi kood  
Väljalaskme L-Est koordinaadid X: 6579470, Y: 576145
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient 1,5 (heitekoht asub linna, alevi või supelranna piirides või lähemal kui 200 meetrit kohaliku omavalitsuse otsusega määratud supelrannale või kui heitekoht on meri, piiriveekogu või lõheliste või karpkalaliste kudemis- või elupaigana kaitstav veekogu)
Lubatud vooluhulk (m³)
Perioodi algus Perioodi lõpp Aastas I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal Vooluhulga mõõtmise viis
             
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
       
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr
       
Lubatud saasteainete kogused
Perioodi algus Perioodi lõpp Saasteaine nimetus Saasteaine CAS nr Suurim lubatud sisaldus (mg/l)¹ Puhastus­aste % Lubatud kogused tonnides
I kv II kv III kv IV kv Aastas
2014 2030 pH 6-9 pH              
2019 2030 Üldfosfor (Püld) Pyld 1            
2014 2018 Üldfosfor (Püld) Pyld 1.50            
2014 2030 Üldlämmastik (Nüld) Nyld 45            
2014 2030 KHT KHT 125            
2014 2030 Heljum HEL 25            
2014 2030 BHT7 BHT7 15            
¹ - Vesinikioodide kontsentratsiooni (pH) lubatud vahemik on 6,0 - 9,0.

V5. Reoveepuhasti reostuskoormuse määramine

Reoveepuhasti nimi Reoveepuhasti kood Proovi võtmise liik Määramise aeg Vooluhulga mõõtmise viis
Lilli biotiigid PUH7845590 Ajas keskmistatud - Mittestatsionaarne vooluhulga mõõtur
Kehra reoveepuhasti PUH0000008 Ajas keskmistatud - Mittestatsionaarne vooluhulga mõõtur
Alavere reoveepuhasti PUH0370570 Ajas keskmistatud - Mittestatsionaarne vooluhulga mõõtur
Anija puhasti PUH0370700 Ajas keskmistatud - Mittestatsionaarne vooluhulga mõõtur
 
Täiendavad nõuded reostuskoormuse määramiseks
Määrata Alavere, Anija ja Lilli puhastite reostuskoormus üks kord seitsme aasta jooksul või siis, kui toimub oluline muudatus puhasti töös. Reostuskoormust määratakse siseneva reovee BHT7 alusel.

Määrata Kehra reoveepuhasti reostuskoormus üks kord aastas. Reostuskoormust määratakse siseneva reovee BHT7 alusel.

V6. Reoveepuhasti puhastusefektiivsuse hindamine

Proovi liik Proovi tüüp Proovivõtukoha nimetus Proovivõtukoha koordinaadid (L-Est) Seotud reoveepuhasti kood Seotud reoveepuhasti nimi Seire
Seiratavad näitajad Proovi võtmise sagedus Proovi võtmise aeg
Üksikproov Reovesi Lilli septikusse sisenev X: 6583017, Y: 576746 PUH7845590 Lilli biotiigid Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum
Keemiline hapnikutarve (KHT)
Üldfosfor (Püld)
Üldlämmastik (Nüld)
Üks kord aastas  
Üksikproov Eelpuhastatud reovesi Lilli biotiigi väljavool X: 6583106, Y: 576696 PUH7845590 Lilli biotiigid Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum
Keemiline hapnikutarve (KHT)
Üldfosfor (Püld)
Üldlämmastik (Nüld)
Üks kord aastas  
Üksikproov Reovesi Anija septikusse sisenev X: 6582726, Y: 573988 PUH0370700 Anija puhasti Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum
Keemiline hapnikutarve (KHT)
Üldfosfor (Püld)
Üldlämmastik (Nüld)
Üks kord aastas  
Üksikproov Eelpuhastatud reovesi Anija biotiigi väljavool X: 6582668, Y: 573969 PUH0370700 Anija puhasti Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum
Keemiline hapnikutarve (KHT)
Üldfosfor (Püld)
Üldlämmastik (Nüld)
Üks kord aastas  
Üksikproov Reovesi Alavere reoveepuhasti sissevool X: 6568714, Y: 575872 PUH0370570 Alavere reoveepuhasti Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum
Keemiline hapnikutarve (KHT)
Üldfosfor (Püld)
Üldlämmastik (Nüld)
Üks kord aastas  
Üksikproov Eelpuhastatud reovesi Alavere reoveepuhasti väljavool X: 6568786, Y: 575952 PUH0370570 Alavere reoveepuhasti Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum
Keemiline hapnikutarve (KHT)
Üldfosfor (Püld)
Üldlämmastik (Nüld)
Üks kord aastas  
Üksikproov Reovesi Kehra reoveepuhasti sissevool X: 6579457, Y: 576127 PUH0000008 Kehra reoveepuhasti Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum
Keemiline hapnikutarve (KHT)
Üldfosfor (Püld)
Üldlämmastik (Nüld)
Üks kord aastas  
Üksikproov Eelpuhastatud reovesi Kehra reoveepuhasti väljavool X: 6579470, Y: 576145 PUH0000008 Kehra reoveepuhasti Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum
Keemiline hapnikutarve (KHT)
Üldfosfor (Püld)
Üldlämmastik (Nüld)
Üks kord aastas  
 
Täiendavad nõuded puhastusefektiivsuse hindamiseks
Puhastile sisenev ja väljuv proov võtta samal päeval.

V7. Väljalaskme seire nõuded

Proovivõtunõuded
Esinduslikke proove peab olema võimalik võtta reoveepuhastitesse sisenevast reoveest ja reoveepuhastist suublasse juhitavast heitveest.
Proovi võtmisel tuleb tagada proovi esinduslikkus ning proovi võtmine peab vastama seadusandluses sätestatud proovivõtmise nõuetele.
Tsingi proov võtta üks kord kvartalis.
Analüüsinõuded
Analüüsid teostada analüüsitavate komponentide osas akrediteeritud laborites. Analüüsi teostav katselabor peab soovitavalt vastama katselaborite pädevuse üldnõuetele (olema akrediteeritud ja sooritanud katselaborite vahelised võrdluskatsed). Tulemused tuleb esitada keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.
 
Väljalaskme nimetus Väljalaskme kood Väljalaskme koordinaadid (L‑Est) Pinnaveekogumi nimetus Pinnaveekogumi kood Seire
Seiratav näitaja Proovi tüüp Proovi võtmise liik Proovi võtmise sagedus
Kose mnt piirkonna sademevesi HA626 X: 6577782, Y: 576192 Jägala Ambla jõest Soodla jõeni 1083500_2 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum
Naftasaadused
Sademevesi Üksikproov Üks kord poolaastas
Kehra Keskuse piirkonna sademevesi HA615 X: 6578014, Y: 576065 Jägala Ambla jõest Soodla jõeni 1083500_2 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum
Naftasaadused
Sademevesi Üksikproov Üks kord poolaastas
Lilli puhasti TL559 X: 6583106, Y: 576696     Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum
Keemiline hapnikutarve (KHT)
Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)
Üldfosfor (Püld)
Üldlämmastik (Nüld)
Heitvesi Üksikproov Üks kord poolaastas
Anija HA070 X: 6582688, Y: 573969     Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum
Keemiline hapnikutarve (KHT)
Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)
Üldfosfor (Püld)
Üldlämmastik (Nüld)
Heitvesi Üksikproov Üks kord poolaastas
Alavere HA057 X: 6568786, Y: 575952 Jõelähtme lähtest Silmsi ojani 1087900_1 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum
Keemiline hapnikutarve (KHT)
Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)
Ühealuselised fenoolid
Üldfosfor (Püld)
Üldlämmastik (Nüld)
Heitvesi Üksikproov Üks kord kvartalis
Kehra reoveepuhasti HA576 X: 6579470, Y: 576145 Jägala Ambla jõest Soodla jõeni 1083500_2 Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)
Heljum
Keemiline hapnikutarve (KHT)
Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)
Üldfosfor (Püld)
Üldlämmastik (Nüld)
Heitvesi Ajas keskmistatud Üks kord kuus
Tsink (Zn) Heitvesi Ajas keskmistatud Üks kord kvartalis
 
Täiendavad nõuded väljalaskme seire läbiviimiseks
 

V8. Veekogu sh suubla seire

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V9. Nõuded veekogu paisutamise ja hüdroenergia kasutamise kohta

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V10. Süvendamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V11. Veekogusse tahkete ainete paigutamine sh kaadamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V12. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V13. Pinnaveekogu kemikaalidega korrashoid

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V14. Vesiviljelus

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V15. Laeva lastimine, lossimine, remont

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V16. Meetmed mis aitavad vähendada vee erikasutuse mõju ja nende täitmise tähtajad

Jrk nr Meede Meetme kirjeldus Meetme rakendamise tähtaeg
1. Veehaarde ehitiste nõuete täitmiseks vajalikud meetmed Tagada puurkaevude sanitaarkaitseala nõuete täitmine ning puurkaevude veearvesti pidev töökorras olek vastavalt seadusandluses sätestatud korrale.
2. Puurkaevu sanitaarkaitsealal on majandustegevus keelatud. Puurkaevude suue peab olema veekaitse eesmärgil suletud.
Kaevu ja selle ümbruse sanitaarse seisundi korrasoleku eest vastutab kaevu valdaja.
Pidevalt
2. Kanalisatsiooniehitiste nõuete täitmiseks vajalikud meetmed 1. Kanalisatsiooniehitised ja reovee kogumiskaevud peavad olema tehniliselt võimaliku tasemeni lekkekindlad.
2. Võimaldada puhastusseadmetele, kanalisatsioonikaevudele ja äravoolutorustikele pidev juurdepääs. Pidada reoveepuhasti hoolduspäevikut, kuhu märkida järgmised andmed:
1) reoveepuhasti hooldusnõuete täitmiseks tehtud hooldetööd (reoveepuhasti sõlmede vahetuse või rikete kõrvaldamise tulemused);
2) andmed reovee puhastamisel eemaldatud võreprahi, liiva ja sette ning kasutatud kemikaalide kohta;
3) andmed keskkonnaloaga määratud reostusnäitajate analüüsitulemuste ja reovee mõõdetud vooluhulga kohta.
Reoveepuhasti valdaja peab säilitama hoolduspäevikut vähemalt viis aastat.
Pidevalt
3. Meetmed, mis vähendavad ohtlike ainete mõju suublale Veekogusse või pinnasesse juhitavas heit- ja sademevees ei tohi ohtliku aine ja prioriteetse ohtliku aine sisaldus ületada seadusandluses sätestatud piirväärtust.
Pidevalt
4. Nõutav reoveepuhastusviis Mehaaniline, bioloogiline ja keemiline. Pidevalt
5. Sademevee käitluse nõuded Tagada mehhaaniliste puhastusseadmete nõuetekohane hooldus ja õli- ja liivapüüdjate õigeaegne jääkidest tühjendamine.
Õlijäägid ja õlisisaldusega liivad anda üle vastavat litsentsi omavale ettevõttele.
Pidada arvestust sadevee hulga üle nii, et on võimalik andmete esitamine kvartalis veekogusse juhitud sadevee kohta.
Regulaarselt; vastavalt vajadusele
6. Reoveesette käitluse ja kasutamise nõuded Reoveesette käitlemisel järgida seadusandluses sätestatud nõudeid.
-
7. Toimingud avarii korral 1. Võtta tarvitusele abinõud avariilise reostuse ennetamiseks, peatamiseks või likvideerimiseks.
2. Avariilistest väljalaskudest teavitada koheselt Keskkonnaametit ning kohalikku omavalitsust.
3. Reostusohtliku olukorra tekkimisel informeerida koheselt Keskkonnaametit ning vajadusel ka Päästeametit.
Vajadusel koheselt
8. Muud asjakohased meetmed Vee erikasutuse õiguse realiseerimist võimaldavate tehnorajatiste omandisuhte muutumisel anda keskkonnaloa koopia ja muud vajalikud dokumendid üle uuele valdajale/omanikule, esitada Keskkonnaametile veekasutuse vahearuanne ja informeerida ettevõtet veeloa ümbervormistamise vajadusest keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.
2. Veetarbimise suurenemisel uute tarbijate liitumise tõttu, on võimalik lubatava veevõtu suurendamine kuni puurkaevu passijärgse tootlikkuseni. Selleks esitada motiveeritud taotlus loa muutmiseks keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.
3. Käesolevas keskkonnaloas kirjeldamata, aga keskkonnaluba nõudvateks tegevusteks (heitvee või sadevee väljalaskude lisandumine, puurkaevude lisandumine
veevõtu allikana jmt), taotleda keskkonnaloa tingimuste muutmist või ajutise keskkonnaoa väljastamist konkreetse tegevuse perioodiks.
4. Hoida biotiikide ümbrus niidetuna.
-

V17. Nõuded teabe esitamiseks loa andjale

Jrk nr Teabe liik Teabe detailsem kirjeldus Teabe esitamise sagedus
1. Veehaarde seire tulemused Veehaarete seiret teostada vastavalt keskkonnaloa tabelites V2 ja V3 sätestatule-
Seire tulemused esitada Keskkonnaametile kahe nädala jooksul pärast analüüsi tulemuste selgumist keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.
Vastavalt keskkonnaloas sätestatule
2. Võetava vee arvestus Pidada võetava vee arvestust puurkaevust võetava põhjavee kohta kuude kaupa, märkides näidud veearvestuse päevikusse. Andmed võetud vee koguse kohta esitada koos vee erikasutustasu deklaratsiooniga keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS. Üks kord kvartalis, vastavalt seadusandluses sätestatud korrale.
3. Heitvee arvestus Pidada puhastisse juhitava heitvee hulga arvestust, kas arvutuslikult või/ja puurkaevu veearvestite alusel.
Sadevee vooluhulk leida arvutuslikult.
Andmed esitada koos deklaratsiooniga keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.

Üks kord kvartalis, vastavalt seadusandluses sätestatud korrale.
4. Väljalaskme omaseire tulemused Teostada akrediteeritud labori poolt reoveepuhasti väljalaskmest võetud heitveeanalüüs. Tulemused esitada Keskkonnaametile üks kord kvartalis keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS. Üks kord kvartalis, vastavalt seadusandluses sätestatud korrale.
5. Reostusallikast lähtuv reostuskoormus Reoveepuhasti reostuskoormuse määramiseks peab reoveepuhastisse sisenevast reoveest võtma seitse keskmistatud veeproovi ühe nädala kestel ja mõõtma vooluhulka vastavalt seadusandluse alusel kehtestatud proovivõtumeetoditele.
Vastavalt tabelis V5 toodule
6. Suublasse juhitavate saasteainete sisaldus (mg/l) ja kogused (t) Suublasse juhitavate saasteainete kogused arvutada lähtudes heitvee vooluhulgast ja saasteainete kontsentratsioonidest. Andmed esitada keskkonnatasu deklaratsioonis üks kord kvartalis.
7. Heitvee reostusnäitajate piirväärtuste või reovee puhastusastmete vastavus kehtestatud nõuetele Loa nõuetele mittevastavad analüüsitulemused tuleb koos ettevõttepoolse põhjendusega esitada kirjalikult loa andjale. Kahe nädala jooksul peale tulemuste selgumist
8. Saastetasu ja vee erikasutusõiguse tasu teave Keskkonnatasu deklaratsioon esitada keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.
Keskkonnatasu deklaratsioon tuleb esitada ka juhul kui keskkonnakasutust ei ole reaalselt toimunud.
Kord kvartalis, vastavalt kehtivale korrale.
9. Reoveepuhasti tööd iseloomustavad näitajad (näiteks reostuskoormus) Käesoleva loa tabel V6 alusel teostatud reoveepuhastite efektiivsuse hindamise andmed. Kord aastas veekasutuse aastaaruandes
10. Teave meetmete rakendamise kohta 1. Kui vee erikasutusloas toodud meetmeid ei ole võimalik mingil põhjusel täita, siis tuleb sellest kirjalikult teavitada Keskkonnaametit.
2. Koos aastaaruandega esitada ülevaade eelneval aastal veekeskkonna kaitseks rakendatud meetmetest ja järgneval aastal kavandatavate meetmete kohta.
3. Meetmetest, mida planeeritakse rakendada reostuse vähendamiseks ja muudest vee erikasutust puudutavate ehitiste/seadmete rekonstrueerimisest, teavitada Keskkonnaametit.
1. Olukorra tekkimisel; 2. Vajadusel esitada teave aastaaruandes; 3. Meetme kavandamisel.
11. Ohtlike ainete heidetest teavitamine Ohtlike ainete suublasse juhtimine on keelatud. Heite toimumisel koheselt teavitada Keskkonnaametit.
-
12. Veekasutuse aastaaruanne Veekasutuse aruanne esitada keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS vastavalt kehtivale korrale.
Vastavalt kehtivale korrale.
13. Muu vajalik informatsioon 1. Teavitada loa andjat keskkonnaloas toodud andmete muutusest ja muudest töödest, mis ei ole käesoleva loaga haaratud.
2. Keskkonnaloas loa omaja andmete muutmiseks (keskkonnaloa üleandmisel) esitavad loa omaja ja loa taotleja keskkonnaloa andjale ühise taotluse. Taotluses tuleb märkida tähtpäev, millal loa omaja andmeid muudetakse. Keskkonnaloas loa omaja andmete muutmise taotlus tuleb esitada hiljemalt kümme päeva enne nimetatud tähtpäeva saabumist.
Olukorra tekkimisel

V18. Ajutise iseloomuga tegevused

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.