Keskkonnalubade dokumentide register

Reg. number Pealkiri Saatja Registreeritud
DM-126629-14 Allkirjastatud üürileping Seliger Grupp OÜ 15.05.2024
DM-126629-13 Üürileping, riigilõiv Seliger Grupp OÜ 15.05.2024
DM-127469-10 Täiendavad andmed Ionisos Baltics OÜ 15.05.2024
DM-128062-8 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024126 Marico Metall OÜ 15.05.2024
DM-128491-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024179 Anmar Pihlak 15.05.2024
DM-128164-5 MA_vastusk_Raja_II_liivakarjäär_15.05.2024 Maa-amet 15.05.2024
DM-128050-4 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024177 Strantum OÜ 15.05.2024
DM-128488-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatise nr TV/521912 väljastamine Keskkonnaamet 15.05.2024
DM-128488-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatis T-TV/1024175 Lümanda Lihaveis OÜ 15.05.2024
DM-125213-32 Aktsiaseltsi KIIRKANDUR keskkonnaloa nr Rapm-059 muutmise menetluse tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 15.05.2024
DM-127643-16 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024174 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 15.05.2024
DM-128176-3 Täiendavad andmed Pärna Vili OÜ 15.05.2024
DM-127922-7 Lisaandmete küsimine taotluse menetluse käigus Keskkonnaamet 15.05.2024
DM-128487-1 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1024132 Hiiumaa Haigla SA 15.05.2024
DM-128369-1 Tallinn, Paldiski mnt 82b // 82c // 82d korteriühistu keskkonnaloa nr L.VV/331380 muutmise menetluse algatamine ja eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 15.05.2024
DM-127643-15 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024172 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 15.05.2024
DM-119488-107 Teavitus avariilisest äkkheitest (Põhja SEJ väävlipuhastusseade NID-1) Viru Keemia Grupp 15.05.2024
DM-128484-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1024093 Dozerland OÜ 15.05.2024
DM-128483-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1023905 Dozerland OÜ 15.05.2024
DM-128411-3 Jäätmevaldkonna registreeringu muutmistaotlus T-RJÄ/1024168 Väätsa Prügila AS 15.05.2024
DM-128482-1 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1023713 DENTAL ART OÜ 15.05.2024
DM-128481-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1023961 SKP Invest OÜ 15.05.2024
DM-128480-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024164 Tartu Sport 15.05.2024
DM-127643-14 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024166 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 15.05.2024
DM-128479-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024163 FERTIILSUSE KESKUS OÜ 15.05.2024
DM-128477-1 Riikidevahelise jäätmete väljaveo loa esmataotlus T-RVJV/1023510 Marico Holding OÜ 15.05.2024
DM-119488-106 Teavitus avariilisest äkkheitest (Põhja SEJ väävlipuhastusseade SDA) Viru Keemia Grupp 15.05.2024
DM-127444-2 Keskkonnakompleksloa nr KKL/300530 nõuete läbivaatamine korralise kontrolli käigus ja loa nõuete muutmata jätmine Keskkonnaamet 15.05.2024
DM-128282-2 Haapsalu Metal OÜ keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 15.05.2024
DM-127507-7 Aare Innelauri keskkonnaloa nr KL-521394 eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 15.05.2024
DM-128441-2 Baltic Workboats AS vee erikasutuse keskkonnaloa nr L.VV/328439 muutmise taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 15.05.2024
DM-127559-11 Aktsiaselts Eesti Mereagentuur keskkonnaloa nr KL-514822 kehtetuks tunnistamise menetluse jätkamisest Keskkonnaamet 15.05.2024
DM-128074-7 Mittetulundusühing Paju Pansionaadid keskkonnaloa nr L.VV/325388 muutmise eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 15.05.2024
DM-125247-31 AKTSIASELTS TALLINNA VESI keskkonnaloa nr KL-506050 muutmise menetluse haldusmenetluse tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 15.05.2024
DM-125247-30 Täiendavad küsimused seoses AKTSIASELTS TALLINNA VESI keskkonnaloa nr KL-506050 muutmise menetlusega Keskkonnaamet 15.05.2024
DM-115314-26 Avalikust arutelust Keskkonnaamet 15.05.2024
DM-127587-2 Keskkonnakompleksloa nr L.KKL.RA-164416 nõuete läbivaatamine korrapärase kontrolli käigus ja muutmine loa andja algatusel Keskkonnaamet 15.05.2024
DM-127056-10 Mäo Põllumajandusühistu Tarbja veisefarmi keskkonnakompleksloa nr KKL-509117 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 15.05.2024
DM-126237-28 GREEN MARINE AS keskkonnaloa nr KL-521112 andmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 15.05.2024
DM-124574-21 Eesti Jäätmekäitlus OÜ keskkonnaloa nr KL-520944 andmise ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõude edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Keskkonnaamet 15.05.2024
DM-128492-1 Jäätmeloast tulenevatest nõuetest (L.JÄ/331347) Lipland OÜ 15.05.2024
DM-128476-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/521910 väljastamine Keskkonnaamet 14.05.2024
DM-128476-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024160 Redivivus OÜ 14.05.2024
DM-125974-11 Maardu XIV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa andmise edastamine tutvumiseks ja arvamuse andmiseks Keskkonnaamet 14.05.2024
DM-125196-23 Seisukoht kohaliku omavalitsuse arvamuse osas BRT Keskus OÜ 14.05.2024
DM-128035-4 Kiirgustegevusloa esmataotlus T/KTL-1023964 UAB MedUS Medical FIL 14.05.2024
DM-128197-4 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023934 METRUNA OÜ 14.05.2024
DM-128036-7 Vastamistähtaja pikendamine Eesti Jäätmekäitlus OÜ 14.05.2024
DM-127763-6 Eesti Keskkonnateenused AS keskkonnaloa nr KL-509412 muutmise taotluse esitamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks Keskkonnaamet 14.05.2024
DM-127409-11 Vastus dokumendile PAIKRE OÜ 14.05.2024
DM-127100-6 Nõusoleku küsimine Seljametsa liivakarjääri korrastamise suuna muutmiseks (meeldetuletus) Keskkonnaamet 14.05.2024
DM-123489-22 Albu kruusakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlemisest ja menetlustähtaja pikendamine Keskkonnaamet 14.05.2024
DM-128474-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotlus T-RVV/1024156 Nordpont OÜ 14.05.2024
DM-128473-1 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1023572 TERE AS 14.05.2024
DM-126660-20 OÜ Langeviir keskkonnaloa taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 14.05.2024
DM-128411-2 AS Väätsa Prügila jäätmekäitleja registreeringu taotluse puuduste kõrvaldamine Keskkonnaamet 14.05.2024
DM-126629-12 Seliger Grupp OÜ keskkonnaloa taotlusele lisateabe küsimine ning menetlustähtaja peatamine Keskkonnaamet 14.05.2024
DM-128333-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/521908 väljastamine Keskkonnaamet 14.05.2024
DM-127444-1 OKP nr 1128969 Diana Marhel 14.05.2024
DM-128467-2 Jädivere tankla vastus Keskkonnaamet 14.05.2024
DM-128467-1 Jädivere tankla puhasti rekonstrueerimisest Olerex AS 14.05.2024
DM-127046-5 Naistesoo lubjakivikarjääri keskkonnaloa andmisest keeldumine Keskkonnaamet 14.05.2024
DM-127763-5 Eesti Keskkonnateenused AS keskkonnaloa nr KL-509412 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine Keskkonnaamet 14.05.2024
DM-128466-1 Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1024152 Harku Karjäär AS 14.05.2024
DM-128210-4 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024142 Revelstok OÜ 14.05.2024
DM-126852-10 Keskkonnakaitseloa muutmistaotlus T/KL-1024135 Forek OÜ 14.05.2024
DM-128246-3 Keskkonnaloa taotluse nr T-KL/1022966 puuduste kõrvaldamine Põhja-Sakala Vallavalitsus 14.05.2024
DM-127643-13 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024153 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 14.05.2024
DM-127268-14 Geoloogilise uuringu loa nr L.MU/521443 väljastamise korraldus Keskkonnaamet 14.05.2024
DM-126392-17 Keskkonnaloa taotluse menetlemise tähtaja pikendamine Keskkonnaamet 14.05.2024
DM-128357-3 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024134 Verston OÜ 14.05.2024
DM-115314-25 Osalemine Wooluvabrik OÜ veeloa andmisest keeldumise otsuse eelnõu avalikul arutelul Jägala Energy OÜ 14.05.2024
DM-128127-3 Veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringu taotluse läbi vaatamata jätmine Keskkonnaamet 14.05.2024
DL-521366-1 Teavitus süvendustööde alustamise kohta Kaberneeme sadamas (KL-521366) Kaberneeme Marina OÜ 14.05.2024
DM-128414-2 MA_vastusk_Jaakna_V_uuringuruum_14.05.2024 Maa-amet 14.05.2024
DM-128420-2 Vastus märgukirjale saastetasu deklaratsiooni esitamise kohta RB Haldus OÜ 14.05.2024
DM-127350-11 Krausberg Eesti OÜ keskkonnaloa taotluse kohta esitatud arvamuse edastamine Keskkonnaamet 14.05.2024
DM-128462-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/521907 väljastamine Keskkonnaamet 14.05.2024
DM-128462-1 Jäätmevaldkonna registreeringu taotlus T-RJÄ/1024149 ODA OÜ 14.05.2024
DM-128461-2 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatise nr TV/521906 väljastamine Keskkonnaamet 14.05.2024
DM-128461-1 Veekeskkonnariskiga tegevuse teatis T-TV/1024148 PAUNVERE AGRO OÜ 14.05.2024
DM-127643-12 Keskkonnakaitseloa esmataotlus T/KL-1024143 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus 14.05.2024
DL-300564-1 Heitkoguste kontroll Danpower Eesti AS 14.05.2024
DM-119824-172 Teavitus tootmisrežiimi muutmisest (GGS) KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OÜ 14.05.2024
DM-128327-3 Kiirgustegevusloa muutmistaotlus T/KTL-1024144 Meliva AS 14.05.2024
DL-004606-3 IT004606 Swedish Environmental Protection Agency 14.05.2024
DL-004606-4 Notification: IT 004606 German Environment Agency 14.05.2024
DM-128234-3 Vastus Keskkonnaameti kirjale Saimre Seakasvatuse OÜ 14.05.2024
DM-128334-2 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/521140 väljastamine Keskkonnaamet 14.05.2024
DM-128348-3 Jäätmevaldkonna registreeringu nr RE.JÄ/521865 väljastamine Keskkonnaamet 14.05.2024
DM-128460-1 Avaldus keskkonnaloa nr L.VV/327386 tühistmiseks Otepää Vallavalitsus 14.05.2024
DM-128453-2 Männikvälja kruusakarjääri keskkonnaloa nr L.MK/331319 ümberregistreerimine Keskkonnaamet 14.05.2024
DL-091-6 Lõhketööd Lubja (Raikküla) paekarjääris Balrock OÜ 14.05.2024
DM-124996-31 Vastus teabenõudele Keskkonnaamet 14.05.2024
DM-128253-2 Kooskõlastus radioaktiivsete heidete vabastamise kiirgusohutushinnangule Keskkonnaamet 14.05.2024
DM-128310-5 Tatramäe III uuringuruumi riigivara valitseja kooskõlastuse küsimine Keskkonnaamet 14.05.2024
DM-128083-2 Tammiku radioaktiivsete jäätmete hoidla maa-alal asuva asfaltkatte mõõtetulemuste vastavuse hindamine kohapeal ja lisaandmete küsimine Keskkonnaamet 14.05.2024
DM-128463-1 Likvideerimisakt OÜ Inseneribüroo STEIGER 14.05.2024
DM-125287-20 Arvamuse avaldamine Kaiste I kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise otsuse ja loa eelnõudele AS Kiirkandur 14.05.2024
DM-125700-20 Täpsustuste küsimine seoses menetlusega Iris Jurma-Kangur 14.05.2024
Eelmine 1 2 3 4 5 6 .. 971 Järgmine lk 2/971-st. Kokku 97084 kirjet