Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-125071-1 Kibuna II kruusakarjääri keskkonnaloa nr KL-512797 muutmine Maa-amet 09.06.2023
DM-124742-2 Menetlustähtaja pikendamine Keskkonnaamet 09.06.2023
DM-125054-2 Raudoja II uuringuruumi kaevandite skeemi. Mäebüroo Nord OÜ 09.06.2023
DM-111694-14 OÜ MBS KAEVETÖÖD keskkonnaloa taotlusele lisateabe esitamise meeldetuletus Keskkonnaamet 09.06.2023
DM-125070-1 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1018162 UPM-Kymmene Otepää OÜ 09.06.2023
DM-123793-9 Aktsiaselts EcoPro keskkonnaloa nr KL-517500 muutmine Keskkonnaamet 09.06.2023
DM-123822-11 jäätmete ladustamise finantstagatise suurendamine VAARJA OÜ 09.06.2023
DM-119341-25 Vastus 06.06.23 nr DM-119341-24 Aktsiaselts TREF Nord 09.06.2023
DM-124565-4 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlusele lisateabe küsimine Keskkonnaamet 09.06.2023
DM-125069-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1019182 RAGN-SELLS AS 09.06.2023
DM-123489-13 Albu kruusakarjääri menetlusest Keskkonnaamet 09.06.2023
DM-124972-5 Vääna uuringuruumi uuringuloa taotlusele nõusoleku küsimine Keskkonnaamet 09.06.2023
DM-123619-3 Aktsiaseltsi Tallinna Lennujaam keskkonnaloa nr L.ÕV/320981 muutmise taotluse esitamise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 09.06.2023
DM-125068-1 Üldgeoloogilise uurimistöö loa esmataotlus T-YGUL/1018788 Eesti Geoloogiateenistus 09.06.2023
DM-124802-5 Tilgu sadama keskkonnaloa nr KL-515995 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 09.06.2023
DM-124836-6 Pendi uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 09.06.2023
DM-124802-4 Tilgu sadama keskkonnaloa nr KL-515995 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 09.06.2023
DM-124972-4 Vääna uuringuloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja arvamuse küsimine Keskkonnaamet 09.06.2023
DM-124972-3 Vääna uuringuruumi uuringuloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 09.06.2023
DM-125055-1 Käitise kontrolli aruanne nr 1120951 Janne Rohtla 09.06.2023
DM-124268-7 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1019190 PresiDent Hambaravi OÜ 09.06.2023
DM-125067-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1019098 Ida-Tallinna Keskhaigla AS 09.06.2023
DM-124159-13 Kohaliku omavalitsuse arvamusest Rava uuringuruumi menetluses Keskkonnaamet 09.06.2023
DM-121949-17 Keskkonnaameti vastus Keskkonnaamet 09.06.2023
DM-122315-22 Kirjavahetus seoses AS Kuresaare Soojuse keskkonnaloa eelnõuga AS Kuressaare Soojus, Keskkonnaamet 09.06.2023
DM-121638-18 Avalikustamise käigus esitatud arvamuse edastamine Keskkonnaamet 09.06.2023
DM-117343-11 Verston OÜ keskkonnaloa taotlusele lisateabe esitamise meeldetuletus Keskkonnaamet 09.06.2023
DM-124670-4 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1018881 Gren Eesti AS 09.06.2023
DM-124404-12 Riigi huvi väljaselgitamine Vilivere uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse menetluses Keskkonnaamet 09.06.2023
DM-119824-54 Teavitus seadme TSK-500 töörežiimidest Kiviõli Keemiatööstuse OÜ 09.06.2023
DM-125066-1 Tolmu ja müra mõõtmise aruanded EMG Karjäärid OÜ 09.06.2023
DM-124909-3 Lisaandmete küsimine kiirgustegevusloa nr KTL-509097/20 muutmise taotluse sisulise menetluse käigus Keskkonnaamet 09.06.2023
DM-125006-1 Keskkonnaloa nr L.ÕV/319895 kehtetuks tunnistamise korraldus Keskkonnaamet 09.06.2023
DM-124931-3 Arvamus veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu eelnõu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu kohta Pärnu Linnavalitsus 09.06.2023
DM-124767-6 Keskkonnaloa nr L.VV/331166 muutmise taotlusest Tallinna Linnaplaneerimise Amet 09.06.2023
DL-511943-1 Teavitus vee erikasutusega seotud tööde alustamisest AS Tallinna Sadam 09.06.2023
DM-118720-35 Väike-Kõrnomaa karjääri keskkonnaloa nr HARM-086 muutmise korralduse ja loa eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 09.06.2023
DM-124201-9 Toila valla seisukoht Aktsiaselts TOILA SANATOORIUM keskkonnaloa nr L.ÕV/326461 muutmise otsuse eelnõule Toila Vallavalitsus 09.06.2023
DM-124424-7 Eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 09.06.2023
DM-125064-1 Aktsiaselts Narva Vesi keskkonnaloa nr KL-512749 analüüsinõuete mittetäitmine ja selgituse küsimine Keskkonnaamet 09.06.2023
DM-123752-10 Osaühing Pandivere L.T. keskkonnaloa nr KL-516137 muutmine Keskkonnaamet 09.06.2023
DM-121928-18 Osaühing KOHALA SF keskkonnakompleksloa nr 300533 muutmine Keskkonnaamet 09.06.2023
DM-124956-5 Teesiht OÜ veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotluses puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 09.06.2023
DM-123710-13 Arvamus Võru vallas Juba külas Pugastu II liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse kohta Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 09.06.2023
DM-124322-4 OSAÜHING PERITEX AUTO keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 09.06.2023
DM-124987-2 Aleksei Gapon jäätmekäitleja registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 09.06.2023
DM-121638-17 Vahtklaas Eesti OÜ keskkonnaloa taotluse menetlemise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 09.06.2023
DM-124888-6 Osaühing Grenor Trade keskkonnaloa nr L.VV/326666 kehtetuks tunnistamine Keskkonnaamet 09.06.2023
DM-121596-20 Vastus Paloveere kruusakarjääri piirinaabri pöördumisele Keskkonnaamet 09.06.2023
DM-124994-2 Osaühing MOSOLEM registreeringu andmise keeldumisest teavitamine Keskkonnaamet 09.06.2023
DM-101418-409 Teavitus tehnoloogilisest äkkheitest Viru Keemia Grupp AS 09.06.2023
DM-123619-2 Avaldus õhusaasteloa L.ÕV/320981 muutmise tähtaja pikendamiseks AS Tallinna Lennujaam 09.06.2023
DM-123632-24 Marimäe liivakarjäärist Põlva Vallavalitsus 09.06.2023
DM-124509-5 Arvamuse andmine Peetri Põld ja Piim AS keskkonnakompleksloa nr KKL/318294 muutmise taotluse kohta Järva Vallvalitsus 09.06.2023
DM-124152-10 Arvamuse andmine seoses Siimuniidu uuringuruumi uuringuloa andmise otsuse eelnõuga Põlva Vallavalitsus 09.06.2023
DM-124273-8 AS Emajõe Veevärk keskkonnaloa nr L.VV/329740 muutmise otsuse eelnõu ja eelhinnangu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 09.06.2023
DM-110133-31 Soosaare III turbatootmisala keskkonnaloa nr VILM-029 muutmise taotlusele koostatud keskkonnamõju eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 09.06.2023
DM-123632-23 Arvamuse andmine Marimäe liivakarjääri mäeeraldise keskkonnaloa taotlusele koostatud keskkonnamõju hindamise eelhinnangu kohta Kai Ree 09.06.2023
DM-121596-21 Mure Paloveere karjääri osas Rando Karu 09.06.2023
DM-121889-8 Viru põlevkivikaevanduse korrastamistööde vastuvõtukomisjoni moodustamine Keskkonnaamet 09.06.2023
DM-121596-19 Vastus Paloveere kruusakarjääri piirinaabri pöördumisele Keskkonnaamet 09.06.2023
DM-124286-7 Pannjärve liivakarjääri keskkonnaloa nr L.MK/330972 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 09.06.2023
DM-124254-7 Kiirgustegevusloa nr KTL-519434/23 andmine Keskkonnaamet 09.06.2023
DM-125065-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1019181 Aleksander Palu 08.06.2023
DM-124822-2 Veltsi IV uuringuruumi uuritud maa korrastamise akti heakskiitmine Keskkonnaamet 08.06.2023
DM-124821-2 Veltsi uuringuruumi uuritud maa korrastamise akti heakskiitmine Keskkonnaamet 08.06.2023
DM-124826-4 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1019187 Tariston AS 08.06.2023
DM-125040-3 OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 08.06.2023
DM-124698-6 MA_vastus_Kirikla kruusakarjäär_08.06.2023 Maa-amet 08.06.2023
DM-122483-20 ARC Repair OÜ keskkonnaloa taotlusele laekunud kohaliku omavalitsuse arvamuse edastamine Keskkonnaamet 08.06.2023
DM-125040-2 OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 08.06.2023
DM-124254-6 Kiirgusseire kava muutmine Tallinna Loomakliinik OÜ 08.06.2023
DM-124590-11 vastus dokumendile DM - 124590 - 10 Tallinna Lastehaigla SA 08.06.2023
DM-124311-6 MA_vastus_Pirmastu II liivakarjäär_08.06.2023 Maa-amet 08.06.2023
DM-124308-5 Põrgumäe IV liivakarjääri korrastamistingimuste esitamine Keskkonnaamet 08.06.2023
DM-124883-4 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1019186 Metest Steel OÜ 08.06.2023
DM-124195-9 Osaühingu Järve Biopuhastus arvamus eelnõude kohta Osaühing JÄRVE BIOPUHASTUS 08.06.2023
DM-124195-10 Osaühing Järve Biopuhastus keskkonnaloa nr KL-507822 eelnõude kohta OÜ Järve Biopuhastus 08.06.2023
DM-124354-5 Täiendavad küsimused KOTKAS kompleksloa muutmiseks METAPRINT AS 08.06.2023
DM-124611-7 GreenGas OÜ keskkonnaloa nr L.ÕV/332914 muutmine Keskkonnaamet 08.06.2023
DM-121070-14 JELD-WEN EESTI AS keskkonnakompleksloa nr KKL/320485 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 08.06.2023
DM-123539-2 Rapla katlamaja taotluse hilinemine Utilitas Eesti AS 08.06.2023
DM-122285-17 Menetluse lõpetamise taotlus keskkonnaloa nr L.VV/328331 muutmise menetluses AS Eesti Varude Keskus 08.06.2023
DM-124622-6 Gren Eesti AS keskkonnaloa nr L.ÕV.PM-161013 muutmise eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 08.06.2023
DM-123594-20 Emeron Grupp OÜ keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Emeron Grupp OÜ 08.06.2023
DM-125063-1 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1019179 Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA 08.06.2023
DM-124259-10 Vahelaane V kruusakarjääri maavara kaevandamisest Muinsuskaitseamet 08.06.2023
DM-122275-14 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1019168 MOREEN OÜ 08.06.2023
DM-124972-2 MA_vastus_Vääna uuringuruum_08.06.2023 Maa-amet 08.06.2023
DM-124835-4 Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi keskkonnaloa nr L.ÕV.HA-50298 muutmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 08.06.2023
DM-124430-4 Riikidevahelise jäätmete sisseveo loa nr LV 000698 väljastamine Keskkonnaamet 08.06.2023
DM-124079-7 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1019176 OG Elektra Tootmine AS 08.06.2023
DM-124519-5 Riikidevahelise jäätmete sisseveo loa nr FI 230011 väljastamine Keskkonnaamet 08.06.2023
DM-124451-6 Riikidevahelise jäätmete sisseveo loa nr FI 230003 väljastamine Keskkonnaamet 08.06.2023
DM-124375-6 Riikidevahelise jäätmete sisseveo loa nr FI 230004 väljastamine Keskkonnaamet 08.06.2023
DM-124260-6 Aktsiaselts Tartu Veevärk keskkonnaloa nr L.VV/324171 muutmine Keskkonnaamet 08.06.2023
DM-122060-19 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1019178 Tõstamaa Tervisekeskus OÜ 08.06.2023
DM-124801-5 Anna Portnova kiirgusohutusalane koolitus Svetlana Ermel 08.06.2023
DM-124937-2 RE: Veekeskkonna riskiga tegevuse registreering - Altja sild Nordpont OÜ 08.06.2023
DM-124838-3 Kiirgustegevusloa taotluse andmete kohapealsest kontrollist Keskkonnaamet 08.06.2023
1 2 3 4 5 .. 798 Järgmine lk 1/798-st. Kokku 79714 kirjet